གསུང་མགུར 30 – Psalm 30

གསུང་མགུར 30 – Psalm 30

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་ཁྱེད་ལ་བསྟོད།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱབས་གནང་ངོ་།

ང་ཡི་དགྲ་རྣམས་དགའ་རུ་འཇུག་མ་གནང་།

2  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་ཕྱིར་འབོད་པ་དང་།

ང་ལ་ནད་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲག་པར་མཛད།

3  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་དུར་ལས་སྐྱབས་པར་མཛད།  ང་ནི་འཆི་བའི་ལམ་བརྒྱུད་འགྲུལ་བའི་དུས།

སྐྱར་དུ་ང་ལ་མི་ཚེ་གསར་པ་གང་།

4  ཁོང་གི་དམ་ཚིག་ཅན་སྐྱེ་བུ་ཚོ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཤིག།

དམ་པ་མཆོག་གིས་གནང་བའི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་དྲན་གསོས་ཤིག།

ཁོང་ལ་གཏང་རག་འབུལ་ཞིག།

5  ཁོང་གི་ཐུགས་ཁྲོ་ཡུད་ཙམ་བར་དུ་དང་།  ཁོང་གི་བཟང་བ་ཉིད་ནི་ཚེ་གང་བར་དུ་གནས།

མཚན་གང་ངུ་ཞིང་མིག་ཆུ་ཤོར་ཡོང་།  འོན་ཀྱང་སྔ་དྲོའི་དགའ་མགུས་ཁྱབ་པར་འགྱུར།

6  ངས་ནི་རང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་ནས་སྨྲས་པ་ཡིན།  ང་ནི་ནམ་ཡང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རོ།

7  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ངའི་ཕྱིར་བཟང་པོ་དང་།  རི་བོའི་མཁར་རྫོང་བཞིན་དུ་ང་ལ་བསྲུངས།

འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་རས་དེ་ང་ལས་སྦས་པས་ང་ནི་འཇིགས་དགོས་བྱུང་།

8  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ལ་ང་ཡིས་འབོད་པ་ཡིན།  ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།

9  ང་ནི་འཆི་བའི་ཁྱེད་ལ་ཕན་ཅི་ཐོག།  ང་ནི་དུར་དུ་འགྲོ་སྐབས་ཁྱེད་ལ་ཅི་ཕན་ནམ།

འཆི་བའི་མི་དེས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཐུབ་བམ།  དེ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆད་མེད་ལས་བཟང་སྐོར་ལ་བརྗོད་ཐུབ་བམ།

10  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་འོ་འདོད་གསན་གནང་ནས།  ང་ལ་སྙིང་རྗེ་གནང་རོགས་གནང།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་གནང་བར་མཛོད།

11  ང་ཡི་མྱ་ངན་དགའ་སྤྲོའི་ཞབས་བྲོར་བརྗེད།  ང་ཡི་མྱ་ངན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཏོན་གནང་སྟེ།

ང་ལ་དགའ་སྤྲོས་ཁྱབ་པར་འཇུག་གནང་ངོ་།

12  དེའི་ཕྱིར་ང་ནི་ཁ་རོག་སྡོད་ཀྱི་མིན།  ཁྱེད་ལ་ང་ནི་བསྟོད་པའི་མགུར་དབྱངས་ལེན།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ང་ནི་གཏན་དུ་ཁྱེད་ལ་གཏང་རག་འབུལ་གྱི་ཡིན༎

 

 

1 I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me.

2 O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me.

3 O Lord, you have brought up my soul from Sheol; you restored me to life from among those who go down to the pit.

4 Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name.

5 For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.

6 As for me, I said in my prosperity, “I shall never be moved.”

7 By your favor, O Lord, you made my mountain stand strong; you hid your face; I was dismayed.

8 To you, O Lord, I cry, and  to the Lord I plead for mercy:

9 “What profit is there in my death, if I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it tell of your faithfulness?

10 Hear, O Lord, and be merciful to me! O Lord, be my helper!”

11 You have turned for me my mourning into dancing; you have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, 12 that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever!

 

གསུང་མགུར 29 – Psalm 29

གསུང་མགུར 29 – Psalm 29

1  ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིག།

ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་དང་མཐུ་སྟོབས་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

2  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་གཟི་བརྗིད་ཅན་ལ་བསྟོད།

དམ་པ་མཆོག་མཇལ་དུས་ཁོང་ལ་ཕྱག་འཚོལ་ཞིག།

3  རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་ཐོས་ཤིང་།  དཔལ་ལྡན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར།

རྒྱ་མཚོར་ཁོང་གི་གསུང་གི་བྲག་ཆ་ཐོས་བཞིན་འདུག།

4  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གསུང་སྐད་ནི།  གཟི་བརྗིད་དང་སྟོབས་ལྡན་བཞིན་དུ་ཐོས།

5  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གསུང་གིས་གྱམ་ཤིང་།

ལེབ་ནོན་གྱི་འགྱམ་ཤིང་རྣམས་ཡང་གཅོག་པར་བྱེད།

6  ཁོང་གི་ལེབ་ནོན་རི་རྣམས་བེའུ་བཞིན།  ཧར་མོན་རི་རྣམས་གླང་བཞོན་བཞིན་དུ་མཆོང་བཅུག།

7  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གསུང་སྐད་ཀྱིས་གློག་འོད་འབར།

8  ཁོང་གི་གསུང་གིས་འབྲོག་སྟོང་འགུལ།  ཁོང་གིས་ཀ་དྷེཤ་འབྲོག་སྟོང་གཡོ་བ་གནང་།

9  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གསུང་གིས་བེ་ཤིང་འགུལ་བ་དང།  དེའི་ལོ་མ་རྣམས་བཤུ་བར་མཛད།

དེ་དུས་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་ཡོད་པའི།  ཚང་མས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡི་སྒོ་ནས་སྨྲས་པ།

དཀོན་མཆོག་ལ་གཟི་བརྗིད།

10  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས།

རྒྱལ་པོ་ལྟར་ཁོང་གི་དུས་བརྟན་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས།

11  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་འབངས་ལ་སྟོབས་ཤུགས་གནང་།

ཁོང་གིས་དེ་ཚོར་ཞི་བདེ་ཡི་སྦྱིན་རླབས་གནང་ངོ༎

 

1 Ascribe to the Lord, O heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength.

2 Ascribe to the Lord the glory due his name; worship the Lord in the splendor of holiness.

3 The voice of the Lord is over the waters; the God of glory thunders, the Lord, over many waters.

4 The voice of the Lord is powerful; the voice of the Lord is full of majesty.

5 The voice of the Lord breaks the cedars; the Lord breaks the cedars of Lebanon.

6 He makes Lebanon to skip like a calf, and Sirion like a young wild ox.

7 The voice of the Lord flashes forth flames of fire.

8 The voice of the Lord shakes the wilderness; the Lord shakes the wilderness of Kadesh.

9 The voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forests bare, and in his temple all cry, “Glory!”

10 The Lord sits enthroned over the flood; the Lord sits enthroned as king forever.

11 May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!

 

གསུང་མགུར 28 – Psalm 28

གསུང་མགུར 28 – Psalm 28

1  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་སྲུང་སྐྱོབ།  ང་ནི་ཁྱེད་ལ་ཞུ་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ང་ཡི་ངུ་འབོད་ལ་གསན་འཇོག་གནང་།  ང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ལན་མ་གནང་ན།

ང་ནི་གཤིན་པོའི་ཁྲོད་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར།

2  མགོན་སྐྱབས་ཆེད་དུ་ངུ་འབོད་བྱས་པའི་སྐབས།  ཁྱེད་ཀྱི་དམ་པའི་མཆོད་ཁང་ཕྱོགས་སུ་ངའི་ལག་པ།

བརྐྱངས་དུས་ང་ཡི་ཞུ་བར་གསན་འཇོག་མཛོད།

3  སྡུག་རྩུབ་ཅན་དང་ངན་ལས་བྱ་མཁན་རྣམས།  དེ་ཡི་གཏམ་ནི་ཞིམ་པོ་ཡོད་ན་ཡང་།

དེ་ཚོའི་སེམས་ནང་ཞེན་ལོག་སོགས་ཀྱིས་གང་།  དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་ང་ལ་ཉེས་སྐྱོན་བརྩིས་མ་གནང་།

4  དེ་ཚོས་ལས་དོན་གང་བྱེད་གྱིས་ཆེད།  དེ་ཚོས་བྱེད་པའི་ལས་ངན་ཆེད་དུ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་མཛོད།

དེ་ཚོས་ལས་དོན་གང་བྱེད་གྱིས་ཆེད་དུ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་མཛོད།

དེ་ཚོའི་བྱ་བར་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་གནང་།

5  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཛད་འཕྲིན།  ཡང་ན་ཁོང་གིས་བཀོད་པ་ལ་དེ་ཚོས་སྣང་བ་མི་བྱེད་དོ།

དེའི་ཕྱིར་ཁོང་གིས་དེ་ཚོར་ཉེས་ཆད་གནང་བ་དང་།

དེ་ཚོར་ཁོང་གིས་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཚར་བཅད་གནང་བར་འགྱུར།

6  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།  ཁོང་གིས་ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་ཕྱིར་ཞུ་འབོད་གསན།

7  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་སྲུང་ཞིང་སྐྱབས་པ་དང་།

ང་ནི་ཁོང་ལ་བློ་གཏད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  ཁོང་གིས་ང་ལ་རོགས་གནང་ཅིང་དགའ་སྤྲོ་གནང་།

ཁོང་ལ་དགའ་བའི་གླུ་ཡིས་ང་བསྟོད་དོ།

8  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་འབངས་ལ་སྲུང་བ་དང་།

རང་གིས་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོར་སྲུང་ཞིང་སྐྱབས།

9  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་འབངས་ལ་སྐྱབས་པར་མཛོད།

རང་གི་འབངས་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་དུ་གསོལ།

ཁྱེད་ཀྱི་དེ་ཚོའི་རྫི་བོ་གནང་བ་དང་།

རྒྱུན་དུ་དེ་ཚོར་འཚོ་སྐྱོང་གནང་བར་མཛོད༎

 

 

1 To you, O Lord, I call; my rock, be not deaf to me, lest, if you be silent to me, I become like those who go down to the pit.

2 Hear the voice of my pleas for mercy, when I cry to you for help, when I lift up my hands toward your most holy sanctuary.

3 Do not drag me off with the wicked, with the workers of evil, who speak peace with their neighbors while evil is in their hearts.

4 Give to them according to their work and according to the evil of their deeds; give to them according to the work of their hands; render them their due reward.

5 Because they do not regard the works of the Lord or the work of his hands, he will tear them down and build them up no more.

6 Blessed be the Lord! For he has heard the voice of my pleas for mercy.

7 The Lord is my strength and my shield; in him my heart trusts, and I am helped; my heart exults, and with my song I give thanks to him.

8 The Lord is the strength of his people; he is the saving refuge of his anointed.

9 Oh, save your people and bless your heritage! Be their shepherd and carry them forever.