མར་ཀུ 16 – Mark 16

མར་ཀུ 16 – Gospel of Mark 16

1 ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་རྫོགས་རྗེས་གྲོང་ཁྱེར་མག་དལ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་དང་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་ཨ་མ་མིར་ཡམ། ས་ལོ་མེ་བཅས་ཀྱིས་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་ལ་འབྱུག་ཆེད་ཀྱི་དྲི་ཞིམ་འབྱུག་རྫས་ཉོས་ནས།

2 བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ཞོགས་པ་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ལ་ཁོང་ཚོ་དུར་ཁང་ལ་ཕྱིན།

3 ཁོང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ “སུས་ང་ཚོར་དུར་ཁང་གི་ཁའི་རྡོ་དེ་བསྒྲིལ་ནས་ཕར་ཕྱེ་ཡོང་” ཞེས་སྐད་ཆ་བཤད།

4 ཁོང་ཚོས་ཡར་ལྟ་དུས་རྡོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དེ་བསྒྲིལ་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང༌།

5 དུར་ཁང་གི་ནང་ལ་འཛུལ་སྐབས་གཞོན་ནུ་གོས་དཀར་པོ་གྱོན་པ་ཞིག་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་བས་ཁོང་ཚོ་འཇིགས་པ་རེད།

6 གཞོན་ནུ་དེས་ཁོང་ཚོར་ “ཞེད་མི་དགོས། ཁྱེད་ཚོས་འཚོལ་བའི་ན་ཙ་རེལ་པ་ཡེ་ཤུ་རྒྱང་ཤིང་སྟེང་བཀལ་བ་ཁོང་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་སུ་འགྱུར་ཏེ་འདིར་མེད། ལྟོས་དང༌། སྐུ་ཕུང་བཞག་ས་འདི་རེད།

7 ཁྱེད་ཚོ་ཕྱིན་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་པེ་ཏྲོ་དང་བཅས་པ་ལ་འདི་ལྟར་ཤོད། ཡེ་ཤུས་ཁྱེད་ཚོའི་སྔོན་ལ་ག་ལིལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་སྔར་གསུངས་པ་བཞིན་དེར་ཁོང་མཇལ་ཡོང་” ཞེས་བཤད།

8 ཁོང་ཚོ་འདར་ཞིང་དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་དུར་ཁང་ནས་ཕྱིར་བྲོས་ཏེ་སུ་ལའང་མ་བཤད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོ་ཧ་ཅང་འཇིགས་པས་སོ།།

9 དེ་ཡང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ཞོགས་པ་སྔ་པོར་ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་ནས། ཐོག་མར་དེ་སྔ་ཁོང་གིས་གདོན་འདྲེ་བདུན་བསྐྲད་མྱོང་བའི་མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་ལ་སྐུ་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པས།

10 དེས་ཕྱི་རུ་སོང་ནས་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་དེ་རྣམས་ངུ་ཞིང་མྱ་ངན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་གཏམ་དེ་སྨྲས་ནའང༌།

11 ཁོང་ཚོས་ཡེ་ཤུ་འཆི་བ་ལས་སླར་གསོན་པ་དང་མིར་ཡམ་གྱིས་ཁོང་མཐོང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།

12 དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ལས་མི་གཉིས་གྲོང་སྡེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་དུ། ཁོང་གིས་རང་གི་སྐུ་གཟུགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཁོ་ཚོ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན།

13 ཁོ་ཚོ་ལོག་ནས་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་གཞན་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་བཤད་ནའང་སུས་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས། གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲིན་བཟང་སྒྲོག་པར་མངགས་པ།

14 དེའི་རྗེས་ཉེ་གནས་བཅུ་གཅིག་པོས་ཟས་བཞེས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་ལ་རང་གི་སྐུ་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་སྟེ། རང་ཉིད་འཆི་བ་ལས་སླར་གསོན་རྗེས་དེ་རྣམས་རང་ཉིད་མཐོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པའི་གཏམ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པས། ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་ལ་དད་པ་མེད་པ་དང་སེམས་འཁྲེགས་པོ་ཡིན་པར་བཀའ་བཀྱོན་མཛད།

15 ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ “ཁྱེད་ཚོས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཕྱིན་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འཕྲིན་བཟང་ཁྱབ་བསྒྲགས་གྱིས་ཤིག

16 སུ་ཡང་དད་པ་བྱས་ནས་ཁྲུས་གསོལ་ཐོབ་པ་དེ་ཐར་བར་འགྱུར། སུ་ཡང་དད་པ་མི་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་འགྱུར།

17 དད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ནུས་པ་འདི་ལྟར་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་ཐུབ་ཅིང་སྐད་རིགས་གཞན་ཤོད་པ།

18 དུག་སྦྲུལ་རྣམས་ལག་པས་ལེན་པ། སྲོག་གཅོད་པའི་དུག་འཐུང་ཡང་གནོད་པ་མི་འབྱུང་བ། ལག་པས་ནད་པར་རེག་ན་ནད་འཇོམས་པར་འགྱུར་རོ་” ཞེས་གསུངས།

19 དེ་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཁོང་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་རྗེས། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞེངས་པར་གྱུར་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྱག་གཡས་ངོས་སུ་བཞུགས།

20 ཉེ་གནས་རྣམས་གང་སར་ཕྱིན་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། གཙོ་བོས་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཕྲིན་ལས་མཛད་ཅིང་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་འཕྲིན་བཟང་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་གནང་ངོ༌།། །།

1 When the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices, so that they might go and anoint him.

2 And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb.

3 And they were saying to one another, “Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?”

4 And looking up, they saw that the stone had been rolled back—it was very large.

5 And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed.

6 And he said to them, “Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen; he is not here. See the place where they laid him.

7 But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you.”

8 And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid.

9 [[Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons.

10 She went and told those who had been with him, as they mourned and wept.

11 But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it.

12 After these things he appeared in another form to two of them, as they were walking into the country.

13 And they went back and told the rest, but they did not believe them.

14 Afterward he appeared to the eleven themselves as they were reclining at table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen.

15 And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.

16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

17 And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues;

18 they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”

19 So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God.

20 And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs.]]