ཡེ་ཤ་ཡཱ 43 – Isaiah 43

ཡེ་ཤ་ཡཱ 43 – Isaiah 43

T banner - 280 x 8

43:1  ཡ་ཀོབ་ཁྱོད་ལ་བཀོད་མཁན།  ཨིསི་རཱཨེལ་ཁྱོད་ལ་བཀོད་མཁན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འདི་སྐད་གསུངས།  མ་འཇིགས་ཤིག།  ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་སྐྱོབ་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱོད་ལ་མིང་ནས་འབོད་ཡོད།  ཁྱོད་ང་ཡི་ཡིན།

But now thus says the Lord, he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel: “Fear not, for I have redeemed you; I have called you by name, you are mine.

T banner - 280 x 8

43:2  ཁྱོད་ཆུ་གཏིང་རིང་པོར་འགྲོ་བའི་སྐབས།  ང་ནི་ཁྱོད་ཚོ་མཉམ་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར  ཁྱོད་དཀའ་ངལ་གྱིས་ནི་བསྣན་མི་བྱ།  ཁྱོད་མེ་ཡི་ནང་ནས་འགྲུལ་བའི་སྐབས།  མེ་ཡིས་ཁྱོད་འཚིག་པར་མི་འགྱུར་རོ།  ཁྱོད་ལ་དཀའ་ཚེགས་དྲག་པོས་གནོད་མི་ཡོང།

When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you.

T banner - 280 x 8

43:3  གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ཁྱོད་ལ་སྐྱོབ་མཁན་ཨིསི་རཱཨེལ་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ།  ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་བླུ་བར་བྱེད་པའི་ཆེད། ཨི་ཇིབ་ཡུལ་དེ་སྤོང་བར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།  ང་ཡིས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང་ནི་ཤེ་བྷ་ཡང་སྤོང་བར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you.

T banner - 280 x 8

43:4  ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་སྐྱོབ་པའི་ཆེད།  ང་ཡི་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་དོར་བར་བྱ།  གང་ལ་ཟེར་ན་ངའི་ཆེད་ཁྱོད་ནི་རིན་ཐང་ཆེ་དང།  ངས་ནི་ཁྱོད་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་ནི་བརྩེ་བ་གྱིས།

Because you are precious in my eyes, and honored, and I love you, I give men in return for you, peoples in exchange for your life.

T banner - 280 x 8

43:5  ང་ནི་ཁྱོད་མཉམ་ཡོད་པས་མ་འཇིགས་ཤིག།  ཤར་གྱི་ཕྱོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཐག་རིང་ནས།  ང་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་མི་རྣམས་ཁྱིམ་དུ་འཁྲིད།

Fear not, for I am with you; I will bring your offspring from the east, and from the west I will gather you.

T banner - 280 x 8

43:6  ང་ཡིས་དེ་ཚོ་ལ་འགྲོར་བཅུག་ཅེས་བྱང་གི་ཕྱོགས་ལ་ལབ་རྒྱུ་ཡིན།  ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ལ་མ་བཀག་སྨྲས།  འཛམ་གླིང་ཡོངས་དང་ཐག་རིང་ཡུལ་རྣམས་ནས།  ང་ཡི་མི་མང་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་དུ་འཇུག།

I will say to the north, Give up, and to the south, Do not withhold; bring my sons from afar and my daughters from the end of the earth,

T banner - 280 x 8

43:7  དེ་རྣམས་ང་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་མང་ཡིན།  ང་ལ་གཟི་བརྗི་ཡོང་ཕྱིར་དེ་ཚོ་བཀོད་པ་ཡིན༎

everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made.”

T banner - 280 x 8

43:8  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ།  ཁྲིམས་ཁང་ནང་དུ་ང་ཡི་མི་མང་འབོད།  དེ་ཚོར་མིག་ནི་ཡོད་ཀྱང་ལོང་བ་ཡིན།  དེ་ཚོར་རྣ་བ་ཡོད་ཀྱང་འོན་པ་ཡིན།

Bring out the people who are blind, yet have eyes, who are deaf, yet have ears!

T banner - 280 x 8

43:9  མི་རིགས་རྣམས་ནི་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་པར་འབོད།  དེ་ཚོའི་ལྷ་སུས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་བྱེད།  ད་ལྟ་ཅི་བྱུང་དེའི་སྐོར་ལྷ་སུས་མངོན་ཤེས་བཤད་དམ།  དེ་རྣམས་བདེན་པ་ཡིན་པ་སྟོན་པའི་ཆེད།  གཏམ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་རྟོགས་པའི་ཆེད།  དེ་ཚོའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དཔང་པོར་འཁྲིད་ཡོང་འཇུག།

All the nations gather together, and the peoples assemble. Who among them can declare this, and show us the former things? Let them bring their witnesses to prove them right, and let them hear and say, It is true.

T banner - 280 x 8

43:10  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་ཁྱོད་ཚོ་རྣམས།  ང་ཡི་དཔང་པོ་ཁག་ཚོ་ཡིན་པ་དང།  ང་ངོ་ཤེས་ནས་ང་ལ་ཡིད་ཆད་བྱོས།  ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར།  ཁྱོད་ཚོར་ང་ཡིས་ཞབས་ཕྱིར་འདམས་ཡོད་དོ།  ང་མིན་དཀོན་མཆོག་གཞན་ནི་སུ་ཡང་མེད།  དེ་སྔར་བྱུང་མེད་རྗེས་སུ་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་ངོ།

“You are my witnesses,” declares the Lord, “and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no god was formed, nor shall there be any after me.

T banner - 280 x 8

43:11  ང་གཅིག་པོ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ཁྱོད་ཚོར་སྐྱོབ་པར་ང་ནི་གཅིག་པུ་ཡིན།

I, I am the Lord, and besides me there is no savior.

T banner - 280 x 8

43:12  ང་ཡིས་ཇི་ཡོང་ལུང་བསྟན་གྱིས་པ་དང།  དེ་ནས་ང་ནི་ཁྱོད་ཚོའི་རོགས་སུ་ཡོང།  ཕྱི་རྒྱལ་ལྷ་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱས་མེད་དོ།  ཁྱོད་ཚོ་རྣམས་ནི་ང་ཡི་དཔང་པོ་ཡིན།

I declared and saved and proclaimed, when there was no strange god among you; and you are my witnesses,” declares the Lord, “and I am God.

T banner - 280 x 8

43:13  ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་རྟག་ཏུ་གནས།  སུ་ཡང་ང་ཡི་དབང་ནས་བྲོས་མི་ཐུབ།  ང་ཡི་བྱ་བར་སུས་ཀྱང་བསྒྱུར་མི་ཐུབ༎

Also henceforth I am he; there is none who can deliver from my hand; I work, and who can turn it back?”

T banner - 280 x 8

43:14  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག།  ཁྱོད་ཚོར་སྐྱོབ་མཁན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ངོ།  ཁྱོད་རྣམས་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་ང་རང་གིས་བྷེ་བྷི་ལོན་ཐོག་དམག་མི་བཏང།  གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་སྒོ་རྣམས་ནི་ངས་བཅག་གོ།  མི་མང་རྣམས་ནི་སྐད་ཆེན་ངུ་འབོད་འགྱུར།

Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel: “For your sake I send to Babylon and bring them all down as fugitives, even the Chaldeans, in the ships in which they rejoice.

T banner - 280 x 8

43:15  ང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན།  ཨིསི་རཱཨེལ་ཁྱོད་ལ་ངས་བཀོད་པ་ཡིན།  ང་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ།

I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King.”

T banner - 280 x 8

43:16  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཡུན་རིང་སྔོན།  རྒྱ་མཚོ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ལམ་བཟོ་བར་བྱས།  འཁྱིལ་བའི་ཆུའི་དཀྱིལ་ནས་འགྲོ་བའི་ལམ།

Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters,

T banner - 280 x 8

43:17  ཁོང་གིས་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་རྟ་དང་བཅས།  དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེན་རྣམས་ནི་འཇིགས་པར་མཛད།  ཞུ་མའི་མེ་ལྕེ་བསད་པ་ལྟར།  མར་ལ་རིལ་ནས་ཡར་ལ་ལངས་རྒྱུ་མེད།

who brings forth chariot and horse, army and warrior; they lie down, they cannot rise, they are extinguished, quenched like a wick:

T banner - 280 x 8

43:18  ་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ།  ཁྱོད་ཚོ་འདས་པའི་བྱ་བར་མ་དྲན་ཞིག།  ཡང་ན་ཡུན་རིང་སྔོན་དུ་བྱུང་བར་མ་ཆགས་ཤིག།

“Remember not the former things, nor consider the things of old.

T banner - 280 x 8

43:19  ང་ཡིས་བྱ་རྒྱུའི་བྱ་བ་གསར་པར་ལྟོས།  བྱུང་བཞིན་པ་དེ་ད་ལྟ་ཁྱོད་ཚོས་མཐོང་ཐུབ།  མི་མེད་ལུང་སྟོང་བརྒྱུད་ནས་ལམ་བཟོས་ཏེ།  ཁྱོད་ལ་དེ་རུ་རྒྱུགས་ཆུ་བྱིན་པར་བྱ།

Behold, I am doing a new thing; now it springs forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert.

T banner - 280 x 8

43:20  ནགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཀྱང་ནི་ང་ལ་བཀུར།  ཁྱི་སྤྱང་དང་ནི་བྱ་ཆེན་ཨོསེ་ཊིརིཆི་ཚོས་ང་ལ་བསྟོད།  ང་ཡིས་འདམས་པའི་མི་མང་འཐུང་བའི་ཕྱིར།  བྱེ་ཐང་བརྒྱུད་ནས་གཙང་པོ་རྒྱུགས་པར་བྱས།

The wild beasts will honor me, the jackals and the ostriches, for I give water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people,

T banner - 280 x 8

43:21  མི་རིགས་རྣམས་ནི་ང་ཡི་ཆེད་དུ་བཟོས།  དེཚོས་ང་ལ་བསྟོད་པའི་མགུར་མ་ལེན༎

the people whom I formed for myself that they might declare my praise.

T banner - 280 x 8

43:22  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ།  འོན་ཀྱང་ཨིསི་རཱཨེལ་ཁྱོད་ནི་ང་མཉམ་ཐང་ཆད་ཡོད།  ཡ་ཀོབ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མཆོད་པར་མི་བྱེད་དོ།

“Yet you did not call upon me, O Jacob; but you have been weary of me, O Israel!

T banner - 280 x 8

43:23  ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ལུག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཡང་མི་ཕུལ།  ཁྱོད་ཀྱིས་དམར་མཆོད་འབུལ་ནས་ང་ལ་བཀུར་མེད་དོ།  ཁྱོད་ལ་འབུལ་བ་དགོས་ཟེར་འཁུར་པོ་བཟོས་མེད་དོ།  ཡང་ན་བདུག་སྤོས་དགོས་ཅེས་ཐང་ཆད་བཅུག་མེད་དོ།

You have not brought me your sheep for burnt offerings, or honored me with your sacrifices. I have not burdened you with offerings, or wearied you with frankincense.

T banner - 280 x 8

43:24  ཁྱོད་ཚོས་ངའི་ཆེད་བདུག་སྤོས་ཉོས་མེད་དོ།  ཡང་ན་སེམས་ཅན་ཚིལ་གྱིས་ཚིམ་པར་བྱས་མེད་དོ།  དེ་ཡི་ཚབ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་པའི་འཁུར་པོས་ང་ལ་མནན།  ལས་ངན་གྱིས་པས་ང་ལ་ཐང་ཆད་བཅུག།

You have not bought me sweet cane with money, or satisfied me with the fat of your sacrifices. But you have burdened me with your sins; you have wearied me with your iniquities.

T banner - 280 x 8

43:25  དེ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་སེལ་བྱ་མཁན་གྱི།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ནི་ང་ཡིན་ནོ  ང་ནི་རང་གི་ཆེད་དུ་འདི་ལྟར་བྱས།  ང་ཡིས་ཁྱོད་ཆོའི་སྡིག་པར་སླར་མི་དྲན།

“I, I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins.

T banner - 280 x 8

43:26  ང་ཚོ་ལྷན་དུ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་དུ་བསྐྱོད།  ཁྱོད་ཀྱི་བདེན་པ་ཁུངས་བསྐྱེལ་བྱ་བའི་ཕྱིར།  ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་བརྫོད་མཉམ་དུ་འཁྱེར་ནས་ཤོག།

Put me in remembrance; let us argue together; set forth your case, that you may be proved right.

T banner - 280 x 8

43:27  ཁྱོད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་མེ་པོས་སྡིག་པ་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་པས་ངའི་དྲུང་སྡིག་པ་གྱིས།

Your first father sinned, and your mediators transgressed against me.

T banner - 280 x 8

43:28  ཁྱོད་ཡི་སྲིད་སྐྱོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཡི་ས་གནས་དམ་པར་མི་གཙང་བ་བཟོས་པའི་རྐྱེན།  ང་ཡིས་ཡ་ཀོབ་སྟེང་དུ་འཇིགས་པ་འབེབས།  ང་ཡིས་ཨིསི་རཱཨེལ་སྟེང་དམའ་འབེབས་བྱུང་དགོས་བཟོས༎

Therefore I will profane the princes of the sanctuary, and deliver Jacob to utter destruction and Israel to reviling.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8