ཡེ་ཤ་ཡཱ (11) – Isaiah (11)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (11) – Isaiah (11)

T banner - 280 x 8

1  དཱ་བིད་ཀྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནི་བཅད་པའི་ཤིང་དང་འདྲའོ།  འོན་ཀྱང་སྡོང་དུམ་ནས་ཡལ་ག་གསར་པ་རྣམས་རྒྱས་པ་ལྟར་དཱ་བིད་ཀྱི་རིག  ས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཞིག  ་ཡོང་བར་འགྱུར་རོ།

There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit.

T banner - 280 x 8

2  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས།  མི་མང་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར། ཁོང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་རྩལ་བཅས་གནང་བར་འགྱུར།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཁག།  ཁོང་གིས་མཁྱེན་ནས་ཁོང་ལ་གུས་བཀུར་ཞུས་པ་དང།

And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord.

T banner - 280 x 8

3  ཁོང་གི་བཀའ་རྣམས་སྲུང་རྒྱུར་དགའ་བ་ཐོབ།  ཁོང་གིས་སྣང་འཆར་དང་དཀྲོག་གཏམ་ཁག་ཐོས་ནས།  ཁྲིམས་ཀྱི་དཔྱད་མཚམས་གཏོང་བར་མི་མཛད་དོ།

And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear,

T banner - 280 x 8

4  དབུལ་པོར་ཁྲིམས་དྲང་ཐོག་ནས་དཔྱད་མཚམས་གཏོང།  མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་བར་མཛད།  ཁོང་གི་བཀའ་རྣམས་ཐོས་ནས་མི་ཚོར་ཉེས་ཆད་གནང།  མི་ངན་རྣམས་ནི་འཆི་བར་འགྱུར།

but with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth; and he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked.

T banner - 280 x 8

5  ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག།   དྲང་བདེན་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས༎

Righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins.

T banner - 280 x 8

6  སྤྱང་ཀི་དང་ནི་ལུག་རྣམས་ལྷན་དུ་གནས།  གཟིག་ནི་ན་གཞོན་ར་རྣམས་མཉམ་དུ་ཉལ། བེའུ་དང་ནི་སེང་ཕྲུག་མཉམ་ཟ་བྱས་།  ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུས་དེ་ཚོར་བལྟ་རྟོགས་བྱེད།

The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion and the fattened calf together; and a little child shall lead them.

T banner - 280 x 8

7  བ་དང་དོམ་རྣམས་མཉམ་དུ་ཟ་བར་བྱེད།  དེ་ཚོའི་བེའུ་རྣམས་དང་དོམ་ཕྲུག་རྣམས། ཞི་བདེའི་ངང་དུ་མཉམ་དུ་ཉལ་བར་བྱེད།  སེང་གེ་བ་གླང་བཞིན་དུ་རྩ་ཟའོ།

The cow and the bear shall graze; their young shall lie down together; and the lion shall eat straw like the ox.

T banner - 280 x 8

8  དུག་སྦྲུལ་ཉེས་འགྲམ་རྩེད་མོ་རྩེར་ཡོང་བའི།  བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་གནོད་མི་བྱེད།

The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder’s den.

T banner - 280 x 8

9  དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་རི་བོ་ཛི་ཡོན་ལ།  གནོད་འཚེ་ཅན་དང་ངན་པ་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར།  རྒྱ་མཚོ་ཆུས་གང་བ་ལྟར།  ཡུལ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁེངས་བར་འགྱུར།

They shall not hurt or destroy in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.

T banner - 280 x 8

10  དཱ་བིད་ཀྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཞིག་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྟགས་ཞིག་བྱུང་བའི་དུས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།  དེ་ཚོ་རྒྱལ་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྡུས་ནས་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞུའོ།

In that day the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples—of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious.

T banner - 280 x 8

11  ཉིན་དེ་སླེབས་སྐབས་གཙོ་བོས།  ཡང་སྐྱར་ཁོང་གི་མཐུ་སྟོབས་བེད་སྤྱོད་གནང་ནས་ཁོང་གི་མི་མང་ཨ་སུར་དང།  ཨི་ཇིབ་དང། པ་ཐོ་རོསེ་དང།  ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང།  ཨེ་ལམ་དང། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང། ཧ་མད་དང།  རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་མཚམས་དང།  རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲན་ཁག་བཅས་པར་ལྷག་ལུས་པ་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་བར་འགྱུར།

In that day the Lord will extend his hand yet a second time to recover the remnant that remains of his people, from Assyria, from Egypt, from Pathros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the coastlands of the sea.

T banner - 280 x 8

12  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཁ་འཐོར་བའི་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་དང་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མི་མང་རྣམས་ས་གཞིའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་བསྡུས་ནས་ཕྱིར་ལོག་འཁྲིད་ཡོང་རྒྱུ་མི་རིགས་ཁག་ལ་བསྟེན་པའི་ཆེད་དུ་དར་ཆེན་ཞིག་བསྒྲེངས་གནང་བར་འགྱུར།

He will raise a signal for the nations and will assemble the banished of Israel, and gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

T banner - 280 x 8

13  དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པར་ཕྲག་དོག་མི་བྱེད་པ་དང།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དགྲ་བོར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ།

The jealousy of Ephraim shall depart, and those who harass Judah shall be cut off; Ephraim shall not be jealous of Judah, and Judah shall not harass Ephraim.

T banner - 280 x 8

14  དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཕེ་ལེ་ཤད་པར་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་འཐབ་པ་མ་ཟད་ཤར་དུ་སྡོད་པའི་མི་མང་རྣམས་བཅོམ་མོ།  དེ་ཚོས་ཨེ་དྷོམ་དང་མོ་ཨབ་ཀྱི་མི་མང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པ་དང། ཨམ་མོན་གྱི་མི་མང་ནས་དེ་ཚོའི་བཀའ་ལ་ཉ་ནོ།

But they shall swoop down on the shoulder of the Philistines in the west, and together they shall plunder the people of the east. They shall put out their hand against Edom and Moab, and the Ammonites shall obey them.

T banner - 280 x 8

15  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཨི་ཇིབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྐམ་པར་མཛད་པ་དང། ཁོང་གིས་ཡུབ་རད་གཙང་པོ་ཡང་སྐམ་པ་གནང་རྒྱུར་རླུང་ཚ་པོ་རྒྱབ་བཅུག་ནས།  དེ་ལ་ཆུ་མིག་ཆུང་ཆུང་བདུན་དུ་བགོས་ཡོང།  མི་སུ་ཡང་དེ་རྒལ་ནས་བསྐྱོད་ཐུབ་ཡོང།

And the Lord will utterly destroy the tongue of the Sea of Egypt, and will wave his hand over the River with his scorching breath, and strike it into seven channels, and he will lead people across in sandals.

T banner - 280 x 8

16  དེ་ཚོའི་ཕ་མེས་ཚོ་ཨི་ཇིབ་ཡུལ་བཞག་ནས་ཡོང་སྐབས་བྱུང་བ་ལྟར།  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་ལྷག་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཨ་སུར་ནས་འཐོན་སའི་རྒྱ་ལམ་ཞིག་བྱུང་བར་འགྱུར་རོ༎

And there will be a highway from Assyria for the remnant that remains of his people, as there was for Israel when they came up from the land of Egypt.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8

ཡེ་ཤ་ཡཱ (10) – Isaiah (10)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (10) – Isaiah (10)

T banner - 280 x 8

1 ཁྱོད་ཚོ་འཛིགས་ཡོད། ཁྱོད་ཚོས་ངའི་མི་མང་ལ་མནར་གཅོད་བྱེད་པའི་ཆེད་དྲང་མིན་པའི་ཁྲིམས་རྣམས་བཟོས་ཡོད་དོ།

Woe to those who decree iniquitous decrees, and the writers who keep writing oppression,

T banner - 280 x 8

2 དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཚོས་དབུལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་དེ་ཚོ་ལ་དྲང་བདེན་ཡོང་བར་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཚོས་ཡུག་མོ་དང་ད་ཕྲུག་ཚོར་བདག་པའི་རྒྱུ་དངོས་སོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་དོ།

to turn aside the needy from justice and to rob the poor of my people of their right, that widows may be their spoil, and that they may make the fatherless their prey!

T banner - 280 x 8

3 ཁྱོད་ཚོར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་སྐབས་ཁྱོད་ཚོས་ཅི་བྱེད་དམ། ཁོང་གིས་ཐག་རིང་ཡུལ་ནས་ཁྱོད་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་རྐྱེན་ངན་འབེབས་གནང་ན་ཁྱོད་ཚོ་ཅི་བྱེད་དམ། ཁྱོད་ཚོ་སྐྱབས་རོགས་ཞུ་བར་གང་དུ་བྲོས་སམ། ཁྱོད་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་གང་དུ་སྦས་ཀྱི་ཡིན་ནམ།

What will you do on the day of punishment, in the ruin that will come from afar? To whom will you flee for help, and where will you leave your wealth?

T banner - 280 x 8

4 ཁྱོད་ཚོ་གཡུལ་དུ་གསོད་པ་དང་ཡང་ན་བཙོན་དུ་འཁྲིད་པར་བྱ། ད་དུང་ཡང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཁྲོ་མ་ཞི་བས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཁོང་གི་ཕྱག་བརྐྱངས་གནང་ཡོད་དོ༎

Nothing remains but to crouch among the prisoners or fall among the slain. For all this his anger has not turned away, and his hand is stretched out still.

T banner - 280 x 8

5 གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཀྱེ་ཨ་སུར། ངས་སུ་ལ་ཁྲོ་བ་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བའི་ཆེད་ཨ་སུར་ལ་དབྱུག་པ་བཞིན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བཞིན་ཡོད།

Woe to Assyria, the rod of my anger; the staff in their hands is my fury!

T banner - 280 x 8

6 ང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་མཁན་དཀོན་མཆོག་མེད་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་འཐབ་པའི་ཆེད་དུ་ངས་ཨ་སུར་ལ་གཏོང་ཡོད། ལམ་དུ་དུལ་ལྟར་མི་ཚོར་རྡོག་བརྫིས་གཏོང་བ་དང་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་པར་ངས་དེ་ཚོར་གཏོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ།

Against a godless nation I send him, and against the people of my wrath I command him, to take spoil and seize plunder, and to tread them down like the mire of the streets.

T banner - 280 x 8

7 འོན་ཀྱང་ཨ་སུར་པ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་རང་གི་ཐུགས་ལ་འཆར་གཞི་དྲག་པོ་ཁག་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གིས་མི་རིགས་མང་པོ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཡོད་དོ།

But he does not so intend, and his heart does not so think; but it is in his heart to destroy, and to cut off nations not a few;

T banner - 280 x 8

8 ཁོས་གཏམ་འདོད་བྱེད་བཞིན་སྨྲས་པ། ངའི་དམག་སྤྱི་རེ་རེ་རྒྱལ་པོ་ཡིན།

for he says: “Are not my commanders all kings?

T banner - 280 x 8

9ངས་ཀཱལ་ནོ་དང་ཀར་ཀེ་མིཤའི་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་དང་ཧ་མད་དང་ཨར་པད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན། ངས་ས་མར་ཡ་དང་དྷ་མསེ་ཀསེ་ཡང་དབང་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ།

Is not Calno like Carchemish? Is not Hamath like Arpad? Is not Samaria like Damascus?

T banner - 280 x 8

10 ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དང་ས་མར་ཡ་ལས་སྐུ་འདྲ་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡོད་མཁན་དང་སྐུ་འདྲར་མཆོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་རྒྱུར་ལག་པ་བརྐྱངས་ཡོད་དོ།

As my hand has reached to the kingdoms of the idols, whose carved images were greater than those of Jerusalem and Samaria,

T banner - 280 x 8

11ས་མར་ཡ་དང་དེའི་སྐུ་འདྲ་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོས་པ་ལྟར། ངས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་མཆོད་པའི་འདྲ་སྐུ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ།

shall I not do to Jerusalem and her idols as I have done to Samaria and her images?”

T banner - 280 x 8

12 འོན་ཀྱང་གཙོ་བོས། ངས་རི་བོ་ཛི་ཡོན་དང་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྗེས་སུ། ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་རང་བསྟོད་དང་ང་རྒྱལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ།

When the Lord has finished all his work on Mount Zion and on Jerusalem, he will punish the speech of the arrogant heart of the king of Assyria and the boastful look in his eyes.

T banner - 280 x 8

13 ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རང་ཉིད་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་ཅན་དང་གཅང་པོ་བཅས་ཡིན། ངས་མི་མང་དབར་གྱི་ས་མཚམས་མེད་པར་བཟོས་པ་དང། དེ་ཚོས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་བླངས་བ་ཡིན། ངས་བ་གླང་བཞིན་དེར་གནས་པའི་མི་མང་ལ་རྡོག་བརྫིས་བཏང་བ་ཡིན་ནོ།

For he says: “By the strength of my hand I have done it, and by my wisdom, for I have understanding; I remove the boundaries of peoples, and plunder their treasures; like a bull I bring down those who sit on thrones.

T banner - 280 x 8

14འཛམ་གླིང་གི་མི་རིགས་རྣམས་བྱིའུ་འི་ཚང་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང། ངས་དེ་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་སྒོ་ང་བསྡུ་བ་ལྟར་ལས་སླ་པོ་བསྡུས་པ་ཡིན། ང་ལ་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་བར་དེ་ཚོའི་ཤོག་པ་ཙམ་ཡང་ཀྲབ་ཀྲབ་བྱས་མེད་པ་དང་སྐད་རྒྱབ་པར་མཆུ་ལྟོ་ཡང་མ་ཕྱེས་སོ་ཅེས་རང་བསྟོད་བྱས་སོ།

My hand has found like a nest the wealth of the peoples; and as one gathers eggs that have been forsaken, so I have gathered all the earth; and there was none that moved a wing or opened the mouth or chirped.”

T banner - 280 x 8

15 འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། སྟ་རེ་ཞིག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་མཁན་མི་དེ་ལས་སྟ་རེ་དེ་སྟོབས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཐུབ་བམ། སོག་ལེ་ཞིག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་མཁན་མི་ཞིག་ལས་སོག་ལེ་གལ་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། དབྱུག་པ་ཞིག་གིས་མི་ཡར་བཏེགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་མིས་དབྱུག་པ་ཡར་བཏེགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ།

Shall the axe boast over him who hews with it, or the saw magnify itself against him who wields it? As if a rod should wield him who lifts it, or as if a staff should lift him who is not wood!

T banner - 280 x 8

16 ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཟ་བཏུང་ལེགས་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ནད་གཞི་བཏང་ནས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་བ་དང། དེ་ཚོའི་ལུས་ལ་མེ་ཞིག་ཡང་ཡང་འབར་བར་འགྱུར་རོ།

Therefore the Lord God of hosts will send wasting sickness among his stout warriors, and under his glory a burning will be kindled, like the burning of fire.

T banner - 280 x 8

17 ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་འོད་དཀོན་མཆོག་ནི་མེ་རུ་འགྱུར་བ་དང། ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་དེས་མེ་ལྕེར་འགྱུར་བ་དང། ཉི་མ་གཅིག་རང་ལ་ཚེར་མ་དང་སྦྱང་ཚེར་བཅས་ཚང་མ་བསྲེགས་པར་འགྱུར།

The light of Israel will become a fire, and his Holy One a flame, and it will burn and devour his thorns and briers in one day.

T banner - 280 x 8

18 ནད་ཚབ་ཆེ་བའི་མི་མེད་པར་བཟོ་བ་ལྟར་ཤིང་ནགས་རྣམས་དང་སྐྱེ་མོས་ཚལ་ལེགས་པོ་རྣམས་ཡོད་པ་རྣམས་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་བར་འགྱུར་རོ།

The glory of his forest and of his fruitful land the Lord will destroy, both soul and body, and it will be as when a sick man wastes away.

T banner - 280 x 8

19 ཤིང་སྡོང་དེ་ལྟ་བུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་ལྷག་ལུས་རྣམས་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་གྲངས་ཀ་རྒྱབ་ཐུབ་བོ༎

The remnant of the trees of his forest will be so few that a child can write them down.

T banner - 280 x 8

20 ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་གསོན་པོར་གནས་མཁན་ཚོས་དེ་ཚོ་ཧ་ལམ་རྩ་མེད་བཟོ་མཁན་གྱི་མི་རིགས་ལ་བློས་མི་འཁེལ་བའི་དུས་ཤིག་ཡོང་ངོ། དེ་ཚོས་ཏན་ཏན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དམ་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པར་འགྱུར།

In that day the remnant of Israel and the survivors of the house of Jacob will no more lean on him who struck them, but will lean on the Lord, the Holy One of Israel, in truth.

T banner - 280 x 8

21 ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་འགའ་ཤས་ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ཕྱིར་ལོག་པར་བྱའོ།

A remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God.

T banner - 280 x 8

22 ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་མཚོའི་ཁར་བྱེ་མ་ལྟར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང། དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གྲངས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཕྱིར་ལོག་བྱའོ། མི་མང་འཇིགས་པར་བྱ་རྒྱུ་གྲ་སྒྲིགས་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་འོས་པ་ཡིན་ནོ།

For though your people Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will return. Destruction is decreed, overflowing with righteousness.

T banner - 280 x 8

23 སྐུ་དབང་ཅན་གྱི་བླ་ན་མེད་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡུལ་གྲུ་ཡོངས་སུ་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་འཇིགས་པ་འཁྱེར་ཡོང་བར་འགྱུར༎

For the Lord God of hosts will make a full end, as decreed, in the midst of all the earth.

T banner - 280 x 8

24 སྐུ་དབང་ཅན་གྱི་བླ་ན་མེད་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛི་ཡོན་དུ་སྡོད་པའི་ཁོང་གིས་མི་མང་རྣམས་ལ་སྔར་ཨི་ཇིབ་པ་ཚོས་བྱས་པ་ལྟར་ཨ་སུར་པ་ཚོས་མནར་གཅོད་བཏང་ན་ཡང་ཁྱོད་ཚོ་མ་འཇིགས་ཤིག

Therefore thus says the Lord God of hosts: “O my people, who dwell in Zion, be not afraid of the Assyrians when they strike with the rod and lift up their staff against you as the Egyptians did.

T banner - 280 x 8

25 ངས་ཁྱོད་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཏོང་ཟིན་པའི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རྗེས་སུ་དེ་ཚོ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན།

For in a very little while my fury will come to an end, and my anger will be directed to their destruction.

T banner - 280 x 8

26 ང་སྐུ་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨོ་རེབ་ཀྱི་བྲག་རིར་མིད་ཡན་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་བརྡུང་བ་ལྟར་ངས་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་ངའི་རྟ་ལྕག་གིས་བརྡུང་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཨི་ཇིབ་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་ལྟར་ཨ་སུར་ལ་ཡང་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།

And the Lord of hosts will wield against them a whip, as when he struck Midian at the rock of Oreb. And his staff will be over the sea, and he will lift it as he did in Egypt.

T banner - 280 x 8

27 དུ་ཚོད་དེ་སླེབས་སྐབས་སུ། ངས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་ཨ་སུར་གྱི་དབང་འོག་ནས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཚོའི་གཉའ་ཤིང་གིས་ཁྱོད་ཚོའི་དཔུང་པའི་སྟེང་དུ་དོད་པོར་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ༎

And in that day his burden will depart from your shoulder, and his yoke from your neck; and the yoke will be broken because of the fat.”

T banner - 280 x 8

28དགྲ་བོའི་དམག་དཔུང་གིས་ཨེ་གྲོང་ཁྱེར་དབང་བཟུང་བྱས་སོ། དེ་ཚོས་མིག་རོན་བརྒྱུད་ནས་ཐོན་ནོ། དེ་ཚོའི་མཁོ་ཆས་རྣམས་མིག་མཤ་རུ་བཞག་གོ

He has come to Aiath; he has passed through Migron; at Michmash he stores his baggage;

T banner - 280 x 8

29 དེ་ཚོས་ལ་རྒྱབ་པ་དང་མཚན་མོར་གྷེ་བཱ་རུ་ཞག་སྡོད་བྱས་སོ། ར་མཱའི་གྲོང་ཁྱེར་གི་མི་མང་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་དང་རྒྱལ་པོ་ས་ཨུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྷི་བི་ཡེའི་མི་མང་རྣམས་བྲོས་སོ།

they have crossed over the pass; at Geba they lodge for the night; Ramah trembles; Gibeah of Saul has fled.

T banner - 280 x 8

30 གྷལ་ལིམ་གྱི་མི་མང་ཚོ་སྐད་རྒྱོབ་ཅིག། ལའི་ཤའི་མི་མང་རྣམས་ཉོན་ཞིག། ཨ་ན་ཐོད་ཀྱི་མི་མང་ཚོ་ལན་རྒྱོབ་ཅིག།

Cry aloud, O daughter of Gallim! Give attention, O Laishah! O poor Anathoth!

T banner - 280 x 8

31 མད་མེ་ནཱའི་མི་མང་དང་གྷེ་བྷིམ་གྱི་མི་མང་རྣམས་རང་གི་སྲོག་གི་ཕྱིར་བྲོས་བཞིན་འདུག་གོ

Madmenah is in flight; the inhabitants of Gebim flee for safety.

T banner - 280 x 8

32 དེ་རིང་དགྲ་བོ་རྣམས་ནོབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་གྲོང་ཁྱེར་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་རི་བོ་ཛི་ཡོན་ལ་མུར་མཛོག་བསྟན་བཞིན་འདུག་གོ

This very day he will halt at Nob; he will shake his fist at the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem.

T banner - 280 x 8

33 ཤིང་སྡོང་ནས་ཡལ་ག་གཅོད་ནས་ཤུགས་ཀྱི་མར་ཟག་པ་ལྟར་དཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རྒྱལ་ཆེ་ཤོས་དང་གོ་གནས་མཐོ་པོ་རྣམས་མར་ཕབ་ནས་དམའ་འབེབས་མཛད་དོ།

Behold, the Lord God of hosts will lop the boughs with terrifying power; the great in height will be hewn down, and the lofty will be brought low.

T banner - 280 x 8

34 ཤིང་ནགས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཤིང་སྡོང་སྟ་རེ་གཅོད་པ་ལྟར་དུ། ལེ་བ་ནོན་གྱི་ཤིང་ལེགས་ཤོས་རྣམས་གཅོད་པ་ལྟར་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོ་གཅོད་པར་མཛད་པར་འགྱུར་རོ༎

He will cut down the thickets of the forest with an axe, and Lebanon will fall by the Majestic One.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8

ཡེ་ཤ་ཡཱ (9) – Isaiah (9)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (9) – Isaiah (9)

T banner - 280 x 8

1དེ་ཚོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དུས་སུ་དེ་ནས་ཐར་བའི་ལམ་མེད་དོ༎ ཛེ་བུ་ལུན་དང་ནབ་ཏ་ལིའི་སྡེ་རིགས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ཐེངས་གཅིག་དམའ་འབེབས་བྱུང་ན་ཡང། མ་འོངས་པར་མེ་ཌེ་ཊ་རེ་ནི་ཡན་གྱི་ས་ཁུལ་འདི་ལ་ཤར་ཕྱོགས་དང་ཡོར་དན་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ག་ལིལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སྡོད་ཡུལ་ས་ཁུལ་ནས་གུས་བཀུར་ཞུས་བར་འགྱུར་རོ།

But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the latter time he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations.

T banner - 280 x 8

2མུན་པའི་ནང་དུ་འགྲོ་མཁན་མི་མང་ཆོས། འོད་ཟེར་རླབས་ཆེན་ཞིག་མཐོང་ཡོད་དོ། དེ་ཚོ་གྲིབ་ནག་ཁུལ་དུ་བསྡད་ན་ཡང། ད་ལྟ་དེ་ཚོའི་སྟེང་དུ་འོད་འཚེར་རོ།

The people who walked in darkness have seen a great light; those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone.

T banner - 280 x 8

3གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་དེ་ཚོར་དགའ་བ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་དོ། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཚོར་བདེ་སྐྱིད་གནང་ཡོད་དོ། མི་མང་རང་གི་ལོ་ཏོག་བསྡུ་སྐབས་དང། ཡང་ན་བཅོམ་ནོར་བགོ་སྐབས་དགའ་ངོམ་བྱེད་པ་བཞིན། ཁྱེད་ཀྱིས་མཛད་པར་དེ་ཚོས་དགའ་ངོམ་བྱེད།

You have multiplied the nation; you have increased its joy; they rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil.

T banner - 280 x 8

4གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚོའི་དོད་པོའི་གཉའ་ཤིང་དང། དེ་ཚོའི་དཔུང་པ་བརྡུང་བྱེད་དབྱུག་པ་བཅས། ཁྱེད་ཀྱིས་བཅག་པར་མཛད་ཡོད་དོ། ཡུན་རིང་སྔོན་དུ་མིད་ཡན་དམག་མི་རྣམས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཕམས་པར་མཛད་པ་ལྟར། ཁྱེད་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་ལ་མནར་བཅོད་དང། ལོག་པར་བེད་སྤྱོད་བྱ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་དེ། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཚོ་ཕམ་པར་མཛད་ཡོད་དོ།

For the yoke of his burden, and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as on the day of Midian.

T banner - 280 x 8

5བཙན་འཛུལ་ཅན་གྱི་དམག་མིའི་ལྷམ་གོག་དང། དེ་ཚོའི་ཁྲག་གི་ཐིག་པའི་གྱོན་གོས་རྣམས་མེ་ཡིས་བསྲེག་ནས་མེད་པར་ཆགས་པར་འགྱུར།

For every boot of the tramping warrior in battle tumult and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire.

T banner - 280 x 8

6ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་སྐྱེས་ཡོད་དོ། ང་ཚོ་ལ་བུ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས་བར་འགྱུར། ཁོང་ལ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་གྲོས་ཏོན་པ་དང་། སྟབོས་ལྡན་དཀོན་མཆོག་མཐའ་མེད་པ་ཡི་ཡབ། ཁོང་ལ་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་སྲས་གྲགས་པར་འགྱུར།

For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

T banner - 280 x 8

7ཁོང་གི་སྐུ་དབང་གོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར། ཁོང་གི་རྒྱལ་སྲིད་རྟག་ཏུ་ཞི་བདེར་གནས། རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་ནི་ཤུལ་འཛིན་བཞིན། ཁོང་གི་སྐུ་དབང་དྲང་པོ་དང་ཁྲིམས་དྲང་གཞིར་བཞག་གོ་། ད་ནས་བཟུང་སྟེ་དུས་ཀྱི་མཐའ་མའི་བར། ཁོང་གིས་སྲིད་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་གནང་ངོ། ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚོ་ཡོང་བ་གནང་རྒྱུར་ཐག་བཅད་དོ༎

Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this.

T banner - 280 x 8

8གཙོ་བོས་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དཔྱད་མཚམས་ཤིག་གསལ་སྒྲགས་གནང་ངོ།

The Lord has sent a word against Jacob, and it will fall on Israel;

T banner - 280 x 8

9ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་ས་མར་ཡ་རུ་སྡོད་མཁན་ཚང་མས་ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཤེས་པར་འགྱུར། ད་ལྟ་དེ་ཚོ་སྤོབས་པ་ཅན་དང་ང་རྒྱལ་ཅན་ཡིན་ནོ།

and all the people will know, Ephraim and the inhabitants of Samaria, who say in pride and in arrogance of heart:

T banner - 280 x 8

10དེ་ཚོས་ས་ཕག་གིས་བཟོས་པའི་ཁང་པ་བཞིག་ན་ཡང། ང་ཚོས་དེ་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་རྡོ་རྩིག་གི་ཁང་པ་བཟོ་བར་བྱའོ། སེ་ཡབ་ཤིང་གི་མདུང་མ་བཅད་ན་ཡང་། ང་ཚོས་དེའི་ཚབ་ཏུ་ལེགས་པའི་འགྱམ་ཤིང་རྣམས་འཛོག་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

“The bricks have fallen, but we will build with dressed stones; the sycamores have been cut down, but we will put cedars in their place.”

T banner - 280 x 8

11གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོའི་དགྲ་བོ་ཚོར་དེ་ཚོ་ལ་འཐབ་པར་བསྐུལ་མ་གནང་ངོ།

But the Lord raises the adversaries of Rezin against him, and stirs up his enemies.

T banner - 280 x 8

12ཤར་དུ་སི་རི་ཡ་དང་ནུབ་ཏུ་ཕེ་ལེ་ཤེད་བཅས་ནས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོ་ལ་ཟ་རྒྱུར་ཁ་གདངས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཁྲོ་མ་ཞི་བས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཁོང་གི་ཕྱག་བརྐྱངས་གནང་ཡོད་དོ།

The Syrians on the east and the Philistines on the west devour Israel with open mouth. For all this his anger has not turned away, and his hand is stretched out still.

T banner - 280 x 8

13ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚོ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ཡོད་ན་ཡང་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་རྣམས་ནས་འགྱོད་སེམས་བྱས་མེད་པ་དང་ཁོང་གིས་ཕྱོགས་སུ་ལོག་མེད་དོ།

The people did not turn to him who struck them, nor inquire of the Lord of hosts.

T banner - 280 x 8

14ཉིན་གཅིག་རང་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚོ་དང་མི་མང་བཅས་པར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་བ་དང། ཁོང་གིས་དེ་ཚོའི་མགོ་དང་འཇུག་མ་ཡང་བཅད་པར་གནང་ངོ།

So the Lord cut off from Israel head and tail, palm branch and reed in one day—

T banner - 280 x 8

15ལོ་ན་བགྲེས་པོ་དང་བསྐུར་འོས་པ་མི་ཚོ་ནི་མགོ་ཡིན་པ་དང་རྫུན་གྱི་སློབ་སྟོན་སླབ་མཁན་ལུང་སྟོན་པ་ཚོ་ནི་མཇུག་མ་ཡིན་ནོ།

the elder and honored man is the head, and the prophet who teaches lies is the tail;

T banner - 280 x 8

16མི་འདི་ཚོ་ལ་སྣེ་ཁྲིད་བྱ་མཁན་ཚོས་བསླུ་ཁྲིད་བྱས་ནས་དེ་ཚོ་མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་དོ།

for those who guide this people have been leading them astray, and those who are guided by them are swallowed up.

T banner - 280 x 8

17དེའི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མི་ན་གཞོན་སུ་ཞིག་ཀྱང་བྲོས་མི་འཇུག་པ་དང། ཁོང་གིས་ཡུག་མོ་དང་ད་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཡང་སྙིང་རྗེ་མི་སྟོན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་མང་ཚང་མར་དཀོན་མཆོག་མེད་མཁན། སྤྱོད་ངན་བྱེད་མཁན་ཡིན་པ་དང། དེ་ཚོས་གང་སྨྲས་པ་རྣམས་ངན་པ་ཡིན་ཞིང། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཁྲོ་བ་མ་ཞི་བར་ཁོང་གིས་ཆད་པ་གཏོང་གནང་རྒྱུར་ཕྱག་བརྐྱངས་ཡོད་དོ།

Therefore the Lord does not rejoice over their young men, and has no compassion on their fatherless and widows; for everyone is godless and an evildoer, and every mouth speaks folly. For all this his anger has not turned away, and his hand is stretched out still.

T banner - 280 x 8

18མི་མང་གི་སྤྱོད་ངན་དེ་ཚེར་ཤིང་དང་སྦྱང་ཚེར་བསྲེག་པའི་མེ་ལྟར་འབར་རོ། དེ་ནི་ནགས་ཀྱི་མེ་འབར་ནས་དུ་བ་ཀ་མདུང་ཐོན་པའི་མེ་ལྟར་འབར་རོ༎

For wickedness burns like a fire; it consumes briers and thorns; it kindles the thickets of the forest, and they roll upward in a column of smoke.

T banner - 280 x 8

19ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་ཁྲོ་ཡོད་སྟབས་ཁོང་གི་ཉེས་ཆད་དེ་ནི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་མེ་ལྟར་འབར་ནས་མི་མང་རྣམས་མེད་པར་མཛད་གནང་པ་དང། ཚང་མས་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པར་འགྱུར།

Through the wrath of the Lord of hosts the land is scorched, and the people are like fuel for the fire; no one spares another.

T banner - 280 x 8

20ལུང་པ་ཚང་མའི་ནང་མི་མང་གིས་རྙེད་པའི་ཁ་ཟས་དུམ་བུ་ཇི་ཡོད་འཕྲོག་ནས་ཟ་ན་ཡང་དེ་ཚོའི་བཀྲེས་སྐོམ་རྩ་བ་ནས་སེལ་མི་ཐུབ། དེ་ཚོས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཀྱང་ཟ་བར་བྱའོ།

They slice meat on the right, but are still hungry, and they devour on the left, but are not satisfied; each devours the flesh of his own arm,

T banner - 280 x 8

21མ་ནསེ་སཱེ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་གྱི་མི་མང་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཐབ་པར་བྱ་བ་དང། དེ་ཚོ་མཐུན་མོང་གིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པར་འཐབ་བོ། ད་དུང་ཡང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཁྲོ་མ་ཞི་བས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཁོང་གི་ཕྱག་བརྐྱངས་གནང་ཡོད་དོ༎

Manasseh devours Ephraim, and Ephraim devours Manasseh; together they are against Judah. For all this his anger has not turned away, and his hand is stretched out still.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8