མངོན་པ། 3:14-22 – Revelation 3:14-22

མངོན་པ།

THE BOOK OF REVELATION

སྒྱུར་འདི་ཀློག་པ་པོ་གསར་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་བརྒྱབ་ཡོད།

This translation is paraphrased for new readers (It includes A2A Part-12: Paradise Regained)

3

ལེའུ་གསུམ་པ།

འཆི་བ་ནས་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་པའི་ཡེ་ཤུ་གིས་ལེའོ་ཌི་སི་ཡཱ་ནང་ཡོད་པའི་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་གང་གསུངས་པ།

(7) What the Risen Jesus said to the believers in him at Laodicea

14 (ལྗཱོན་ལ་ལེའོ་ཌི་སི་ཡཱ་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཁོང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་འབྲི་དགོས་པའི་བཀའ་བཀོད་གནང་པ་རེད།)  ཨ་མེན་ཞུ་གི་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་ཉན་རོགས། ཁོང་[དཀོན་མཆོག་སྐོར་གྱི་བདེན་པ་དེའི་] སྤང་པོ་བློས་འཁེལ་པོ་དང་དྲང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ཚང་མ་ཁོང་གི་བརྒྱུད་ནས་བཟོས་གནང་པ་རེད།

14 (John was instructed to write to the angel of the church in Laodicea). ‘These are the words of him who is called the ‘Amen.’ He is a reliable and honest witness [concerning the truth about God] and God created everything through him.

15 ཁྱེད་རང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། [ཁྱེད་རང་ཚོས་ང་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དད་པ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཚད་ཁྱེད་རང་ཚོས་ངས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརྩི་མེད་བཏང་པ་རེད།] ཁྱེད་རང་ཚོ་ཆུ་ཚ་པོ་ཡང་མེད་པ་དང་གྲང་མོ་ཡང་མེད་པ་(ཆུ་དྲོན་འཇམ་) འདྲ་པོ་རེད་འདུག །གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡང་ན་ཚ་པོ་དང་ཡང་ན་གྲང་མོ་ཡིན་ན་དེ་ཡག་གི་རེད། [སྐད་ཆ་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཡང་ན་དད་པ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་དད་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་ན་དེ་ཡག་གི་རེད།] 

15 I know everything that you are doing. [Not only is your faith in me half-hearted, you fail to respond to what I say]. You are like water that is neither hot nor cold (but lukewarm). It would be better if you were either hot or cold. [In other words, it would be better to have a faith that is whole-hearted, or to have no faith at all].

16 ཁྱེད་རང་ཚོས་(ང་ལ་) སྙིང་ཐག་པ་ནས་དད་པ་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཙང་། ང་ཁྱེད་རང་ཚོ་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་གཅད་དགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད།

16 Because your faith (in me) is not whole-hearted, I will have to sever my relationship with you.

17 ཁྱེད་རང་ཚོས་ང་ཕྱུག་པོ་ཡིན། ངས་རྒྱུ་ནོར་མང་པོ་བསགས་ཡོད་པ་དང་། ང་ལ་གང་ཡང་དགོས་ཡག་མི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོ་(དངོས་གནས་) ཐབས་སྐྱོ་པོ་དང༌། ཉམ་ཐག་པོ། ལོང་བ་དང་། གཅེར་བུ་ཡིན་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཧ་གོ་གི་ཡོད་མ་རེད།

17 You say, “I am rich. I have acquired much wealth and do not need anything.” But you do not realize how wretched and miserable; and poor, blind, and naked you (really) are.

18 དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ངའི་སར་ནས་མེ་ནང་དྭངས་སྙིང་ཕྱེས་པའི་གསེར་ཉོ་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ་[དངོས་གནས་] ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཅེར་བུ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངོ་ཚ་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ངའི་སར་ནས་དུག་ལོག་དཀར་པོ་ཉོ་རོགས། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོ་མིག་མཐོང་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་མིག་ལ་འབྱུག་རྒྱུའི་བྱུག་སྨན་ཉོ་རོགས།

18 Therefore I advise you to buy gold from me – gold that has been purified by fire. Then you will [be truly] rich. Also buy white clothes from me so that you will not be shamed by your nakedness. And buy ointment for your eyes so you will be able to see.

19 ངས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་ལ་སྐྱོན་སེལ་བྱེད་པ་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་སློབ་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་དགོས་པ་དང་། འགྱོད་པ་བྱིས།

19 I correct and discipline all those whom I love. So be whole-hearted and repent.

20 ཉོན་དང༌། ང་སྒོའི་འགྲམ་ལ་ལང་ནས་སྒོ་རྡུང་གི་ཡོད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ངའི་སྐད་གོ་ནས་སྒོ་ཕྱེ་པ་ཡིན་ན། ང་སྦུག་ལ་ཡོང་ནས་ང་ཚོ་གྲོགས་པོ་ནང་བཞིན་ཁ་ལག་མཉམ་དུ་བཟའ་གི་ཡིན། 

20 Listen! I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and then we will eat a meal together as friends.

21 ང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་ང་རང་གི་ཡབ་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཐོག་ལ་ཁོང་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་ནང་བཞིན། རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་མི་དེ་ལ་ངས་ང་རང་མཉམ་དུ་ངའི་ཁྲི་ཐོག་ལ་སྡོད་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན།

21 Just as I was victorious and sat on my Heavenly Father’s throne with him, I too will grant the person who is victorious the privilege to sit with me on my throne.

22 ཐོས་མཁན་ཚོ་(དང་གོ་རྟོགས་འཚོལ་མཁན་) ཚོ་ཚང་མས་[དམ་པའི་] ཐུགས་ཉིད་ལ་ཉན་ནས་ཁོང་གིས་ཆོས་ཚོགས་ཚོ་ལ་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པའི་དོན་དག་རྟོགས་པ་བྱེད་དགོས། 

22 All those who hear (and seek to understand), should listen to the [Holy] Spirit and grasp the meaning of what He is saying to the Churches.’

མངོན་པ། 3:7-13 – Revelation 3:7-13

མངོན་པ།

THE BOOK OF REVELATION

སྒྱུར་འདི་ཀློག་པ་པོ་གསར་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་བརྒྱབ་ཡོད།

This translation is paraphrased for new readers (It includes A2A Part-12: Paradise Regained)

3

ལེའུ་གསུམ་པ།

འཆི་བ་ནས་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་པའི་ཡེ་ཤུ་གིས་ཕི་ལེ་ཌེལ་ཕི་ཡ་ནང་ཡོད་པའི་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་གང་གསུངས་པ།

(6) What the Risen Jesus said to the believers in him at Philadelphia

7 (ལྗཱོན་ལ་ཕི་ལེ་ཌེལ་ཕི་ཡཱ་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཁོང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་འབྲི་དགོས་པའི་བཀའ་བཀོད་གནང་བ་རེད།)  བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་བདེན་པ་ཡིན་པ་ཁོང་ལ་ཉོན་ཞིག །ཁོང་གིས་ཌེ་ལྦིདྲ་གི་ལྡེ་མིག་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་[སྒོ་] ག་འདྲ་ཞིག་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནས་དེ་སུ་ཞིག་གིས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཁོང་གིས་[སྒོ་] ག་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནས་དེ་སུ་གང་གིས་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 

7 (John was instructed to write to the angel of the church in Philadelphia). ‘These are the words of him who is completely good and true. He holds the key of David and whatever [door] he opens, no one can shut. And whatever [door] he closes, no one can open:

8 ཁྱེད་རང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལྟོས་དང་། ངས་མི་སུ་ཞིག་གིས་རྒྱབ་མི་ཐུབ་པའི་སྒོ་ཞིག་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཕྱེ་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་དཔུང་སྟོབས་[དང་ཤུགས་རྐྱེན་] ཞེ་དྲག་མེད་པ་དང་། [མི་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ཆེ་མཐོང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དེ་] ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཁྱེད་རང་ཚོས་ངའི་བཀའ་བཀོད་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱས་པ་དང་། ཁྱེད་རང་ཚོས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གཞན་དག་ཚོ་ལ་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

8 I know everything that you do. Look! I have opened a door for you that no one can close. I know that you have little strength [and influence, and that people do not honor you]. Nevertheless you have obeyed my instructions and boldly tell others that you believe in me.

9 སེ་ཀྲེན་གྱི་འདུ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་མི་ཚོ་དང་། [རྗིའུ་] མ་ཡིན་པར་ཡིན་ཟེར་མཁན་མི་དེ་ཚོ་ངས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་མདུན་ལ་ཡོང་དགོས་པ་བཟོ་གི་ཡིན། རྫུན་ཤོད་མཁན་འདི་ཚོས་ས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ངས་ཁྱེད་རང་ལ་བྱམས་བརྩེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་རེད།

9 I will make those who are in Satan’s synagogue and who claim to be Jews but are not, come before you. These liars will prostrate on the ground and will acknowledge that I love you.

10 ཁྱེད་རང་ཚོས་སྙིང་རུས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་པའི་ངའི་བཀའ་དེ་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱས་པ་རེད། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འབྱུང་གྲབས་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་དུས་ཚོད་[དེའི་རིང་] ང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ཉེན་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་དེས་ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་པའི་མི་ཚོ་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་རེད། 

10 You have obeyed my command to endure patiently. And because of this, I will protect you   [during] the time of trouble that is about to come upon the whole world. This time of great suffering will test those who live on the earth.

11 ང་མགྱོགས་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་(ང་ལ་) ཡོད་པའི་དད་པ་དེ་མ་བརླག་པ་བྱེད་རོགས། [གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་ཡིན་ན།] སུ་གང་གིས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁའི་མགོ་རྒྱན་འཕྲོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

11 I am coming soon. Do not abandon the faith you have (in me). [If you continue to believe in me] then no one can take away your (victor’s) crown.

12 རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་མི་ཚང་མ་ངས་ང་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་གི་ཀ་བ་དེ་ཚོ་[འདྲ་པོ་] བཟོ་གི་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་གནས་དེ་བཞག་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ག་དུས་ཡིན་ནས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། ངས་ཁོང་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་དང་ང་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མིང་ཡང་འབྲི་གི་ཡིན། གྲོང་ཁྱེར་དེ་ལ་ལྗུ་རུ་ས་ལེམ་གསར་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་དམ་པའི་ཞིང་ནས་མར་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ངས་མི་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་རང་གི་མིང་གསར་པ་དེ་ཡང་འབྲི་གི་ཡིན།

12 I will make all those who are victorious [to be like] pillars in the Temple of my God and they will never again leave it. I will [also] write the name of my God on them, and the name of the city of my God. The city is called the ‘New Jerusalem’ and it will come down out of Heaven. I will also write my new name upon those people.

13 ཐོས་མཁན་(དང་གོ་རྟོགས་འཚོལ་མཁན་) ཚོས་[དམ་པའི་] ཐུགས་ཉིད་ལ་ཉན་ནས་ཁོང་གིས་ཆོས་ཚོགས་ཚོ་ལ་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་དེའི་དོན་དག་རྟོགས་པ་བྱེད་དགོས།

13 All those who hear (and seek to understand), should listen to the [Holy] Spirit and grasp the meaning of what He is saying to the Churches.’

མངོན་པ། 3:1-6 – Revelation 3:1-6

མངོན་པ།

THE BOOK OF REVELATION

སྒྱུར་འདི་ཀློག་པ་པོ་གསར་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་བརྒྱབ་ཡོད།

This translation is paraphrased for new readers (It includes A2A Part-12: Paradise Regained)

3

ལེའུ་གསུམ་པ།

འཆི་བ་ནས་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་པའི་ཡེ་ཤུ་གིས་སར་ཌིས་ནང་ཡོད་པའི་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་གང་གསུངས་པ།

(5) What the Risen Jesus said to the believers in him at Sardis

1 (ལྗཱོན་ལ་སར་ཌིས་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཁོང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་འབྲི་དགོས་པའི་བཀའ་བཀོད་གནང་པ་རེད།)  ཐུགས་ཉིད་བདུན་པོ་དེ་ཚོ་དང་སྐར་མ་བདུན་པོ་དེ་ཚོ་སྣོམ་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་ཚིག་འདི་ཚོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། མི་ཚོས་ཕྱི་ཚུལ་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་དད་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་བརྩོན་པ་ཆེན་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དོན་དངོས་པོ་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ང་ལ་བློ་གཏད་བཅོལ་གྱི་མེད་པ་དང་ཁྱེད་རང་ཚོའི་དད་པ་དེ་[ཡང་ལཱ་འདྲ་པོ་] ཤི་གྲབས་ཡོད་རེད།

1 (John was instructed to write to the angel of the church in Sardis). ‘These are the words of him who holds the sevenfold spirit and the seven stars: I know everything that you do. From outward appearances people think your faith is strong and vibrant, but in actual fact, you no longer trust in me and your faith is on the verge of death.

2 གཉིད་སོད་ཅིག །ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ངའི་རྗེས་འབྲང་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ཤིག །ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ཡོན་ཏན་ཏོག་ཙམ་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་སླར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་རྩོལ་བ་བྱིས། ཁྱེད་རང་ཚོའི་ད་ལྟའི་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་འདོད་དང་འཐུན་གྱི་མི་འདུག

2 Wake up! Begin again to follow me whole-heartedly. Strive hard to restore the few positive. attributes that you have left. Your current behaviour is not compatible with the will of God.

3 ཁྱེད་རང་ཚོས་ཐོག་མ་[ངའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་དེ་] ཐོས་དུས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ག་རེ་བསླབས་པ་དེ་དྲན་པ་བྱིས། ཁྱེད་རང་ཚོས་སྔ་མོ་ག་རེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་བྱིས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ཚོ་འགྱོད་པ་མ་བྱས་པ་དང་[རང་གི་ཀུན་སྤྱོད་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བ་ཡིན་ན་] ཁྱེད་རང་ཚོས་རེ་བ་མ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་ང་[ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ཉེས་པ་གཏང་ག་] ཡོང་གི་ཡིན། རྐུན་མ་ཞིག་མཚན་མོ་སྔོན་བརྡ་མ་གཏང་བར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཐོག་རྒྱག་གོབ་རྒྱག་ཡོང་གི་ཡིན།

3 Recall what you were taught when you first heard [the Good News about me]. Start to believe again that which you firmly believed in the past. If you do not repent [and change your behavior] I will come to [punish] you when you least expect it. A thief comes in the night without any warning and I will come just as suddenly.

4 གང་ལྟར་ཡང་སར་ཌིས་[ཀྱི་ཆོས་ཚོགས་] ནང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་བྱེད་མཁན་ཁྱེད་རང་ཚོ་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་འདུག །ཁོང་ཚོས་ངན་པ་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱས་པ་དང་། དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་གྱིས་དྲི་མས་བགོས་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་རང་གི་དུག་སློག་བཙོག་པ་མ་ཆགས་པའི་མི་ཚོ་འདྲ་པོ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཆ་འཇོག་འོས་པ་ཡོད་ཙང་། ཁོང་ཚོ་དུག་སློག་དཀར་པོ་གོན་ནས་ང་མཉམ་དུ་གོམ་བགྲོས་བྱེད་ཀྱི་རེད།

4 However there are a few people among you in [the church] at Sardis who have behaved virtuously. They resisted evil and have not become defiled by its influence. They are like people who have kept their clothes clean. And they will walk with me, wearing white clothes, because they are worthy.

5 རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་མི་དེས་[ཀྱང་] དུག་སློག་དཀར་པོ་གོན་གྱི་རེད། ངས་མི་དེའི་མིང་སྲོག་གི་གླེགས་བམ་ནས་རྩ་བ་ནས་བསུབ་ཀྱི་མིན། ངས་ང་རང་གི་[དམ་པའི་ཞིང་གི་] ཡབ་དང་ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་ཚོའི་མདུན་ལ་མི་འདི་ངའི་རྗེས་འབྲང་ཡིན་པ་དེ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

5 The person who is victorious will [also] wear white clothes like them. I will never erase that person’s name from the Book of Life. And I will acknowledge before my [Heavenly] Father and his angels that this person is my follower.

6 ཐོས་མཁན་(དང་གོ་རྟོགས་འཚོལ་མཁན་) ཚོས་[དམ་པའི་] ཐུགས་ཉིད་ལ་ཉན་ནས་ཁོང་གིས་ཆོས་ཚོགས་ཚོ་ལ་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་དེའི་དོན་དག་རྟོགས་པ་བྱེད་དགོས།

6 All those who hear (and seek to understand), should listen to the [Holy] Spirit and grasp the meaning of what He is saying to the Churches.’