ཡོ་ཧ་ནན། 21:1-19

དེའི་རྗེས་སུ་ཡེ་ཤུས་ཡང་བསྐྱར་ཏི་པེར་ཡཱ་ཡི་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ཁོང་རང་མངོན་པར་མཛད། མངོན་པར་མཛད་ཚུལ་འདི་ལྟར་བྱུང༌།*  སི་མོན་པེ་ཏྲོ་དང༌། མཚེ་མ་ཟེར་བའི་ཐོ་མཱ། ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་ཀ་ནཱ་པ་ན་ཐན་ཨེལ། ཟེ་བད་ཡཱ་ཡི་བུ་གཉིས། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་གཞན་གཉིས་བཅས་མཉམ་དུ་ཡོད།  སི་མོན་པེ་ཏྲོས་དེ་ཚོར་ “ང་ཉ་འཛིན་དུ་འགྲོ་” ཞེས་ཟེར་བ་དང་དེ་ཚོས་ “ང་ཚོ་ཡང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་” ཞེས་བཤད། དེ་ཚོ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སོང་སྟེ་གྲུ་ལ་བསྡད་ཡང་མཚན་དེ་ལ་ཉ་ཅིའང་མ་བཟུང༌།  ནམ་ལངས་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤུ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་བཞེངས་ཡོད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཉེ་གནས་ཚོས་ཁོང་ཡིན་པར་ངོ་མ་ཤེས།  ཡེ་ཤུས་དེ་ཚོར་ “བུ་ཚོ། ཁྱོད་ཚོ་ལ་ཉ་འདྲ་ཡོད་དམ་” ཞེས་གསུངས་པ་དང་དེ་ཚོས་ “ལགས་མེད་” ཅེས་བཤད།  ཁོང་གིས་དེ་ཚོར་ “གྲུའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་དྲ་རྒྱ་ཕོངས་དང་རྙེད་པར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དེ་ཚོས་དྲ་རྒྱ་འཕངས་ནས་ཉ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བཟུང་བས་དྲ་རྒྱ་ཆུ་ནས་འཐེན་མ་ཐུབ།  དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་དམིགས་བསལ་གྱིས་བྱམས་པ་གནང་བའི་ཉེ་གནས་དེས་པེ་ཏྲོ་ལ་ “གཙོ་བོ་ཡིན་” ཞེས་བཤད། སི་མོན་པེ་ཏྲོས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞེས་པ་ཐོས་ཏེ་ནང་གོས་ལས་མེད་པས། ཕྱི་གོས་གྱོན་པ་དང་མཚོའི་ནང་དུ་མཆོངས། ཉེ་གནས་གཞན་རྣམས་སྐམ་ས་ནས་སྨི་བརྒྱ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པས། ཉས་གང་བའི་དྲ་རྒྱ་དྲུད་དེ་ཡོང་བ་ཡིན།* ཡང་དེ་ཚོ་སྐམ་ས་ལ་སླེབས་ནས་སོལ་བའི་མེ་འབར་བའི་སྟེང་དུ་ཉ་ཤ་བཞག་ཡོད་པ་དང་བག་ལེབ་ཀྱང་མཐོང༌།  ཡེ་ཤུས་དེ་ཚོར་ “ཁྱེད་ཚོས་ད་ལྟ་བཟུང་བའི་ཉ་ཁ་ཤས་འདི་རུ་འཁྱེར་ཤོག་” ཅེས་གསུངས་པ་དང༌།  སི་མོན་པེ་ཏྲོ་གྲུའི་ནང་ལ་སོང་ནས་ཉ་ཆེན་པོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་གྱིས་གང་བའི་དྲ་རྒྱ་དེ་སྐམ་ས་ལ་དྲུད། ཡང་ཉ་དེ་ཙམ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་དྲ་རྒྱ་མ་རལ།  ཡེ་ཤུས་དེ་ཚོར་ “ཚུར་ཤོག་ལ་ཞོགས་ཟས་ཟོ་དང་” ཞེས་གསུངས། ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་མོད་སུས་ཀྱང་ཁྱོད་སུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བར་མ་ཕོད། ཡེ་ཤུ་ཕེབས་ནས་བག་ལེབ་བསྣམས་ཏེ་དེ་ཚོ་ལ་གནང་ཞིང་དེ་བཞིན་དུ་ཉ་ཤ་ཡང་གནང༌། ཡེ་ཤུ་གཤིན་པོ་ནས་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་སུ་གྱུར་བའི་རྗེས་སུ་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ཁོང་མངོན་པར་མཛད་པའི་ལན་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ཚོས་ཞོགས་ཟས་བཞེས་ཚར་རྗེས་ཡེ་ཤུས་སི་མོན་པེ་ཏྲོ་ལ་ “སི་མོན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་བུ། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ཚོ་ལས་ང་ལ་ལྷག་པར་བརྩེ་འམ་” ཞེས་གསུངས་པས་ལན་དུ་ཁོས་ “གཙོ་བོ་ལགས། ངས་ཁྱེད་ལ་བརྩེ་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་ནོ་” ཞེས་ཟེར་བ་དང་ཁོང་གིས་དེ་ལ་ “ངའི་ལུ་གུ་རྣམས་འཚོ་བར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས། ཡང་ལན་གཉིས་པར་ཁོང་གིས་ “སི་མོན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་བུ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་བརྩེ་འམ་” ཞེས་གསུངས་པས་ཁོས་ “གཙོ་བོ་ལགས། ངས་ཁྱེད་ལ་བརྩེ་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་ནོ་” ཞེས་བཤད་ནས་ཁོང་གིས་ “ངའི་ལུག་རྣམས་འཚོ་བར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས།  ཡང་ལན་གསུམ་པར་ཡེ་ཤུས་ “སི་མོན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་བུ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་བརྩེ་འམ་” ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཁོང་གིས་ང་ལ་བརྩེ་འམ་ཞེས་ལན་གསུམ་གསུངས་པས་པེ་ཏྲོ་སེམས་སྐྱོ་བར་གྱུར་ནས་ཁོང་ལ་ “གཙོ་བོ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་དོན་ཚང་མ་མཁྱེན་ཏེ། ངས་ཁྱེད་ལ་བརྩེ་བ་མཁྱེན་ནོ་” ཞེས་བཤད་པ་དང་ཁོང་གིས་ “ངའི་ལུག་རྣམས་འཚོ་བར་བྱོས་ཤིག  ངས་ཁྱོད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར། ཁྱོད་གཞོན་པའི་དུས་སུ་རང་གི་སྐེད་རགས་རང་གིས་བཅིངས་ཏེ་གང་དུ་དགའ་བར་སོང་ཡང༌། རྒས་དུས་སུ་ཁྱོད་རང་གི་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་མི་གཞན་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐེད་རགས་འཆིང་སྟེ་ཁྱོད་མི་དགའ་བའི་གནས་སུ་འཁྲིད་པར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས།  པེ་ཏྲོ་ཤི་ལུགས་ནི་གང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརྗིད་སྟོན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་དེ་ལ་ “ངའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས་སོ།

Tibetan Script Gospel Meditation – John Chapter 1:35-37

John 1.1-5

John 1:35-37

The next day again John was standing with two of his disciples, and he looked at Jesus as he walked by and said, “Behold the Lamb of God!” The two disciples heard him say this, and they followed Jesus.

pix sample 025It seems that John spoke just what was filling his thoughts and with a quiet voice, but it caused these two to become Yeshu’s first disciples.

One of them was Andrew. The other may have been John the writer of this Gospel story; but we do not know this.

There were other disciples too who wrote down Yeshu’s story. One of these was a man called Mark. If you wished you could read his fast-moving story before returning to read the rest of John’s Gospel.

Mark’s Gospel will be introduced in the next post. For the rest of John’s Gospel see www.gsungrab.org/Bible books

pix sample 026

Tibetan Script Gospel Meditation – John Chapter 1:29-34

John 1.29-34 w B

John 1:29-31

The next day he saw Jesus coming towards him, and said,”Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! This is he of whom I said, ‘After me comes a man who ranks before me, because he was before me.’ I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel.”

See John’s instant recognition. ‘He’s the One! God’s sacrificial lamb.'(1) pix sample 020

Why did it happen now? Because John had no foreknowledge that Yeshu was the One; he was not a ‘revealer of secret treasure’.

Why did it happen on the steppe? In the place of repentance people would surely be ready to receive the Saviour.

Why at a time of washing by baptism? Because baptism in water was an explanatory picture of the clearing away of sin.

[1.  Yeshu’s death would be like the sacrifice of an animal to save the whole world. From then onward there would be no further need for any more sacrifice of animals to bear the sins of men as the Jews had done.]

John 1:32-34

And John bore witness, “I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, ‘He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.’ And I have seen and have bore witness that this is the Son of God.”

pix sample 021Like a dove fluttering down to enter a dovecot, the Holy Spirit came down and took residence in a man. ‘I saw him,’ said John. ‘I saw what God had told me to look out for. I saw who was the Messiah Christ (ma-shi-ka khi-ri’i- si-tho); it was the man called Yeshu.’

For the Spirit did not depart, but Yeshu remained filled with the Spirit. Then He in turn would wash repentant men, not just with water, but by pouring the Spirit upon them.