ཡོ་ཧ་ནན། 14 – John 14

ཡོ་ཧ་ནན། 14 – John 14

14:1  དེ་ནས་ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་རྣམས་སེམས་སྐྱོ་བར་མི༌བྱའོ།  །དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱོས༌དང༌།  བདག་ལའང་ཡིད་ཆེས་བྱ་འོས།

“Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me.

14:2  བདག་གི་ཡབ་ཀྱི་བཞུགས་གནས་སུ་སྡོད་གནས་མང་པོ་ཡོད༌ཅིང༌།  གལ་ཏེ་སྡོད་གནས་མེད་ན་ངས་སྔ་མོ་ནས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲས་ཟིན།  ད་ལྟ་ང་རང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྡོད་གནས་སྟ་གོན་བྱེད་དུ༌འགྲོ་བ་ཡིན།

In my Father’s house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you?

14:3  ང་རང་གནས་དེར་སོང་ནས་སྡོད་གནས་སྟ་གོན་བྱས་ཚར༌རྗེས།  ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱང་བདག་དང་ལྷན་དུ་སྡོད་པའི་ཕྱིར་ངའི་གམ་དུ་འདྲེན་པར༌བྱའོ།།

And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also.

14:4  ང་རང་གང་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་དེ་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

And you know the way to where I am going.”

14:5  དེ་ནས་ཐོ་མཱ་ན༌རེ། གཙོ་བོ༌ལགས།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཉིད་གང་དུ་ཕེབས་པའང་མི་ཤེས་པས་ལམ་དེ་ཇི་ལྟར་ཤེས་སམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ན།

Thomas said to him, “Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?”

14:6  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་ནི་ལམ་དེ་ཉིད་དང༌།  བདེན་པ༌ཉིད།  ཚེ་སྲོག་ཉིད་བཅས་ཡིན༌ནོ།  །ང་རང་མ་བརྒྱུད་པར་མི་སུའང་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་བོ།།

Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

14:7  སྔར་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ང་རང་ངོ་ཤེས་ན་བདག་གི་ཡབ་ཀྱང་ངོ་ཤེས༌པ་དང་།  དུས་ད་ནས་བཟུང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ཉིད་ངོ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།།

If you had known me, you would have known my Father also. From now on you do know him and have seen him.”

14:8  དེ་ནས་ཕི་ལིབ་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ངེད་རྣམས་ལ་ཡབ་མངོན་པར་མཛོད༌དང༌།  ངེད་ཅག་ཡིད་ཚིམ་པར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་པ༌ན།

Philip said to him, “Lord, show us the Father, and it is enough for us.”

14:9  ཡང་འདི་སྐད༌དུ།  ཕི་ལིབ།  ང་རང་ཁྱོད་ཅག་དང་མཉམ་དུ་ཡུན་རིང་པོར་བསྡད༌ཀྱང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་ང་རང་ངོ་མི་ཤེས༌སམ།  སུ་ཞིག་གིས་ང་རང་མཐོང་བ་ཡིན་ན་ཡབ་ཀྱང་མཐོང་བ་ཡིན༌པས།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་ཡབ་མངོན་པར་མཛོད་ཅེས༌སྨྲའམ།

Jesus said to him, “Have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, ‘Show us the Father’?

14:10  བདག་ནི་ཡབ་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་ཤིང་ཡབ་ཀྱང་བདག་གི་ནང་དུ་གནས་པའི་དོན་འདིར་ཁྱོད་རང་ཡིད་མི་ཆེས༌སམ།  ངས་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་གཏམ་འདི་དག་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ་མ་ཡིན༌ཏེ།  བདག་གི་ནང་དུ་གནས་པའི་ཡབ་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རྣམས་མཛད༌པ་ལགས།

Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works.

14:11  བདག་ནི་ཡབ་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་ཤིང་ཡབ་ཀྱང་བདག་གི་ནང་དུ་གནས་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱོས༌ཤིག  གལ་ཏེ་ཁྱོད་རྣམས་དོན་འདིར་ཡིད་མི་ཆེས༌ནའང༌།  བདག་གིས་མཛད་པའི་དོན་དེ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱོས༌དང༌།

Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves.

14:12  ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་སྨྲ༌སྟེ།  བདག་ལ་དད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གིས་མཛད་པ་བཞིན་བྱེད་ཅིང་དེ་ལས་ཆེན་པོའང་བྱེད་པར་འགྱུར༌ཏེ།  ང་རང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར༌ཡིན།

“Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do; and greater works than these will he do, because I am going to the Father.

14:13  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་མིང་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གང་ཞིག་ཞུས་ཀྱང་ངས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ངེས༌ཏེ།  སྲས་བརྒྱུད་ནས་ཡབ་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར༌རོ།།

Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.

14:14  དེའི༌ཕྱིར།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་མིང་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གང་ཞིག་ཞུས་ནའང་བདག་གིས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

If you ask me anything in my name, I will do it.

14:15  དེ་ནས་ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  གལ་ཏེ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གཅེས་པར་འཛིན་ན་བདག་གི་བཀའ་རྣམས་ཀྱང་བསྲུང་བར་འགྱུར།

“If you love me, you will keep my commandments.

14:16  བདག་གིས་ཡབ་ལ་ཞུ་བ་བྱེད་ཅིང་།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྡོངས་གྲོགས་གཞན་ཞིག་གནང་ཞིང་རྟག་ཏུ་ཁྱོད་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ།།

And I will ask the Father, and he will give you another Helper, to be with you forever,

14:17  དེ་ནི་བདེན་པ་སྟོན་མཁན་ཏེ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཡིན༌ལ།  འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ཉིད་མི་མཐོང་ཞིང་ངོ་མི་ཤེས་པས་དང་དུའང་ལེན་མི་ནུས་སོ།།  འོན་ཀྱང་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ནི་ཁྱོད་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཤིང་ཁྱོད་ཅག་གི་སེམས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར༌བས།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ངོ་ཤེས༌པ་ཡིན།

even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you.

14:18  ངས་ཁྱོད་རྣམས་དྭ་ཕྲུག་བཞིན་དུ་མི་བསྐྱུར་བར་ང་རང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་ཡོང་ངེས༌ཡིན།

“I will not leave you as orphans; I will come to you.

14:19  ཡང་དེ་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བའི་རྗེས་སུ།  འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ང་རང་མི་མཐོང་ཡང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ང་རང་མཐོང་བར༌འགྱུར།  ང་རང་གསོན་པོར་གནས་པས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱང་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ༌ཅིང་།

Yet a little while and the world will see me no more, but you will see me. Because I live, you also will live.

14:20  ཉིན་མོ་དེར་བདག་ནི་ཡབ་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་ཤིང་ཁྱོད་རྣམས་བདག་གི་ནང་དུ་གནས་པ༌དང༌།  ང་རང་ཡང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པའི་དོན་དེ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པར་འགྱུར།

In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you.

14:21  བདག་གི་བཀའ་ཐོབ་པ་དང་བཀའ་དེ་རྣམས་སྲུང་མཁན་ནི་ང་རང་ལ་བྱམས་ཤིང་གཅེས་མཁན་ཡིན།  ང་རང་ལ་གཅེས་མཁན་དེར་བདག་གི་ཡབ་ཀྱིས་ཀྱང་གཅེས༌ཤིང༌།  ངས་ཀྱང་མི་དེ་ལ་བྱམས་ཤིང་གཅེས་པ་དང་ང་རང་ཡང་མི་དེ་ལ་མངོན་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him.”

14:22  དེ་ནས་ཨི་སི་ཀར་རེའི་ཡུ་དཱ་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཡུ་དཱ་ཞེས་འབོད་པའི་ཐུགས་སྲས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ན༌རེ། གཙོ་བོ༌ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ངེད་ཅག་ལ་མངོན་པར་མཛད་ཅིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་ཀུན་ལ་མངོན་པར་མི་མཛད་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ན།

Judas (not Iscariot) said to him, “Lord, how is it that you will manifest yourself to us, and not to the world?”

14:23  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་བདག་གཅེས་པར་འཛིན༌ན།  ངའི་བཀའ་ཡང་བསྲུང་ངེས་ཤིང་བདག་གི་ཡབ་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལ་གཅེས་པ༌དང༌།  ངེད་ཅག་ཀྱང་ཁོའི་གམ་དུ་ཡོང་ནས་ཁོ་དང་ལྷན་དུ་གནས་པར་འགྱུར།

Jesus answered him, “If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him.

14:24  བདག་གཅེས་པར་མི་འཛིན་པ་དེས་བདག་གི་བཀའ་ཡང་མི་བསྲུང༌ལ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་ཐོས་པའི་བཀའ་ནི་བདག་གི་བཀའ་མ་ཡིན་པར།  ང་རང་མངགས་མཁན་ཏེ་ཡབ་ཀྱི་བཀའ་ཡིན།

Whoever does not love me does not keep my words. And the word that you hear is not mine but the Father’s who sent me.

14:25  ང་རང་ཁྱོད་ཅག་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་དུས་བདག་གིས་གཏམ་དེ་དག་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲས་ཟིན་ནོ།།

“These things I have spoken to you while I am still with you.

14:26  འོན༌ཀྱང༌། སྡོངས་གྲོགས་ཏེ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ནི་ཡབ་ཀྱིས་ངའི་མིང་ལ་བརྟེན་ནས་མངག་ངེས་ཤིང་།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་བསླབ་ཅིང་ངས་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་དྲན་སྐུལ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ།།

But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.

14:27  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་བྱེད་ཅིང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞི་བདེའང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་གནང༌ཞིང་།  བདག་གིས་གནང་བའི་ཞི་བདེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིས་གནང་བ་དང་མི༌འདྲ། ཁྱོད་ཅག་གི་སེམས་མི་སྐྱོ་ཞིང་མི་འཇིགས་པར༌གྱིས།

Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.

14:28  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ང་རང་འགྲོ་ཞིང་སླར་ཡང་ཁྱོད་ཅག་གི་གམ་དུ་ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་མྱོང༌ལ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་དངོས་གནས་ང་རང་གཅེས་པར་འཛིན༌ན། ང་རང་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཁྱོད་རྣམས་དགའ་ཡང་འོས༌ཏེ།  ཡབ་ནི་ང་རང་ལས་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༌རོ།།

You heard me say to you, ‘I am going away, and I will come to you.’ If you loved me, you would have rejoiced, because I am going to the Father, for the Father is greater than I.

14:29  ད་ལྟ་དོན་དེ་རྣམས་མ་བྱུང་ཡང་ངས་སྔ་མོ་ནས་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྨྲས་པ་ནི།  དོན་དེ་རྣམས་འབྱུང་བ་དང་ཁྱོད་ཅག་གིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པའི་ཕྱིར༌ཡིན།

And now I have told you before it takes place, so that when it does take place you may believe.

14:30  འཇིག་རྟེན་འདིའི་དབང་བསྒྱུར་མཁན་སླེབ་ལ་ཉེ༌བས།  ཕྱིས་སུ་ངས་ཁྱོད་ཅག་ལ་གཏམ་མང་པོ་གླེང་བར་མི༌བྱའོ།།  དབང་བསྒྱུར་མཁན་དེར་བདག་ལ་རྒོལ་བའི་ནུས་པ་ཅི་ཡང་མེད།

I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me,

14:31  འོན་ཀྱང་ངས་ཡབ་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན༌ཏེ།  ངས་ཡབ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་འཇིག་རྟེན་མི་ཡིས་ཀྱང་ཤེས་དགོས་པའི་ཕྱིར༌ཡིན།  ཡར་ལོངས་དང་བདག་ཅག་འགྲོའོ་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go from here.