ལོ་ཀུ 17 – Luke 17

ལོ་ཀུ 17 – Luke 17

17:1-4  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  མི་ལ་སྡིག་པ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་དོན་དེ་ནི་ཟློག་ཐབས་མེད་ནའང་།  སྡིག་པ་བྱེད་དུ་འཇུག་མཁན་དེ་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང་ངོ་།།  བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་འདི་རྣམས་ལས་གཅིག་ལ་སྡིག་པ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ༌ལས།  མི་དེའི་སྐེ་ལ་རང་འཐག་གི་རྡོ་ཆེན་པོ་བཏགས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཕངས་ན་ལེགས་སོ།།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་གཟབ་པར་གྱིས།  ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་གྱིས་སྡིག་པ་བྱས་ན་དེ་ལ་ཁ་ཏ་བྱོས༌དང༌།  གལ་ཏེ་ཁོས་འགྱོད་བཤགས་བྱས་ན་དེ་གུ་ཡངས་སུ༌ཐོངས།  གལ་ཏེ་ཁོས་ཉིན་གཅིག་ལ་ཐེངས་བདུན་ཙམ་དུ་ཁྱོད་ལ་སྡིག་པ་བྱས༌ཤིང༌།  ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་གམ་དུ་ཐེངས་བདུན་ལ་ཡོང༌སྟེ།  ངས་འགྱོད་བཤགས་བྱེད་ཅེས་སྨྲས༌ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལའང་གུ་ཡངས་སུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

And he said to his disciples, “Temptations to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come! It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause one of these little ones to sin. Pay attention to yourselves! If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him, and if he sin against you seven times in the day, and turns to you seven times, saying, ‘I repent,’ you must forgive him.”

17:5-10  སྐུ་ཚབ་པ་རྣམས་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  ངེད་ཅག་གི་དད་སེམས་ད་དུང་ཡང་བརྟན་པོར་མཛོད་ཅེས་ཞུས་པ༌ལ།  ཡང་གཙོ་བོས་འདི་སྐད༌དུ།  གལ་ཏེ་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཡུངས་འབྲུའི་ས་བོན་ལྟ་བུའི་དད་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡོད༌ན།  འོ་སེ་ཤིང་འདི༌ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་རྩ་བ་ནས་བལ་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཚུགས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ན་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ངག་ལ་ཉན་ནོ།།

རང་གི་གཡོག་པོས་ཞིང་ས་སློག་པའམ་ལུག་འཚོས་ནས་ཕྱིར་ལོག་པ༌ན། ཁྱོད་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་མྱུར་དུ་སྡོད་དང་ཁ་ཟས་བཞེས་རོགས་ཞེས་ཟེར༌རམ།  ཡང་ན་གཡོག་པོ༌ལ།  ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་དགོང་ཟས་གྲ་སྒྲིག་བྱོས༌དང༌།  སྐ་རགས་ཆོངས་ཏེ་བདག་ལ་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབས༌ཤིག  བདག་གིས་བཟའ་བཏུང་སྤྱད་ཚར༌རྗེས།  ད་གཟོད་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟའ་བཏུང་སྤྱོད་ཆོག་ཟེར་བ་མིན༌ནམ།

གཡོག་པོས་བཀའ་ལྟར་བསྒྲུབས་ནའང་བདག་པོས་དེ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བ་མིན།  དེ་ལྟར་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བཀའ་བཞིན་དུ་ལས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས༌རྗེས།  ངེད་རྣམས་ནི་ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་གཡོག་པོ་ཡིན༌ཏེ། ངེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་ཁོ་ན་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་དགོས་གསུངས་སོ།།

 

The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” And the Lord said, “If you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would obey you.

“Will any one of you who has a servant plowing or keeping sheep say to him when he has come in from the field, ‘Come at once and recline at table’? Will he not rather say to him, ‘Prepare supper for me, and dress properly, and serve me while I eat and drink, and afterward you will eat and drink’? Does he thank the servant because he did what was commanded? So you also, when you have done all that you were commanded, say, ‘We are unworthy servants; we have only done what was our duty.’”

17:11-19  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཉིད་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་ལ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དུ་སཱ་མར་ཡ་ཡུལ་དང་ག་ལིལ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་བརྒྱུད༌ནས།  གྲོང་སྡེ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་པ༌ན།  མཛེ་ནད་ཅན་མི་བཅུ་ཁོང་ལ་མཇལ་དུ་ཡོང་ཞིང་རྒྱང་རིང་དུ་འགྲེངས་ནས་བསྡད༌དེ།  སྐད་ཆེན༌པོས། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ༌ལགས།  ངེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་རོགས་མཛོད་ཅེས་ཞུས་སོ།།

ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་ལ་གཟིགས་ནས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་རྣམས་ཕྱིར་སོང་སྟེ་རང་གི་ལུས་པོ་མཆོད་དཔོན་ལ་སྟོན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང༌ཞིང༌།  དེ་རྣམས་ཕྱིར་འགྲོ་བའི་དུས༌སུ་གཙང་མར་གྱུར།  དེ་རྣམས་ལས་མི་གཅིག་གིས་རང་གི་མཛེ་ནད་སོས་པར་གྱུར་པ་ཤེས་ནས་ཕྱིར་ལོག༌སྟེ།  སྐད་ཆེན་པོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་ཤིང་།

ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཁོང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུས་སོ།།  མི་དེ་ནི་སཱ་མར་ཡ་པ་ཡིན༌ནོ།།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  མཛེ་ནད་ཅན་མི་བཅུ་པོ་གཙང་མར་གྱུར་པ་མ་ཡིན༌ནམ། གཞན་དགུ་པོ་དེ་གང་དུ་འདུག༌གམ། 

ཕྱི་ཕྱོགས་པ་འདི་ལས༌གཞན་སུ་ཡང་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད་དུ་མི་ཡོང་ངམ་ཞེས་གསུངས༌ཤིང༌།  ཡང་ཁོང་གིས་མི་དེ་ལ་འདི་སྐད༌དུ། ཡར་ལངས་ནས་ཕྱིར་སོང༌དང༌།  ཁྱོད་ཀྱི་དད་པས་ཁྱོད་རང་བསྐྱབས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

On the way to Jerusalem he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met by ten lepers, who stood at a distance and lifted up their voices, saying, “Jesus, Master, have mercy on us.” When he saw them he said to them, “Go and show yourselves to the priests.” And as they went they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice; and he fell on his face at Jesus’ feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, “Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?” And he said to him, “Rise and go your way; your faith has made you well.”

17:20-37  ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ༌ལ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་སླེབ་ཡོང་ངམ་ཞེས་ཞུས་པ༌དང༌།  ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་སླེབ་པ་ནི་མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན༌ལ།  མི་སུས་ཀྱང་ལྟོས་དང་འདི་ན༌ཡོད། ཡང་ན་དེ་རུ་ཡོད་ཅེས་སྨྲ་མི་ནུས༌ཏེ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

ཡང་ཁོང་གིས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མིའི་བུ་ཡི་ཉིན་མོ་དག་ལས་ཉིན་གཅིག་མཐོང་འདོད་ན་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་དུས་ཤིག་སླེབ་ངེས༌ཏེ།  མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཅག༌ལ།  ལྟོས་དང་དེ་རུ་ཡོད། ཡང་ན་ལྟོས་དང་འདི་རུ་འདུག་ཅེས་ཟེར་ངེས༌ཀྱང༌།  ཁྱོད་རྣམས་ཕར་འགྲོ་བར་མི༌བྱ་ཞིང་།  དེའི་རྗེས་སུའང་འབྲང་བར་མི༌བྱའོ།།

རྒྱུ་མཚན་ནི་གློག་དམར་འཁྱུག་སྟེ་ནམ་མཁའི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཕྱོགས་གཞན་དུ་འོད་འཕྲོ་བ༌བཞིན།  མིའི་བུ་རང་གི་ཉིན་མོ་ལའང་དེ་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ།།  འོན་ཀྱང་ཁོས་ཐོག་མར་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱང༌བར་འགྱུར་ཞིང༌།  ཡང་དུས་རབས་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་རང་འདོར་བར་འགྱུར།

ནོ་ཨའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ༌བཞིན།  མིའི་བུ་ཡི་དུས་སུའང་དེ་ལྟར་འབྱུང་བ༌སྟེ།  ནོ་ཨ་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་ཉིན་མོའི་བར༌དུ། མི་རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་བ་དང་བག་མ་ཚུར་ལེན་ཕར་བསྐྱལ་བྱས༌ཤིང༌།  ཆུ་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་མི་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཏང༌ངོ་།།

དེ་བཞིན་དུ་ལོད་ཐུའི་དུས༌སུའང༌།  མི་རྣམས་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་ཞིང་ཉོ་འཚོང༌དང༌།  ཞིང་འདེབས༌པ།  ཁང་པ་བཟོ་བ་ལ་སོགས་བྱེད༌པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ལོད་ཐུ་ཁོ་རང་སཱ་དོམ་ནས་ཕྱིར་སོང་བའི་ཉིན༌ལ།  ནམ་མཁའ་ནས་མེ་དང་མུ་ཟིའི་ཆར་བ་བབས་ཏེ་མི་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཏང༌བ་རེད།

དེ་བཞིན་དུ་མིའི་བུ་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་ཉིན་མོ་ལའང་དེ་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར༌ཏེ།  ཉིན༌དེར།  ཁང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་རྣམས་སར་བབས་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་དངོས་པོ་ལེན་དུ་མ༌འགྲོའོ།།  དེ་བཞིན་དུ་ཞིང་ཁར་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱིར་མ་ལོག༌ཅིག  ཡང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ལོད་ཐུའི་ཆུང་མ་ཕྱིར་དྲན་པར༌གྱིས།

སུ་ཞིག་གིས་རང་སྲོག་སྐྱོབ་འདོད་པ་དེས་རང་སྲོག་འཆོར་བ༌དང༌།  སུ་ཞིག་གིས་རང་སྲོག་འདོར་བ་དེས་རང་སྲོག་སྐྱོབ་ངེས་ཡིན།  ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  ཉིན་དེའི་མཚན༌མོར། མལ་ཁྲི་གཅིག་ལ་མི་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ནི་འདྲེན་ཞིང་གཅིག་ནི་བསྐྱུར་བར་འགྱུར། བུད་མེད་གཉིས་ཀྱིས་ལག་སྐོར་གཅིག་བསྐོར་བ་ལས་གཅིག་ནི་འདྲེན་ཞིང་གཅིག་ནི་བསྐྱུར་བར་འགྱུར།

མི་གཉིས་ཞིང་ཁར་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ནི་འདྲེན་ཞིང་གཅིག་ནི་བསྐྱུར་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།  ཐུགས་སྲས་རྣམས་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས། དོན་འདི་རྣམས་གནས་གང་དུ་འབྱུང་ངེས་སམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ལ།  ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  བེམ་པོ་གང་དུ་ཡོད་ན་བྱ་རྒོད་དག་ཀྱང་གནས་དེར་འཁོར་ཡོང་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

Being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them, “The kingdom of God is not coming in ways that can be observed, nor will they say, ‘Look, here it is!’ or ‘There!’ for behold, the kingdom of God is in the midst of you.”

And he said to the disciples, “The days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. And they will say to you, ‘Look, there!’ or ‘Look, here!’ Do not go out or follow them. For as the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first he must suffer many things and be rejected by this generation. Just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking and marrying and being given in marriage, until the day when Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, just as it was in the days of Lot—they were eating and drinking, buying and selling, planting and building, but on the day when Lot went out from Sodom, fire and sulfur rained from heaven and destroyed them all— so will it be on the day when the Son of Man is revealed. On that day, let the one who is on the housetop, with his goods in the house, not come down to take them away, and likewise let the one who is in the field not turn back. Remember Lot’s wife. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses his life will keep it. I tell you, in that night there will be two in one bed. One will be taken and the other left. There will be two women grinding together. One will be taken and the other left.” And they said to him, “Where, Lord?” He said to them, “Where the corpse is, there the vultures will gather.”

ལོ་ཀུ 16 – Luke 16

ལོ་ཀུ 16 – Luke 16

16:1-9  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་ཡང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ལ་གཉེར་པ་ཞིག་ཡོད༌ལ།  གཉེར་པས་ནོར་རྫས་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་བ་མི་གཞན་གྱིས་བདག་པོ་ལ་གཏུགས་སོ།།

བདག་པོས་གཉེར་པ་བོས་ཏེ་བདག་གིས་ཐོས་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་དེ་ཅི་ཡིན༌ནམ།  ཁྱོད་ཀྱིས་གཉེར་པའི་ལས་རྣམས་རྩིས་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱོས༌དང༌། དུས་ད་ནས་བཟུང་ཁྱོད་ནི་བདག་གི་གཉེར་པ་བྱ་མི་རུང་ཞེས་སྨྲས་པ༌ན།

གཉེར་པའི་སེམས༌ལ།  ད་ལྟ་བདག་པོས་ངའི་ལག་ནས་གཉེར་པའི་དབང་ཆ་ཕྱིར་ལེན་པས་བདག་གིས་ཅི༌བྱའམ།  ས་རྐོ་བར་བྱེད་ན་ལུས་ལ་སྟོབས་ཤུགས་མེད་ཅིང་ཟས་སློང་བར་བྱེད་ན་ངོ་གནོང༌བ་རེད།  བདག་པོས་རང་གི་གཉེར་པའི་དབང་ཆ་ཕྱིར་བླངས༌རྗེས།  མི་གཞན་གྱིས་བདག་ལ་དགའ་བསུ་བྱེད་ཅིང་ཁོ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་པའི་ཆེད༌དུ།  ངས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་པ་ཡིན་སྙམ༌ནས།

ཁོས་རང་གི་བདག་པོར་བུ་ལོན་ཆད་ཡོད་པ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་བོས༌ཏེ།  མི་སྔ་མ་དེ༌ལ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་བདག་པོར་བུ་ལོན་ག་ཙམ་ཆད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ༌དང༌།  མི་དེས་འཚིར་སྣུམ་རྫ་མ་བརྒྱའི་བུ་ལོན་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་པ༌ན། ཡང་ཁོ་ན༌རེ།  ཁྱོད་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་ཆད་ཐོ་ལོངས་ཤིག  སར་སྡོད་ལ་མྱུར་དུ་འཚིར་སྣུམ་རྫ་མ་ལྔ་བཅུའི་ཆད་ཐོ་ཕྲིས་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

ཁོས་མི་གཞན་ཞིག༌ལ།  ཁྱོད་ལ་བུ་ལོན་ག་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ༌དང༌།  མི་དེས་གྲོ་སྒྱེ་མོ་བརྒྱ་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་པ༌ན།  ཡང་ཁོ་ན༌རེ།  ཁྱོད་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་ཆད་ཐོ་ལོངས་དང་སྒྱེ་མོ་བརྒྱད་ཅུའི་ཆད་ཐོ་ཕྲིས་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

བདག་པོས་རང་གཤིས་མི་དྲང་བའི་གཉེར་པ་འདིས་བློ་རིག་ངང་ལས་བསྒྲུབས་པར་བསྟོད་བསྔགས་བྱས།  རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་གི་རིགས་ཀྱི་ཐད་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ན་འོད་ལ་གཏོགས་པའི་མི་རྣམས་ལས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་བློ་རིག་གསལ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར༌བྱ་སྟེ།  འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོགས་སྒྲིགས༌དང༌།  དེ་ནས་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་ཟད་པའི་དུས༌སུ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཅག་མཐའ་མེད་པའི་སྡོད་གནས་སུ་བསུ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར།

 

He also said to the disciples, “There was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was wasting his possessions. And he called him and said to him, ‘What is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be manager.’ And the manager said to himself, ‘What shall I do, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I have decided what to do, so that when I am removed from management, people may receive me into their houses.’ So, summoning his master’s debtors one by one, he said to the first, ‘How much do you owe my master?’ He said, ‘A hundred measures of oil.’ He said to him, ‘Take your bill, and sit down quickly and write fifty.’ Then he said to another, ‘And how much do you owe?’ He said, ‘A hundred measures of wheat.’ He said to him, ‘Take your bill, and write eighty.’ The master commended the dishonest manager for his shrewdness. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light. And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails they may receive you into the eternal dwellings.

16:10-13  ཡང་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དོན་ཆུང་ངུ་དག་ལ་སེམས་དྲང་པོར་བྱས་ན་དོན་ཆེན་པོ་དག་ལ་འཕྲད་ནའང་སེམས་དྲང༌བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དོན་ཆུང་ངུ་དག་ལ་སེམས་དྲང་པོར་མི་བྱེད་ན་དོན་ཆེན་པོ་དག་ལ་འཕྲད་ནའང་སེམས་མི་དྲང་ངོ༌།།

དེའི་ཕྱིར།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་བཀོལ་བ་ལ་སེམས་དྲང་པོར་མི་བྱེད༌ན།  སུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་རྒྱུ་ནོར་དངོས་མ་བཅོལ་ངེས༌སམ།  ཡང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མི་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཐད་སེམས་དྲང་པོར་མི་བྱེད༌ན།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་པ་དེ་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྤྲོད་ངེས༌སམ།

ཡང་གཡོག་པོ་གཅིག་གིས་བདག་པོ་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབ་མི་ནུས༌ཏེ། ཁོས་གཅིག་ལ་སྡང་ཞིང་གཅིག་ལ་གཅེས༌པའམ།  ཡང་ན་གཅིག་ལ་བཀུར་ཞིང་གཅིག་ལ་སྨད་པར་བྱེད་དོ།།  དེའི༌ཕྱིར།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

“One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? And if you have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.”

16:14-18  ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་ནོར་ལ་འདོད་རྔམ་ཆེ་བས་གོང་གི་གསུངས་དེ་ཐོས་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུར་འཕྱ་དམོད་བྱས་སོ།།

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་མི་གཞན་གྱི་མདུན་དུ་རང་ཉིད་གཞུང་དྲང་ཡིན་ཁུལ་བྱེད་མོད།  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ག་འདྲ་ཡིན་པ་མཁྱེན༌ཏེ།  མིས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་འདོད་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་སྐྱུག་བྲོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ།།

ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད་དུ།  བཀའ་ཁྲིམས་དང་ལུང་སྟོན་པའི་མདོ་རྣམས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་བར་དུ་བསྒྲགས་མྱོང༌།  དུས་དེ་ནས༌བཟུང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འཕྲིན་བཟང་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད༌ལ།  མི་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་ཞུགས་པར་ནན་གྱིས་བརྩོན་ནོ།།

འོན༌ཀྱང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མདོ་ལས་ཚེག་ཐིག་གཅིག་འཇིག་པ་ལས་གནམ་ས་གཉིས་འཇིག་པ༌སླའོ།།  སུ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཆུང་མ་སྤངས༌ཏེ་གཞན་ཞིག་བླངས་ན་དེ་ནི་ལོག་གཡེམ་བྱས་པ་ཡིན༌ལ།  ཡང་སུ་ཞིག་གིས་བཟའ་ཐོར་བྱུང་བའི་བུད་མེད་ཅིག་བླངས་ན་དེའང་ལོག་གཡེམ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

The Pharisees, who were lovers of money, heard all these things, and they ridiculed him. And he said to them, “You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. For what is exalted among men is an abomination in the sight of God.

“The Law and the Prophets were until John; since then the good news of the kingdom of God is preached, and everyone forces his way into it. But it is easier for heaven and earth to pass away than for one dot of the Law to become void. “Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery, and he who marries a woman divorced from her husband commits adultery.

16:19-31  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད་དུ་གསུངས༌པ། དེ་ཡང་ལུས་ལ་མདོག་རྒྱ་སྨུག་ཅན་དང་སོ་རས་ཀྱི་གོས་ཆེན་གྱོན་པ༌དང༌། ཉིན་རེ་བཞིན་བཟའ་བཏུང་མཆོག་ལ་སྤྱོད་ཅིང་རྩེ་དགར་རོལ་བའི་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  ཡང་མིང་ལ་ལཱ་ཟར་ཞེས་འབོད་ཅིང་ལུས་ཡོངས་སུ་རྨ་ཡིས་ཁྱབ་པའི་སྤྲང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཕྱུག་པོ་ཚང་གི་སྒོ་མདུན་དུ་བཞག་གོ།

སྤྲང་པོ་དེས་ཕྱུག་པོ་ཚང་གི་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་ནས་ས་ལ་ལྷུང་བའི་ཟས་ཧྲུག་བཟའ་འདོད་པ༌ལ། ཁྱི་ལྡོམ་འགའ་ཡོང་ནས་སྤྲང་པོའི་ལུས་སྟེང་གི་རྨ་ཁ་བལྡགས༌པ་རེད།  ནམ་ཞིག༌ལ།  སྤྲང་པོ་ཤི་བ་དང་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲང་པོ་དེ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་པང་དུ་བསྐྱལ།  ཕྱིས་སུ་མི་ཕྱུག་པོ་དེ་ཡང་ཤི་བ་དང་དུར་དུ་བཅུག་གོ།

མི་ཕྱུག་པོ་དེས་གཤིན་པོའི་གནས་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་མྱངས་ཤིང་ཡར་བལྟས་པ༌ན།  རྒྱང་རིང་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཁོང་གི་པང་དུ་ལཱ་ཟར་ཡོད་པ་མཐོང༌སྟེ།  བདག་གི་ཡབ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ༌ལགས།  བདག་གིས་མེ་དཔུང་ནང་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་མྱོང་བཞིན༌པས།  བདག་ལ་སྙིང་རྗེས་གཟིགས༌དང༌། ལཱ་ཟར་གྱི་མཛུབ་མོ་ཆུ་ལ་བསྒྲེས༌ཏེ།  བདག་གི་ལྕེ་བསིལ་དུ་མངག་པར་མཛོད་ཅེས་སྐད་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་བོ།།

འོན༌ཀྱང༌།  ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གི༌བུ།  ཁྱོད་རང་གསོན་པའི་དུས༌སུ།  དགའ་སྐྱིད་ལ་རོལ་བ་དང་ལཱ་ཟར་གྱིས་གསོན་པའི་དུས་སུ་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་པ་དེ་དག་ཕྱིར་དྲན་པར༌གྱིས།  ད་ལྟ་ལཱ་ཟར་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་ཅིང་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང༌བ་ཡིན།  གཞན༌ཡང༌། ཁྱོད་དང་ངེད་གཉིས་བར་དུ་གཡང་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད༌པས།  འདི་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་གམ་དུ་འགྲོ་འདོད་པ་རྣམས་ཕར་འགྲོ་མི་ཐུབ༌ལ།  ཕར་ཕྱོགས་ཁྱོད་ཀྱི་གནས་དེ་ནས་ཀྱང་ཚུར་ངེད་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་ཡོང་མི་ཐུབ་ཅེས་སྨྲས་སོ།།

ཕྱུག་པོ་ན༌རེ།  བདག་གི་ཡབ་མེས་ལགས།  དེ་འདྲ་ཡིན་ན།  ལཱ་ཟར་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་མངག་པར༌མཛོད།  རྒྱུ་མཚན་ནི་བདག་ལ་ད་དུང་སྤུན་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོའི་གནས་འདིར་མི་ཡོང་བའི་ཕྱིར་ལཱ་ཟར་ལ་ཉེན་བརྡ་གཏོང་དུ་འཇུག་པར་མཛོད་ཅེས་ཞུས་སོ།།

འོན༌ཀྱང༌།  ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་རྣམས་ལ་མོ་ཤེ་དང་ལུང་སྟོན་པ་གཞན་དག་གི་མདོ་རྣམས་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་ཉན་དགོས་ཞེས་སྨྲས་ནའང་།  ཕྱུག་པོ་ན༌རེ། བདག་གི་ཡབ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ༌ལགས།  དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པར༌འཚལ།  གལ་ཏེ་གཤིན་པོ་རྣམས་ལས་སླར་གསོན་པ་གཅིག་དེ་དག་གི་གམ་དུ་སོང་ན་ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་སྡིག་པ་ལས་འགྱོད་བཤགས་བྱེད་པར་ངེས་ཞེས་ཞུས་སོ།།

ཡིན་ནའང་།  ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་འདི་སྐད༌དུ།  མོ་ཤེ་དང་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ལའང་མི་ཉན༌ན།  མི་གཅིག་འཆི་བ་ལས་སླར་གསོན་ནའང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས༌པའོ།།

 

“There was a rich man who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man’s table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham’s side.f The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame.’ But Abraham said, ‘Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things; but now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us.’ And he said, ‘Then I beg you, father, to send him to my father’s house— for I have five brothers—so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’ But Abraham said, ‘They have Moses and the Prophets; let them hear them.’ And he said, ‘No, father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent.’ He said to him, ‘If they do not hear Moses and the Prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead.’”

ལོ་ཀུ 15 – Luke 15

ལོ་ཀུ 15 – Luke 15

15:1-7  དེ་ཡང་ཁྲལ་ལེན་མཁན་དང་མི་སྡིག་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལ་མཉན་པར་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་བཅར་པ་དང་། ཕ་རུ་ཤི་པ་དང་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤབ་ཤུབ་ཏུ་འདི་ལྟར་སྨྲས༌པ།  ཁོ་རང་མི་སྡིག་ཅན་རྣམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་བཟའ་བཏུང་སྤྱོད་པ་ཡིན་ཞེས༌པའོ།།

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དཔེའི་སྒོ་ནས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་རྣམས་ལས་མི་སུ་ཞིག་ལ་ལུག་བརྒྱ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ལས་ལུག་གཅིག་བོར་ན།  ལུག་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཡོད་པ་དེ་འབྲོག་སྟོང་དུ་བསྐྱུར༌ཏེ།  བོར་སོང་བའི་ལུག་དེ་རྙེད་པའི་བར་དུ་འཚོལ་བ་མ་ཡིན༌ནམ།  ཁོས་ལུག་དེ་རྙེད་རྗེས་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཕྲག་ཏུ་ཁུར༌ནས།

ཕྱིར་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ་དང་རང་གི་གྲོགས་པོ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་བོས༌ཏེ།  ངའི་ལུག་གཅིག་བོར་ཟིན་པ་དེ་སླར་ཡང་རྙེད་བྱུང་བས་ང་རང་དང་མཉམ་དུ་སྤྲོ་སྤྲོ་བྱའོ་ཞེས་ཟེར༌བ་ཡིན།  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྱོད་བཤགས་བྱེད་མི་དགོས་པའི་མི་གཞུང་དྲང་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ༌ལས།  མི་སྡིག་ཅན་གཅིག་གིས་འགྱོད་བཤགས་བྱས༌ན།  ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ་དེ་ལས་ལྷག་པར་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, “This man receives sinners and eats with them.”

So he told them this parable: “What man of you, having a hundred sheep, if he has lost one of them, does not leave the ninety-nine in the open country, and go after the one that is lost, until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, ‘Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost.’ Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.

15:8-10  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  བུད་མེད་ཅིག་ལ་དངུལ་སྒོར་བཅུ་ཡོད་ཀྱང་གཅིག་བོར་བ༌ན།  ཁོ་མོས་སྒྲོན་མེ་བསྒྲོན་ཏེ་ཁང་པ་ལ་གད་བདར་བྱེད་ཅིང་དངུལ་སྒོར་རྙེད་པའི་བར་དུ་ཞིབ་ཏུ་འཚོལ་བ་མ་ཡིན༌ནམ།  ཡང་དངུལ་སྒོར་བཙལ་ནས་རྙེད་རྗེས་རང་གི་གྲོགས་པོ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་བོས༌ཏེ།  ངའི་དངུལ་སྒོར་བོར་ཟིན་པ་དེ་སླར་ཡང་རྙེད་བྱུང་བས་ང་རང་དང་མཉམ་དུ་སྤྲོ་སྤྲོ་བྱའོ་ཞེས་ཟེར༌བ་ཡིན།

བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  དེ་བཞིན་དུ་མི་སྡིག་ཅན་ཞིག་གིས་འགྱོད་བཤགས་བྱས༌ན།  དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱང་མི་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

“Or what woman, having ten silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, ‘Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost.’ Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.”

15:11-16  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད་དུ།  དེ་ཡང་ཕ་ཞིག་ལ་བུ་གཉིས་ཡོད༌ཅིང༌།  བུ་ཆུང་བ་ན༌རེ།  ཕ༌ལགས།  ང་རང་ལ་འཐོབ་འོས་པའི་ནོར་སྐལ་གནང་བར་མཛོད་ཅེས་བཤད་པ༌དང༌།  ཕ་ཡིས་བུ་གཉིས་ལ་རྒྱུ་ནོར་བགོས་སོ།།

ཉིན་མང་པོ་མ་འགོར་བར་བུ་ཆུང་བས་རང་ལ་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས༌ཏེ།  རྒྱང་རིང་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་གང་འདོད་དུ་སྤྱོད་པ་ངན་པའི་ལས་བྱས་ཤིང་རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང༌།  དེ་ལྟར་རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་བཀོལ་སྤྱོད་བཏང་ཚར་བ་དང་ས་ཆ་དེ་ལའང་མུ་གེ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ཁོ་ཡང་བཀྲེས་ཤིང་འུ་ཐུག་པ་བྱུང་།

ཁོས་ས་ཆ་དེ་གའི་མི་གཞན་ཞིག་ལ་རང་གི་འཚོ་བ་བརྟེན་ཅིང་མི་དེས་ཀྱང་ཁོ་རང་ཞིང་ཁར་ཕག་འཚོ་བར་མངགས།  ཁོ་རང་ལྟོགས་ནས་མ་བཟོད་པར་ཕག་གིས་ཟ་བའི་གང་བུ་ཟོས་ནས་རང་གི་ལྟོ་བ་འགྲང་བར་བྱེད་འདོད་ནའང་སུས་ཀྱང་མ་བྱིན་པ་རེད།

 

And he said, “There was a man who had two sons. And the younger of them said to his father, ‘Father, give me the share of property that is coming to me.’ And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. 16And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything.

15:17-24  དེ་ནས་ཁོ་རང་རྨོངས་གཉིད་ལས་སད་དེ་ངའི་ཕ་ཡི་གླ་བ་དེ་ཙམ་མང་པོར་ཟས་ཀྱི་ལྷག་མ་ཡོད་ཀྱང་།  ང་རང་གནས་འདི་ནས་བཀྲེས་ལྟོགས་མྱངས་ཏེ་འཆི་ལ༌ཉེའོ།། 

ང་རང་ཡར་ལངས་ཏེ་ཕ་ཡི་དྲུང་དུ་སོང༌ནས།  ཕ༌ལགས།  ངས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་ཁྱེད་གཉིས་ལ་སྡིག་པ་བྱས༌པས།  དུས་ད་ནས་བཟུང་ང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་ཞེས་འབོད་མི་འོས༌ནའང༌།  ང་རང་ཁྱེད་ཀྱི་གླ་བ་ཞིག་ཏུ་བྱེད་པར་མཛོད་ཅེས་ཞུ་དགོས་པར་བསམས་སོ།།

དེ་ནས་ཁོ་རང་ཡར་ལངས་ནས་ཕ་ཡི་དྲུང་དུ་སོང༌ཞིང༌།  ཕ་ཡིས་ཀྱང་ཐག་རིང་ནས་བུ་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང༌སྟེ།  སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་པ་དང་བུའི་མདུན་དུ་བརྒྱུགས་ནས་བུ་ལ་འཐམས་ཤིང་བརྩེ་བའི་འོ་བྱས།  བུ་ན༌རེ། ཕ༌ལགས།  ངས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་ཁྱེད་གཉིས་ལ་སྡིག་པ་བྱས༌པས།  དུས་ད་ནས་བཟུང་ང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་ཞེས་འབོད་པར་མི་འོས་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

འོན་ཀྱང་ཕ་ཡིས་གཡོག་པོ་རྣམས༌ལ།  ད་ལྟ་མྱུར་དུ་ཕྱི་གོས་ཆེས་ལེགས་ཤོས་དེ་ཁྱེར་ཤོག་དང་ཁོའི་ལུས་ལ་སྐོན༌ཅིག མཛུབ་མོའི་སྟེང་དུ་མཛུབ་དཀྲིས་དང་རྐང་པར་ལྷམ་སྐོན༌ཅིག  བ་ཕྲུག་ཤ་ཤེད་ཅན་དེ་བཤོས༌དང༌། ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་སྐྱིད་ངང་བཟའ་བཏུང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པར༌བྱའོ།།

རྒྱུ་མཚན་ནི་བདག་གི་བུ་འདི་འཆི་བ་ལས་སླར་གསོན་པ་དང་བོར་ནས་ཕྱིར་རྙེད་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་ཤིང་ཁོ་རྣམས་དགའ་སྐྱིད་ལ་རོལ༌ཏོ།།

 

“But when he came to himself, he said, ‘How many of my father’s hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger! I will arise and go to my father, and I will say to him, “Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.”’ And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son.’ But the father said to his servants, ‘Bring quickly the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.’ And they began to celebrate.

15:25-32  དུས་དེར་བུ་ཆེ་བ་ཞིང་ཁར་ཡོད་ཅིང་ཕྱིར་ཡུལ་དུ་ལོག་སྟེ་ཁྱིམ་དང་ཉེ་སར་སླེབས་པ༌ན།  རོལ་དབྱངས་དང་གར་འཁྲབ་པའི་སྒྲ་ཐོས༌པས།  ཁོས་གཡོག་པོ་ཞིག་བོས་ནས་དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་དྲིས་པ༌ལ།

གཡོག་པོ་ན༌རེ། ཁྱེད་ཀྱི་ནུ་བོ་སླེབས༌བྱུང༌།  ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་ཡིས་བུ་ཆུང་བ་བདེ་བའི་ངང་ཕྱིར་ཡོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤ་ཤེད་ཅན་གྱི་བ་ཕྲུག་ཀྱང་བཤས་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།  འོན་ཀྱང་བུ་ཆེ་བ་ཁྲོས་ཏེ་ཁྱིམ་ནང་དུ་འགྲོ་བར་མ་དགའ་བས།  ཁོའི་ཕ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡོང་ནས་བུ་ཆེ་བར་ཞུ་བ་བྱས༌ཀྱང༌།  བུ་ཆེ་བ་ན༌རེ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ལྟོས༌དང༌། 

ངས་ལོ་འདི་འདྲ་མང་པོའི་རིང་ལ་གཡོག་པོ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ཤིང་ནམ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་ལས་འགལ་མ་མྱོང༌ནའང༌།  ཁྱོད་ཀྱིས་ང་དང་གྲོགས་པོ་རྣམས་ལྷན་དུ་སྤྲོ་སྐྱིད་བྱ་ཆེད་རེའུ་ཞིག་ཀྱང་གནང་མ་མྱོང༌།

འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ཆུང་བ་དེ་སྨད་འཚོང་མ་རྣམས་དང་འགྲོགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་།  ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཕྱིར་ཡུལ་དུ་ལོག་མ་ཐག་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོའི་དོན་དུ་བ་ཕྲུག་ཤ་ཤེད་ཅན་དེའང་བཤས་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ༌ལ།  ཕ་ན༌རེ། བདག་གི༌བུ། ཁྱོད་རང་དུས་རྒྱུན་བདག་དང་ལྷན་དུ་ཡོད༌ཅིང༌།  བདག་ལ་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན།

འོན༌ཀྱང༌།  ཁྱོད་ཀྱི་ནུ་བོ་ནི་འཆི་བ་ལས་སླར་གསོན་པ་དང་བོར་ནས་ཕྱིར་རྙེད་པ་ཡིན༌པས།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་ཞིང་སྐྱིད་པོ་བྱ་འོས་སྨྲས༌ཞེས་གསུངས་སོ།།

 

“Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, ‘Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound.’ But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, ‘Look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat, that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him!’ And he said to him, ‘Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead, and is alive; he was lost, and is found.’”