ཡོ་ཧ་ནན། 9 – John 9

ཡོ་ཧ་ནན། 9 – John 9

9:1  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཕར་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དུ་དམུས་ལོང་ཞིག་དང་ཕྲད༌ཅིང༌།

As he passed by, he saw a man blind from birth.

9:2  ཐུགས་སྲས་རྣམས་ན༌རེ།  རཱབ་པེ་ལགས།  མི་འདི་ནི་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་ལོང་བ་ཞིག་ཡིན༌པས། ལོང་བ་རང་ཉིད་དམ་ཁོའི་ཕ་མས་སྡིག་པ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ལ།

And his disciples asked him, “Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?”

9:3  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ལོང་བ་འདིས་སྡིག་པ་བྱས་པའི་རྐྱེན་མིན༌ལ།  ཁོའི་ཕ་མས་སྡིག་པ་བྱས་པའི་རྐྱེན་ཡང་མིན༌པར།  དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ཁོའི་སྟེང་ནས་མངོན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བྱུང༌ངོ་།།

Jesus answered, “It was not that this man sinned, or his parents, but that the works of God might be displayed in him.

9:4  བདག་ཅག་གིས་ཉིན་མོའི་དུས་སུ་ང་རང་མངགས་མཁན་གྱི་སྒྲུབ་འོས་པའི་དོན་བྱེད་དགོས༌ཤིང༌།  མི་སུས་ཀྱང་ལས་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་མཚན་མོའི་དུས་ཤིག་སླེབ་ངེས༌ཡིན།

We must work the works of him who sent me while it is day; night is coming, when no one can work.

9:5  ང་རང་འཇིག་རྟེན་དུ་བཞུགས་དུས་བདག་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འོད་ཟེར་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌རྗེས།

As long as I am in the world, I am the light of the world.”

9:6  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་མཆིལ་མ་ས་ལ་གཏོར་ནས་འཇིམ་པ་ཞིག་བརྫིས་ཤིང་ལོང་བའི་མིག་ཟུང་ལ་བསྐུས་ཏེ་འདི་སྐད༌དུ།

Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man’s eyes with the mud

9:7  ཁྱོད་རང་སི་ལོ་ཨམ་རྫིང་བུའི་ནང་དུ་མིག་ཟུང་བཀྲུ་བར་སོང་ཞིག་ཅེས་གསུངས་སོ།།  སི་ལོ་ཨམ་ཞེས་པ་ནི་མངགས་པ་ཞེས་པའི་དོན༌ཡིན།  དེ་ནས་ལོང་བ་དེ་སོང་ནས་མིག་ཟུང་བཀྲུས་ཤིང་མིག་གིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དང་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག༌གོ།

and said to him, “Go, wash in the pool of Siloam” (which means Sent). So he went and washed and came back seeing.

9:8  དེ་ནས་ཁོའི་ཁྱིམ་མཚེས་དང་སྔར་ཁོ་སྤྲང་པོ་ཡིན་པ་མཐོང་མྱོང་མཁན་རྣམས་ན༌རེ།  མི་འདི་ནི་སྔོན་ཆད་སློང་མོ་བྱེད་མཁན་དེ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས༌ཤིང༌།

The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, “Is this not the man who used to sit and beg?”

9:9  མི་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁོ་རང་དང་བྱད་གཟུགས་འདྲ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྨྲས་པ༌ན།  ཁོས་ང་རང་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་སྨྲས་པ༌དང༌།

Some said, “It is he.” Others said, “No, but he is like him.” He kept saying, “I am the man.”

9:10  མི་རྣམས་ན༌རེ།  ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་ཇི་ལྟར་སོས་སམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ལ།

So they said to him, “Then how were your eyes opened?”

9:11  ཁོ་ན༌རེ། ཡེ་ཤུ་ཟེར་བའི་སྐྱེས་བུ་དེས་འཇིམ་པ་བརྫིས་ཏེ་ངའི་མིག་ཟུང་ལ་བསྐུས༌རྗེས།  སི་ལོ་ཨམ་རྫིང་བུའི་ནང་དུ་མིག་ཟུང་བཀྲུ་བར་སོང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  ང་རང་སོང་སྟེ་བཀྲུས་པ་ན་མིག་གིས་མཐོང་བར་གྱུར་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

He answered, “The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, ‘Go to Siloam and wash.’ So I went and washed and received my sight.”

9:12  དེ་ནས་མི་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མི་དེ་གང་དུ་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ༌ལ།  ཁོས་མི་ཤེས་ཞེས་སྨྲས༌སོ།།

They said to him, “Where is he?” He said, “I do not know.”

9:13  དེ་ནས་མི་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་ཆད་དམུས་ལོང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་པ་རེད།

They brought to the Pharisees the man who had formerly been blind.

9:14  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འཇིམ་པ་བརྫིས་ནས་དམུས་ལོང་གི་མིག་ཟུང་གསོས་པར་མཛད་པའི་ཉིན་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ནོ།།

Now it was a Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes.

9:15  དེ་ནས་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོའི་མིག་གིས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དྲིས་པ༌ལ།  ཁོ་ན༌རེ།  མི་དེས་འཇིམ་པ་བརྫིས་ཏེ་ངའི་མིག་ལ་བསྐུས་ཤིང་།  ངས་འཇིམ་པ་བཀྲུས་པ་དང་མིག་གིས་མཐོང་བར་གྱུར་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

So the Pharisees again asked him how he had received his sight. And he said to them, “He put mud on my eyes, and I washed, and I see.”

9:16  དེ་ནས་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ལས་འགའ་ཞིག་ན༌རེ།  མི་དེས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོའི་བཀའ་ཁྲིམས་སྲུང་བཞིན་མེད་པས་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  ཡང་འགའ་ཞིག་ན༌རེ།  མི་སྡིག་ཅན་གྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་གྲུབ་རྟགས་རྣམས་སྟོན་ག་ལ་སྲིད་ཅེས་སྨྲས་པས་དེ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་བྱུང༌ངོ་༎

Some of the Pharisees said, “This man is not from God, for he does not keep the Sabbath.” But others said, “How can a man who is a sinner do such signs?” And there was a division among them.

9:17  ཡང་ཕ་རུ་ཤི་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་ཆད་དམུས་ལོང་ཡིན་པ་དེ༌ལ།  མི་དེས་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་གསོས་པར་མཛད༌པས། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་དེ་ནི་ཅི་ལྟ་བུ་ཡིན་བསམ་མམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ལ།  ཁོ་ན༌རེ། མི་དེ་ནི་ལུང་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

So they said again to the blind man, “What do you say about him, since he has opened your eyes?” He said, “He is a prophet.”

9:18  དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་ཆད་དམུས་ལོང་ཡིན་ཞིང་རྗེས་སུ་མིག་གིས་མཐོང་བར་གྱུར་པའི་དོན་དེ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས༌པར།  ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་བོས་ཏེ་ན༌རེ།

The Jews did not believe that he had been blind and had received his sight, until they called the parents of the man who had received his sight

9:19  མི་འདི་ནི་ཁྱོད་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན༌ནམ།  ཁྱོད་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ན་ཁོ་ནི་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་ལོང་བ་ཡིན༌ཟེར།  འོ་ན་ད་ལྟ་ཁོའི་མིག་གིས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བར་གྱུར་རམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ལ།

and asked them, “Is this your son, who you say was born blind? How then does he now see?”

9:20  ཕ་མ་གཉིས་ན༌རེ།  ཁོ་ནི་ངེད་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ཞིང་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པ་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཤེས་སོ།།

His parents answered, “We know that this is our son and that he was born blind.

9:21  འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁོའི་མིག་གིས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དང་།  སུ་ཞིག་གིས་ཁོའི་མིག་ཟུང་གསོས་པར་མཛད་པའི་དོན་ནི་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་མི་ཤེས༌ཏེ།  ཁོ་རང་ནར་སོན་པས་ཁོ་རང་ལ་དྲིས་དང་སྨྲ་ངེས་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

But how he now sees we do not know, nor do we know who opened his eyes. Ask him; he is of age. He will speak for himself.”

9:22  ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས༌པ་རེད།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཡེ་ཤུ་ནི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ཟེར༌ན།  མི་དེ་ཆོས་ཁང་ནས་ཕྱི་རུ་འདོན་པར་གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་རྐྱེན༌གྱིས།

(His parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be Christ, he was to be put out of the synagogue.)

9:23  ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོ་རང་ནར་སོན་པས་ཁོ་ལ་དྲིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ཡིན༌ནོ།།

Therefore his parents said, “He is of age; ask him.”

9:24  དེའི༌ཕྱིར།  ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་སླར་ཡང་སྔོན་ཆད་ལོང་བ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་བོས་ཡོང་སྟེ་ན༌རེ།  ཁྱོད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱོས༌ཤིག  མི་དེ་ནི་སྡིག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ༌ལ།

So for the second time they called the man who had been blind and said to him, “Give glory to God. We know that this man is a sinner.”

9:25  ཁོ་ན༌རེ།  མི་དེ་ནི་སྡིག་ཅན་ཞིག་ཡིན་མིན་ངས་མི་ཤེས༌ལ།  སྔོན་ཆད་ང་རང་ནི་དམུས་ལོང་ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་མིག་གིས་མཐོང་བ་འདི་བདག་གིས་ཤེས་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

He answered, “Whether he is a sinner I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see.”

9:26  ཡང་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ན༌རེ།  མི་དེས་ཁྱོད་ལ་ཅི་བྱས་པ་ཡིན༌ནམ།  ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་ཇི་ལྟར་སོས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ན།

They said to him, “What did he do to you? How did he open your eyes?”

9:27  ཡང་ཁོ་ན༌རེ།  ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ལན་གཅིག་བཤད་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མ་མཉན།  ད་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་ཉན་འདོད༌དམ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱང་མི་དེའི་རྗེས་འབྲང་པ་བྱེད་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས་པ༌ལ།

He answered them, “I have told you already, and you would not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?”

9:28  དེ་རྣམས་ན༌རེ།  ཁྱོད་ནི་མི་དེའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཡིན་ཞིང་ངེད་ཅག་ནི་མོ་ཤེའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཡིན།

And they reviled him, saying, “You are his disciple, but we are disciples of Moses.

9:29  དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུང་གླེང་མཛད་མྱོང་བའི་དོན་དེ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་སོ།། འོན་ཀྱང་མི་དེ་ཡུལ་གང་ནས་ཡོང་བ་མི་ཤེས་ཞེས་སྡིགས་དམོད་བྱས་སོ།།

We know that God has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where he comes from.”

9:30  ཡང་ཁོ་ན༌རེ།  ཁོང་གིས་ངའི་མིག་གསོས་པར་མཛད་ཅིང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ནི་ཡུལ་གང་ནས་ཡོང་བའང་མི་ཤེས་པས་ཡ་མཚན༌ཆེ།

The man answered, “Why, this is an amazing thing! You do not know where he comes from, and yet he opened my eyes.

9:31  དཀོན་མཆོག་གིས་མི་སྡིག་ཅན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ལ་མི་གསན་ཞིང༌།  དཀོན་མཆོག་ལ་དད་གུས་ལྡན་པ་དང་ཁོང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་ཁོང་གིས་གསན་ངེས་པ་བདག་ཅག་གིས་ཤེས་སོ།།

We know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, God listens to him.

9:32  འཇིག་རྟེན་བཀོད་པའི་ཚུན་ལ་མི་སུས་ཀྱང་དམུས་ལོང་གི་མིག་ཟུང་གསོས་པར་མཛད་པའི་དོན་ཐོས་མ་མྱོང༌།

Never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind.

9:33  གལ་ཏེ་མི་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་བ་མིན༌ན།  དོན་ཅི་ཡང་མཛད་མི་ནུས་ཞེས་སྨྲས་པ༌ལ།

If this man were not from God, he could do nothing.”

9:34  ཡང་དེ་རྣམས་ན༌རེ།  ཁྱོད་ནི་སྐྱེས་པའི་དུས་ནས་སྡིག་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་ད་དུང་ངེད་རྣམས་ལ་བསླབ་བྱ་གཏོང་འདོད་དམ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་ཁོ་རང་ཕྱི་རུ་བཏོན༌ཏོ།།

They answered him, “You were born in utter sin, and would you teach us?” And they cast him out.

9:35  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་མིག་ཟུང་གསོས་པའི་མི་དེ་ཕྱི་རུ་བཏོན་པའི་གཏམ་ཐོས༌ཤིང༌། མི་དེ་བཙལ་ནས་རྙེད་དེ་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཀྱིས་མིའི་བུ་ལ་དད་པ་བྱེད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

Jesus heard that they had cast him out, and having found him he said, “Do you believe in the Son of Man?”

9:36  ཁོ་ན༌རེ།  ཇོ་བོ༌ལགས།  ཁོང་སུ་ཡིན༌ནམ།  ཁྱོད་ཀྱིས་གསུངས་དང་བདག་གིས་དད་པ་བྱའོ་ཞེས་ཞུས་པ༌ལ།

He answered, “And who is he, sir, that I may believe in him?”

9:37  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོང་ཉིད་མཐོང་མྱོང་ཞིང་ད་ལྟ་ཁྱོད་དང་གཏམ་སྨྲ་བཞིན་པ་འདི་ནི་ཁོ་རང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ༌ན།

Jesus said to him, “You have seen him, and it is he who is speaking to you.”

9:38  ཡང་ཁོ་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  ངས་དད་པ་བྱེད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་ཁོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

He said, “Lord, I believe,” and he worshiped him.

9:39  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཤན་འབྱེད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན༌ཏེ།  ལོང་བ་རྣམས་ལ་མཐོང་བར་བྱེད་ཅིང་མཐོང་བ་རྣམས་ནི་ལོང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ།།

Jesus said, “For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind.”

9:40  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་ཡོད་པའི་ཕ་རུ་ཤི་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀྱང་གསུངས་དེ་ཐོས་ནས་འདི༌ལྟར།  དེས་ན་ངེད་རྣམས་ཀྱང་ལོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ན།

Some of the Pharisees near him heard these things, and said to him, “Are we also blind?”

9:41  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  གལ་ཏེ་ཁྱོད་རྣམས་ལོང་བ་ཡིན་ན་སྡིག་པའང་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མིག་གིས་མཐོང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར༌བས།  ཁྱོད་ཅག་གི་རྒྱུད་ན་ད་དུང་སྡིག་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

Jesus said to them, “If you were blind, you would have no guilt; but now that you say, ‘We see,’ your guilt remains.