གསུང་མགུར 46 – Psalm 46

གསུང་མགུར 46 – Psalm 46

1  དཀོན་མཆོག་ང་ཚོའི་སྟོབས་དང་སྐྱབས་གནས་ལགས།  དཀའ་ངལ་དུས་སུ་སྐྱབས་པར་སྒྲ་སྒྲིགས་ཡོད།

2  དེར་བརྟེན་ས་གཞི་འགུལ་ན་ཡང།  རི་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་ན་ཡང།

ང་ཚོ་ནམ་ཡང་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེད་མི་ཡོང་།

3  རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་ནས་འུར་སྒྲ་འདོན་པ་དང་།  རི་རྣམས་དེ་ཡི་དྲག་ཤུལ་གྱི་འགུལ་ཀྱང་ངེད་མི་འཇིགས།

4  གཙང་པོ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ།

བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་དམ་པར་བདེ་བར་འཁྱེར།

5  དཀོན་མཆོག་གྲོངཁྱེར་བཞུགས་པས་འཇིགས་མི་འགྱུར།

ཐོ་རངས་སྔ་དྲོ་དེ་ལ་སྐྱབས་ཕྱིར་ཁོང་ཕེབས་པརའགྱུར།

6  མི་རིགས་རྣམས་འཇིགས་པ་དང་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གཡོས།

དཀོན་མཆོག་གིས་གསུང་སྐད་འདོན་པའི་ས་གཞི་བཞུར།

7  མཐུ་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ངེད་མཉམ་ཡོད།

ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་ངེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ལགས།

8  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་མཛད་རྣམས་ལ་བལྟ་བར་ཤོག།

ཁོང་གིས་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་མཛད་པ་ས་གཞིར་གནང་བར་ལྟོས།

9  ཁོང་གིས་ས་གཞིར་དམག་རྣམས་བཀག་པ་དང།

ཁོང་གིས་མདའ་གཅོག་མདུང་རྣམས་དུམ་བུར་མཛད།

ཁོང་གིས་ཕུབ་རྣམས་མེའི་ནང་སྲེག་པར་འགྱུར།

10  ཁོང་གི་གསུངས་པ། འཐབ་འཛིང་མཚམས་འཇོག་ཅིག།

ང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱོས་ཤིག།  མི་རིགས་རྣམས་ནང་ང་ནི་རླབས་ཆེན་དང་།

འཇིག་རྟེན་ནང་དུའང་ང་ནི་རླབས་ཆེན་འགྱུར།

11  མཐུ་སྟོབས་ཅན་གྱི་དཀོན་མཆོག་ངེད་མཉམ་ཡོད། ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་ངེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ལགས་སོ༎

 

 

1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

2 Therefore we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea,

3 though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Selah

4 There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High.

5 God is in the midst of her; she shall not be moved; God will help her when morning dawns.

6 The nations rage, the kingdoms totter; he utters his voice, the earth melts.

7 The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah

8 Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth.

9 He makes wars cease to the end of the earth; he breaks the bow and shatters the spear; he burns the chariots with fire.

10 “Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!”

11 The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah

 

གསུང་མགུར 45 – Psalm 45

གསུང་མགུར 45 – Psalm 45

1  ང་ཡིས་རྒྱལ་པོའི་ཆེད་དུ་གཞས་འདི་བརྩམས་པའི་སྐབས།

ང་ཡི་སེམས་ནང་ཚིག་སྙན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེངས།

མཁས་པའི་མི་ཡི་སྨྱུ་གུ་ལྟར།  ང་ཡི་ལྕེ་ནི་ཚིགས་བཅད་བྲིར་གྲ་སྒྲིགས་ཡོད།

2  ཁྱེད་ནི་སྐྱེས་པ་ཀུན་ལས་ལྷག་པར་མཛེས།  ཁྱེད་ནི་གསུང་གླེང་གནང་བ་ཤིན་ཏུ་མཁས།

ཁྱེད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གཏན་དུ་བྱིན་རླབས་གནང་ཡོད་དོ།

3  རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་མཉམ།  ཁྱེད་ཀྱི་རྐེད་པར་རལ་གྲི་འཆིང་བར་མཛོད།

4  བདེན་པ་དང་ནི་ཁྲིམས་དྲང་པོར་སྲུང་གནང་ནས།  གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་ཁའི་ནང་དུ་ཕེབས་པར་མཛོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ།

5  ཁྱེད་ཀྱི་མདའ་ནི་ཧ་ཅང་ཁ་རྣོ་ཞིང་།  དགྲ་བོ་ཁོའི་སྙིང་དེ་བརྟོལ་གནང་ནས།

མི་རིགས་མང་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་འགྱེལ།

6  དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ལ་གནང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ།  རྒྱུན་ནས་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར།

ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་མི་མང་ཐོག་ཏུ་དྲང་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས།

7  ཁྱེད་ནི་དྲང་པོར་དགའ་ཞིང་ངན་པར་སྡང་།  དེའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གི་ཁྱེད་ལ་འདམས།

རྒྱལ་པོ་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཁྱེད་ལ་དགའ་སྤྲོ་གནང་།

8  ཁྱེད་ཀྱི་ན་བཟའ་ནས་གུ་གུལ་དང་།  ཨ་ག་རུའི་དྲི་བསུང་བྱུང།

བལ་སོ་ཡིས་བརྒྱན་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། རོལ་མོ་མཁན་ཚོས་ཁྱེད་ལ་དགྱེས་སུ་བཅུག།

9  ཁྱེད་ཀྱི་ཞེ་ས་ལྡན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད།  རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་རྣམས་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་།

ཁྱེད་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲིའི་ཕྱག་གཡས་སུ།

ལེགས་ཤོས་གསེར་གྱི་བརྒྱན་ཆ་བཞེས་ནས་རྒྱལ་མོ་བཞེངས་ཡོད་དོ།

10  རྒྱལ་པོའི་མནའ་མ་ང་ཡི་གཏམ་ལ་ཉོན།  ཁྱེད་ཀྱི་རང་གི་མི་མང་དང་སྤུན་རིགས་ཚོར་བརྗེད་པར་བྱོས།

11  ཁྱེད་ཀྱི་བྱད་མཛེས་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱལ་པོས་ཁྱེད་ལ་མཉེས།

ཁོང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། དེ་རྐྱེན་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་སོ།

12  ཊ་ཡར་མི་རྣམས་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་རྟེན་འཁྱེར་ནས་བཅར།

མི་ཕྱུག་པོས་ཁྱེད་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་ཕྱིར་ཞུ་འབུལ་གྱིས།

13  སྲས་མོ་ནི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ཡོད། ཁོང་ནི་ཇི་ལྟར་མཛེས་ཤིང།

གསེར་སྐུད་ཁོང་གི་ན་བཟའ་བཟོས་ཡོད་དོ།

14  ཚོན་ཁྲའི་བརྒྱན་པའི་ན་བཟའ་སོགས་གྱོན་ནས།  མོ་ནི་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སྐྱེལ་བ་དང་།

བག་རོགས་ན་ཆུང་མ་རྣམས་ནི་རྗེས་སུ་འབྲངས།  དེ་ཚོའང་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སྐྱེལ།

15  དགའ་མགུ་སེམས་སྐྱིད་དང་བཅས་ཡོང་བ་དང་།  རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་འཛུལ།

16  ང་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་མེས་རིགས་རུས་ནང་།  མཐའ་མའི་བར་དུ་རྒྱལ་པོ་གནང་བས་ན།

ཁྱེད་ལ་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཁྱེད་ཀྱི་དེ་ཚོ་ས་གཞི་ཀུན་ནང་རྒྱལ་པོར་བསྐོས།

17  ང་ཡི་གཞས་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ནི་མི་རབས་ཀུན་གྱིས་དྲན།

དེའི་ཕྱིར་དུ་ཚང་མས་མ་འོངས་དུས་སུ་ཁྱེད་ལ་རྒྱུན་དུ་བསྟོད༎

 

 

1 My heart overflows with a pleasing theme; I address my verses to the king; my tongue is like the pen of a ready scribe.

2 You are the most handsome of the sons of men; grace is poured upon your lips; therefore God has blessed you forever.

3 Gird your sword on your thigh, O mighty one, in your splendor and majesty!

4 In your majesty ride out victoriously for the cause of truth and meekness and righteousness; let your right hand teach you awesome deeds!

5 Your arrows are sharp in the heart of the king’s enemies; the peoples fall under you.

6 Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of uprightness; 7 you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions; 8 your robes are all fragrant with myrrh and aloes and cassia. From ivory palaces stringed instruments make you glad; 9 daughters of kings are among your ladies of honor; at your right hand stands the queen in gold of Ophir.

10 Hear, O daughter, and consider, and incline your ear: forget your people and your father’s house, 11 and the king will desire your beauty. Since he is your lord, bow to him. 12 The people of Tyre will seek your favor with gifts, the richest of the people.

13 All glorious is the princess in her chamber, with robes interwoven with gold.

14 In many-colored robes she is led to the king, with her virgin companions following behind her.

15 With joy and gladness they are led along as they enter the palace of the king. 16 In place of your fathers shall be your sons; you will make them princes in all the earth.

17 I will cause your name to be remembered in all generations; therefore nations will praise you forever and ever.

ཡོ་ཧ་ནན། 1:43-51 – Sunday Morning Class

ཡོ་ཧ་ནན། 1:43-51

 

43  ཡང་དེའི་ཕྱི༌ཉིན། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཉིད་ག་ལིལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་དགོངས༌ཤིང༌།  ཕི་ལིབ་དང་འཕྲད་དེ་བདག་གི་རྗེས་སུ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་སོ།།

44  ཕི་ལིབ་ཅེས་པ་འདི་ནི་པེ་སད་དཱ་ཡི་མི་ཡིན༌ལ།  ཨན་དྲི་ཡཱ་དང་པེ་ཏྲོ་བཅས་དང་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་གི་མི་ཡིན༌པ་རེད།

45  དེ་ནས་ཕི་ལིབ་ཀྱིས་ནཱ་ཐན་ཨེལ་བཙལ་ཏེ་ན༌རེ།  མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མདོ་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ༌དང༌།  ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལུང་བསྟན་ལས་སྐྱེས་བུ་དེའི་སྐོར་བཀོད་ཡོད༌པ་སྟེ། དེ་ནི་ཡོ་སེབ་ཀྱི་བུ་ནཱ་ཙ་རེལ་པ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཡིན་ཞིང་། བདག་ཅག་མཇལ་མྱོང་བ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ༌ན།

46  ནཱ་ཐན་ཨེལ་ན༌རེ། ནཱ་ཙ་རེལ་ནས་དོན་བཟང་པོ་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌། ཕི་ལིབ་ཀྱིས་ཚུར་ཤོག་དང་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

47  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ནཱ་ཐན་ཨེལ་ཚུར་ཡོང་བ་གཟིགས༌ཏེ།  ལྟོས་དང་མི་འདི་ནི་དངོས་སུ་སེམས་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པའི་ཡེས་ར་ཨེལ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

48  ནཱ་ཐན་ཨེལ་གྱིས་ཁོང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རང་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ལ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཕི་ལིབ་ཀྱིས་ཁྱོད་རང་མ་བོས་པའི་སྔོན་དུ་ཁྱོད་རང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་སྡོང་རྩར་སྡོད་དུས་བདག་གིས་མཐོང་ཞེས་གསུངས་སོ།།

49  ཡང་ནཱ་ཐན་ཨེལ་ན༌རེ།  རཱབ་པེ་ལགས།  ཁྱེད་རང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ཞིང་ཡེས་ར་ཨེལ་གྱི་རྒྱལ་པོའང་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ༌ལ།

50  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གིས་ཁྱོད་རང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་སྡོང་རྩར་སྡོད་པ་མཐོང་ཞེས་སྨྲས་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད༌དམ།  ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་འདི་ལས་ཀྱང་དོན་ཆེན་དག་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌ཤིང༌།

51  ཡང་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར༌སྨྲའོ།  །ནམ་མཁའི་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་མིའི་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡར་འཕགས་པ་དང་མར་ཕེབས་པ་ཁྱོད་ཅག་གིས་ཀྱང་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

 

Study Points

. Finding salvation and redemption through the promises of God recorded in scriptures

. “We have found him of whom Moses in the Law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” referring to the Messiah promised of God written of Moses and the prophets

. Nathanael’s initial skepticism was more of being cautious with good intention.

. The prophet Isaiah had spoken of the Messiah’s humble social status which resulted in rejection due to men’s preference and expectation of a savior liken to worldly kings and warriors

. Jesus’s promises to Nathanael corresponds to those who will receive the Messiah in good faith the blessed ability by God to see and understand heavenly things

 

 

John 1:43-51

43 The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, “Follow me.”

44 Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter.

45 Philip found Nathanael and said to him, “We have found him of whom Moses in the Law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.”

46 Nathanael said to him, “Can anything good come out of Nazareth?” Philip said to him, “Come and see.”

47 Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, “Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit!”

48 Nathanael said to him, “How do you know me?” Jesus answered him, “Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.”

49 Nathanael answered him, “Rabbi, you are the Son of God! You are the King of Israel!”

50 Jesus answered him, “Because I said to you, ‘I saw you under the fig tree,’ do you believe? You will see greater things than these.”

51 And he said to him, “Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”