ཡེ་ཤ་ཡཱ 66 – Isaiah 66

ཡེ་ཤ་ཡཱ 66 – Isaiah 66

T banner - 280 x 8

66:1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ།  མཐོ་རིས་ནི་ངའི་ཁྲི་ཡིན་པ་དང་།  ས་གཞི་ནི་ངའི་ཞབས་སྟེགས་ཡིན་ནོ།  དེ་ཡིན་ཙང་ཁྱོད་ཚོས་ངའི་ཆེད་དུ་ཁང་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བཞེངས་ཐུབ་བམ།  ང་སྡོད་པའི་ས་གནས་ག་འདྲ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་བམ།

Thus says the Lord: “Heaven is my throne, and the earth is my footstool; what is the house that you would build for me, and what is the place of my rest?

T banner - 280 x 8

66:2  ང་རང་རང་ཉིད་ནས་ས་གཞི་ཡོངས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན།  ཉམས་ཆུང་དང་འགྱོད་སེམས་ཅན་དང་ང་ལ་འཇིགས་མཁན་དང་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་ལ་ང་མཉེས་པ་ཡིན་ནོ།

All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look: he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word.

T banner - 280 x 8

66:3  མི་མང་གིས་རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་བྱེད་དོ།  དམར་མཆོད་འབུལ་སྐབས་དེ་ཚོས་གླང་གོག་ཞིག་བསད་པ་ཡང་ན་མི་བསད་པ།  ལུ་གུ་དམར་མཆོད་དུ་ཕུལ་བ་ཡང་ན་ཁྱིའི་སྐེ་བཅད་པ། འབྲུའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡང་ན་ཕག་པའི་ཁྲག་ཕུལ་བ།  སྤོས་བདུག་པ་ཡང་ན་སྐུ་འདྲར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ།  དེ་ཚོའི་ཆེད་དུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ནོ།  དེ་ཚོས་ཞེན་ལོག་ཅན་གྱི་ལམ་ནས་མཆོད་པ་ཕུལ་རྒྱུར་དགའོ།

“He who slaughters an ox is like one who kills a man; he who sacrifices a lamb, like one who breaks a dog’s neck; he who presents a grain offering, like one who offers pig’s blood; he who makes a memorial offering of frankincense, like one who blesses an idol. These have chosen their own ways, and their soul delights in their abominations;

T banner - 280 x 8

66:4  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་ཚོས་གང་ཞིག་ལ་འཇིགས་པའི་རྐྱེན་ངན་དེ་ཆོའི་སྟེང་དུ་འབེབས་པར་བྱའོ།  གང་ལ་ཟེར་ན།  ངས་འབོད་སྐབས་སུས་ཀྱང་ལན་འདེབས་བྱས་མེད།  ཡང་ན་ངས་སྨྲ་སྐབས་སུས་ཀྱང་ཉན་མེད།  དེ་ཚོས་ང་ལ་མི་ཉན་པ་དང་ངན་ལས་བྱ་རྒྱུར་འདམས་སོ།

I also will choose harsh treatment for them and bring their fears upon them, because when I called, no one answered, when I spoke, they did not listen; but they did what was evil in my eyes and chose that in which I did not delight.”

T banner - 280 x 8

66:5  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིག་མཁན་དང་།  ཁོང་གྱི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་རྣམས་ཁྱོད་ཚོ་ཁོང་གིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བར་ཉོན་ཞིག  ཁྱོད་ཚོ་ང་ལ་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཡིན་སྟབས།  ཁྱོད་ཚོ་ལ་ཁྱོད་ཚོ་རང་གི་མི་འགའ་ཞིག་གིས་སྡང་པོ་བྱེད་པ་དང་།  ཁྱོད་ཚོར་འབྲེལ་བར་གང་ཡང་མི་བྱེད་དོ།  དེ་ཚོས་ཁྱོད་ཚོར་ཁྱད་གསོད་བྱེད་ནས་འདི་ལྟར་སྨྲས་པར་འགྱུར།  ང་ཚོས་ཁྱོད་ཚོ་དགའ་བདེར་སྤྱོད་པ་མཐོང་བའི་ཆེད་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མཐུ་སྟོབས་བརྟན་ནས་ཁྱོད་ཚོ་སྐྱོབ་ཏུ་འཇུག།  འོན་ཀྱང་དེ་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་ངོ་ཚ་ཡོང་བར་འགྱུར་རོ།

Hear the word of the Lord, you who tremble at his word: “Your brothers who hate you and cast you out for my name’s sake have said, ‘Let the Lord be glorified, that we may see your joy’; but it is they who shall be put to shame.

T banner - 280 x 8

66:6  ཁྱོད་ཚོ་ཉོན་ཞིག།  གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒྲ་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ།  མཆོད་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲ་དེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་དགྲ་བོ་ཚོར་ཆད་པ་གཏོང་བའི་སྒྲ་ཡིན་ནོ།

“The sound of an uproar from the city! A sound from the temple! The sound of the Lord, rendering recompense to his enemies!

T banner - 280 x 8

66:7  ངའི་གྲོང་ཁྱེར་དམ་པ་འདི་བཞིན་སྐྱེས་གཟེར་མེད་པར་བློ་བུར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་སྐྱེས་པའི་བུད་མེད་ཞིག་དང་འདྲའོ།

“Before she was in labor she gave birth; before her pain came upon her she delivered a son.

T banner - 280 x 8

66:8  སུ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་ཡོད་དམ།  མི་རིགས་ཤིག་ཉིན་གཅིག་ལ་སྐྱེས་ཡོད་དམ།  མི་རིགས་དེ་སྐྱེས་པའི་སྔོན་དུ་ཛི་ཡོན་གྱི་སླར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་མི་དགོས་སོ།

Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall a land be born in one day? Shall a nation be brought forth in one moment? For as soon as Zion was in labor she brought forth her children.

T banner - 280 x 8

66:9  ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་བློར་ངས་ངའི་མི་མང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རན་པར་བཞག་ནས་དེ་ཚོར་སྐྱེར་འཇུག་གི་མ་རེ་མ་བསམ་ཞིག  ཅེས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ངོ།

Shall I bring to the point of birth and not cause to bring forth?” says the Lord; “shall I, who cause to bring forth, shut the womb?” says your God.

T banner - 280 x 8

66:10  ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་མཉམ་དུ་དགའ་ངོམ་གྱིས།  མོའི་ཆེད་དུ་དགའ་ངོམ་བྱོས།  གྲོང་ཁྱེར་འདི་ལ་བརྩེ་བ་བྱ་མཁན་རྣམས།  མོ་ཡི་ཆེད་དུ་མྱ་ངན་བྱེད་མཁན་རྣམས།  ད་ལྟ་མོ་དང་མཉམ་དུ་དགའ་ངོམ་བྱོས།

“Rejoice with Jerusalem, and be glad for her, all you who love her; rejoice with her in joy, all you who mourn over her;

T banner - 280 x 8

66:11  ཕྲུ་གུ་མ་ཡི་ནུ་གཞུར་ཡོད་པ་ལྟར།  ཁྱོད་ཀྱིས་མོ་ཡི་ལམ་ལྷོང་སྤྱོད་པར་འགྱུར།

that you may nurse and be satisfied from her consoling breast; that you may drink deeply with delight from her glorious abundance.”

T banner - 280 x 8

66:12  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ།  ངས་ཁྱོད་ཚོར་གཏན་གྱི་ཕལ་རྒྱས་སྤྲད་པར་བྱ།  མི་རིགས་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་ནམ་ཡང་མི་སྐམ་པའི་རྒྱུག་ཆུ་ལྟར་ཁྱོད་ཚོའི་སར་ཡོང་བར་འགྱུར།  ཁྱོད་ཚོ་མས་རང་གི་ཕྲུ་གུར་འོ་མ་སྤྲད་པ་དང་ལག་པར་འཁྱེར་ནས་བརྩེ་བསྟན་པའི་ཕྲུ་གུ་ལྟ་བུ་ཡོང་ངོ།

For thus says the Lord: “Behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the nations like an overflowing stream; and you shall nurse, you shall be carried upon her hip, and bounced upon her knees.

T banner - 280 x 8

66:13  མས་རང་གི་ཕྲུ་གུར་སེམས་གསོ་བྱས་པ་ལྟར།  ངས་ཁྱོད་ཚོར་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་སེམས་གསོ་བྱེད་དོ།

As one whom his mother comforts, so I will comfort you; you shall be comforted in Jerusalem.

T banner - 280 x 8

66:14  ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མཐོང་སྐབས་ཁྱོད་དགའ་བར་འགྱུར།  དེས་ཁྱེད་ཚོ་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་བདེ་ཐང་བཟོ་བར་བྱའོ།  དེ་ནས་ཁྱོད་ཚོས་ང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་རྣམས་ལ་རོགས་བྱེད་པ་དང་།  ངའི་དགྲ་བོ་ཚོར་ཁྲོ་བ་སྟོན་པ་དེ་ཁྱོད་ཚོས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ།

You shall see, and your heart shall rejoice; your bones shall flourish like the grass; and the hand of the Lord shall be known to his servants, and he shall show his indignation against his enemies.

T banner - 280 x 8

66:15  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་མེ་དང་མཉམ་དུ་ཕེབས་ཡོང།  ཁོང་ཐུགས་ཁྲོས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཆད་པ་གཏོང་བའི་ཆེད་རླུང་གི་ཤོག་པར་འཆིབས་པ་གནང་ངོ།

“For behold, the Lord will come in fire, and his chariots like the whirlwind, to render his anger in fury, and his rebuke with flames of fire.

T banner - 280 x 8

66:16  ཁོང་གིས་མེ་དང་རལ་གྲིས་འཛམ་གླིང་གི་མི་མང་ཉེས་ཅན་གཟིགས་པ་རྣམས་ལ་ཆད་པ་གནང་བ་དང་མང་པོ་ཞིག་གསོད་པ་གནང་ངོ།

For by fire will the Lord enter into judgment, and by his sword, with all flesh; and those slain by the Lord shall be many.

T banner - 280 x 8

66:17  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ།  ཕྱི་པའི་མཆོད་པ་བྱ་རྒྱུར་དག་བྱང་བྱ་མཁན་དང་།  ལྡུམ་ར་དམ་པའི་ནང་དུ་སྒྲིག་ཏེ་འགྲོ་མཁན་དང་ཕག་ཤ་དང་རྩི་རྩི་དང་གཞན་སྐྱུག་བྲོའི་ཟས་ཟ་མཁན་ཚོའི་མཐའ་ཉེ་བར་ཡོད་དོ།

“Those who sanctify and purify themselves to go into the gardens, following one in the midst, eating pig’s flesh and the abomination and mice, shall come to an end together, declares the Lord.

T banner - 280 x 8

66:18  ངས་དེ་ཚོའི་བསམ་བློ་དང་ངན་ལས་རྣམས་ཤེས་སོ།  ང་མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་བསྡུ་བར་ཡོང་བཞིན་ཡོད།  དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་འཛོམས་སྐབས་དེ་ཚོས་ངའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་ཇི་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ།

“For I know their works and their thoughts, and the time is coming to gather all nations and tongues. And they shall come and shall see my glory,

T banner - 280 x 8

66:19  དེ་ཚོ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ།  འོན་ཀྱང་ངས་དེ་ཚོ་འགའ་ཤས་ཐར་བར་བྱེད་པ་དང་།  དེ་ཚོས་ངའི་སྙན་གྲགས་མི་ཐོས་པ་དང་ཡང་ན་ངའི་རླབས་ཆེན་དང་མཐུ་སྟོབས་ལ་མི་མཐོང་བའི་མི་རིགས་རྣམས་དང་གླིང་ཕྲན་ཨིསི་པེན་དང་ལིབ་ཡ་དང་ལི་ཌི་ཡ་བཅས་པར་དེས་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་མདའ་པ་མཉམ་དུ།  ཏུ་བྷལ་དང་གྷིརིསི་བཅས་པར་མངགས་པར་བྱའོ།  དེ་ཚོས་མི་རིགས་དེ་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་ངའི་ཆེ་མཐོང་ཁྱབ་སྒྲགས་བྱའོ།

and I will set a sign among them. And from them I will send survivors to the nations, to Tarshish, Pul, and Lud, who draw the bow, to Tubal and Javan, to the coastlands far away, that have not heard my fame or seen my glory. And they shall declare my glory among the nations.

T banner - 280 x 8

66:20  དེ་ཚོས་ཁྱོད་ཚོའི་ཡུལ་གཅིག་པའི་མི་རྣམས་ལ་མི་རིགས་རྣམས་ནས་ངའི་འབུལ་བའི་ཚུལ་དུ་འཁྲིད་ཡོང་བར་བྱའོ།  ཇི་ལྟར་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་ཆོ་ག་ལྟར་སྣོད་གཙང་མའི་ནང་ངའི་མཆོད་ཁང་དུ་འབྲུའི་མཆོད་པ་འཁྱེར་ཡོང་བ་ལྟར།  དེ་ཚོས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་ངའི་དམ་པའི་རི་བོར་རྟ་དང་དྲེལ་དང་རྔ་མོང་དང་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་དང་འཁྱོག་དཔྱང་བཅས་པའི་ནང་དེ་ཚོར་འཁྱེར་ཡོང་བར་བྱའོ།

And they shall bring all your brothers from all the nations as an offering to the Lord, on horses and in chariots and in litters and on mules and on dromedaries, to my holy mountain Jerusalem, says the Lord, just as the Israelites bring their grain offering in a clean vessel to the house of the Lord.

T banner - 280 x 8

66:21  ངས་དེ་ཚོ་ནས་འགའ་ཤས་བླ་མ་རྣམས་  དང་ལེ་ཝི་པ་རྣམས་བཟོ་བར་བྱའོ།

And some of them also I will take for priests and for Levites, says the Lord.

T banner - 280 x 8

66:22  ཇི་ལྟར་ངའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་ས་གཞི་གསར་པ་དང་མཐོ་རིས་གསར་པ་གནས་པ་ལྟར། ཁྱོད་ཚོའི་རིགས་བརྒྱུད་དང་ཁྱོད་ཚོའི་མིང་གནས་པར་འགྱུར་རོ།

“For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, so shall your offspring and your name remain.

T banner - 280 x 8

66:23  ཟླ་བ་གསར་པའི་དུས་སྟོན་དང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་རེ་བཞིན་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་ང་ལ་མཆོད་པར་ཡོང་བར་འགྱུར་ཞེས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་ངོ།

From new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord.

T banner - 280 x 8

66:24  དེ་ཚོ་ལོག་ནས་འགྲོ་སྐབས་དེ་ཚོས་ང་ལ་ངོ་ལོག་བྱ་མཁན་ཚོའི་རོ་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར།  དེ་ཚོ་ཟ་མཁན་གྱི་འབུ་རྣམས་ནམ་ཡང་མི་འཆི་བ་དང་།  དེ་ཚོ་སྲེག་པའི་མེ་ནམ་ཡང་གསོད་པར་མི་བྱ།  དེ་ཚོའི་མཐོང་ཚུལ་དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མི་ཡོངས་ལ་ཞེན་ལོག་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ༎

“And they shall go out and look on the dead bodies of the men who have rebelled against me. For their worm shall not die, their fire shall not be quenched, and they shall be an abhorrence to all flesh.”

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8