གསུང་མགུར 46 – Psalm 46

གསུང་མགུར 46 – Psalm 46

1  དཀོན་མཆོག་ང་ཚོའི་སྟོབས་དང་སྐྱབས་གནས་ལགས།  དཀའ་ངལ་དུས་སུ་སྐྱབས་པར་སྒྲ་སྒྲིགས་ཡོད།

2  དེར་བརྟེན་ས་གཞི་འགུལ་ན་ཡང།  རི་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་ན་ཡང།

ང་ཚོ་ནམ་ཡང་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེད་མི་ཡོང་།

3  རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་ནས་འུར་སྒྲ་འདོན་པ་དང་།  རི་རྣམས་དེ་ཡི་དྲག་ཤུལ་གྱི་འགུལ་ཀྱང་ངེད་མི་འཇིགས།

4  གཙང་པོ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ།

བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་དམ་པར་བདེ་བར་འཁྱེར།

5  དཀོན་མཆོག་གྲོངཁྱེར་བཞུགས་པས་འཇིགས་མི་འགྱུར།

ཐོ་རངས་སྔ་དྲོ་དེ་ལ་སྐྱབས་ཕྱིར་ཁོང་ཕེབས་པརའགྱུར།

6  མི་རིགས་རྣམས་འཇིགས་པ་དང་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གཡོས།

དཀོན་མཆོག་གིས་གསུང་སྐད་འདོན་པའི་ས་གཞི་བཞུར།

7  མཐུ་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ངེད་མཉམ་ཡོད།

ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་ངེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ལགས།

8  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་མཛད་རྣམས་ལ་བལྟ་བར་ཤོག།

ཁོང་གིས་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་མཛད་པ་ས་གཞིར་གནང་བར་ལྟོས།

9  ཁོང་གིས་ས་གཞིར་དམག་རྣམས་བཀག་པ་དང།

ཁོང་གིས་མདའ་གཅོག་མདུང་རྣམས་དུམ་བུར་མཛད།

ཁོང་གིས་ཕུབ་རྣམས་མེའི་ནང་སྲེག་པར་འགྱུར།

10  ཁོང་གི་གསུངས་པ། འཐབ་འཛིང་མཚམས་འཇོག་ཅིག།

ང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱོས་ཤིག།  མི་རིགས་རྣམས་ནང་ང་ནི་རླབས་ཆེན་དང་།

འཇིག་རྟེན་ནང་དུའང་ང་ནི་རླབས་ཆེན་འགྱུར།

11  མཐུ་སྟོབས་ཅན་གྱི་དཀོན་མཆོག་ངེད་མཉམ་ཡོད། ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་ངེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ལགས་སོ༎

 

 

1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

2 Therefore we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea,

3 though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Selah

4 There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High.

5 God is in the midst of her; she shall not be moved; God will help her when morning dawns.

6 The nations rage, the kingdoms totter; he utters his voice, the earth melts.

7 The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah

8 Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth.

9 He makes wars cease to the end of the earth; he breaks the bow and shatters the spear; he burns the chariots with fire.

10 “Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!”

11 The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah

 

གསུང་མགུར 45 – Psalm 45

གསུང་མགུར 45 – Psalm 45

1  ང་ཡིས་རྒྱལ་པོའི་ཆེད་དུ་གཞས་འདི་བརྩམས་པའི་སྐབས།

ང་ཡི་སེམས་ནང་ཚིག་སྙན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེངས།

མཁས་པའི་མི་ཡི་སྨྱུ་གུ་ལྟར།  ང་ཡི་ལྕེ་ནི་ཚིགས་བཅད་བྲིར་གྲ་སྒྲིགས་ཡོད།

2  ཁྱེད་ནི་སྐྱེས་པ་ཀུན་ལས་ལྷག་པར་མཛེས།  ཁྱེད་ནི་གསུང་གླེང་གནང་བ་ཤིན་ཏུ་མཁས།

ཁྱེད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གཏན་དུ་བྱིན་རླབས་གནང་ཡོད་དོ།

3  རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་མཉམ།  ཁྱེད་ཀྱི་རྐེད་པར་རལ་གྲི་འཆིང་བར་མཛོད།

4  བདེན་པ་དང་ནི་ཁྲིམས་དྲང་པོར་སྲུང་གནང་ནས།  གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་ཁའི་ནང་དུ་ཕེབས་པར་མཛོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ།

5  ཁྱེད་ཀྱི་མདའ་ནི་ཧ་ཅང་ཁ་རྣོ་ཞིང་།  དགྲ་བོ་ཁོའི་སྙིང་དེ་བརྟོལ་གནང་ནས།

མི་རིགས་མང་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་འགྱེལ།

6  དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ལ་གནང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ།  རྒྱུན་ནས་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར།

ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་མི་མང་ཐོག་ཏུ་དྲང་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས།

7  ཁྱེད་ནི་དྲང་པོར་དགའ་ཞིང་ངན་པར་སྡང་།  དེའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གི་ཁྱེད་ལ་འདམས།

རྒྱལ་པོ་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཁྱེད་ལ་དགའ་སྤྲོ་གནང་།

8  ཁྱེད་ཀྱི་ན་བཟའ་ནས་གུ་གུལ་དང་།  ཨ་ག་རུའི་དྲི་བསུང་བྱུང།

བལ་སོ་ཡིས་བརྒྱན་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། རོལ་མོ་མཁན་ཚོས་ཁྱེད་ལ་དགྱེས་སུ་བཅུག།

9  ཁྱེད་ཀྱི་ཞེ་ས་ལྡན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད།  རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་རྣམས་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་།

ཁྱེད་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲིའི་ཕྱག་གཡས་སུ།

ལེགས་ཤོས་གསེར་གྱི་བརྒྱན་ཆ་བཞེས་ནས་རྒྱལ་མོ་བཞེངས་ཡོད་དོ།

10  རྒྱལ་པོའི་མནའ་མ་ང་ཡི་གཏམ་ལ་ཉོན།  ཁྱེད་ཀྱི་རང་གི་མི་མང་དང་སྤུན་རིགས་ཚོར་བརྗེད་པར་བྱོས།

11  ཁྱེད་ཀྱི་བྱད་མཛེས་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱལ་པོས་ཁྱེད་ལ་མཉེས།

ཁོང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། དེ་རྐྱེན་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་སོ།

12  ཊ་ཡར་མི་རྣམས་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་རྟེན་འཁྱེར་ནས་བཅར།

མི་ཕྱུག་པོས་ཁྱེད་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་ཕྱིར་ཞུ་འབུལ་གྱིས།

13  སྲས་མོ་ནི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ཡོད། ཁོང་ནི་ཇི་ལྟར་མཛེས་ཤིང།

གསེར་སྐུད་ཁོང་གི་ན་བཟའ་བཟོས་ཡོད་དོ།

14  ཚོན་ཁྲའི་བརྒྱན་པའི་ན་བཟའ་སོགས་གྱོན་ནས།  མོ་ནི་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སྐྱེལ་བ་དང་།

བག་རོགས་ན་ཆུང་མ་རྣམས་ནི་རྗེས་སུ་འབྲངས།  དེ་ཚོའང་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སྐྱེལ།

15  དགའ་མགུ་སེམས་སྐྱིད་དང་བཅས་ཡོང་བ་དང་།  རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་འཛུལ།

16  ང་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་མེས་རིགས་རུས་ནང་།  མཐའ་མའི་བར་དུ་རྒྱལ་པོ་གནང་བས་ན།

ཁྱེད་ལ་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཁྱེད་ཀྱི་དེ་ཚོ་ས་གཞི་ཀུན་ནང་རྒྱལ་པོར་བསྐོས།

17  ང་ཡི་གཞས་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ནི་མི་རབས་ཀུན་གྱིས་དྲན།

དེའི་ཕྱིར་དུ་ཚང་མས་མ་འོངས་དུས་སུ་ཁྱེད་ལ་རྒྱུན་དུ་བསྟོད༎

 

 

1 My heart overflows with a pleasing theme; I address my verses to the king; my tongue is like the pen of a ready scribe.

2 You are the most handsome of the sons of men; grace is poured upon your lips; therefore God has blessed you forever.

3 Gird your sword on your thigh, O mighty one, in your splendor and majesty!

4 In your majesty ride out victoriously for the cause of truth and meekness and righteousness; let your right hand teach you awesome deeds!

5 Your arrows are sharp in the heart of the king’s enemies; the peoples fall under you.

6 Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of uprightness; 7 you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions; 8 your robes are all fragrant with myrrh and aloes and cassia. From ivory palaces stringed instruments make you glad; 9 daughters of kings are among your ladies of honor; at your right hand stands the queen in gold of Ophir.

10 Hear, O daughter, and consider, and incline your ear: forget your people and your father’s house, 11 and the king will desire your beauty. Since he is your lord, bow to him. 12 The people of Tyre will seek your favor with gifts, the richest of the people.

13 All glorious is the princess in her chamber, with robes interwoven with gold.

14 In many-colored robes she is led to the king, with her virgin companions following behind her.

15 With joy and gladness they are led along as they enter the palace of the king. 16 In place of your fathers shall be your sons; you will make them princes in all the earth.

17 I will cause your name to be remembered in all generations; therefore nations will praise you forever and ever.

གསུང་མགུར 44 – Psalm 44

གསུང་མགུར 44 – Psalm 44

1  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག།  སྔོན་དུས་ཁྱེད་ཀྱིས་མཛད་འཕྲིན་རླབས་ཆེན་གང་གནང་སྐོར།

ང་ཚོའི་ཕ་མེས་རྣམས་ཀྱི་ང་ཚོར་བཤད།  ང་ཚོས་རང་གི་རྣ་བས་ཐོས་ཡོད་དོ།

2  ཁྱེད་ཀྱི་རང་གི་ཕྱག་གིས་ཕྱི་པ་ཚོར་དེད་ནས།  རང་གི་མི་མང་ཚོར་དེ་ཚོའི་ཡུལ་དུ་འཇོག་པར་མཛད་པ་དང་།

མི་རིགས་གཞན་ཚོར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ནས།  རང་གི་མི་ཚོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གནང་ངོ།

3  ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་ཀྱིས་རང་གི་རལ་གྲིས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་མ་རྒྱལ་ཞིང་།

དེ་ཚོའི་རང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་མ་ཡིན།

ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་དཔུང་པ་གཡས་པ་དང་།  ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་གྱི་འོད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ཡིན།

ཁྱེད་ཀྱི་བྱམས་པ་དེ་ཚོར་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

4  ཁྱེད་ངའི་རྒྱལ་པོ་དང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  རང་གི་མི་མང་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བར་གནང།

5  ཁྱེད་ཀྱི་དབང་གིས་ང་ཚོས་ང་ཚོའི་དགྲ་བོ་རྣམས་ལ་ཕམ་དུ་འཇུག་ཡོད།

6  རང་ལ་སྐྱབས་པའི་ཕྱིར་ང་ནི་རང་གི་མདའ་གཞུ་དང་རལ་གྲིས་ལ་བློ་མི་བཅོལ།

7  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་ལ་ང་ཚོའི་དགྲ་བོ་ལས་སྐྱབས་པ་དང་།  ང་ཚོར་སྡང་མཁན་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་འཇུག།

8  ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་གཏང་རག་འབུལ།

9  འོན་ཀྱང་ད་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་ལ།  སྤངས་ནས་ང་ཚོར་ཕམ་པར་མཛད་གནང་སྟེ།

ང་ཚོའི་དམག་དཔུང་མཉམ་དུ་ཁྱེད་མི་ཕེབས།

10  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་དགྲ་བོ་ཚོའི་མདུན་ནས་ང་ཚོར་བྲོས་བཅུག་པ་དང།  ང་ཚོའི་དགྲ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོར་ཅི་ཡོད་བཅོམ།

11  བསད་ཕྱིར་བཞག་པའི་ལུག་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་མཛད།  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་རྣམས་ལ་སྟོར་བར་མཛད།

12  དེ་ཚོའི་རིན་ཐང་མེད་པ་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་མི་འབངས་ལ་རིན་ཆུང་བཙོང་།

13  ང་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་མདུན་དུ་སྨད་སྒྲ་དང་།  ང་ཚོའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་མིའི་མདུན་ལ།

དེ་ཚོས་ཁྲེལ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་དོ།

14  ཁྱེད་ཀྱི་ང་ཚོར་མི་རིགས་ཚོའི་ཁྲོད།  མཐོང་ཆུང་དངོས་པོ་འདྲ་བ་མཛད་གནང་ཞིང་།

དེ་ཚོས་ང་ཚོར་མཐོང་ནས་མགོ་གཡུགས་སོ།

15-16  ང་ནི་རྒྱུན་དུ་དམའ་འབེབས་ནང་ཚུད་པ་དང།

ང་ཡི་དགྲ་བོ་དང་ང་ལ་སྡང་མཁན་གྱི་འཕྱ་བ་དང་སྨད་སྒྲ་སོགས་ཐོས་པས་རྐྱེན།

ང་ནི་ངོ་ཚས་རང་ཉིད་འགེབས་ཡོད་དོ།

17  ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་བརྗེད་མེད་དོ།  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་མཉམ་གནང་བའི་དམ་བཅའ་འགལ་མེད་དོ།

ཡིན་ཡང་འདི་རྣམས་ང་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་ཕོག།

18  ང་ཚོའི་སེམས་ནི་ཁྱེད་ནས་ཐག་རིང་མེད།  ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་སྤངས་མེད་དོ།

19  ཡིན་ཡང་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་གཅན་གཟན་ཁྲོད་དུ་དོར།  ང་ཚོར་མུན་པའི་ནང་དུ་སྤངས་བར་མཛད།

20  རང་གི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་བར་བཅད་ནས།  ཕྱི་རྒྱལ་ལྷ་ལ་ང་ཚོས་མཆོད་ཡོད་ན།

21  ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་ངེས་ཏན་མཁྱེན་པ་ཡོད།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ཚོའི་གསང་བའི་བསམ་བློ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན།

22  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཕྱིར་ང་ཚོར་ཉིན་གང་སྲོག་གཅོད་བཏང་ཡོད།

ང་ཚོ་ནི་གསོད་གྲབ་བྱས་པའི་ལུག་ལྟར་རྩིས་ཡོད་དོ།

23  ཡར་བཞེངས་རོགས་གནང།  གཙོ་བོ་ཁྱེད་ནི་ཅི་ཕྱིར་སྐུ་གཟིམས་གནང་།

ཡར་བཞེངས་རོགས་གནང། ང་ཚོར་རྒྱུན་དུ་མ་སྤངས་ཤིག།

24  ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ནི་ཅི་ཕྱིར་སྦས་པར་མཛད།  ང་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དཀའ་ངལ་བརྗེད་པ་མ་གནང་ཞིག།

25  ང་ཚོ་ཐལ་བའི་ནང་དུ་འདྲེས་ཡོད་ཅིང་།  ང་ཚོའི་གྲོད་པ་ས་ཁར་འབྱར་ཡོད་དོ།

26  ང་ཚོར་རོགས་མགོན་དོན་དུ་ཕེབས་སུ་གསོལ།

ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་རྐྱེན་ང་ཚོར་སྐྱོབ་པར་མཛོད༎

 

 

1 O God, we have heard with our ears, our fathers have told us, what deeds you performed in their days, in the days of old: 2 you with your own hand drove out the nations, but them you planted; you afflicted the peoples, but them you set free; 3 for not by their own sword did they win the land, nor did their own arm save them, but your right hand and your arm, and the light of your face, for you delighted in them.

4 You are my King, O God; ordain salvation for Jacob!

5 Through you we push down our foes; through your name we tread down those who rise up against us.

6 For not in my bow do I trust, nor can my sword save me.

7 But you have saved us from our foes and have put to shame those who hate us.

8 In God we have boasted continually, and we will give thanks to your name forever. Selah

9 But you have rejected us and disgraced us and have not gone out with our armies.

10 You have made us turn back from the foe, and those who hate us have gotten spoil.

11 You have made us like sheep for slaughter and have scattered us among the nations.

12 You have sold your people for a trifle, demanding no high price for them.

13 You have made us the taunt of our neighbors, the derision and scorn of those around us.

14 You have made us a byword among the nations, a laughingstock among the peoples.

15 All day long my disgrace is before me, and shame has covered my face 16 at the sound of the taunter and reviler, at the sight of the enemy and the avenger.

17 All this has come upon us, though we have not forgotten you, and we have not been false to your covenant.

18 Our heart has not turned back, nor have our steps departed from your way; 19 yet you have broken us in the place of jackals and covered us with the shadow of death. 20 If we had forgotten the name of our God or spread out our hands to a foreign god, 21 would not God discover this? For he knows the secrets of the heart

22 Yet for your sake we are killed all the day long; we are regarded as sheep to be slaughtered.

23 Awake! Why are you sleeping, O Lord? Rouse yourself! Do not reject us forever!

24 Why do you hide your face? Why do you forget our affliction and oppression?

25 For our soul is bowed down to the dust; our belly clings to the ground.

26 Rise up; come to our help! Redeem us for the sake of your steadfast love!