ཡེ་ཤ་ཡཱ 60 – Isaiah 60

ཡེ་ཤ་ཡཱ 60 – Isaiah 60

T banner - 280 x 8

60:1  ཀྱེ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལངས་ཞིག།  ཉི་མ་ལྟར་འཚེར་ཞིག།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་ཁྱོད་སྟེང་ཤར་བཞིན་འདུག།

Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you.

T banner - 280 x 8

60:2  མི་རིགས་གཞན་རྣམས་མུན་པས་བཀབ་པར་འགྱུར།  འོན་ཀྱང་ཁྱོད་སྟེང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་འོད་ཤར་རོ།  ཁོང་བཞུགས་པའི་འོད་དེ་ཁྱོད་མཉམ་གནས་པར་འགྱུར།

For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples; but the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you.

T banner - 280 x 8

60:3  མི་རིགས་རྣམས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་འོད་ལ་འཁོར།  རྒྱལ་པོ་རྣམས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཉི་གསར་འོད་ལ་འཁོར།

And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising.

T banner - 280 x 8

60:4  ད་ལྟ་ཇི་བྱུང་ཁྱོད་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ལ་ལྟོས་ཤིག།  ཁྱོད་ཀྱི་མི་རྣམས་ཁྱིམ་དུ་ཡོང་བར་འཛོམས  ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་ངོ་།  ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་རྣམས་ནི་ཕྲུ་གུ་ལྟར་འཁྱེར་ནས་ཡོང།

Lift up your eyes all around, and see; they all gather together, they come to you; your sons shall come from afar, and your daughters shall be carried on the hip.

T banner - 280 x 8

60:5  ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་མཐོང་ནས་ཡིད་འཕྲོག་འགྱུར།  ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ནི་དགའ་ཞིང་ལུས་འདར་འགྱུར།  མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ཁྱོད་སར་འཁྱེར།  དེ་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་རྒྱ་མཚོའི་ཕར་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་བར་འགྱུར།

Then you shall see and be radiant; your heart shall thrill and exult, because the abundance of the sea shall be turned to you, the wealth of the nations shall come to you.

T banner - 280 x 8

60:6  མིད་ཡན་དང་ཨེ་ཕཱའི་ས་ཁུལ་ནས།  རྔ་མོང་རྣམས་ཀྱི་ཁྱུ་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བར་འགྱུར།དེ་ཚོས་ག  སེར་དང་སྤོས་ནི་ཤེ་བྷ་ནས་འཁྱེར་ཡོང་།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་སྐོར།  འཕྲིན་བཟང་དེ་ནི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་བཤད།

A multitude of camels shall cover you, the young camels of Midian and Ephah; all those from Sheba shall come. They shall bring gold and frankincense, and shall bring good news, the praises of the Lord.

T banner - 280 x 8

60:7  ཀེ་དར་དང་ནི་ནེ་བ་ཡོད་ཀྱི་ལུག་ཡོངས་ནི།  ཁྱོད་སར་དམར་མཆོད་འབུལ་ཕྱིར་འཁྱེར་ཡོང་ངོ་།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་མཉེས་ཕྱིར་མཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཕུལ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་ནི།  སྔོན་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་བཟོ་གནང་།

All the flocks of Kedar shall be gathered to you; the rams of Nebaioth shall minister to you; they shall come up with acceptance on my altar, and I will beautify my beautiful house.

T banner - 280 x 8

60:8  སྤྲིན་ལྟར་ཡོང་མཁན་ཡང་ན་འཚང་དུ་ཕུར་བཞིན།  ལོག་ཡོང་མཁན་ཕུག་རོན་ལྟར་དེ་ཚོ་སུ་ཡིན་ནམ།

Who are these that fly like a cloud, and like doves to their windows?

T banner - 280 x 8

60:9  གྲུ་དེ་ཚོ་གླིང་ཕྲན་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་མང་ཁྱིམ་དུ་འཁྱེར། ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ལ་མི་རིགས་ཚང་མས།  གུས་བཀུར་ཞུ་བར་མཛད་མཁན།  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་ཆེད།  དེ་ཚོས་གསེར་དང་དངུལ་རྣམས་འཁྱེར་ཡོང་ངོ་།

For the coastlands shall hope for me, the ships of Tarshish first, to bring your children from afar, their silver and gold with them, for the name of the Lord your God, and for the Holy One of Israel, because he has made you beautiful

T banner - 280 x 8

60:10  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་གསུངས་པ།  ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོས་ཁྱོད་ཚོའི་ལྕགས་རི་སྐྱར་དུ་བརྩིགས།  དེ་ཚོའི་རྒྱལ་པོས་ཁྱོད་ཚོར་ཞབས་ཞུ་བྱེད།  ང་ནི་ཁྲོ་སྐབས་ཁྱོད་ཚོར་ཆད་པ་བཏང་།  འོན་ཀྱང་ད་ངས་ཁྱོད་ལ་ཐུགས་རྗེ་དང་ནི་སྙིང་རྗེ་བསྟན།

Foreigners shall build up your walls, and their kings shall minister to you; for in my wrath I struck you, but in my favor I have had mercy on you.

T banner - 280 x 8

60:11  རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཚོས་རང་གི་ནོར།  ཁྱོད་ཚོའི་དྲུང་དུ་འཁྱེར་ནས་ཡོང་བའི་ཆེད།  ཁྱོད་ཚོའི་རྒྱལ་སྒོ་རྣམས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་འབྱེད།

Your gates shall be open continually; day and night they shall not be shut, that people may bring to you the wealth of the nations, with their kings led in procession.

T banner - 280 x 8

60:12  འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཚོར་ཞབས་ཕྱི་མི་བྱེད་མཁན་མི་རིགས་རྣམས།  ཆ་ཚང་ཚར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པར་འགྱུར།

For the nation and kingdom that will not serve you shall perish; those nations shall be utterly laid waste.

T banner - 280 x 8

60:13  ལེ་བ་ནོན་གྱི་ནགས་ཀྱི་ཤིང་ལེགས་ཤོས།  ཐང་ཤིང་ཤུག་ཤིང་དང་ནི་སོམ་ཤིང་བཅས།  ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ཁྱོད་ལ་སྐྱར་བཞེངས་ཆེད།  ང་ཡི་མཆོད་ཁང་མཛེས་སྡུག་ཅན་བཟོ་ཆེད། ང་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་གཟི་བརྗིད་བཟོས་ཆེད་འཁྱེར་ཡོང་ངོ།

The glory of Lebanon shall come to you, the cypress, the plane, and the pine, to beautify the place of my sanctuary, and I will make the place of my feet glorious.

T banner - 280 x 8

60:14  ཁྱོད་ཚོར་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་རིགས་རྒྱུད་ཚོ་ཡོང་ནས།  ཁྱོད་ཚོར་གུས་ཞབས་ཞུས་ཕྱིར་མགོ་སྒུར་ཡོང་།  སྔོན་དུ་ཁྱོད་ཚོར་སྙད་པར་བྱེད་མཁན་ཚོས། ཁྱོད་ཚོའི་རྐང་པར་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར།  དེ་ཚོས་ཁྱེད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གྲོང་ཁྱེར།  ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡི།  གྲོང་ཁྱེར་ཛི་ཡོན་ཞེས་ཟེར་འབོད་པར་བྱེད།

The sons of those who afflicted you shall come bending low to you, and all who despised you shall bow down at your feet; they shall call you the City of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel.

T banner - 280 x 8

60:15  ཁྱོད་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་མི་མེད་ལུང་སྟོང་ཆགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོད་ན་ཡང།  ད་ནས་ཟུང་ཁྱོད་ལ་སྤངས་ཤིང་སྡང་པོ་མི་བྱེད་པར་འགྱུར།  ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་གཏན་གྱི་དགའ་བའི་གནས། རླབས་ཆེན་དང་ནི་མཛེས་སྡུག་ཅན་བཟོའོ།

Whereas you have been forsaken and hated, with no one passing through, I will make you majestic forever, a joy from age to age.

T banner - 280 x 8

60:16  མ་ཡིས་རང་ཕྲུག་ལྟ་སྐྱོངས་བྱེད་པ་ལྟར།  ཁྱོད་ལ་མི་རིགས་རྣམས་དང་ནི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོངས།  ང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྐྱོབས་པ་དང།  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དབང་ཅན་གྱིས།  ཁྱོད་ལ་རང་དབང་དུ་གཏོང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱོད་ཚོས་ཤེས་པར་འགྱུར།

You shall suck the milk of nations; you shall nurse at the breast of kings; and you shall know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

T banner - 280 x 8

60:17  ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་ལི་ཡི་ཚབ་ཏུ་གསེར།  ལྕགས་དང་ཤིང་གི་ཚབ་ཏུ་དངུལ་དང་ལི། རྡོ་ཡི་ཚབ་ཏུ་ལྕགས་ནི་འཁྱེར་བར་བྱ།  ཁྱོད་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་པ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་མནར་མི་ཡོང་།  ང་ཡིས་དེ་ཚོར་ཁྲིམས་དྲང་དང་ནི་ཞི་བདེའི་ངང་།  རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས་བར་བྱེད་དུ་འཇུག་པར་བྱ།

Instead of bronze I will bring gold, and instead of iron I will bring silver; instead of wood, bronze, instead of stones, iron. I will make your overseers peace and your taskmasters righteousness.

T banner - 280 x 8

60:18  ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དྲག་པོའི་སྒྲ་མི་ཐོས།  འཇིགས་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ནམ་ཡང་དུམ་བུར་བཟོས་མི་འགྱུར།  ང་ཡིས་ལྕགས་རི་ལྟར་དུ་ཁྱོད་ལ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ།  ངས་ཁྱོད་སྐྱོབ་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟོད་པར་བྱེད།

Violence shall no more be heard in your land, devastation or destruction within your borders; you shall call your walls Salvation, and your gates Praise.

T banner - 280 x 8

60:19  ཉི་མས་ཁྱོད་ལ་ཉིན་མོར་སླར་ཡང་འོད་མི་བྱིན།  ཡང་ན་ཟླ་བས་ཁྱོད་ལ་མཚན་མོོར་འོད་མི་བྱིན།  ང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱི་མཐའ་མེད་འོད་དུ་འགྱུར།  ང་ཡི་གཟི་བརྗིད་འོད་དེ་ཁྱོད་སྟེང་ཤར།

The sun shall be no more your light by day, nor for brightness shall the moon give you light; but the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory.

T banner - 280 x 8

60:20  ཁྱོད་ཀྱི་མྱ་ངན་ཉི་མོ་མཐའ་མར་འགྱུར། ཉི་ཟླ་གཉིས་ལས་ཡུན་རིང་དཀོན་མཆོག་གནས། ང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་མཐའ་མེད་འོད་དུ་འགྱུར།

Your sun shall no more go down, nor your moon withdraw itself; for the Lord will be your everlasting light, and your days of mourning shall be ended.

T banner - 280 x 8

60:21  ཁྱོད་ཀྱི་མི་མང་དྲང་བདེན་འབའ་ཞིག་བྱེད།  དེ་ཚོར་གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡུལ་དེ་བདག།  ཚང་མར་ང་ཡི་རླབས་ཆེན་མངོན་པར་བྱེད།  ང་ཡིས་དེ་ཚོ་བཙུགས་པ་དང་།  ང་ཡིས་དེ་ཚོ་བཟོས་པ་ཡིན།

Your people shall all be righteous; they shall possess the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I might be glorified.

T banner - 280 x 8

60:22  ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆུང་ཤོས་དང་ནི་ཉམས་ཆུང་ནི།  མི་རིགས་རླབས་ཆེན་དང་ནི་སྟོབས་ཆེན་འགྱུར།  དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་དེ་ནི་སླེབས་པའི་སྐབས།  ང་ཡིས་དེ་ནི་མགྱོགས་པོར་སྒྲུབ་པར་བྱེད།  ང་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན་ནོ༎

The least one shall become a clan, and the smallest one a mighty nation; I am the Lord; in its time I will hasten it.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8