མད་ཐཱ། 22 – Gospel of Matthew 22

མད་ཐཱ། 22 – Gospel of Matthew 22

T banner - 280 x 8

22:1  ཡེ་ཤུས་ཡང་བསྐྱར་དཔེ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ཁོ་ཚོར་

And again Jesus spoke to them in parables, saying,

T banner - 280 x 8

22:2  “དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནི་རང་གི་བུ་ལ་བག་སྟོན་བྱས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བ་ཡིན།

“The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son,

T banner - 280 x 8

22:3  བག་སྟོན་དེ་ལ་མགྲོན་ལ་བོས་པ་རྣམས་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་གཡོག་པོ་རྣམས་བཏང་ན་ཡང༌།  མགྲོན་པོ་རྣམས་ཡོང་བར་མི་འདོད།

and sent his servants to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come.

T banner - 280 x 8

22:4  རྒྱལ་པོས་གཡོག་པོ་གཞན་རྣམས་བཏང་སྟེ་ཁོ་ཚོར།  མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ།  ཉོན་དང༌། ངའི་བག་སྟོན་གྲ་སྒྲིག་ཟིན་པ་ཡིན་ལ།  ངའི་བ་གླང་དང་ཕྱུགས་རྒྱགས་པ་བཤས།  ཐམས་ཅད་བཤམས་ཚར་བས།  བག་སྟོན་ལ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ཞིག

Again he sent other servants, saying, ‘Tell those who are invited, “See, I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding feast.”’

T banner - 280 x 8

22:5  འོན་ཀྱང་མགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་པར་ཕར་སོང་སྟེ།  གཅིག་རང་གི་ཞིང་ཁར་སོང༌།  གཞན་གཅིག་རང་གི་ཚོང་ཁང་ལ་སོང༌།

But they paid no attention and went off, one to his farm, another to his business,

T banner - 280 x 8

22:6  གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་གཡོག་པོ་རྣམས་བཟུང་ནས་སྡུག་པོ་བཏང་སྟེ་བསད།

while the rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them.

T banner - 280 x 8

22:7  རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ནས་དམག་དཔུང་བཏང་སྟེ་མི་སྲོག་གཅོད་མཁན་དེ་རྣམས་མེད་པར་བྱས་ནས་ཁོ་ཚོའི་གྲོང་ཁྱེར་མེས་བསྲེགས།

The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city.

T banner - 280 x 8

22:8  དེ་ནས་རང་གི་གཡོག་པོ་རྣམས་ལ།  བག་སྟོན་གྲ་སྒྲིག་ཟིན་ཡོད་ཀྱང༌།  མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ་འོས་པ་མིན་པས།

Then he said to his servants, ‘The wedding feast is ready, but those invited were not worthy.

T banner - 280 x 8

22:9  གཞུང་ལམ་ལ་སོང་ནས་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བག་སྟོན་ལ་བོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས།

Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find.’

T banner - 280 x 8

22:10  གཡོག་པོ་རྣམས་ལམ་ལ་སོང་ནས།  མི་བཟང་ངན་སུ་ཐུག་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཁྲིད་ཡོང་བས་བག་སྟོན་ཁང་མགྲོན་པོས་ཁེངས་པར་གྱུར།

And those servants went out into the roads and gathered all whom they found, both bad and good. So the wedding hall was filled with guests.

T banner - 280 x 8

22:11  རྒྱལ་པོ་དེ་མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བར་ནང་དུ་ཡོང་བའི་ཚེ།  བག་སྟོན་གྱི་གོས་མ་གྱོན་པ་ཞིག་མཐོང་བས།

“But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment.

T banner - 280 x 8

22:12  ཁོ་ལ།  གྲོགས་པོ།  བག་སྟོན་གྱི་གོས་མེད་པར་ཁྱོད་ཅི་ལྟར་འདིར་ཡོང་ཞེས་བཤད་པས།  མགྲོན་པོ་དེས་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་མིན་མ་ཤེས།

And he said to him, ‘Friend, how did you get in here without a wedding garment?’ And he was speechless.

T banner - 280 x 8

22:13  དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གཡོག་པོ་རྣམས་ལ།  ཁོ་རྐང་ལག་བསྡམས་ནས།  ངུ་ཞིང་སོ་ཁྲིག་ཁྲིག་འབྱུང་ས་ཕྱི་རོལ་གྱི་མུན་པའི་ནང་དུ་དབྱུགས་ཤིག་ཅེས་བཤད།

Then the king said to the attendants, ‘Bind him hand and foot and cast him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.’

T banner - 280 x 8

22:14  བོས་པ་མང་ཡང་འདམ་པ་ཉུང་”  ཞེས་གསུངས།

For many are called, but few are chosen.”

T banner - 280 x 8

22:15  དེ་ནས་ཡེ་ཤུ་ལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་གཏམ་ཤོད་གནང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་སོང་ནས་ངན་ཇུས་བྱས།

Then the Pharisees went and plotted how to entangle him in his words.

T banner - 280 x 8

22:16  ཁོ་ཚོའི་ཉེ་གནས་དང༌།  ཧེ་རོ་དཱེའི་ཕྱོགས་ཁག་གི་མི་འགའ་ཞིག་ཁོང་གི་མདུན་དུ་བཏང་ནས་ཁོང་ལ་  “སློབ་དཔོན་ལགས། ཁྱེད་ནི་རང་གཤིས་དྲང་པོ་ཡིན་ཞིང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་ལམ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་སྟོན་དེ།  མི་གཞན་གྱི་བསམ་པའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངེད་ཀྱིས་ཤེས།

And they sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, “Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully, and you do not care about anyone’s opinion, for you are not swayed by appearances.

T banner - 280 x 8

22:17  ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་དགོངས་པ་ང་ཚོར་གསུངས་རོགས།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ལྟར་ན་ང་ཚོས་རྒྱལ་པོར་ཁྲལ་འཇལ་རུང་ངམ་མི་རུང་”  ཞེས་སྨྲས།

Tell us, then, what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”

T banner - 280 x 8

22:18  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོའི་ངན་སེམས་མཁྱེན་ཏེ་ཁོ་ཚོར་  “ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁྱོད་ཚོ།  ང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

But Jesus, aware of their malice, said, “Why put me to the test, you hypocrites?

T banner - 280 x 8

22:19  ཁྲལ་གྱི་དངུལ་སྒོར་ཞིག་ང་ལ་སྟོན་དང་”  ཞེས་གསུངས་པས་ཁོ་ཚོས་དངུལ་སྒོར་གཅིག་ཁྱེར་ཡོང༌།

Show me the coin for the tax.” And they brought him a denarius.

T banner - 280 x 8

22:20  ཁོང་གིས་མི་དེ་ཚོར་  “རི་མོ་དང་ཡི་གེ་འདི་སུའི་ཡིན་ནམ་”  ཞེས་དྲིས་པ་ན།

And Jesus said to them, “Whose likeness and inscription is this?”

T banner - 280 x 8

22:21  ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་  “རྒྱལ་པོའི་ཡིན་ནོ་”  ཞེས་སྨྲས་པས་ཁོང་གིས་ཁོ་རྣམས་ལ་ “འོ་ན། གང་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་ཡིན་པ་དེ་རྒྱལ་པོར་ཕུལ་ཞིག  གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཞིག་”  ཅེས་གསུངས།

They said, “Caesar’s.” Then he said to them, “Therefore render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.”

T banner - 280 x 8

22:22  དེ་ཐོས་ནས་དེ་རྣམས་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་དེ།  ཁོང་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཕར་སོང༌།

When they heard it, they marveled. And they left him and went away.

T banner - 280 x 8

22:23  ཉིན་དེ་རང་ལ་གཤིན་པོ་རྣམས་ལ་སླར་གསོན་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་སཱ་ཅུ་སེ་པ་ནང་ནས་འགའ་ཤས་ཡེ་ཤུའི་མདུན་དུ་ཡོང་སྟེ་ཁོང་ལ་

The same day Sadducees came to him, who say that there is no resurrection, and they asked him a question,

T banner - 280 x 8

22:24  “སློབ་དཔོན་ལགས། ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས།  གལ་སྲིད་སྐྱེས་པ་ཞིག་བུ་ཕྲུག་མེད་པར་ཤི་ན།  ཁོའི་སྤུན་གྱིས་སྐྱེས་པ་དེའི་ཡུགས་མོ་བཟའ་ཟླ་བླངས་ནས་རང་གི་སྤུན་གྱི་དོན་ལ་རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་དགོས་ཞེས་གསུངས།

saying, “Teacher, Moses said, ‘If a man dies having no children, his brother must marry the widow and raise up offspring for his brother.’

T banner - 280 x 8

22:25  ང་ཚོའི་དཀྱིལ་ལ་སྤུན་བདུན་ཡོད་དེ།  དང་པོ་དེ་བཟའ་ཟླར་བླངས་ནས་བུ་ཕྲུག་མེད་པར་ཤི  ཁོའི་སྤུན་གྱིས་སྐྱེས་པ་དེའི་ཡུགས་མོ་བཟའ་ཟླར་བླངས།

Now there were seven brothers among us. The first married and died, and having no offspring left his wife to his brother.

T banner - 280 x 8

22:26  སྤུན་གཉིས་པ་དང༌།  གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདུན་པའི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བྱུང༌།

So too the second and third, down to the seventh

T banner - 280 x 8

22:27  མཐར་བུད་མེད་དེའང་ཤི

After them all, the woman died.

T banner - 280 x 8

22:28  འོ་ན་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ཁོ་མོ་བཟའ་ཟླར་བླངས་པས།  གཤིན་པོ་རྣམས་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པའི་དུས་སུ་ཁོ་མོ་ནི་སུའི་བཟའ་ཟླར་འགྱུར་”  ཞེས་དྲིས།

In the resurrection, therefore, of the seven, whose wife will she be? For they all had her.”

T banner - 280 x 8

22:29  ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “ཁྱེད་ཚོས་གསུང་རབ་ཀྱང་མི་རྟོགས།  དཀོན་མཆོག་གི་ནུས་མཐུ་ཡང་མི་རྟོགས་པས་ནོར།

But Jesus answered them, “You are wrong, because you know neither the Scriptures nor the power of God.

T banner - 280 x 8

22:30  གཤིན་པོ་རྣམས་སླར་གསོན་པའི་དུས་སུ་དེ་ཚོས་བག་མ་ཡང་མི་ལེན།  བག་མར་ཡང་མི་གཏོང༌།  དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་དང་འདྲ་བ་ཡིན།

For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.

T banner - 280 x 8

22:31  འོན་ཀྱང་གཤིན་པོ་གསོན་པོར་ལང་དུ་གྱུར་ངེས་པའི་སྐོར་ལ།  དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོར་གསུངས་པ་སྟེ།

And as for the resurrection of the dead, have you not read what was said to you by God:

T banner - 280 x 8

22:32  ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དང༌།  ཨི་སཱག་གི་དཀོན་མཆོག ཡ་ཀོབ་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་མ་བཀླགས་སམ།  ཁོང་ནི་གཤིན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ།  གསོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ་”  ཞེས་གསུངས།

‘I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob’? He is not God of the dead, but of the living.”

T banner - 280 x 8

22:33  མི་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་གི་ཆོས་གསུངས་པ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས།

And when the crowd heard it, they were astonished at his teaching.

T banner - 280 x 8

22:34  ཡེ་ཤུས་སཱ་ཅུ་སེ་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པར་མཛད་པ་ཐོས་ནས་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་འདུས་ཏེ།

But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together.

T banner - 280 x 8

22:35  ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་

And one of them, a lawyer, asked him a question to test him.

T banner - 280 x 8

22:36  “སློབ་དཔོན་ལགས།  ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་” ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས།

“Teacher, which is the great commandment in the Law”

T banner - 280 x 8

22:37  ཁོང་གིས་མི་དེར་  “རང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ཡིད་གཅིག་གིས་བརྩེ་བར་ཟུངས་ཤིག

And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

T banner - 280 x 8

22:38  འདི་ནི་བཀའ་རྒྱ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་དང་པོ་དེ་ཡིན།

This is the great and first commandment.

T banner - 280 x 8

22:39  གཉིས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན།  དེ་ནི་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་རང་དང་འདྲ་བར་བརྩེ་བར་ཟུངས།

And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.

T banner - 280 x 8

22:40  བཀའ་དེ་གཉིས་ལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཆ་ཚང་དང༌།  ལུང་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་རྟེན་ནོ་” ཞེས་གསུངས།

On these two commandments depend all the Law and the Prophets.”

T banner - 280 x 8

22:41  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་འདུས་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲི་གནང་སྟེ་

Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,

T banner - 280 x 8

22:42  “ཁྱེད་ཚོས་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀའི་སྐོར་ཅི་ལྟར་སེམས།  ཁོང་ནི་སུའི་སྲས་ཡིན་” ཞེས་གསུངས་པས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་  “རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་ཡིན་”  ཞེས་ཟེར།

saying, “What do you think about the Christ? Whose son is he?” They said to him, “The son of David.”

T banner - 280 x 8

22:43  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “འོ་ན་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ་དཱ་བིད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཡིན།  ཁོང་གིས།

He said to them, “How is it then that David, in the Spirit, calls him Lord, saying,

T banner - 280 x 8

22:44  དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་གཙོ་བོ་ལ།།  ཁྱེད་ཀྱི་དགྲ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་འོག་ཏུ།།  ང་ཡིས་མ་བཅུག་བར་དུ་ཁྱེད་རང་ཉིད།།  ང་ཡི་གཡས་སུ་དེ་བར་བཞུགས་དུ་གསོལ།།

“‘The Lord said to my Lord, “Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet”’?

T banner - 280 x 8

22:45  རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱིས་མཱ་ཤི་ཀ་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་ཟེར་ན།  མཱ་ཤི་ཀ་ཁོང་གི་སྲས་ཅི་ལྟར་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།

If then David calls him Lord, how is he his son?”

T banner - 280 x 8

22:46  མི་སུས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ལན་ཞུ་མ་ཐུབ་པས།  དེའི་རྗེས་སུ་སུས་ཀྱང་ཁོང་ལ་དྲི་བ་ཅི་ཡང་ཞུ་མ་ཕོད་དོ།།

And no one was able to answer him a word, nor from that day did anyone dare to ask him any more questions.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8

མད་ཐཱ། 21 – Gospel of Matthew 21

མད་ཐཱ། 21 – Gospel of Matthew 21

T banner - 280 x 8

21:1  ཁོང་རྣམས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཕེབས་སྐབས།  སྐྱུར་རུ་ཤིང་གི་རིའི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་གྲོང་སྡེ་པེ་ཕ་གེ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་ཆ་དེར་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་གཉིས་མངགས་ཏེ།

Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples,

T banner - 280 x 8

21:2  ཁོ་ཚོར་  “ཁྱེད་ཚོ་མདུན་ལ་ཡོད་པའི་གྲོང་སྡེ་དེ་ལ་སོང་དང༌།  དེར་སླེབས་མ་ཐག་ཏུ་བོང་བུ་དང་བོང་ཕྲུག་བཏགས་ཡོད་པ་མཐོང་བར་འགྱུར།  དེ་ཚོ་བཀྲོལ་ནས་ངའི་རྩར་འཁྲིད་ཤོག

saying to them, “Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me.

T banner - 280 x 8

21:3  གལ་སྲིད་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཇི་ཞིག་ཟེར་ན།  གཙོ་བོ་ལ་དགོས་ཞེས་སྨྲོས་དང༌། དེས་མྱུར་དུ་གཏོང་བར་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས།

If anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord needs them,’ and he will send them at once.”

T banner - 280 x 8

21:4  འདི་ནི་ལུང་སྟོན་པ་བརྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ།

This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying,

T banner - 280 x 8

21:5  ཙི་ཡོན་ཡུལ་གྱི་བུ་མོར་སྨྲོས།།  ལྟོས་དང་ཁྱེད་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་དེ།།  བོང་བུར་བཅིབས་ནས་སྙེམས་ཆུང་ངང༌།།  ཁྱེད་ཚོའི་ས་ལ་ཕེབས་བཞིན་འདུག།  ཅེས་པ་དེ་ཡིན།

“Say to the daughter of Zion, ‘Behold, your king is coming to you, humble, and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a beast of burden.’”

T banner - 280 x 8

21:6  ཉེ་གནས་དེ་རྣམས་སོང་ནས་ཡེ་ཤུས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་བྱས་ཏེ།

The disciples went and did as Jesus had directed them.

T banner - 280 x 8

21:7  བོང་བུ་དང་བོང་ཕྲུག་འཁྲིད་ཡོང་ནས།  རང་གི་ཕྱི་གོས་དེའི་སྟེང་ལ་བཞག་སྟེ་ཁོང་གིས་དེ་ལ་བཞུགས།

They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them.

T banner - 280 x 8

21:8  མི་ཚོགས་མང་པོས་རང་གི་གྱོན་པ་ལམ་ལ་བཏིང་ཞིང༌།  གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་བཅད་དེ་ལམ་དུ་བཀྲམ།

Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road.

T banner - 280 x 8

21:9  ཁོང་གི་སྔོན་ནས་འགྲོ་བ་དང་རྗེས་སུ་འབྲངས་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཆེན་པོས།  དཱ་བིད་སྲས་ལ་ཧོ་ཟན་ནཱ།།  གཙོ་བོའི་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ནི།།  ཤིན་ཏུ་མཐོ་ཤིང་བླ་ན་མེད།། དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་ཧོ་ཟན་ནཱ།།  ཞེས་གསུངས།

And the crowds that went before him and that followed him were shouting, “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!”

T banner - 280 x 8

21:10  ཁོང་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་བྱོན་དུས་མི་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་བརྒྱུགས་ནས་  “འདི་སུ་ཡིན་”  ཞེས་བཤད།

And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, “Who is this?”

T banner - 280 x 8

21:11  མི་ཚོགས་ཀྱིས་  “འདི་ནི་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་ན་ཙ་རེལ་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་ལུང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ཡིན་”  ཞེས་ཟེར།

And the crowds said, “This is the prophet Jesus, from Nazareth of Galilee.”

T banner - 280 x 8

21:12  ཡེ་ཤུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཕེབས་ནས།  དེར་ཡོད་པའི་ཉོ་ཚོང་མཁན་རྣམས་ཕྱི་ལ་བཏོན་པར་མཛད།  དངུལ་རྗེ་མཁན་གྱི་ཅོག་ཙེ་དང་ཕུག་རོན་ཚོང་མཁན་གྱི་འདུག་སྟེགས་ཀྱང་སར་བསྒྱེལ།

And Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple, and he overturned the tables of the money-changers and the seats of those who sold pigeons.

T banner - 280 x 8

21:13  ཁོང་གིས་མི་དེ་ཚོར་  “དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ལས།  ངའི་ཁང་པ་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་སའི་ཁང་པ་ཟེར་བར་འགྱུར་ཞེས་འཁོད།  འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཚོས་ཇག་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་འདུག་”  ཅེས་གསུངས།

He said to them, “It is written, ‘My house shall be called a house of prayer,’ but you make it a den of robbers.”

T banner - 280 x 8

21:14  ལོང་བ་དང་ཞ་བོ་རྣམས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚོའི་ནད་གསོས་པར་མཛད།

And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them.

T banner - 280 x 8

21:15  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང༌།  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་པ་མཐོང་བ་དང༌།  ཡང་མཆོད་ཁང་གི་ཁྱམས་རའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཆེན་པོས་  “རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་ལ་ཧོ་ཟན་ནཱ་”  ཞེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཁྲོས་ཏེ།

But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple, “Hosanna to the Son of David!” they were indignant,

T banner - 280 x 8

21:16  ཁོང་ལ་  “ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གང་བཤད་པ་ཐོས་སམ་”  ཞེས་སྨྲས་པས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “ཐོས་སོ།  ཕྲུ་གུ་དང་འོ་འཐུང་བའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅེས་མདོ་ལས་བཀླགས་མ་མྱོང་ངམ་”  ཞེས་གསུངས།

and they said to him, “Do you hear what these are saying?” And Jesus said to them, “Yes; have you never read, “‘Out of the mouth of infants and nursing babies you have prepared praise’?”

T banner - 280 x 8

21:17  དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་བཞག་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་བྲལ་ནས་པེ་ཐན་ཡཱ་གྲོང་སྡེ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌།  མཚན་མོ་དེར་བཞུགས།

And leaving them, he went out of the city to Bethany and lodged there.

T banner - 280 x 8

21:18  དེའི་སང་ཞོགས་རྒྱལ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་ཡེ་ཤུ་བཀྲེས་པར་གྱུར།

In the morning, as he was returning to the city, he became hungry.

T banner - 280 x 8

21:19  ལམ་གྱི་ཟུར་ལ་བསེ་ཡབ་ཤིང་སྡོང་ཞིག་གཟིགས་ཏེ།  དེའི་རྩར་ཕེབས་དུས་ལོ་མ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པ་གཟིགས་པས་དེ་ལ་  “ད་ནས་བཟུང་འབྲས་བུ་ནམ་ཡང་མ་སྐྱེད་ཅིག་”  ཅེས་གསུངས་མ་ཐག  བསེ་ཡབ་ཤིང་དེ་བསྐམས།

And seeing a fig tree by the wayside, he went to it and found nothing on it but only leaves. And he said to it, “May no fruit ever come from you again!” And the fig tree withered at once.

T banner - 280 x 8

21:20  དེ་མཐོང་ནས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས་  “བསེ་ཡབ་ཤིང་དེ་ལྟར་མགྱོགས་པོ་ཅི་ལྟར་བསྐམས་”  ཞེས་དྲིས།

When the disciples saw it, they marveled, saying, “How did the fig tree wither at once?”

T banner - 280 x 8

21:21  ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་  “ངས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དད་པ་བྱས་ན།  བསེ་ཡབ་ཤིང་ལ་གང་བྱས་པ་དེ་ཁྱེད་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཟད། རི་འདི་ལ།  འདི་ནས་བཀོག་པར་འགྱུར་ཞིང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལ་དབྱུགས་པར་འགྱུར་ཞིག་ཅེས་ཟེར་ན།  དེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།

And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ it will happen.

T banner - 280 x 8

21:22  དད་པའི་སྒོ་ནས་གང་སྨོན་ལམ་ཞུ་བ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་ངེས་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།

And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.”

T banner - 280 x 8

21:23  ཡེ་ཤུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཕེབས་པ་དང༌།  ཁོང་གིས་ཆོས་བསྟན་གནང་བའི་དུས་སུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒན་པོ་ཚོ་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་  “ཁྱེད་ཀྱིས་དབང་ཆ་གང་གི་སྒོ་ནས་དོན་འདི་ཚོ་མཛད།  ཡང་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་དོན་འདི་རྣམས་མཛད་པའི་དབང་ཆ་སྤྲད་པ་ཡིན་ནམ་”  ཞེས་བཤད་པ་ལ།

And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching, and said, “By what authority are you doing these things, and who gave you this authority?”

T banner - 280 x 8

21:24  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “ངས་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དྲི་བ་གཅིག་འདྲི་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱེད་ཚོས་དེའི་ལན་བཏབ་ན།  ངས་དོན་འདི་རྣམས་དབང་ཅི་ལྟ་བུས་མཛད་པའང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཤོད་རྒྱུ་ཡིན།

Jesus answered them, “I also will ask you one question, and if you tell me the answer, then I also will tell you by what authority I do these things.

T banner - 280 x 8

21:25  ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་མཛད་པ་དེ་གང་ནས་བྱུང༌།  དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་ངམ།  མི་ནས་བྱུང་”  ཞེས་གསུངས་པས།  ཁོ་ཚོས་ཕན་ཚུན་གཏམ་གླེང་བྱས་ཤིང་  “གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་ཞེས་བཤད་ན།  ཁོང་གིས་ང་ཚོར་འོ་ན་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་དད་པ་མ་བྱས་སམ་ཞེས་གསུང་ངེས་ལ།

The baptism of John, from where did it come? From heaven or from man?” And they discussed it among themselves, saying, “If we say, ‘From heaven,’ he will say to us, ‘Why then did you not believe him?’

T banner - 280 x 8

21:26  མི་ལས་བྱུང་ཞེས་བཤད་ན།  མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོ་ཧ་ནན་ལུང་སྟོན་པར་རྩི་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོ་མི་ཚོགས་ལ་འཇིགས་”  ཞེས་བཤད།

But if we say, ‘From man,’ we are afraid of the crowd, for they all hold that John was a prophet.”

T banner - 280 x 8

21:27  དེར་བརྟེན་ཡེ་ཤུ་ལ་  “ང་ཚོས་མི་ཤེས་”  ཞེས་ལན་བཏབ་པས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “དེས་ན་ངས་ཀྱང་དོན་འདི་རྣམས་དབང་ཆ་གང་གིས་བྱེད་པ་མི་ཤོད།”  བུ་གཉིས་ཀྱི་དཔེ།

So they answered Jesus, “We do not know.” And he said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.

T banner - 280 x 8

21:28  “ད་ཁྱེད་ཚོས་ཅི་ལྟར་སེམས།  མི་ཞིག་ལ་བུ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཁོས་བུ་ཆེ་བའི་རྩར་སོང་ནས་ཁོ་ལ་བུ།  དེ་རིང་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ལྡུམ་རར་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་བྱོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལ།

“What do you think? A man had two sons. And he went to the first and said, ‘Son, go and work in the vineyard today.’

T banner - 280 x 8

21:29  ཁོས་ང་མི་འགྲོ་ཞེས་ཟེར་བའི་རྗེས་སུ་སེམས་བསྒྱུར་ནས་སོང༌།

And he answered, ‘I will not,’ but afterward he changed his mind and went.

T banner - 280 x 8

21:30  མི་དེ་བུ་ཆུང་བའི་རྩར་ཕྱིན་ནས་སྔོན་ལྟར་སྨྲས་པ་དང༌།  བུ་དེས་ཡབ་ལགས།  ང་འགྲོ་ཞེས་ཟེར་ནས་མ་སོང༌།

And he went to the other son and said the same. And he answered, ‘I go, sir,’ but did not go.

T banner - 280 x 8

21:31  བུ་དེ་གཉིས་ནས་སུས་ཕའི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་བྱས་”  ཞེས་གསུངས་པ་ལ།  ཁོ་ཚོས་  “ཆེ་བ་དེས་བྱས་”  ཞེས་ཟེར་བས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ཁྲལ་སྡུད་མཁན་དང་སྨད་འཚོང་མ་རྣམས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་ཞུགས།

Which of the two did the will of his father?” They said, “The first.” Jesus said to them, “Truly, I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you.

T banner - 280 x 8

21:32  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཁྱོད་ཚོའི་དྲུང་དུ་དྲང་དང་ལྡན་པའི་ལམ་བསྟན་ཏེ་ཡོང་ནའང༌།  ཁྱོད་ཚོས་ཁོང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།  ཁྲལ་སྡུད་མཁན་དང་སྨད་འཚོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས།  ཁྱོད་ཚོས་དེ་མཐོང་ནའང་ཁྱོད་ཚོའི་སེམས་མ་སྒྱུར་ཞིང༌།  ཁོང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།”

For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him.

T banner - 280 x 8

21:33  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་ཡང་དཔེ་གཞན་ཞིག་ལ་ཉོན།  དེ་ཡང་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་གིས་རྒུན་ཚལ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞིར་ར་བས་བསྐོར་བ༌དང༌།  རྒུན་འབྲུམ་འཚིར་གཞོང་ཞིག་བརྐོས་ནས་སོ་ལྟ་ཁང་ཞིག་ཀྱང་བརྩིགས༌རྗེས།  རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་མི་གཞན་ལ་གླས་ཏེ་ཁོ་རང་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང༌།

“Hear another parable. There was a master of a house who planted a vineyard and put a fence around it and dug a winepress in it and built a tower and leased it to tenants, and went into another country.

T banner - 280 x 8

21:34  སྟོན་བསྡུ་བའི་དུས་ལ་བབས༌ཚེ།  ཁོས་རང་གི་གཡོག་པོ་འགའ་གླ་མཁན་ཚང་ལ་འབྲས་བུ་ལེན་དུ་མངགས་པ༌ན།

When the season for fruit drew near, he sent his servantsc to the tenants to get his fruit.

T banner - 280 x 8

21:35  དེ་རྣམས་ཀྱིས་གཡོག་པོ་རྣམས་བཟུང༌སྟེ།  གཅིག་ལ་གཅར་རྡུང༌བྱས།  གཅིག་ནི༌བསད།  གཅིག་ལ་རྡོ་རུབ་བཏང་ངོ་།།

And the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another.

T banner - 280 x 8

21:36  ཡང་བདག་པོ་དེས་གཡོག་པོ་སྔར་ལས་མང་པོ་ཞིག་མངགས༌ནའང༌།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་བྱས།

Again he sent other servants, more than the first. And they did the same to them.

T banner - 280 x 8

21:37  མཇུག་མཐར་ཁོས་རང་གི་བུའང་དེ་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་མངགས༌ཤིང་།  དེ་ནི་གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་བུ་ལ་བཀུར་སྟི་བྱེད་ངེས་ཡིན་བསམས་སོ།།

Finally he sent his son to them, saying, ‘They will respect my son.’

T banner - 280 x 8

21:38  འོན་ཀྱང་གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བུ་མཐོང་སྟེ་ཕན་ཚུན༌ལ།  འདི་ནི་ཕ་ཤུལ་འཛིན་མཁན་ཡིན་པས།  ཤོག༌དང༌གསོད་པར༌བྱའོ།།  ནོར་སྐལ་ལེན་པར་བྱ་ཞེས་སྨྲས༌ཏེ།

But when the tenants saw the son, they said to themselves, ‘This is the heir. Come, let us kill him and have his inheritance.’

T banner - 280 x 8

21:39  བུ་དེའང་བཟུང་སྟེ་རྒུན་འབྲུམ་ར་བའི་ཕྱི་རུ་བཏོན་ནས་བསད་དོ།།

And they took him and threw him out of the vineyard and killed him.

T banner - 280 x 8

21:40  དེ་ནས་རྒུན་འབྲུམ་ར་བའི་བདག་པོ་ཕྱིར་ཡོང༌ཚེ།  གླ་མཁན་དེ་རྣམས་ལ་ཅི་བྱེད་པར་འགྱུར་རམ་ཞེས་གསུངས་པ་ན།

When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?”

T banner - 280 x 8

21:41  ཁོ་རྣམས་ན༌རེ། བདག་པོས་མི་ངན་དེ་དག་ངན་གསོད་བྱས༌ཏེ།  རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་ནི་དུས་ལྟར་འབྲས་བུ་འབུལ་བའི་གླ་མཁན་གཞན་དག་ལ་སྤྲོད་པར་ངེས་ཞེས་སྨྲས།

They said to him, “He will put those wretches to a miserable death and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons.”

T banner - 280 x 8

21:42  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད༌དུ། བཟོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤངས་པའི༌རྡོ།།  ཁང་པའི་ཟུར་གྱི་རྨང་རྡོར༌གྱུར།།  གཙོ་བོ་ཁོང་ནས་བྱུང་བ༌ཡིན།།  བདག་ཅག་མིག་ལ་ངོ་མཚར༌ཆེ།།  ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བཀླགས་མ་མྱོང༌ངམ།

Jesus said to them, “Have you never read in the Scriptures: “‘The stone that the builders rejected has become the cornerstone; this was the Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes’?

T banner - 280 x 8

21:43  དེའི༌ཕྱིར།  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ལས་བླངས༌ནས།  དེ་དང་མཐུན་པར་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པའི་མི་རིགས་གཞན་ལ་གནང་བར་འགྱུར་རོ།།

Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits.

T banner - 280 x 8

21:44  མི་སུ་ཞིག་རྡོ་དེའི་སྟེང་དུ་ལྷུང༌ན།  མི་དེ་ནི་དུམ་བུར་འགྱུར།  ཡང་རྡོ་དེ་མི་སུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ལྷུང༌ན།  མི་དེའང་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

And the one who falls on this stone will be broken to pieces; and when it falls on anyone, it will crush him.”

T banner - 280 x 8

21:45  དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་དེ་དག་ཐོས་ཤིང་ཁོ་རྣམས་ལ་གསུངས་པའང་ཤེས༌ཏེ།

When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking about them.

T banner - 280 x 8

21:46  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛིན་བཟུང་བྱ་བསམས༌ནའང༌།  མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་ནི་ལུང་སྟོན་པ་ཞིག་ཏུ་བཀུར༌བས།  ཁོ་རྣམས་མི་ཚོགས་ལ་འཇིགས༌སོ།།

And although they were seeking to arrest him, they feared the crowds, because they held him to be a prophet.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8

མད་ཐཱ། 20 – Gospel of Matthew 20

མད་ཐཱ། 20 – Gospel of Matthew 20

T banner - 280 x 8

20:1  ཡེ་ཤུས་  “དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནི་སྐྱ་རེངས་ཤར་དུས་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ལྡུམ་རའི་གླ་པ་འཚོལ་བར་སོང་བའི་ཁྱིམ་བདག་དང་འདྲ་བ་ཡིན།

“For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard

T banner - 280 x 8

20:2  ཁོང་གིས་གླ་པ་རྣམས་ལ་ཉི་མ་རེར་དངུལ་སྒོར་གཅིག་གི་གླ་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ནས།  ཁོའི་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ལྡུམ་རར་བཏང༌།

After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard.

T banner - 280 x 8

20:3  ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཙམ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཕྱིར་འགྲོ་དུས།  ཁྲོམ་ལ་ལས་ཀ་མེད་པའི་གླ་པ་གཞན་རྣམས་ཡོད་པ་མཐོང༌།

And going out about the third hour he saw others standing idle in the marketplace,

T banner - 280 x 8

20:4  ཁོ་ཚོར།  རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ལྡུམ་རར་སོང་ཞིང༌།  གླ་གང་འོས་པ་ཁྱེད་ཚོར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས་ཁོ་རྣམས་སོང༌།

and to them he said, ‘You go into the vineyard too, and whatever is right I will give you.’

T banner - 280 x 8

20:5  ཁོ་ཉིན་གུང་དང་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་ཙམ་ལ་ཡང་སོང་ནས་དེ་ལྟར་བྱས།

So they went. Going out again about the sixth hour and the ninth hour, he did the same.

T banner - 280 x 8

20:6  ཡང་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའི་ཙམ་ལ་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ལས་ཀ་མེད་པ་གཞན་རྣམས་མཐོང་ནས་ཁོ་ཚོར།  ཁྱེད་ཚོ་ཅིའི་ཕྱིར་ལས་ཀ་མེད་པར་ཉིན་གང་འདིར་སྡོད་ཅེས་དྲིས་པ་ལ།

And about the eleventh hour he went out and found others standing. And he said to them, ‘Why do you stand here idle all day?’

T banner - 280 x 8

20:7  ཁོ་ཚོས། མི་སུས་ཀྱང་ང་ཚོ་མ་གླས་ཞེས་ཟེར་བས།  བདག་པོས།  ཁྱེད་ཚོ་ཡང་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ལྡུམ་རར་སོང་ཞེས་བཤད།

They said to him, ‘Because no one has hired us.’ He said to them, ‘You go into the vineyard too.’

T banner - 280 x 8

20:8  དགོང་དྲོར་སླེབས་དུས་བདག་པོས་དོ་དམ་པར།  གླ་པ་རྣམས་བོས་ལ།  མཐའ་མ་ནས་དང་པོའི་བར་དུ་གླ་ཆ་སྤྲོད་ཅེས་སྨྲས།

And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, ‘Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last, up to the first.’

T banner - 280 x 8

20:9  ཆུ་ཚོད་ལྔ་པར་གླས་པའི་མི་རྣམས་ཡོང་ནས་རེ་རེ་ལ་དངུལ་སྒོར་གཅིག་ཐོབ།

And when those hired about the eleventh hour came, each of them received a denarius.

T banner - 280 x 8

20:10  དང་པོར་གླས་པའི་མི་རྣམས་ཡོང་ནས་དེ་ལས་ལྷག་པར་འཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྙམ་ཡང༌།  ཁོ་ཚོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དངུལ་སྒོར་གཅིག་ཐོབ།

Now when those hired first came, they thought they would receive more, but each of them also received a denarius.

T banner - 280 x 8

20:11  དེ་ཐོབ་དུས་བདག་པོ་ལ་མ་རངས་པའི་གཏམ་བྱས་ཏེ།

And on receiving it they grumbled at the master of the house,

T banner - 280 x 8

20:12  ཁྱེད་ཀྱིས་མཐའ་མར་གླས་པའི་མིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལས་ཀ་བྱས་པ་དང༌།  ང་ཚོ་ཉིན་གང་ཉི་མ་ཚ་པོའི་འོག་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་པ་རྣམས་འདྲ་མཉམ་བཟོས་སོ་ཞེས་བཤད།

saying, ‘These last worked only one hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day and the scorching heat.’

T banner - 280 x 8

20:13  ལན་དུ་བདག་པོས་ཁོ་ཚོ་ལས་གཅིག་ལ།  གྲོགས་པོ།  ངས་ཁྱེད་ལ་དྲང་པོ་མིན་པ་མི་བྱེད།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་དངུལ་སྒོར་གཅིག་གི་གླ་ཆ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་མ་བྱས་སམ།

But he replied to one of them, ‘Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius?

T banner - 280 x 8

20:14  རང་ལ་ཐོབ་པ་དེ་འཁྱེར་ནས་སོང༌།  ཁྱེད་དང་འདྲ་བ་མཐའ་མའི་མི་འདི་ལའང་གླ་ཆ་སྤྲོད་པར་འདོད།

Take what belongs to you and go. I choose to give to this last worker as I give to you.

T banner - 280 x 8

20:15  ང་རང་ལ་ཡོད་པ་དེས་ང་རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་བྱས་ན་མི་ཆོག་གམ།  ཡང་ན་ང་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་སམ་ཞེས་བཤད།

Take what belongs to you and go. I choose to give to this last worker as I give to you.

T banner - 280 x 8

29:16  དེ་ལྟར་མཐའ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་པོར་འགྱུར་ཞིང༌།  དང་པོ་ཡིན་པ་རྣམས་མཐའ་མར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས།

So the last will be first, and the first last.”

T banner - 280 x 8

20:17  ཡེ་ཤུ་རྒྱལ་ས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་ཉེ་གནས་བཅུ་གཉིས་པོ་ཟུར་དུ་འཁྲིད་དེ་ཁོ་རྣམས་ལ།

And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them,

T banner - 280 x 8

20:18  “ཉོན་ཞིག  ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་དབང་འོག་ཏུ་བཏང་ནས།  ཁོ་ཚོས་ཁོ་རང་གསོད་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས།

“See, we are going up to Jerusalem. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death

T banner - 280 x 8

20:19  ཁོང་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་མིན་པ་རྣམས་ལ་གཏད་དེ།  ཁོ་ཚོས་ཁོ་རང་ལ་འཕྱ་དམོད་བྱེད་པ་དང༌།  རྟ་ལྕག་གིས་བརྡུངས་ནས་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་བརྒྱངས་པའི་སྒོ་ནས་གསོད་པའི་ཕྱིར།  དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་པར་ཁོང་སླར་གསོན་པར་འགྱུར་ངེས་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།

and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day.”

T banner - 280 x 8

20:20  དེ་ནས་ཟེ་བད་ཡཱ་ཞེས་པའི་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མས་རང་གི་བུ་ཁྲིད་དེ་ཡེ་ཤུའི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་པུས་མོ་སར་བཙུགས་ཏེ་ཞུ་བ་གཅིག་ཕུལ།

Then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, and kneeling before him she asked him for something.

T banner - 280 x 8

20:21  ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་  “ཁྱེད་ཅི་འདོད་”  ཅེས་གསུངས་པས་ཁོ་མོས་  “ངའི་བུ་འདི་གཉིས་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ནང་ལ་གཅིག་ཁྱེད་ཀྱི་གཡས་ཕྱོགས་དང་གཅིག་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་སྡོད་དུ་འཇུག་པར་བཀའ་གནང་བར་མཛོད་”  ཅེས་སྨྲས།

And he said to her, “What do you want?” She said to him, “Say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left, in your kingdom.”

T banner - 280 x 8

20:22  ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “ཁྱེད་ཚོས་གང་ཞུ་བའི་དོན་མི་ཤེས་ཏེ།  ངས་འཐུང་དགོས་པའི་ཕོར་པ་དེ་ཁྱེད་ཚོས་འཐུང་ཐུབ་བམ་”  ཞེས་གསུངས་པ་ལ།  ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་ “ཐུབ་བོ་”  ཞེས་ཞུས།

Jesus answered, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?” They said to him, “We are able.”

T banner - 280 x 8

20:23  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “ཁྱེད་ཚོས་ངའི་ཕོར་པ་དེ་འཐུང་བར་འགྱུར་ཡང༌།  ངའི་གཡས་གཡོན་ལ་སྡོད་དུ་འཇུག་པའི་དབང་ཆ་དེ་ང་ལ་མེད།  ངའི་ཡབ་ཀྱིས་མི་སུ་ལ་བཤམས་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་འཐོབ་བོ་”  ཞེས་གསུངས་སོ།

He said to them, “You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father.”

T banner - 280 x 8

20:24  ཉེ་གནས་བཅུ་པོས་གཏམ་དེ་ཐོས་དུས་སྤུན་དེ་གཉིས་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེས།

And when the ten heard it, they were indignant at the two brothers.

T banner - 280 x 8

20:25  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོ་རང་གི་དྲུང་དུ་བོས་ཏེ་  “ཁྱེད་ཚོས་ཤེས་པ་ལྟར།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་མིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་དབང་བྱེད་ཅིང༌།  ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་མི་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་དབང་བསྒྱུར།

But Jesus called them to him and said, “You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them.

T banner - 280 x 8

20:26  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཚོའི་ནང་དུ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན།  ཁྱེད་ཚོ་ལས་སུ་ཞིག་ཆེན་པོར་འགྱུར་འདོད་པ་དེ་ཁྱེད་ཚོའི་གཡོག་པོར་འགྱུར་དགོས་ཤིང༌།

It shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant,

T banner - 280 x 8

20:27  ཁྱེད་ཚོ་ལས་སུ་ཞིག་དང་པོར་འགྱུར་འདོད་པ་དེ་མི་ཀུན་གྱི་བྲན་གཡོག་ཏུ་འགྱུར་དགོས།

and whoever would be first among you must be your slave,

T banner - 280 x 8

20:28  དེ་བཞིན་དུ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡང་གཞན་གྱིས་རང་ལ་གཡོག་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡོང་བ་མ་ཡིན་པར།  གཞན་ལ་གཡོག་བྱེད་པ་དང་རང་སྲོག་ཕུལ་ནས་མི་མང་པོ་བླུ་རིན་དུ་འགྱུར་ཕྱིར་ཡོང་བ་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས་སོ།།

even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

T banner - 280 x 8

20:29  ཁོང་རྣམས་ཡེ་རུ་ཀོ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ་མི་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

And as they went out of Jericho, a great crowd followed him.

T banner - 280 x 8

20:30  ལམ་ཁར་བསྡད་ཡོད་པའི་ལོང་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཡེ་ཤུ་ཉེ་བར་ཕེབས་པར་ཐོས་ནས་སྐད་ཆེན་པོས་  “གཙོ་བོ་ལགས།  རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས།  ང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་རོགས་”  ཞེས་བཤད།

And behold, there were two blind men sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was passing by, they cried out, “Lord, have mercy on us, Son of David!”

T banner - 280 x 8

20:31  མི་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་གཉིས་ལ་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སྡོད་དགོས་པར་ནན་གྱིས་བཤད་ཀྱང༌། ཁོ་ཚོས་སྔོན་ལས་ལྷག་པར་སྐད་ཆེན་པོས་  “གཙོ་བོ་ལགས།  རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས།  ང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་རོགས་”  ཞེས་བཤད།

The crowd rebuked them, telling them to be silent, but they cried out all the more, “Lord, have mercy on us, Son of David!”

T banner - 280 x 8

20:32  ཡེ་ཤུས་ཕེབས་མཚམས་བཞག་སྟེ་ཁོ་ཚོ་བོས་ནས་  “ངས་ཁྱེད་ཚོར་གང་བྱེད་དགོས་སམ་”  ཞེས་གསུངས་པ་ལ།

And stopping, Jesus called them and said, “What do you want me to do for you?”

T banner - 280 x 8

20:33  ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་  “གཙོ་བོ་ལགས།  ང་ཚོའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་འདོད་”  ཅེས་ཞུས།

They said to him, “Lord, let our eyes be opened.”

T banner - 280 x 8

20:34  ཡེ་ཤུ་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་མིག་ཟུང་ལ་ཕྱག་རེག་མ་ཐག  མིག་གིས་མཐོང་བར་གྱུར་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་སོ།།

And Jesus in pity touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8