ཡོ་ཧ་ནན། 7 – John 7

ཡོ་ཧ་ནན། 7 – John 7

7:1  དོན་དེ་དག་བྱུང་བའི་རྗེས༌སུ།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དགྲོང་འདོད་པའི་རྐྱེན༌གྱིས།  ཁོང་ཉིད་ཡ་ཧུ་དཱའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་མ་འདོད་པར་ག་ལིལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་རེད།

After this Jesus went about in Galilee. He would not go about in Judea, because the Jews were seeking to kill him.

7:2  དུས་དེར་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་སྤྱིལ་བུའི་དུས་ཆེན་ཡང་སླེབ་ལ་ཉེ༌བས།

Now the Jews’ Feast of Booths was at hand.

7:3  ཁོང་གི་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ན༌རེ།  ཁྱེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མཐོང་བའི༌ཕྱིར།  ཁྱེད་རང་གནས་འདི་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱའི་ཡུལ་དུ་སོང༌དང༌།

So his brothers said to him, “Leave here and go to Judea, that your disciples also may see the works you are doing.

7:4  མི་སུས་ཀྱང་རང་གི་སྙན་གྲགས་རྒྱས་འདོད༌ན།  དོན་གང་ཡང་ལྐོག་ཏུ་སྒྲུབ་མི༌འོས།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་འདི་རྣམས་བྱེད༌ན།  རང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་ཀུན་ལ་གསལ་པོར་སྟོན་དགོས་ཞེས་ཞུས་སོ།།

For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world.”

7:5  ཁོང་གི་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ཀྱང་ཁོང་ལ་དད་པ་མེད་པས་དེ་ལྟར་སྨྲས༌པ་རེད།

For not even his brothers believed in him.

7:6  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་རང་གི་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གི་དུས་ལ་ནམ་ཡང་ངེས་གཏན་མེད་ཅིང་བདག་གི་དུས་ནི་ད་དུང་ཐོན་མེད།

Jesus said to them, “My time has not yet come, but your time is always here.

7:7  འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་རྣམས་བདག་ལ་སྡང་བ་ལས་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྡང་མི་སྲིད༌དེ།  བདག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ངན་པ་བྱས་པ་ལ་དཔང་པོ་བྱེད་པ་ཡིན་པས༌སོ།།

The world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil.

7:8  ཁྱོད་རྣམས་ཡར་སོང་ནས་དུས་ཆེན་ལ་ཞུགས༌དང༌།  བདག་གི་དུས་ནི་ད་དུང་མ་སླེབས་པས་ད་ལྟ་ང་རང་ཡར་མི་འགྲོ་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

You go up to the feast. I am not going up to this feast, for my time has not yet fully come.”

7:9  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སྔར་བཞིན་ག་ལིལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་སོ།།

After saying this, he remained in Galilee.

7:10  འོན་ཀྱང་ཁོང་གི་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ཡར་སྤྱིལ་བུའི་དུས་ཆེན་ལ་སོང༌རྗེས།  ཁོང་ཉིད་ཡར་མངོན་སུམ་དུ་མ་ཕེབས་པར་གསང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཕེབས་པ་རེད།

But after his brothers had gone up to the feast, then he also went up, not publicly but in private.

7:11  སྤྱིལ་བུའི་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་རང་གང་དུ་འདུག་ཅེས་ཟེར་ཞིང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་བཙལ་ལོ།།

The Jews were looking for him at the feast, and saying, “Where is he?”

7:12  ཡང་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཁོང་གི་སྐོར་ལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲས་ཏེ།  ལ་ལས་ཁོང་ནི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་གོ་ཞེས༌དང༌།  ལ་ལས་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མི་མང་པོ་བསླུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་པའོ།།

And there was much muttering about him among the people. While some said, “He is a good man,” others said, “No, he is leading the people astray.”

7:13  འོན་ཀྱང་མི་རྣམས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་ཏེ་སུས་ཀྱང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་མངོན་སུམ་དུ་གླེང་མ་ཕོད༌དོ།།

Yet for fear of the Jews no one spoke openly of him.

7:14  སྤྱིལ་བུའི་དུས་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་སླེབས་པའི་སྐབས༌སུ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཡར་མཆོད་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་ཆོས་གསུངས་སོ།།

About the middle of the feast Jesus went up into the temple and began teaching.

7:15  དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་ཏེ་ན༌རེ།  མི་འདིས་ཆོས་བསླབས་མ་མྱོང་ཡང་ཆོས་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་ཅི་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།

The Jews therefore marveled, saying, “How is it that this man has learning, when he has never studied?”

7:16  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ངས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདི་ནི་བདག་གི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ང་རང་མངགས་མཁན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།

So Jesus answered them, “My teaching is not mine, but his who sent me.

7:17  སུ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་འདོད་ན།  བདག་གི་ཆོས་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང༌བའམ།  ཡང་ན་བདག་གིས་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་སྨྲས་པ་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་འགྱུར།

If anyone’s will is to do God’s will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority.

7:18  སུ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་སྨྲ་བ་དེས་རང་གི་སྙན་གྲགས་འཚོལ་བ་ཡིན༌མོད།  འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་མངགས་མཁན་གྱི་གཟི་བརྗིད་འཚོལ་བ་ནི་མི་དྲང་བདེན་ཅན་ཡིན་ཅིང་ཁོའི་སེམས་སུ་བཅོས་མ་ཅི་ཡང་མེད་དོ།།

The one who speaks on his own authority seeks his own glory; but the one who seeks the glory of him who sent him is true, and in him there is no falsehood.

7:19  ཡང་མོ་ཤེ་ཡིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་བཀའ་ཁྲིམས་གནང་བ་མ་ཡིན༌ནམ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བཀའ་ཁྲིམས་སྒྲུབ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག  ཁྱོད་ཅག་གིས་ཅིའི་ཕྱིར་ང་རང་དགྲོང་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་པ༌ན།

Has not Moses given you the law? Yet none of you keeps the law. Why do you seek to kill me?”

7:20  མི་ཚོགས་ན༌རེ།  ཁྱོད་ལ་གདོན་འདྲེ་ཞུགས་འདུག  སུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་རང་དགྲོང་འདོད་དམ་ཞེས་སྨྲས༌སོ།།

The crowd answered, “You have a demon! Who is seeking to kill you?”

7:21  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་སྔོན་བདག་གིས་ལས་གཅིག་བསྒྲུབས་མྱོང་བས་ཁྱོད་རྣམས་དོན་དེར་ཧ་ལས༌པ་རེད།

Jesus answered them, “I did one work, and you all marvel at it.

7:22  མོ་ཤེ་ཡིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་མཚན་སྐྱི་གཅོད་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་གནང་ཡོད༌པས།  ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་གི་བུ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་སྐྱི་གཅོད་པར་བྱེད་དོ།།  འོན་ཀྱང་བཀའ་ཁྲིམས་དེ་ནི་མོ་ཤེ་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན༌ཏེ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན།

Moses gave you circumcision (not that it is from Moses, but from the fathers), and you circumcise a man on the Sabbath.

7:23  མི་རྣམས་ཀྱིས་མོ་ཤེའི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་མི་འགལ་བའི་ཆེད༌དུ།  ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་བུ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་སྐྱི་བཅད་ཆོག༌ན།  བདག་གིས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་ནད་པ་ཞིག་ཡོངས་སུ་གསོས་པར་ཁྱོད་རྣམས་བདག་ལ་ཁྲོས་དོན༌ཅི།

If on the Sabbath a man receives circumcision, so that the law of Moses may not be broken, are you angry with me because on the Sabbath I made a man’s whole body well?

7:24  ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་ལ་བལྟས་ནས་བདེན་རྫུན་གྱི་ཐ་ཚིག་མ་སྒྲོག༌ཅིག  དྲང་བདེན་གྱི་སྒོ་ནས་བདེན་རྫུན་གྱི་ཤན་ཕྱེ་ཞིག་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

Do not judge by appearances, but judge with right judgment.”

7:25  དེ་ནས་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་གྱི་མི་ཁ་ཅིག་ན༌རེ།  མི་འདི་ནི་ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་དགྲོང་བར་རྩོམ་པ་དེ་མ་ཡིན༌ནམ།

Some of the people of Jerusalem therefore said, “Is not this the man whom they seek to kill?

7:26  ལྟོས༌དང༌།  ཁོང་གིས་མངོན་གསལ་དུ་ཆོས་གསུངས་པ་ལ་ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཡང་མ་སྨྲས་ཤིང་།  ཆོས་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གནས་འདི་ནི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་རྟོགས༌སམ།

And here he is, speaking openly, and they say nothing to him! Can it be that the authorities really know that this is the Christ?

7:27  འོན་ཀྱང་མི་འདི་གང་ནས་བྱུང་བ་བདག་ཅག་གིས་ཤེས༌ཏེ།  མ་འོངས་པའི་དུས༌སུ།  སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་འཇིག་རྟེན་དུ་ཕེབས་པའི༌ཚེ།  མི་སུས་ཀྱང་ཁོང་ཉིད་གང་ནས་བྱུང་བ་རྟོགས་མི་ནུས་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

But we know where this man comes from, and when the Christ appears, no one will know where he comes from.”

7:28  དུས་དེར་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་མཆོད་ཁང་ནས་ཆོས་གསུངས་ཤིང་གསུང་སྐད་མཐོན༌པོས། ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ང་རང་སུ་ཡིན་པ་ཤེས་ཤིང་གང་ནས་བྱུང་བའང་ཤེས༌པ་ཡིན།  བདག་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་བ་མ་ཡིན༌ཏེ།  ང་རང་མངགས་མཁན་ནི་བདེན་པ་ལགས།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ཉིད་ངོ་མི་ཤེས་སོ།།

So Jesus proclaimed, as he taught in the temple, “You know me, and you know where I come from. But I have not come of my own accord. He who sent me is true, and him you do not know.

7:29  འོན་ཀྱང་བདག་ནི་ཁོང་ནས་བྱུང་ཞིང་ཁོང་གིས་ང་རང་མངགས་པས་བདག་གིས་ཁོང་ཉིད་ངོ་ཤེས་ཞེས་གསུངས་སོ།།

I know him, for I come from him, and he sent me.”

7:30  དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛིན་པར་བརྩམས༌ཀྱང་།  ཁོང་གི་དུས་དེ་ད་དུང་མ་སླེབས་པས་མི་སུས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ལག་པས་རེག་མ་ཐུབ་བོ།།

So they were seeking to arrest him, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come.

7:31  འོན་ཀྱང་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུར་དད་པར་གྱུར་ཏེ་ན༌རེ། སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཕེབས་པའི་དུས༌སུ།  ཁོང་གིས་མཛད་པར་འགྱུར་བའི་གྲུབ་རྟགས་རྣམས་ནི་མི་འདི་ལས་ཀྱང་མང་སྲིད་དམ་ཞེས་སྨྲས༌སོ།།

Yet many of the people believed in him. They said, “When the Christ appears, will he do more signs than this man has done?”

7:32  དེ་ནས་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་ལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་གླེང་བཞིན་པ་ཐོས༌ཤིང༌།  མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་དམག་འགའ་ཁོང་ཉིད་འཛིན་དུ་མངགས་སོ།།

The Pharisees heard the crowd muttering these things about him, and the chief priests and Pharisees sent officers to arrest him.

7:33  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་ལ་ཁྱོད་ཅག་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་པའི་དུས་ཐུང་ངུ་ལས་མེད༌ཅིང༌།  རྗེས་སུ་ང་རང་ཕྱིར་ང་རང་མངགས་མཁན་གྱི་དྲུང་དུ༌འགྲོ་བ་ཡིན།

Jesus then said, “I will be with you a little longer, and then I am going to him who sent me.

7:34  ཕྱིས་སུ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ང་རང་བཙལ་ཡང་མི་རྙེད།  ང་རང་སྡོད་སའི་གནས་སུའང་ཁྱོད་ཅག་སླེབ་མི་ནུས་ཞེས་གསུངས་སོ།།

You will seek me and you will not find me. Where I am you cannot come.”

7:35  དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་ན་རེ།  མི་འདི་བདག་ཅག་གིས་བཙལ་ཡང་མི་རྙེད་པའི་ས་ཆ་གང་ཞིག་ཏུ༌འགྲོའམ།  ཡང་ན་ཁོ་རང་གྷི་རིག་པའི་ཁྲོད་དུ་འཐོར་འཁྱམས་སུ་གནས་པའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་སོང༌སྟེ།  གྷི་རིག་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་གསུང་དུ་འགྲོའམ།

The Jews said to one another, “Where does this man intend to go that we will not find him? Does he intend to go to the Dispersion among the Greeks and teach the Greeks?

7:36  ཁོས་ཕྱིས་སུ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ང་རང་བཙལ་ཡང་མི་རྙེད།  ང་རང་སྡོད་སའི་གནས་སུའང་ཁྱོད་ཅག་སླེབ་མི་ནུས་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས༌སོ།།

What does he mean by saying, ‘You will seek me and you will not find me,’ and, ‘Where I am you cannot come’?”

7:37  དེ་ཡང་སྤྱིལ་བུའི་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་རྗེས་མ་སྟེ་གཟབ་རྒྱས་ཆེ་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོ༌དེར། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་གསུང་སྐད་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་དུ།  གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་སྐོམ་ན་བདག་གི་གམ་དུ་འཐུང་བར་ཤོག

On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, “If anyone thirsts, let him come to me and drink.

7:38  སུ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་དད་པ་བྱེད་ན།  གསུང་རབ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་མི་དེའི་ཁོག་ནས་ཚེ་སྲོག་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ནི་གཙང་པོ་བཞིན་དུ་འབབ་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་སོ།།

Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’”

7:39  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་ལྟར་གསུངས་དོན་ནི་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་འཐོབ་ངེས་པ་བསྟན་ཏོ།།  འོན་ཀྱང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ད་དུང་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་མ་གྱུར་པས་དད་ལྡན་རྣམས་ལའང་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་གནང་མེད་པ་རེད།

Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified.

7:40  མི་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཁ་ཅིག་ན༌རེ།  མི་འདི་ནི་དངོས་གནས་ལུང་སྟོན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེས༌དང༌།

When they heard these words, some of the people said, “This really is the Prophet.”

7:41  ཁ་ཅིག་གིས་མི་འདི་ནི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་འབྱུང་མི་སྲིད་དོ།།

Others said, “This is the Christ.” But some said, “Is the Christ to come from Galilee?

7:42  གསུང་རབ་ལས་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་དཱ་བིད་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་དང༌།  དཱ་བིད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ཏེ་པེད་ལེ་ཧེམ་གྲོང་རྡལ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

Has not the Scripture said that the Christ comes from the offspring of David, and comes from Bethlehem, the village where David was?”

7:43  དེའི༌ཕྱིར།  མི་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བྱུང༌།

So there was a division among the people over him.

7:44  དེ་རྣམས་ལས་ཁ་ཅིག་གིས་ཁོང་ཉིད་འཛིན་འདོད་ནའང་མི་སུས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ལག་པས་རེག་མ་ཐུབ་བོ།།

Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him.

7:45  དེ་ནས་སྲུང་དམག་རྣམས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ༌ན།  དེ་རྣམས་ན༌རེ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་མི་དེ་བཙན་ཁྲིད་མ་བྱས་སམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ལ།

The officers then came to the chief priests and Pharisees, who said to them, “Why did you not bring him?”

7:46  སྲུང་དམག་རྣམས་ན༌རེ།  ཁོང་གིས་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མི་སུས་ཀྱང་གསུངས་མ་མྱོང་ཞེས་ཞུས་སོ།།

The officers answered, “No one ever spoke like this man!”

7:47  ཡང་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ན༌རེ།  ཁོས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱང་བསླུ་བྲིད་བྱས༌སམ།

The Pharisees answered them, “Have you also been deceived?

7:48  ཆོས་དཔོན་ནམ་ཕ་རུ་ཤི་པ་ལས་སུ་ཞིག་དེ་ལ་དད་པར་གྱུར༌རམ།

Have any of the authorities or the Pharisees believed in him?

7:49  འོན་ཀྱང་བཀའ་ཁྲིམས་མི་ཤེས་པའི་མི་ཚོགས་འདི་ལ་སྡིགས་དམོད་ཆེན་པོ་ཕོག་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

But this crowd that does not know the law is accursed.”

7:50  དེ་ནས་ཕ་རུ་ཤི་པའི་ཁྲོད་དུ་ནེ་ཀོ་དེམ་ཟེར་བ་སྔོན་ཆད་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུར་མཇལ་མྱོང་བ་དེས་ཆོས་དཔོན་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་སྨྲས་ཏེ།

Nicodemus, who had gone to him before, and who was one of them, said to them,

7:51  བདག་ཅག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ལྟར་ངེད་ཅག་གིས་མི་དེའི་ངག་ལས་ཉེས་པ་ཅི་བྱས་པ་ལ་མ་བརྟག་མ་ཤེས་པར་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པར་བྱེད་དམ་ཞེས་པ༌ལ།

“Does our law judge a man without first giving him a hearing and learning what he does?”

7:52  ཆོས་དཔོན་རྣམས་ན༌རེ།  ཁྱོད་རང་ཡང་ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་འོངས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན༌ནམ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྟོག་དཔྱོད་བྱོས༌དང༌།  ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ལུང་སྟོན་པ་ཞིག་འབྱུང་མི་སྲིད་ཅེས་སྨྲས་སོ།།

They replied, “Are you from Galilee too? Search and see that no prophet arises from Galilee.”

7:53  དེ་ནས་མི་དེ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཕྱིར་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག༌གོ།

They went each to his own house,