ཡེ་ཤ་ཡཱ (36) – Isaiah (36)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (36) – Isaiah (36)

T banner - 280 x 8

1  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཅུ་བཞི་པར་ཨ་སུར་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་ཀྱིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་བཙན་པོ་རྣམས་ལ་འཐབ་ནས་དེ་ཚོ་དབང་བཟུང་བྱས་སོ།

In the fourteenth year of King Hezekiah, Sennacherib king of Assyria came up against all the fortified cities of Judah and took them.

T banner - 280 x 8

2  ཁོང་གིས་རང་གི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་དེ་ལ་ལ་ཀིཤི་ནས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱ་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུ་ཕྱིར་དམག་མི་ཁྱོན་ཆེ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བཏང་ངོ།  ལས་བྱེད་པ་དེས་རྫིང་བུ་སྟེང་མའི་ཆུ་ཡོང་སའི་ཡུར་བའི་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་རས་བཟོ་སའི་ལམ་དེ་དབང་ངོ།

And the king of Assyria sent the Rabshakeh from Lachish to King Hezekiah at Jerusalem, with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool on the highway to the Washer’s Field.

T banner - 280 x 8

3  ཕོ་བྲང་གི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ཧིལ་ཀི་ཡཱའི་བུ་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང།  ཁྲིམས་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག་ཤེབ་ན་དང།  ཨ་སཕའི་བུ་ཡོ་ཨ་ཐོ་འགོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་དང་བཅས་པ་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་གསུམ་པོ་ཁོ་པར་ཐུག་པར་ཕྱིར་ཡོང་ངོ།

And there came out to him Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and Shebna the secretary, and Joah the son of Asaph, the recorder.

T banner - 280 x 8

4  ཨ་སུར་པ་ལས་བྱེད་པ་གྱིས།  རྒྱལ་པོ་ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱ་ཅིའི་ཕྱིར་བློས་འཁེལ་པོ་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་སྨྲས་སོ།

And the Rabshakeh said to them, “Say to Hezekiah, ‘Thus says the great king, the king of Assyria: On what do you rest this trust of yours?

T banner - 280 x 8

5  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་བློར་ཚིག་རྣམས་ཀྱིས་དམག་དཔུང་གི་རྩལ་སྟོབས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།  ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་བློར་ཨ་སུར་ལ་ངོ་ལོག་བྱ་རྒྱུར་སུས་ཁྱོད་ཚོར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།

Do you think that mere words are strategy and power for war? In whom do you now trust, that you have rebelled against me?

T banner - 280 x 8

6  ཨི་ཇིབ་ཀྱིས་ཁྱོད་ཚོར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཞེས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  འོན་ཀྱང་དེ་ནི་འདམ་རྩ་དེ་མཁར་རྒྱུག་གི་ཚབ་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན།  དེ་ཆག་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པར་ཟུག་གི་རེད།  སུ་ཞིག་གིས་ཨི་ཇིབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བློས་བཅོལ་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཁོང་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།

Behold, you are trusting in Egypt, that broken reed of a staff, which will pierce the hand of any man who leans on it. Such is Pharaoh king of Egypt to all who trust in him.

T banner - 280 x 8

7  ཨ་སུར་པ་ལས་བྱེད་པ་མུ་མཐུད་ནས་སྨྲས་པ།  ཡང་ན་ཁྱོད་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བློས་འགེལ་བྱ་གི་ཡོད་ཅེས་ང་ལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡིན་ནམ།  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་ཡ་ཧུ་དཱ་དང་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་མི་མང་ལ་མཆོད་ཁྲི་གཅིག་རང་ལ་མཆོད་དགོས་གསུངས་སྐབས།  ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་མཆོད་ཁང་དང་མཆོད་ཁྲི་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ།

But if you say to me, “We trust in the Lord our God,” is it not he whose high places and altars Hezekiah has removed, saying to Judah and to Jerusalem, “You shall worship before this altar”?

T banner - 280 x 8

8  རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་མཚན་ནས་ངས་ཁྱོད་ཚོར་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱོད་ཚོས་རྟ་ཞོན་མཁན་མི་ ༢,༠༠༠ ཐོབ་པ་ཡིན་ན།  ངས་ཁྱོད་ཚོར་རྟ་ ༢,༠༠༠ སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།

Come now, make a wager with my master the king of Assyria: I will give you two thousand horses, if you are able on your part to set riders on them.

T banner - 280 x 8

9  ཁྱོད་ཚོ་ཨ་སུར་པ་ལས་བྱེད་པ་ནང་ནས་གོ་གནས་ཆུང་ཤོས་དེ་དང་འགྲན་མི་ནུས་པ་དང། དེ་བས་ན་ཨི་ཇིབ་པ་ཚོ་ནས་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་རྣམས་དང་རྟ་པ་རྣམས་ཁྱོད་ཚོའི་རྩར་བཏང་བའི་རེ་བ་བྱས་བཞིན་ཡོད་དོ།

How then can you repulse a single captain among the least of my master’s servants, when you trust in Egypt for chariots and for horsemen?

T banner - 280 x 8

10  ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་བློར་ངས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་གྲོགས་མེད་པར་ཁྱོད་ཚོའི་ཡུལ་དུ་འཐབ་ནས་དེ་མེད་པར་བཟོས་པ་རེ་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་དེར་འཐབ་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཤིག་ཅེས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བྱུང་ཞེས་སོ།

Moreover, is it without the Lord that I have come up against this land to destroy it? The Lord said to me, “Go up against this land and destroy it.”’”

T banner - 280 x 8

11  དེ་ནས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་ཤེབ་ན་དང་ཡོ་ཨ་བཅས་གསུམ་པོས་ལས་བྱེད་པ་ལ།  ང་ཚོར་ཨ་རམ་པའི་སྐད་དེ་ཤེས་པས།  དེའི་ཐོག་གསུངས་གླེང་གནང་རོགས། ཨིབ་རི་པའི་སྐད་ཐོག་གསུང་གླེང་མ་གནང་རོགས་།  གང་ལ་ཟེར་ན།  ལྕགས་རིའི་སྟེང་གི་མི་མང་རྣམས་ནས་ཉན་བཞིན་འདུག་ཅེས་ཞུས་སོ།

Then Eliakim, Shebna, and Joah said to the Rabshakeh, “Please speak to your servants in Aramaic, for we understand it. Do not speak to us in the language of Judah within the hearing of the people who are on the wall.”

T banner - 280 x 8

12  ཁོང་གིས་ལན་དུ།  ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་པར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ང་ཁྱོད་ཚོ་དང་ཁྱོད་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པུར་གཏམ་འདི་ཙམ་ཤོད་དུ་གཏོང་གནང་བ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།  དེ་ལྟར་མ་ཡིན།  ངས་ལྕགས་རིའི་སྟེང་དུ་སྡོད་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་ཡང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱོད་ཚོས་བྱེད་དགོས་པ་ལྟར་དེ་ཚོས་ཀྱང་རང་གི་བཙོག་པ་ཟ་བ་དང་གཅིན་འཐུང་དགོས་ཅེས་གསུངས་སོ།

But the Rabshakeh said, “Has my master sent me to speak these words to your master and to you, and not to the men sitting on the wall, who are doomed with you to eat their own dung and drink their own urine?”

T banner - 280 x 8

13  དེ་ནས་ལས་བྱེད་པ་དེས།  ཡར་ལངས་ནས་སྐད་ཆེན་པོས་ཨིབ་རི་པའི་སྐད་དུ་སྨྲས་པ། ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁྱོད་ཚོར་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བར་ཉོན་ཞིག

Then the Rabshakeh stood and called out in a loud voice in the language of Judah: “Hear the words of the great king, the king of Assyria!

T banner - 280 x 8

14  ཁོང་གིས་ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་ཁྱོད་ཚོར་བསླུ་འཁྲིད་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གནང་ཡོད།  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྐྱོབ་མི་ཐུབ་བོ།

Thus says the king: ‘Do not let Hezekiah deceive you, for he will not be able to deliver you.

T banner - 280 x 8

15  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློས་འགེལ་བྱེད་དུ་ཡང་མ་བཅུག་ཅིག  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོར་སྐྱོབ་གནང་བ་དང།  ཨ་སུར་པ་དམག་མིས་ཁྱོད་ཚོའི་གྲོང་ཁྱེར་བཙན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་འགོག་གནང་གི་རེད་མ་བསམ་ཞིག

Do not let Hezekiah make you trust in the Lord by saying, “The Lord will surely deliver us. This city will not be given into the hand of the king of Assyria.”

T banner - 280 x 8

16  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱ་ལ་མ་ཉོན་ཞིག།  ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས།  ཁྱོད་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱིར་ཐོན་ནས་མགོ་སྒུར་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད།  གནས་སྐབས་རིང་ཁྱོད་ཚོའི་རྒུན་ཚལ་ནས་རྒུན་འབྲུམ་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་ནས་སེ་ཡབ་ཟ་བ་དང།  ཁྱོད་རང་ཚོའི་ཁྲོན་པ་ནས་ཆུ་འཐུང་བ་དང།

Do not listen to Hezekiah. For thus says the king of Assyria: Make your peace with me and come out to me. Then each one of you will eat of his own vine, and each one of his own fig tree, and each one of you will drink the water of his own cistern,

T banner - 280 x 8

17  རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁྱོད་ཚོའི་ཡུལ་ལྟར་ཡུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་གཞིས་ཆགས་མ་འཇུག་བར་དུ་དེ་བཞིན་བྱེད་བཅུག་གནང་ཡོང།  དེར་རྒུན་ཚལ་ནས་རྒུན་ཆང་དང་བག་ལེབ་བཟོ་ཆེད་འབྲུ་བྱུང་བར་འགྱུར།

until I come and take you away to a land like your own land, a land of grain and wine, a land of bread and vineyards.

T banner - 280 x 8

18  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོ་སྐྱོབ་གནང་གི་རེད་ཅེས་བསླུ་འཁྲིད་བྱེད་མ་བཅུག་ཅིག  ཡུལ་གཞན་གྱི་ལྷ་ཚོས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཨ་སུར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་སྐྱོབ་ཡོད་པ་རེད་དམ།

Beware lest Hezekiah mislead you by saying, “The Lord will deliver us.” Has any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria?

T banner - 280 x 8

19  ཧ་མད་དང་ཨར་པད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད། སེ་ཕར་ཝེམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་དམ། སུ་ཞིག་གིས་ས་མར་ཡ་ལ་སྐྱོབ་སོང་ངམ།

Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim? Have they delivered Samaria out of my hand?

T banner - 280 x 8

20  ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་ལྷ་ཚོས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ག་དུས་སྐྱབས་ཡོད་པ་རེད་དམ།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་སྐྱོབ་གནང་ཀྱི་རེད་ཞེས་ཁྱོད་ཚོས་ཇི་ལྟར་བསམ་བློ་འཁོར་རམ།

Who among all the gods of these lands have delivered their lands out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand?’”

T banner - 280 x 8

21  རྒྱལ་པོ་ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར།  མི་མང་རྣམས་ཁུ་སི་མེར་བསྡད་ནས་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མ་སྨྲས་སོ།

But they were silent and answered him not a word, for the king’s command was, “Do not answer him.”

T banner - 280 x 8

22  དེ་ནས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་ཤེབ་ན་དང་ཡོ་ཨས་བཅས་ནས་མྱ་ངན་གྱིས་རང་གི་གོས་ཧྲལ་ནས་ཨ་སུར་པ་ལས་བྱེད་པས་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོར་སྙན་གསེང་ཞུ་བར་ཕྱིན་ནོ༎

Then Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and Shebna the secretary, and Joah the son of Asaph, the recorder, came to Hezekiah with their clothes torn, and told him the words of the Rabshakeh.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8

ཡེ་ཤ་ཡཱ (35) – Isaiah (35)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (35) – Isaiah (35)

T banner - 280 x 8

1  བྱེ་ཐང་དགའ་བདེར་སྤྱོད་བར་འགྱུར་བ་དང།  མེ་ཏོག་རྣམས་ནི་མི་མེད་ལུང་སྟོང་ནང་དུ་བཞད་པར་འགྱུར།

The wilderness and the dry land shall be glad; the desert shall rejoice and blossom like the crocus;

T banner - 280 x 8

2  བྱེ་ཐང་གཞས་གཏོང་དགའ་འབོད་བྱེད་པ་དང།  དེ་ནི་ལེ་བ་ནོན་གྱི་རི་ལྟར་མཛེས།  ཀར་མེལ་དང་ཤ་རོན་གྱི་ཞིང་ལྟར་ས་ལུད་འཛོམ།  ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་མཐོང། ཁོང་གི་རླབས་ཆེན་སྟོབས་ཤུགས་རྣམས་མཐོང་ངོ།

it shall blossom abundantly and rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it, the majesty of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord, the majesty of our God.

T banner - 280 x 8

3  ཐང་ཆད་པ་ཡི་ལག་པར་ནུས་ཤུགས་གནོང།  སྟོབས་མེད་འདར་བའི་པུས་མོར་ནུས་ཤུགས་གནོང།

Strengthen the weak hands, and make firm the feeble knees.

T banner - 280 x 8

4  སེམས་ཤུགས་ཆགས་མཁན་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ལ།  འཇིགས་པ་མེད་པར་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པ་བྱོས།  དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་རང་སྐྱོབ་པར་ཕེབས་བཞིན་ཡོད།  ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་ཕྱིར་ཕེབས་བཞིན་འདུག་ཅེས་སྨྲོས།

Say to those who have an anxious heart, “Be strong; fear not! Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you.”

T banner - 280 x 8

5  ལོང་བས་མཐོང་ཞིང།  འོན་པས་ཐོས་པར་འགྱུར།

Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped;

T banner - 280 x 8

6  ཞ་བོས་མཆོང་ནས་གར་ཁྲབ་བྱེད་པར་འགྱུར།  སྨྲ་མི་ཐུབ་པས་དགའ་བས་སྐད་འབོད་བྱེད། བྱེ་ཐང་ནང་དུ་རྒྱུག་ཆུ་རྒྱུགས་པར་བྱེད།

then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. For waters break forth in the wilderness, and streams in the desert;

T banner - 280 x 8

7  འཚིག་པའི་བྱེད་མ་མཚོ་རུ་འགྱུར།  ས་གནས་སྐམ་པོར་ཆུ་མིག་རྣམས་ཀྱི་ཁེངས་པར་འགྱུར། ཁྱི་སྤྱང་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་པའི་ས་གནས་སུ།  དེ་རུ་འདམ་རྩ་དང་ནི་སྨྱུག་རྩ་སྐྱེས།

the burning sand shall become a pool, and the thirsty ground springs of water; in the haunt of jackals, where they lie down, the grass shall become reeds and rushes.

T banner - 280 x 8

8  དེ་རུ་རྒྱ་ལམ་ཞིག་བྱུང་བར་འགྱུར།  དེའི་མིང་ལ་དམ་པའི་ལམ་ཞེས་གྲགས།  སྡིག་ཅན་སུ་ཞིག་ལམ་དེའི་སྟེང་ནམ་ཡང་མི་འགྲོད་དོ།  དེ་རྒྱུ་འགྲོ་མཁན་ལ་ནི་གླེན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ལམ་ནོར་འཁྲིད་མི་ཐུབ།

And a highway shall be there, and it shall be called the Way of Holiness; the unclean shall not pass over it. It shall belong to those who walk on the way; even if they are fools, they shall not go astray.

T banner - 280 x 8

9  དེ་རུ་སེང་གེ་བྱུང་མི་ཡོང།  འཇིགས་རུང་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ལམ་དེར་མི་འགྲོའོ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་སྐྱོབ་པར་མཛད་གནང་བ་ཚོ།  ལམ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པར་བྱ།

No lion shall be there, nor shall any ravenous beast come up on it; they shall not be found there, but the redeemed shall walk there.

T banner - 280 x 8

10  དེ་ཚོ་གླུ་དང་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་པར།  དགའ་སྤྲོའི་ངང་ནས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་འབྱོར། དེ་ཚོ་སྡུག་བསྔལ་དང་ནི་མྱ་ངན་ལས།  དེ་ཚོ་གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་རང་དབང་ཐོབ་པར་འགྱུར༎

And the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with singing; everlasting joy shall be upon their heads; they shall obtain gladness and joy, and sorrow and sighing shall flee away.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8

ཡེ་ཤ་ཡཱ (34) – Isaiah (34)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (34) – Isaiah (34)

T banner - 280 x 8

1  རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་མི་རིགས་རྣམས་ཚུར་ཤོག།  ཚང་མ་འཛོམས་ནས་ཉོན་ཞིག།  ས་གཞི་ཡོངས་དང་དེའི་སྟེང་དུ་སྡོད་པ་རྣམས་འདིར་ཡོངས་ནས་ཉོན་བཅུག་ཅིག

Draw near, O nations, to hear, and give attention, O peoples! Let the earth hear, and all that fills it; the world, and all that comes from it.

T banner - 280 x 8

2  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་དང་དེ་ཚོའི་དམག་མི་ཚང་མ་ཐུགས་ཁྲོས་ཡོད། ཁོང་གིས་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད།

For the Lord is enraged against all the nations, and furious against all their host; he has devoted them to destruction, has given them over for slaughter.

T banner - 280 x 8

3  དེ་ཚོའི་ཕུང་པོ་ས་ལ་སྦས་པར་མི་བྱ་བ་དང།  འོན་ཀྱང་དེ་ཚོ་རུལ་ནས་དྲི་ངན་དྲོ་ཞིང་ལུས་པ་དང་རི་བོ་རྣམས་ཁྲག་གིས་དམར་པོར་འགྱུར་རོ།

Their slain shall be cast out, and the stench of their corpses shall rise; the mountains shall flow with their blood.

T banner - 280 x 8

4  ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་སྐར་ཚོགས་བཅས་པ་རྡུལ་དུ་བརྡིབས་བར་བྱ།  ནམ་མཁའ་ཤོག་སྒྲིལ་སྒྲིལ་བ་བཞིན་ཡལ་བར་བྱ་བ་དང་སྐར་ཚོགས་རྣམས་རྒུན་ཤིང་ངམ་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་བཞིན་ཟག་པར་འགྱུར་རོ།

All the host of heaven shall rot away, and the skies roll up like a scroll. All their host shall fall, as leaves fall from the vine, like leaves falling from the fig tree.

T banner - 280 x 8

5  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་རལ་གྲི་མཐོ་རིས་སུ་གྲ་སྒྲིགས་གནང་ཡོད་པ་དང།  རང་གི་མེད་པར་བཟོས་རྒྱུ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བའི་མི་མང་ཨེ་དྷོམ་ཐོག་ཞུ་བར་འགྱུར།

For my sword has drunk its fill in the heavens; behold, it descends for judgment upon Edom, upon the people I have devoted to destruction.

T banner - 280 x 8

6  ལུ་གུ་དང་ར་དམར་མཆོད་ཕུལ་བའིི་ཁྲག་དང་ཚིལ་ལུ་བཞིན་ཁོང་གི་རལ་གྲི་དེ་ཚོའི་ཁྲག་དང་ཚིལ་ལུས་བཀབ་པར་འགྱུར་རོ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དམར་མཆོད་དེ་བྷོཛ་རཱའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཕུལ་བ་གནང་ཡོང།  ཁོང་གིས་རླབས་ཆེན་གྱི་དེབས་གསོད་དེ་ཨེ་དྷོམ་པའི་ཡུལ་དུ་གནང་བར་མཛད་དོ།

The Lord has a sword; it is sated with blood; it is gorged with fat, with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For the Lord has a sacrifice in Bozrah, a great slaughter in the land of Edom.

T banner - 280 x 8

7  མི་མང་རྣམས་གླང་རྒོད་པོ་དང་གླང་གཞོན་པ་ཚོ་ལྟར་ལྷུང་བར་འགྱུར་བ་དང།  ས་གཞི་ཁྲག་ལྟར་དམར་པོར་འགྱུར་བ་དང་ཚིལ་ལུས་བཀབ་པར་འགྱུར་རོ།

Wild oxen shall fall with them, and young steers with the mighty bulls. Their land shall drink its fill of blood, and their soil shall be gorged with fat.

T banner - 280 x 8

8  དེ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛི་ཡོན་ལ་སྐྱོབ་གནང་བ་དང།  མོའི་དགྲ་བོ་ཚོ་ལས་དགྲ་ཤ་ལེན་པའི་དུས་སྐབས་ཡིན་ནོ།

For the Lord has a day of vengeance, a year of recompense for the cause of Zion.

T banner - 280 x 8

9  ཨེ་དྷོམ་གྱི་གཙང་པོ་རྣམས་བྲག་ཞུན་དུ་འགྱུར་བ་དང་ས་ནི་མུ་ཟིར་འགྱུར།  དེ་ཚོའི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་བྲག་ཞུན་འབར་བ་ལྟར་འགྱུར་རོ།

And the streams of Edom shall be turned into pitch, and her soil into sulfur; her land shall become burning pitch.

T banner - 280 x 8

10  ཉིན་མཚན་མེད་པར་མེ་འབར་བ་དང་གཏན་གྱི་ཕྱིར་དུ་བ་འདོན་པར་འགྱུར།  དུས་རབས་ནས་དུས་རབས་བར་སྟོངས་བར་འགྱུར་བ་དང།  དེ་བརྒྱུད་ནས་སུ་ཡང་འགྲུལ་བར་མེ་བྱའོ།

Night and day it shall not be quenched; its smoke shall go up forever. From generation to generation it shall lie waste; none shall pass through it forever and ever.

T banner - 280 x 8

11  འུག་པ་དང་པོ་རོག་གིས་ཡུལ་དེ་ལེན་པར་བྱ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེས་ལ་བཀོད་པའི་སྔོན་ལྟར་སླར་ཡང་སྐམ་པོ་དང་སྟོངས་བར་མཛད་དོ།

But the hawk and the porcupine shall possess it, the owl and the raven shall dwell in it. He shall stretch the line of confusion over it, and the plumb line of emptiness.

T banner - 280 x 8

12  དེར་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་མཁན་རྒྱལ་པོ་མེད་པ་མ་ཟད་འགོ་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་རོ།

Its nobles—there is no one there to call it a kingdom, and all its princes shall be nothing.

T banner - 280 x 8

13  རྒྱལ་པོས་ཕོ་བྲང་ཚང་མ་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྕགས་རི་ཚོའི་ནང་ཚེར་མ་དང་ལྗང་ཚེར་སྐྱེས་པ་དང་དེ་ཚོའི་ནང་ཁྱི་སྤྱང་དང་འུག་པ་གནས་པར་བྱེད་དོ།

Thorns shall grow over its strongholds, nettles and thistles in its fortresses. It shall be the haunt of jackals, an abode for ostriches.

T banner - 280 x 8

14  ནགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་དེར་འཁྱམས་པ་དང་འདྲེ་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འབོད་པ་དང།  མཚན་གྱི་སེམས་ཅན་ངལ་གསོ་བའི་གནས་འཚོལ་དུ་ཡོང་ངོ།

And wild animals shall meet with hyenas; the wild goat shall cry to his fellow; indeed, there the night bird settles and finds for herself a resting place.

T banner - 280 x 8

15  འུག་པ་རྣམས་དེར་ཚང་རྣམས་བཟོས་ནས་སྒོ་ང་བཏང་བ་དང་སྒོ་ང་བསྙལ་ནས་དེ་ལ་བལྟ་རྟོགས་བྱེད་དོ།  བྱ་རྒོད་རྣམས་དེར་གཅིག་འཇུག་གཉིས་འཇུག་འཛོམས་པར་བྱེད་དོ།

There the owl nests and lays and hatches and gathers her young in her shadow; indeed, there the hawks are gathered, each one with her mate.

T banner - 280 x 8

16  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དེབ་དེའི་ནང་འཚོལ་ནས་དེའི་ནང་ཇི་ཡོད་པ་ཀློག་ཅིག  སེམས་ཅན་དེ་ཚོ་གཅིག་ཀྱང་མི་ཚང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང།  དེ་ཚོ་གཅིག་ཀྱང་རང་གི་རོགས་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་བཞིན་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ།  ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་དེ་ཚོ་ལ་བསྡུ་བར་གནང་ཡོང་།

Seek and read from the book of the Lord: Not one of these shall be missing; none shall be without her mate. For the mouth of the Lord has commanded, and his Spirit has gathered them.

T banner - 280 x 8

17  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཚོ་ལ་ས་ཆ་བགོས་གནང་རྒྱུ་དང།  དེ་ཚོ་རེ་རེར་རང་གི་ཐོབ་སྐལ་གནང་ངོ།  དེ་ཚོ་ཡུལ་དུ་དུས་རབས་ནས་དུས་རབས་བར་གནས་པར་བྱེད་པ་དང། དེ་ནི་རྟག་ཏུ་དེ་ཚོ་ལ་བདག་པར་འགྱུར་རོ༎

He has cast the lot for them; his hand has portioned it out to them with the line; they shall possess it forever; from generation to generation they shall dwell in it.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8