ཡེ་ཤ་ཡཱ 44 – Isaiah 44

ཡེ་ཤ་ཡཱ 44 – Isaiah 44

T banner - 280 x 8

44:1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ།  ང་ཡི་བྲན་པོ་ཡ་ཀོབ་ཉོན།  ང་ཡིས་འདམ་པའི་ཨིསི་རཱཨེལ་ད་ཉོན་ཞིག།

“But now hear, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen!

T banner - 280 x 8

44:2  ང་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བཀོད་པ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ཁྱོད་སྐྱེས་ནས་བཟུང་སྟེ་ངས་རོགས་གྱིས།  མ་འཇིགས་ཁྱོད་ང་ཡི་བྲན་པོ་ཡིན་།  ང་ཡིས་བརྩེ་ཞིང་འདམས་པའི་མི་མང་ཡིན།

Thus says the Lord who made you, who formed you from the womb and will help you: Fear not, O Jacob my servant, Jeshurun whom I have chosen.

T banner - 280 x 8

44:3  སྐོམ་པའི་ས་ཆར་ང་ཡིས་ཆུ་འབྱིན་ནོ།  ས་སྐམ་སྟེང་དུ་རྒྱུགས་ཆུ་རྒྱུགས་སུ་འཇུག  ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲུ་གུར་ང་ཡི་ཐུགས་ཉིད་བླུག་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་ངས་བྱིན་རླབས།

For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour my Spirit upon your offspring, and my blessing on your descendants.

T banner - 280 x 8

44:4  དེ་ཚོ་རྒྱུགས་ཆུའི་འགྲམ་གྱི་ལྕང་སྡོང་ལྟར།  ཆུ་ནི་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་རྩ་ལྟར་འཕེལ།

They shall spring up among the grass like willows by flowing streams.

T banner - 280 x 8

44:5  རེ་རེས་བྱེས་ནས་མི་ཚོས་ཟེར།  ང་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཡིན།  དེ་ཚོ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མཉམ་མཐུན་ཕྱིར་ཡོང།  དེ་ཚོ་རེ་རེས་རང་གི་ལག་པའི་སྟེང།  གཙོ་བོ་དཀོན  མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་བཀོད་ཅིང།  རང་ལ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་སྐྱེ་བོར་འབོད།

This one will say, ‘I am the Lord’s,’ another will call on the name of Jacob, and another will write on his hand, ‘The Lord’s,’ and name himself by the name of Israel.”

T banner - 280 x 8

44:6  ཨིསི་རཱཨེལ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས་ཤིང་།  སྐྱོབ་པར་མཛད་མཁན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག  ཀུན་དབང་ལྡན་པ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འདི་སྐད་གསུངས།  ང་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་ཡིན།  ང་མིན་དཀོནམཆོག་གཞན་ཞིག་སུ་ཡང་མེད།

Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts: “I am the first and I am the last; besides me there is no god.

T banner - 280 x 8

44:7  ང་ཡིས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་སུས་བྱས་ཐུབ་བམ།  ཐོག་མའི་དུས་ནས་མཐའ་མའི་བར་དེ་རུ  དེ་ལྟར་འབྱུང་རྒྱུའི་མངོན་ཤེས་སུས་ཤེས་ཐུབ།

Who is like me? Let him proclaim it. Let him declare and set it before me, since I appointed an ancient people. Let them declare what is to come, and what will happen.

T banner - 280 x 8

44:8  ང་ཡི་མི་མང་ཁྱོད་ཚོ་མ་འཇིགས་ཤིག།  སྔ་མོའི་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དེ་ལ།  འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་ང་ཡིས་སྔོན་དུ་བཤད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཤིང་ང་ཡི་དཔང་པོ་ཡིན།  ང་མིན་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་སུ་ཡོད་དམ།  ང་ཡིས་མ་ཐོས་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་ནི།  སྟོབས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་སུ་ཡོད་དམ༎

Fear not, nor be afraid; have I not told you from of old and declared it? And you are my witnesses! Is there a God besides me? There is no Rock; I know not any.”

T banner - 280 x 8

44:9  སྐུ་འདྲ་བཟོ་མཁན་རྣམས་སྙིང་པོ་མེད་པ་དང།  དེ་ཚོས་རིང་ཐང་ཆེན་པོར་བརྩི་བའི ལྷ་རྣམས་ཕན་མེད་ཡིན།  ལྷ་དེ་ཚོ་ལ་མཆོད་མཁན་རྣམས་ལོང་བ་དང་རྨོངས་པ་ཡིན་པ་དང། དེ་ཚོ་ལ་དམའ་འབེབས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།

All who fashion idols are nothing, and the things they delight in do not profit. Their witnesses neither see nor know, that they may be put to shame.

T banner - 280 x 8

44:10  ལྷ་བཞིན་མཆོད་རྒྱུར་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་བཟོས་པ་རྣམས་ཕན་ཐོག་མེད་དོ།

Who fashions a god or casts an idol that is profitable for nothing?

T banner - 280 x 8

44:11  དེ་ཚོ་མཆོད་མཁན་རྣམས་ལ་དམའ་འབེབས་བྱ་བར་འགྱུར་།  སྐུ་འདྲ་བཟོ་མཁན་རྣམས་ནི་མི་རང་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མིན།  དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་ལང་བཅུག་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་དུ་འཇུག་དང་དེ་ཚོ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་དང་མཉམ་དུ་དམའ་འབེབས་མྱོང་བར་བྱའོ།

Behold, all his companions shall be put to shame, and the craftsmen are only human. Let them all assemble, let them stand forth. They shall be terrified; they shall be put to shame together.

T banner - 280 x 8

44:12  ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ལག་ཤེས་པ་ཚོས་ལྕགས་རིགས་ཤིག་བླངས་ནས་མེའི་སྟེང་དུ་བཞུར་བ་དང།  དེ་ལས་ལྕགས་རིགས་ལ་བཟོ་འདོན་པའི་ཆེད་ཁོའི་སྟོབས་ཅན་ལག་ངར་གྱིས་ཐོ་བས་ཞུས་སོ།  ཁོས་ལས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ལྟོགས་པ་དང་སྐོམ་པ་དང་ཐང་ཆད་པར་འགྱུར་རོ།

The ironsmith takes a cutting tool and works it over the coals. He fashions it with hammers and works it with his strong arm. He becomes hungry, and his strength fails; he drinks no water and is faint.

T banner - 280 x 8

44:13  ཤིང་བཟོ་པས་ཤིང་ལ་ཚད་རྒྱབ་ནས།  ས་དཀར་གྱིས་དབྱིབས་བྲིས་ནས་ཁོ་པའི་ལག་ཆས་དེ་ལ་སྤྲོས་རྒྱབ་པ་དང་ཁོ་པའི་ཁྱིམ་དུ་འཇོག་བྱེད་མིའི་བཟོ་དབྱིབས་མཛེས་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་བྱེད་དོ།

The carpenter stretches a line; he marks it out with a pencil. He shapes it with planes and marks it with a compass. He shapes it into the figure of a man, with the beauty of a man, to dwell in a house.

T banner - 280 x 8

44:14  ཁོས་ཤིང་ནགས་ནས་བེད་སྤྱོད་ཆེད་དུ་འགྱམ་ཤིང་བཅད་པའམ་བེ་ཤིང་ངམ་སོམ་ཤིང་འདམ་པར་བྱེད་སྲིད་དོ།  ཡང་ན་ཁོས་འོ་རིན་ཤིང་འདེབས་ནས་དེ་སྐྱེས་བའི་ཕྱིར་ཆར་པ་སྒུག་སྲིད་དོ།

He cuts down cedars, or he chooses a cypress tree or an oak and lets it grow strong among the trees of the forest. He plants a cedar and the rain nourishes it.

T banner - 280 x 8

44:15  མི་ཞིག་གིས་ཤིང་སྡོང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མེ་ཤིང་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང།  ཆ་ཤས་ཤིག་སྐུ་འདྲ་བཟོ་བར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དོ།  ཆ་ཤས་ཤིག་ཁོ་རང་སྤྲོ་བའི་མེ་དང་བག་ལེབ་བཟོའོ། ཆ་ཤས་གཞན་དེས་ཁོས་ལྷ་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་དོ།

Then it becomes fuel for a man. He takes a part of it and warms himself; he kindles a fire and bakes bread. Also he makes a god and worships it; he makes it an idol and falls down before it.

T banner - 280 x 8

44:16  ཤིང་ཕྲན་བུས་ཤིག་མེ་སྤར་ནས་དེ་ལ་ཤ་སྲེག་སྟེ།  དེ་ཟས་ནས་འདོད་པ་འཚིམ་པར་བྱེད་དོ།  ཁོ་རང་མེས་དྲོ་བར་བྱས་ནས་ད་ག་འདྲ་སྐྱིད་པོ་དང་དྲོ་པོ་འདུག  མེ་ག་འདྲ་ལེགས་པོ་འདུག་ཅེས་སྨྲ་བར་བྱེ་དོ།

Half of it he burns in the fire. Over the half he eats meat; he roasts it and is satisfied. Also he warms himself and says, “Aha, I am warm, I have seen the fire!”

T banner - 280 x 8

44:17  ཤིང་ལྷག་འཕྲོས་དེས་འདྲ་སྐུ་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པར་བྱེད་དོ།  ཁོས་དེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཁྱེད་ནི་ངའི་ལྷ་ཡིན་པས་ང་ལ་སྐྱོབ་རོགས་གནང་ཞེས་སྨྲས་སོ།

And the rest of it he makes into a god, his idol, and falls down to it and worships it. He prays to it and says, “Deliver me, for you are my god!”

T banner - 280 x 8

44:18  མི་དེ་ཚོ་ནི་དེ་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་པ་མི་ཤེས་མཁན་གླེན་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ།  དེ་ཚོས་བདེན་པ་ལ་མིག་དང་སེམས་ཉིད་བཙུམ་ནས་ཡོད་དོ།

They know not, nor do they discern, for he has shut their eyes, so that they cannot see, and their hearts, so that they cannot understand.

T banner - 280 x 8

44:19  སྐུ་འདྲ་བཟོ་མཁན་གྱིས་ངས་ཤིང་འགའ་ཤས་མེར་བསྲེག་པ་ཡིན།  དེའི་སྟེང་དུ་ངས་བག་ལེབ་བསྲེགས་པ་དང་ཤ་རྣམས་བསྲེགས་ནས་ཟས་པ་ཡིན།  ཤིང་ལྷག་འཕྲོས་དེས་ངས་སྐུ་འདྲ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན།  ང་འདིར་ཤིང་དུམ་བུ་ཞིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བའི་བློ་གྲོས་མེད་དོ།

No one considers, nor is there knowledge or discernment to say, “Half of it I burned in the fire; I also baked bread on its coals; I roasted meat and have eaten. And shall I make the rest of it an abomination? Shall I fall down before a block of wood?”

T banner - 280 x 8

44:20  དེར་གོག་ཐལ་འགམ་པ་ལྟ་བུའི་ཤེས་རབས་ཡོད།  ཁོ་གླེན་པའི་བསམ་བློས་འདི་ལྟར་ལམ་ནོར་དུ་འཁྲིད་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོ་རོགས་རམ་ནས་བྲལ་ཡོད་དོ།  ཁོས་ཁོ་རང་གི་ལག་ཏུ་བཟུང་བའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ལྷ་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་དོ༎

He feeds on ashes; a deluded heart has led him astray, and he cannot deliver himself or say, “Is there not a lie in my right hand?”

T banner - 280 x 8

44:21  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ།  ཀྱེ་ཡ་ཀོབ་འདི་ལ་དྲན་པར་བྱོས། ཀྱེ་ཨིསི་རཱཨེལ་ཁྱོད་ང་ཡི་ཞབས་ཕྱི་ཡིན་པ་དྲན་ཞིག།  ང་ཡི་ཞབས་ཕྱིའི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་བཀོད་ཡོད། ཁྱོད་རྩ་བ་ནས་ངས་མི་བརྗེད།

Remember these things, O Jacob, and Israel, for you are my servant; I formed you; you are my servant; O Israel, you will not be forgotten by me.

T banner - 280 x 8

44:22  ང་ཡིས་ཁྱོད་ཚོའི་སྡིག་པ་སྤྲིན་ལྟར་འཕྱག།  ཁྱོད་ལ་སྐྱོབ་མཁན་ང་ཡིན་ངའི་སར་ལོག་ནས་ཤོག།

I have blotted out your transgressions like a cloud and your sins like mist; return to me, for I have redeemed you.

T banner - 280 x 8

44:23  མཐོ་རིས་དགའ་བའི་སྐད་འབོད་བྱོས་ཤིག་དང།  ས་གཞི་གཏིང་རིང་གནས་ནས་སྐད་འབོད་ཅིག།  རི་དང་ནགས་ཀྱི་ཤིང་རྣམས་སྐད་འབོད་བྱོས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཨིསི་རཱཨེལ་མི་ལ།  སྐྱོབ་ནས་ཁོང་གི་རླབས་ཆེན་འདོན་གནང་ངོ།

Sing, O heavens, for the Lord has done it; shout, O depths of the earth; break forth into singing, O mountains, O forest, and every tree in it! For the Lord has redeemed Jacob, and will be glorified in Israel.

T banner - 280 x 8

44:24  ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཡིན།  ང་ནི་ཁྱོད་ལ་བཀོད་མཁན་དེ་རང་ཡིན།  དངོས་རིགས་རྣམས་ནི་བཀོད་མཁན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་རང་ཡིན།  མཐོ་རིས་ཡོངས་ནི་ང་རང་གཅིག་པུས་བརྐྱངས།  ང་ཡིས་ས་གཞི་བཀོད་སྐབས་རོགས་མེད་དོ།

Thus says the Lord, your Redeemer, who formed you from the womb: “I am the Lord, who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself,

T banner - 280 x 8

44:25  མངོན་ཤེས་མཁན་རྣམས་ང་ཡིས་གླེན་པ་བཟོས།  རྩིས་པའི་ལུང་བསྟན་ཁུངས་ལུང་མེད་པ་བཟོས།  ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་གཏམ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས།  དེ་ཚོའི་ཤེས་རབ་རྣམས་ནི་གླེན་པར་བཟོས།

who frustrates the signs of liars and makes fools of diviners, who turns wise men back and makes their knowledge foolish,

T banner - 280 x 8

44:26  འོན་ཀྱང་ང་ཡི་ཞབས་ཕྱིས་ལུང་བསྟན་སྐབས།  ང་ཡི་འཆར་གཞི་སྟོན་པར་བང་ཆེན་བཏང་བའི་སྐབས།  ང་ཡིས་ལུང་བསྟན་འཆར་གཞི་དེ་ཚོ་དངོས་སུ་བསྟན།  མི་རྣམས་སྐྱར་དུ་གཞི་ཆགས་ཡོང་ཟེར་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་ནི་ང་ཡིས་སྨྲས།  ཡ་ཧུ་དཱ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ལ་བརྗོད་བཞིན་ཡོད།  འདི་ནི་གསར་དུ་སྐྱར་བཞེངས་བྱས་པར་འགྱུར།  གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཚོ་གཞིག་ཤུལ་ནས་ལངས་པར་འགྱུར།

who confirms the word of his servant and fulfills the counsel of his messengers, who says of Jerusalem, ‘She shall be inhabited,’ and of the cities of Judah, ‘They shall be built, and I will raise up their ruins’;

T banner - 280 x 8

44:27  ང་ཡི་སྨྲས་པའི་བཀའ་དེ་ཚིག་གཅིག་གིས།  རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ནི་སྐམ་པར་བྱེད་དུ་བཅུག།

who says to the deep, ‘Be dry; I will dry up your rivers’;

T banner - 280 x 8

44:28  ང་ཡིས་སའི་རསེ་ལ་འདི་ལྟར་སྨྲས།  ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས།  ང་ཡི་ཇི་འདོད་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱེད་པ་དང།  ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་སྐྱར་བཞེངས་བྱ་རྒྱུ་དང་།  མཆོད་ཁང་རྨང་གཞི་འདིང་བར་ཁྱོད་ཀྱིས་བཀའ་གཏོང་ཡོང༎

who says of Cyrus, ‘He is my shepherd, and he shall fulfill all my purpose’; saying of Jerusalem, ‘She shall be built,’ and of the temple, ‘Your foundation shall be laid.’”

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8