པེ་ཏྲོ། ༡ 2:11-12, 1 Peter 2:11-12, 1 पत्रुस 2:11-12, 彼 得 前 書 2:11-12

གཅེས་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས། ཁྱེད་ཚོ་གནས་གཡར་བ་དང་ངོ་མི་ཤེས་པ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡོད་པས། ངས་ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་ཉིད་ལ་རྒོལ་བའི་འདོད་ཆགས་སྤོང་བར་སྐུལ།

དད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོ་བྱོས་ཤིག དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་རྣམས་ངན་པ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། ཁྱེད་ཚོའི་སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོ་མཐོང་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་འབྱོན་པའི་ཉིན་མོར་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་པར་འགྱུར།

T script 7 x 600px

Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation.

T script 7 x 600px

प्रिय मित्रहरू, तिमीहरू यो संसारमा प्रवासी अनि परदेशीहरू हौ। यसर्थ तिमीहरूलाई तिम्रा शरीरले चाहेको नराम्रा कर्महरूदेखि टाढा रहुन् भनी म निवेदन गर्छु। यी कुराहरू तिमीहरूका आत्माको विरुद्ध जुझ्छन्। मानिसहरू जसले विश्वास गर्दैनन् तिनीहरू तिमीहरूका वरिपरि छन्। ती मानिसहरूले तिमीहरूले भूल गरी रहेकाछौ भनी निन्दा गर्छन्। यसर्थ असल जीवन बिताऊ। तब तिमीहरूले गरेका असल कुराहरू तिनीहरूले देख्नेछन् अनि तिमीहरूले परमेश्वरलाई महिमा प्रदान गर्नेछौ। जब उहाँ आउनु हुन्छ।

T script 7 x 600px

親 愛 的 弟 兄 阿 , 你 們 是 客 旅 , 是 寄 居 的 。 我 勸 你 們 要 禁 戒 肉 體 的 私 慾 ; 這 私 慾 是 與 靈 魂 爭 戰 的 。

你 們 在 外 邦 人 中 , 應 當 品 行 端 正 , 叫 那 些 毀 謗 你 們 是 作 惡 的 , 因 看 見 你 們 的 好 行 為 , 便 在 鑒 察 ( 或 作 : 眷 顧 ) 的 日 子 歸 榮 耀 給 神 。

T script 7 x 600px

 

1 Peter Chapter 2 verses 11, 12

                                      Instructions for Living as God’s People in the World

People who are living away from their own homeland are often regarded as alien outsiders by the people of the country where they reside temporarily.

Peter writes, ‘Just so you believers, you whose homeland is heaven, you are like aliens on earth.’

He writes like a caring parent, ‘I urge you, keep on resisting the temptation to think and do evil, so that those who don’t understand you, but observe your good deeds, may worship God any time he comes.’

***************

In the rest of his letter Peter teaches us, in our varied situations, the manner in which we should live to God’s glory.

པེ་ཏྲོ། ༡ 2:4-10, 1 Peter 2:4-10, 1 पत्रुस 2:4-10, 彼得前書 2:4-10

ཁྱེད་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་གསོན་པོའི་རྨང་རྡོ་མཱ་ཤི་ཀའི་མདུན་དུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་དང་ལེན་མ་བྱས་ཀྱང༌། དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་ཁོང་བདམས་པ་དང་རྩ་ཆེན་ཡིན།

ཁྱེད་ཚོ་ཡང་གསོན་པའི་རྡོ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ལ་རྩིག་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམ་པའི་ཆོས་དཔོན་ཡང་ཡིན། ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པའི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ།

མདོ་ལས་འཁོད་པ་ལྟར།

ལྟོས་དང་ཙི་ཡོན་ཡུལ་གྲུར་ང་ཡིས་ནི།།

བདམས་པའི་རྩ་ཆེན་རྨང་རྡོ་ལེགས་པར་རྩིག།

ཁོང་ལ་དད་པ་ངོ་ཚར་མི་ལྷུང་ངོ༌།།

དེས་ན་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཁོང་ནི་རྩ་ཆེན་ཡིན་ཏེ། མ་དད་པ་རྣམས་ལ་ནི།

བཟོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དོར་བའི་རྡོ།།

ཁང་པའི་རྨང་རྡོ་རང་དུ་གྱུར།།

ཡང༌།

ལམ་ཀྱི་བཀག་རྡོ་དང་ནི་ལྷུང་བའི་བྲག།

དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་ཚོ་ལྷུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཐོག་མར་བཀོད་པ་ལྟར་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པས་སོ། འོན་ཀྱང་མུན་པ་ལས་ཁོང་གི་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་འོད་ནང་དུ་བོས་པར་མཛད་མཁན་དཀོན

་མཆོག་གི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཛད་པ་སྒྲོག་པའི་ཕྱིར། ཁྱེད་ཚོ་ནི་བདམས་པའི་མི་རིགས་དང༌། རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དཔོན། མི་རྒྱུད་དམ་པ། དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་མི་བཅས་ཡིན་ནོ།

 སྔར་སོང་ཁྱེད་ཚོ་འབངས་མི་མ་ཡིན་ཡང༌།།

ད་ཆ་དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་མི་སུ་གྱུར།།

སྔར་སོང་ཁྱེད་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་མ་ཐོབ་ཀྱང༌།།

ད་ནི་ཁྱེད་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཐོབ་པར་གྱུར།།

T script 7 x 600px

As you come to him, a living stone rejected by men but in the sight of God chosen and precious, 5 you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 6 For it stands in Scripture:

“Behold, I am laying in Zion a stone,

    a cornerstone chosen and precious,

and whoever believes in him will not be put to shame.”

So the honor is for you who believe, but for those who do not believe,

“The stone that the builders rejected

    has become the cornerstone,”

and

“A stone of stumbling,

    and a rock of offense.”

They stumble because they disobey the word, as they were destined to do.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God’s people; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

T script 7 x 600px

प्रभु येशू सजीव पत्थर हुनुहुन्छ। संसारका मानिसहरूले निश्चय गरे कि तिनीहरू त्यो पत्थर चाहँदैनन्। तर उहाँ परमेश्वरले चुन्नुभएको पत्थर हुनुहुन्छ। परमेश्वरका निम्ति उहाँ धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ। यसर्थ उहाँकहाँ आऊ। तिमीहरू पनि सजीव पत्थरहरू जस्तै छौ। परमेश्वरले एक आध्यात्मिक मन्दिर निर्माण गर्नलाई तिमीहरूलाई उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले त्यस मन्दिरमा पवित्र पूजाहारीहरूको रुपमा आत्मिक बलि चढाऊ जुन येशू ख्रीष्टबाट परमेश्वरलाई स्वीकार्य हुनेछ। धर्मशास्त्रले भन्छ,

“मैले एक बहुमूल्य कुनेको ढुङ्गा छानेको छु,

    अनि म त्यो ढुङ्गा सियोनमा राख्छु,

जो मानिस उनलाई विश्वास गर्छ, कहिले पनि लज्जित हुनुपर्दैन।”

त्यो पत्थर तिमीहरूको निम्ति, जसले विश्वास गर्छन्, अति मूल्यवान छ। तर विश्वास नगर्ने मानिसहरूको निम्ति उहाँ हुनुहुन्छ:

“निर्माण कर्त्ताहरूले अस्वीकार गरेको ढुङ्गा,

    तिनीहरूलाई आवश्यक छैन, त्यो पत्थर आधारशीला भयो।”

जसले विश्वास गर्दैनन् तिनीहरूको निम्ति उहाँ हुनुहुन्छ्:

“एक ढुङ्गा जसले मानिसहरूलाई ठेस लगाउँछ,

    एक ढुङ्गा जसले मानिसहरूलाई लडाउँछ।”

मानिसहरूलाई ठेस लाग्छ किनभने तिनीहरू परमेश्वरले भनेका कुरा पालन गर्दैनन्। यो परमेश्वरको योजना अनुसार हुन्छ।

तर तिमीहरू चुनिएका मानिसहरू हौ। तिमीहरू राजाका पूजाहारीहरू हौ। तिमीहरू मानिसहरूका पवित्र जाति हौ। तिमीहरू ती मानिसहरू हौ जो परमेश्वरका हुन्। परमेश्वरले गरेका आश्चर्यजनक कुराहरूको विषयमा भन्न तिमीहरू चुनिएका हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारेखि बाहिर उहाँको आश्चर्यमय प्रकाशमा बोलाउनु भयो।

एक समयमा तिमीहरू परमेश्वरको मानिस थिएनौ।

    तर अब तिमीहरू परमेश्वरका मानिस हौ।

विगत समयमा तिमीहरूले कहिल्यै पनि कृपा पाएका थिएनौ

तर अहिले तिमीहरूले परमेश्वरबाट कृपा पाएकाछौ।

T script 7 x 600px

主乃活石,固然是被人所棄的,卻是被神所揀選、所寶貴的。 你們來到主面前,也就像活石,被建造成為靈宮,做聖潔的祭司,藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。 因為經上說:「看哪,我把所揀選、所寶貴的房角石安放在錫安,信靠他的人必不至於羞愧。」 所以,他在你們信的人就為寶貴;在那不信的人有話說:「匠人所棄的石頭,已做了房角的頭塊石頭」, 又說:「做了絆腳的石頭、跌人的磐石。」門徒是被揀選的族類君尊的祭司聖潔的國民

T script 7 x 600px

1 Peter Chapter 2 verses 4-10

Royal Service in God’s Shining Palace

Peter quotes a series of sutras written by the prophets to describe the new status that we new-born (verse 2) believers will grow up to enjoy.  The sutras make use of two pictures:

Picture #1 – We are a Living Palace

Jesus is like a living foundation stone (verse 4 Tibetan text). When you come to him you are being built (verse 5) onto him like living stones into a building. We are the building, we the assembly of believers brought together; we are God’s palace. So now, because God lives with us and in us, we can meet him. We are like priests able to make offerings, offerings of heart-service; and it is all possible because of Jesus (verses 5, 6).

But non-believers, like the Jewish ‘sangha’ (dke-’dun), do not want Jesus as their foundation (verse 7); they trip on him as it were (verses 8).

Picture #2 – We are God’s Own People

Peter writes ‘You are exiles (Chapters 1:1 and 2:11)’. Yes, many of them were living away from home (gnas-gyar-pa). But now all that has changed, because now they, and we, have a new homeland! See how the sutras describe it in verses 9 and 10 (Tibetan text).

i.     You are not just Jews, Tibetans, whatever – but you are now chosen to be Jesus-people (yeshu-pa) also, with heaven as our homeland

ii.     You are priests who can talk to King Jesus (see also verse 5)

iii.    You are born not just of a long line of Tibetan ancestors – you now also join the long line of God’s own holy people who have enjoyed God’s mercy down though the years

iv.     God has appointed you to belong to his own close circle of members.

And, says Peter, God’s purpose is for you to proclaim his shining glory to the dark world, serving him like his ambassadors.

པེ་ཏྲོ། ༡ 1:22 – པེ་ཏྲོ། ༡ 2:3, 1 Peter 1:22 – 2:3, 1 पत्रुस 1:22 – 2:3, 彼得前書 1:22 – 2:3

བདེན་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་དག་པར་བྱས་ཏེ། སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བྱམས་པར་བྱེད་པས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་བྱམས་པ་བྱེད།

 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁྱེད་ཚོ་མི་རྟག་པའི་ས་བོན་མིན་ཏེ་རྒྱུན་དུ་གནས་པའི་ས་བོན་ལས་ཡང་བསྐྱར་སྐྱེས། ས་བོན་དེ་ནི་འཚོ་བའི་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་དེ་ཡིན་ནོ།

ཤ་ཁྲག་གདོས་བཅས་རྩྭ་དང་འདྲ།།

དཔལ་ཡོན་གཟི་བརྗིད་མེ་ཏོག་འདྲ།།

རྩྭ་སྐམ་མེ་ཏོག་རྙིད་འགྱུར་ཀྱང༌།།

 གཙོ་བོའི་བཀའ་ནི་རྒྱུན་དུ་གནས།།

བཀའ་དེ་ནི་ཁྱེད་ཚོར་བསྒྲགས་པའི་འཕྲིན་བཟང་ཡིན་ནོ།།

དེའི་ཕྱིར་ངན་སེམས་དང༌། མགོ་སྐོར། ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ། ཕྲག་དོག སྨད་ར་གཏོང་བ་ཚང་མ་སྤོངས་ཤིག

ཁྱེད་ཚོས་གཙོ་བོའི་ཐུགས་རྗེ་མྱངས་པས། ཁྱེད་ཚོས་དམར་འབྱར་རྣམས་ལྷད་མེད་པའི་འོ་མ་ལ་གདུང་བ་ལྟར། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་གདུང་བར་གྱིས་ཤིག དེ་ནས་ཁྱེད་ཚོ་ཐར་པའི་ཐོག་ནས་འཚར་ལོངས་འབྱུང༌།

T script 7 x 600px

Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God; for

“All flesh is like grass and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls, but the word of the Lord remains forever.” And this word is the good news that was preached to you.

So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation— if indeed you have tasted that the Lord is good.

T script 7 x 600px

अहिले, तिमीहरूले साँच्चो भातृप्रेम देखाऊ सत्यको पालन गरेर स्वयंलाई शुद्ध तुल्याएका छौ। यसर्थ एक-अर्कामा पूर्ण ह्रदयबाट गहिरो प्रेम गर। तिमीहरू फेरि जन्मेका छौ। यो नयाँ जीवन नष्टमय वस्तुबाट आएको होइन तर यो जीवन नष्ट नहुने वस्तुबाट आएको छ। तिमीहरू सर्वदा रहिरहने परमेश्वरको अन्त नहुने सजीव सन्देशद्वारा जन्माइएका हौ। धर्मशास्त्रले भन्छ:

“मानिसहरू सधैँ बाँच्तैनन् तिनीहरू घाँस झैं हुन्, तिनीहरूको महिमा घाँसको फूल झैं हो।

घाँस ओइलिन्छ, अनि फूलहरू झर्छन्।

तर परमेश्वरको वाणी सदैव रहिरहन्छ।”अनि त्यो, यो वचन हो जुन तिमीहरूलाई भनियो।

यसर्थ, अरूलाई चोट पुर्याउने केही कुरा पनि नगर, झूटो नबोल, कपटी नबन, इर्ष्या नगर। अर्काको निन्दा नगर, यी सब कुराहरू तिमीहरूको जीवनबाट हटाऊ।

भर्खर जन्मेका बालकहरू जस्तो होऊ। शुद्ध आत्मिक दूधको निम्ति भोकाऊ जसले तिमीहरूलाई बढ्न र मुक्ति हासिल गर्न सहायता गर्छ। अहिले तिमीहरूले परमप्रभुको दयाको स्वाद पाएकाछौ।

T script 7 x 600px

你們既因順從真理潔淨了自己的心,以致愛弟兄沒有虛假,就當從心裡[a]彼此切實相愛。 你們蒙了重生,不是由於能壞的種子,乃是由於不能壞的種子,是藉著神活潑常存的道。 因為,「凡有血氣的盡都如草,他的美榮都像草上的花。草必枯乾,花必凋謝, 唯有主的道是永存的。」所傳給你們的福音就是這道。

所以,你們既除去一切的惡毒、詭詐,並假善、嫉妒和一切毀謗的話 就要愛慕那純淨的靈奶,像才生的嬰孩愛慕奶一樣,叫你們因此漸長,以至得救。你們若嘗過主恩的滋味,就必如此。

T script 7 x 600px

 

1 Peter Chapter 1:22 to Chapter 2 verse 3

 

                                    Letting God’s Word Prepare Us for Eternal Glory

 

Verse 22

Peter remembers Jesus’ command to love one another as deeply as your own selves (see Mark’s Gospel 12:31).

 

Verse 23

But how to love deeply? Peter continues, ‘You are new-born, and the seed-word of God, which gave you new birth, that will remain within you to show you also the pathway of life’.

 

Verses 24, 25a

As the prophet Isaiah wrote, ‘All men may flourish in their flesh-life for a while; then they will wither and die. But God’s word lives on for ever.’

 

[Comment on the Sutra (Isaiah 40:6-8)

Both the flowers in the pasture lands and the grasses on roof tops grow up each summer, green and glorious; but then they dry up, and their greenness fades. Their seeds give them birth, they live for a while only; again and again in a cycle.

But God’s word of good news is the seed of the spiritual life that lives on within us; that word is eternal (ever viable), and it prepares us for life in heaven.]

 

Verse 25b

The mouth of the Lord (Isaiah 40:5) spoke the word of the glory that will be ours. The prophet heard it and wrote it down in the sutra. And Peter writes, saying ‘We too have received it and passed it on to you, this word of good news.’

 

Chapter 2 verses 1-3

And he continues, ‘Therefore, you believers, put away all ignorance (Ch 1:14) and the harmful attitudes (nyon-mongs) of your earlier life. Stop lying, hating, and pretending to love. Grow up with a healthy longing to taste and enjoy Jesus’ goodness.’