མངོན་པ། 14 – Revelation 14

མངོན་པ།

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། (14)

 

ལུ་གུ་དེ་དང་མི་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁྲི་བཞི་སྟོང་།

The Lamb and 144,000 people

 

1 དེ་ནས་ [ལྗཱོན་] ངས་མིག་བལྟས་ནས་ལུ་གུ་ཁོང་རི་བོ་ཛ་ཡོན་ཐོག་ལ་བཞེངས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་།   ཁོང་མཉམ་དུ་མི་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ [144,000] འདུག   །མི་འདི་ཚོའི་ཐོད་པ་ལ་ལུ་གུ་ཁོང་དང་

ཁོང་གི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་བྲིས་འདུག

1 Then I [John] looked and saw the Lamb standing on Mount Zion, and with him were 144,000 people. The Lamb’s name and his Father’s name were written on these people’s foreheads.

 

2 དེ་ནས་ངས་དམ་པའི་ཞིང་ནས་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་བྱུང་།   དེ་ཆུ་ཤུགས་དྲག་པོ་

དང་འབྲུག་སྐད་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་གི་སྒྲ་ནང་བཞིན་འདུག   །ངས་ཐོས་པའི་སྒྲ་དེ་(རྒྱུད་མངས་གྱི་རོལ་ཆ་)

ཧྭབ་གཏོང་མཁན་མང་པོ་དུས་གཅིག་ལ་རོལ་དབྱངས་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྒྲ་འདྲ་པོ་ [ཡང་] འདུག

2 Then I heard a sound that came from Heaven. It was like the sound of rushing waters, and the sound of very loud thunder. The sound I heard was [also] like the sound of many harpists, all playing their harps at the same time!

 

3(ལུ་གུ་ཁོང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་) དེ་ཚོས་གཞས་གསར་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་གཏོང་གི་འདུག   །ཁོང་

ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁྲི་མདུན་དང་།   སྲོག་ཆགས་བཞི་པོ་དེ་ཚོ་དང་།   དོ་དམ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དེ་

ཚོའི་མདུན་ལ་གཞས་བཏང་སོང་།   ས་གཞི་འདི་ནས་བླུ་ཉོ་བྱས་པའི་མི་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ (144,000) འདི་ཚོ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་སུ་ཞིག་གིས་གཞས་འདི་བཏང་ཐུབ་མ་སོང་།

3 The (people who were with the Lamb) were singing an extraordinary new song. They sang in front of the throne of God, before the four living beings, and the twenty-four overseers. No one else could sing this song apart from these 144,000 people who had been redeemed from the earth.

 

4 ལོག་གཡེམ་མ་སྤྱད་

པའི་མི་འདི་ཚོ་ཡིན་པ་དང་།   ཁོང་ཚོས་འཁྲིག་པ་སྤངས་ནས་གཙང་མ་གནས་པ་རེད།   ཁོང་ཚོ་ལུ་གུ་ཁོང་

ག་པར་ཕེབས་ས་དེར་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་གི་ཡོད་རེད།   ཁོང་ཚོ་ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་པའི་མི་དེ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་

བླུ་ཉོ་བྱས་པ་རེད།   ཁོང་ཚོ་སྟོན་ཐོག་གི་འབྲས་བུ་ཕུད་འདྲ་པོ་དཀོན་མཆོག་དང་ལུ་གུ་ཁོང་ལ་ཕུལ་པ་རེད།

4 These people are the ones who have kept themselves chaste and have remained sexually pure. They follow the Lamb wherever he goes. They have been redeemed from among the people on earth. And they­­­—like the first fruits of the harvest—are offered to God and to the Lamb.

 

5 ཁོང་ཚོ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་མ་རེད།   ཁོང་ཚོ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་མ་རེད།

5 They are not guilty of speaking guile. They are blameless.

 

ཕོ་ཉ་གསུམ་པོ་དེ་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་གསུངས་པ།

The Three Angels and what they said

 

6 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཐད་ཀར་སྒང་རང་ལ་འཕུར་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།   ཕོ་ཉ་

[དང་པོ་] འདི་རྒྱལ་ཁབ་དང་།   རུས་སྡེ་དང་།   སྐད་རིགས་དང་རིགས་རྒྱུད་མི་གཅིག་པའི་ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་

པའི་མི་ཚང་མ་ལ་གཏན་དུ་གནས་པའི་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་སྒྲོག་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་འདུག

6 Then I [John] saw another angel flying directly overhead. This [first] angel was ready to announce the everlasting Good News to all those who live on the earth – to the people of every nation, tribe, language group and race.

 

7 ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ནས་གསུངས་སོང་།   “དཀོན་མཆོག་ལ་གུས་

སྐྲག་བྱིས།   ཁོང་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   ཁོང་གིས་ཞལ་ཆེ་གཅད་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

སླེབས་འདུག   །ནམ་མཁའ་དང་།   ས་གཞི།   རྒྱ་མཚོ་དང་།   ཆུ་མིག་ཚང་མ་བཀོད་གནང་མཁན་ཁོང་

ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས།”

7 The angel spoke in a loud voice and said, “Respect and fear God. Give him praise, because the time has come for him to judge. Worship him who created the heavens and the earth; the sea and all the springs of water.”

 

8 ཕོ་ཉ་དང་པོ་དེའི་རྗེས་ལ་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཕུར་སོང་།   དེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཕུར་བ་དང་གསུང་སྐད་ཆེན་

པོ་ཞིག་བསྐྱོན་ནས་གསུངས་སོང་།   “གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སྦེ་སྦི་ལོན་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་སོང་།   མོས་ [གྲོང་ཁྱེར་

འདིས་] འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་སླུ་བྲིད་བྱས་ནས་མོ་རང་གི་ཆང་རག་གར་པོ་ཞེ་དྲག་དེ་འཐུང་

བཅུག་ཙང་དེ་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་སོང་།   ཆང་རག་གར་པོ་འདི་སྟངས་འཛིན་མ་ཐུབ་པའི་མོ་རང་གི་ཚུལ་མིན་གྱི་

ཆགས་པ་དེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་།   དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་དེའི་ཆེད་དུ་ཉེས་པ་གཏང་གནང་གི་རེད།”

8 Another angel followed the first one. It came flying through the sky, and speaking in a loud voice, said “The great city of Babylon has fallen. It has fallen because she [i.e.the city of Babylon] enticed all the nations of the world to drink her very strong alcoholic drink. This strong drink represents her unbridled lust for immoral activities for which God will punish her.”

 

9-10 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་གསུམ་པ་ཞིག་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་གཉིས་པོ་དེ་ཚོའི་རྗེས་ལ་ཕེབས་སོང་།   ཁོང་གིས་གསུང་

སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ནས་གསུངས་སོང་།   “གཅན་ཟན་དེ་དང་ཁོའི་འདྲ་བརྙན་ལ་ཕྱག་མཆོད་པ་བྱེད་པ་དང་།   ཡང་ན་ཐོད་པ་དང་ཡང་ན་ལག་པ་ལ་ཁོའི་རྟགས་རྒྱབ་བཅུག་མཁན་སུ་ཡོད་ནས་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་

པ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་གཏང་གནང་གི་རེད།   དེ་ནི་མི་དེས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་ཕོར་པ་ནང་བླུགས་

གནང་པའི་ཆུ་མ་བསྲེས་པའི་རྒུན་ཆང་དེ་འཐུང་གི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཡོང་གི་རེད།   ཕོར་པ་དེ་ནང་ཡོད་པའི་

རྒུན་ཆང་དེ་དཀོན་མཆོག་ནས་འཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད།   མི་དེའི་ཐོག་ལ་མེ་དང་འབར་

བཞིན་ཡོད་པའི་མུ་ཟེ་འཛག་གི་རེད།   འདི་ལུ་གུ་ཁོང་དང་དམ་པའི་ཕོ་ཉ་ཚོའི་སྤྱན་སྔར་འབྱུང་གི་རེད།

9-10 Then a third angel followed (the first two angels). He called out in a loud voice and said, “Anyone who worships the beast and its image and receives his mark on the forehead or on the hand will be severely punished by God. It will be as if that person drinks undiluted wine that God himself has poured into the drinking cup. The wine in the cup represents God’s (wrath) retributive punishment. Fire and burning sulphur will fall down upon that person. This will happen in the sight of the Lamb and of the holy angels.

 

11 ཁོང་ཚོ་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུའི་མེ་དེ་ནམ་ཡང་མཚམས་ཆད་ཀྱི་མ་རེད།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།

གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་འདྲ་བརྙན་ལ་ཕྱག་མཆོད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ་དང་།   ཡང་ན་(རང་གི་ཐོད་པ་དང་

ཡང་ན་ལག་པ་ལ་) ཁོའི་མིང་གི་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་མི་དེ་ཚོ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་རྒྱུ་མཚམས་ནམ་ཡང་ཆད་ཀྱི་མ་

རེད།”

11 The fire that torments them will never stop burning. For those people who worship the statue of the first beast or who have received the mark of his name on them will never stop suffering.”

 

12 གནས་སྟངས་འདི་ནང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཚོ་དང་།   ཡེ་ཤུ་ལ་

མུ་མཐུད་ནས་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོས་བཟོད་སྲན་ཐོག་ནས་སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་དགོས།   ཁོང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་

དམ་པའི་མི་རེད།

12 In this situation, the people who obey God’s commandments and continue to believe in Jesus must endure persecution patiently. They are God’s holy people.

 

13 དེ་ནས་

ངས་དམ་པའི་ཞིང་ནས་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་བྱུང༌།   དེས་[ང་ལ་] གསུང་གི་འདུག   “ཁྱེད་རང་གིས་གཤམ་གསལ་

ཡི་གེ་འདི་འབྲི་དགོས།:   ད་ནས་བཟུང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་] ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ཤི་མཁན་ཚོ་སྐྱིད་པོ་རེད།” དེ་ནས་

[དཀོན་མཆོག་གི་] དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ “རེད།   དེ་བདེན་པ་རེད།   ཕྱིན་ཆད་ཁོང་ཚོ་དཀའ་སྡུག་མྱང་

མི་དགོས་པ་དང་།   ཁོང་ཚོས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་བཟང་པོ་དེ་ལ་[དམ་པའི་ཞིང་ནང་] ངོས་ཟིན་འཐོབ་ཀྱི་

རེད།” གསུང་གི་ཡོད་པ་ངས་ཐོས་བྱུང་།

13 Then I heard a voice from Heaven saying [to me], “You must write down the following: From now on those who die believing in the Lord [Jesus] are blessed (happy).” Then I heard [God’s] Spirit say, “Yes – that is true! They will not have to endure any more troubles and the record of their good deeds will be acknowledged [in heaven].”

 

བཙས་མ་རྔ་བའི་དུས་ཚོད་སླེབས་འདུག

The Time to Harvest has Come

 

14 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་མིག་བལྟས་དུས།   ངས་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་མིའི་བུ་འདྲ་པོ་ཞིག་བཞུགས་

ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།   ཁོང་གིས་དབུ་ལ་གསེར་གྱི་དབུ་རྒྱན་ཞིག་མཆོད་ཡོད་པ་དང༌།   ཁོང་གི་ཕྱག་ནང་

ལ་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་ཞིག་བསྣམས་འདུག

14 Then, as I [John] looked, I saw someone who looked like the Son of Man seated on a white cloud. He was wearing a golden crown on his head, and he held a sharp sickle in his hand.

 

15 དེ་ནས་(དམ་པའི་ཞིང་ནང་ཡོད་པའི་) མཆོད་ཁང་དེའི་ནང་ནས་ཕོ་

ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཐོན་སོང་།   ཁོང་གིས་སྤྲིན་པའི་ཐོག་བཞུགས་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་

ནས་གསུངས་སོང་།   “རང་གི་ཟོར་བ་བླང་ནས་འབྲེག་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།:   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   ས་གཞི་ཐོག་

ཡོད་པའི་བཙས་མ་དེ་ད་ལྟ་རྦད་དེ་སྨིན་ཚར་ཡོད་པ་དང་།   བཙས་མ་རྔ་བའི་དུས་ཚོད་རན་འདུག”

15 Then another angel came out of the Temple (which is in Heaven). He called out in a loud voice to the One who was sitting on the cloud and said, “Take hold of your sickle, and begin to cut: for the harvest on the earth is now completely ripe and the time to reap has come.”

 

16 བྱས་ཙང་སྤྲིན་པའི་ཐོག་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་སྒང་ལ་རང་གི་ཟོར་བ་དེ་བརྒྱབ་ནས་ས་

གཞིའི་སྟོན་ཐོག་བསྡུས་གནང་སོང༌།

16 Then the One who was sitting on the cloud swung his sickle over the earth, and gathered in the earth’s harvest.

 

17 དམ་པའི་ཞིང་ནང་གི་མཆོད་ཁང་ནས་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཕེབས་པ་དང་།   ཁོང་ལ་ཡང་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་

ཞིག་འདུག

17 Another angel came out of the Temple in Heaven, and he also had a sharp sickle.

 

18 འདིའི་རྗེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་མདུན་ལ་ཕེབས་སོང་།   ཕོ་ཉ་འདི་[དམ་པའི་ཞིང་གི་]

མཆོད་ཁྲི་ནས་ཕེབས་པ་དང་།   མཆོད་ཁྲི་ཐོག་འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་མེ་དེ་ལ་གཅེས་སྤྲས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཕོ་ཉ་

ཁོང་གི་ལས་འགན་རེད་འདུག   །ཁོང་གིས་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་སྣོམ་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་ཁོང་ལ་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་

བསྐྱོན་སོང་།   ཁོང་གིས་ཁོང་ལ་གསུངས་སོང་།   “ཁྱེད་རང་གི་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་དེ་བླང་ནས་ས་གཞིའི་རྒུན་

འབྲུམ་གྱི་ཞིང་ར་ཐོག་སྐྱེ་གི་ཡོད་པའི་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཆུན་པོ་ཚང་མ་སྡུས་ཤིག   [འདི་ད་ལྟ་བྱིས་ཤིག] གང་

ཡིན་ཟེར་ན།   དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་སྨིན་ཚར་འདུག”

18 After this yet another angel came forward. This angel came from where the [Heavenly] altar is located and he was responsible for taking care of the fire that burns on this altar. He called out in a loud voice to the angel who was carrying the sharp sickle. He said to him, “Take your sharp sickle, and gather together all the bunches of grapes that are growing on the earth’s vineyard. [Do this now] because those grapes are fully ripe.”

 

19 བྱས་ཙང་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་ས་གཞི་ཐོག་རང་གི་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་དེ་བརྒྱབ་གནང་སོང་།   ཁོང་གིས་རྒུན་འབྲུམ་

དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྡུས་གནང་ནས་དེ་ཚོ་གཞོང་པ་ཞིག་གི་ནང་གཡུགས་གནང་སོང་།   [གཞོང་པ་དེ་རྒུན་འབྲུམ་

རྡོག་རྫིས་གཏང་ནས་གཙིར་ས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།]   རྡོག་རྫིས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ངན་

ཚོ་ལ་འཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད།

19 So the angel swung his sharp sickle over the earth. He gathered all the grapes and threw them into a trough. [The trough served as a winepress in which the grapes would be trampled underfoot.] The act of trampling represents God’s retribution upon the wicked.

 

20 རྒུན་འབྲུམ་དེ་ཚོ་རྒུན་འབྲུམ་གཙིར་ས་ནང་རྡོག་རྫིས་བཏང་བ་དང་། རྒུན་འབྲུམ་གཙིར་ས་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ཕྱི་ལོགས་ལ་འདུག   །རྒུན་འབྲུམ་གཙིར་ས་དེ་ནས་ཁྲག་བརྒྱུགས་ནས་དེ་

རིང་ཐུང་སྤྱི་ལེ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པའི་གཙང་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་།   དེའི་གཏིང་རིང་ཐུང་ཁྲུ་ལྔ་

ཙམ་འདུག

20 The grapes were trampled in the winepress that was located outside the city. Blood flowed out of the winepress and formed a river that was about 180 miles long. Its depth was as high as a horse’s bridle.

 

Be Fruitful for Jesus – Every Day Fellowship with Jesus – Psalm 2

Be Fruitful for Jesus – Every Day Fellowship with Jesus – Psalm 2

 

What does it mean to fellowship with Jesus?

 

ཡོ་ཧ་ནན་དང་པོ། 1

1དེ་ཡང་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བཞུགས་པའི་ཚེ་སྲོག་གི་བཀའ་དེ་གླེང་བ་ཡིན་ན། ངེད་ཅག་གིས་བཀའ་དེ་རྣ་བས་ཐོས་ཤིང་མིག་གིས་མཐོང་མྱོང་བ༌དང༌། དངོས་སུ་བལྟས་མྱོང་ལ། ལག་པས་ཀྱང་དངོས་སུ་རེག་མྱོང་ངོ་།། 2ཚེ་སྲོག་དེ་མངོན་པར་གྱུར་ཡོད་ལ་ངེད་ཅག་གིས་མཐོང་མྱོང་བ་དང་། ད་ལྟ་དེ་ལ་བདེན་དཔང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དེ། མ་གཞི་ཚེ་སྲོག་དེ་ཉིད་ནི་ཡབ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་ཤིང་། ངེད་ཅག་ལ་མངོན་པར་གྱུར་པའི་མཐའ་མེད་པའི་ཚེ་སྲོག་དེ་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྒྲོག་པ་ཡིན། 3ཁྱོད་རྣམས་ངེད་ཅག་ལ་འདྲིས་པའི༌ཕྱིར། ངེད་ཅག་གིས་གང་ཞིག་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་དག་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྒྲོག་པ་ཡིན། ངེད་ཅག་ནི་དངོས་གནས་ཡབ་དང་ཁོང་གི་སྲས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀར་འདྲིས་ཡོད་དོ།། 4བདག་ཅག་ཡོངས་སུ་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ངེད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་ཁྱོད་རྣམས་ལ་བྲིས་པའོ།།

5དཀོན་མཆོག་ནི་འོད་ཟེར་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་མུན་ནག་གཏན་ནས་མེད་དོ།། འདི་ནི་ངེད་ཅག་གིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ནས་ཐོས་ཤིང་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྒྲོག་པའི་བརྡ་འཕྲིན་ཡིན་ནོ།། 6གལ་ཏེ། བདག་ཅག་གིས་དཀོན་མཆོག་དང་འདྲིས་ཡོད་ཟེར་ཡང་། ད་དུང་མུན་ནག་ནང་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བདག་ཅག་གིས་རྫུན་སྨྲས་པ་ཡིན་པས་བདེན་པ་ཉིད་བཞིན་དུ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན། 7དཀོན་མཆོག་ནི་འོད་ཟེར་ནང་དུ་བཞུགས་པ་བཞིན། བདག་ཅག་འོད་ཟེར་ནང་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ན། བདག་ཅག་ཕན་ཚུན་ལ་འདྲིས་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་སྲས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཁྲག་གིས་བདག་ཅག་གི་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་འདག་པར་མཛད༌དོ།།

8བདག་ཅག་གིས་རང་ལ་སྡིག་པ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་རང་མགོ་རང་གིས་གཡོག་པ་ཡིན་པས། བདེན་པ་ཉིད་ནི་བདག་ཅག་གི་སེམས་སུ་གནས༌པ་མ་ཡིན་ནོ།། 9དཀོན་མཆོག་ནི་ཡིད་རྟོན་རུང་བ་དང་དྲང་བདེན་ཡིན་པས། བདག་ཅག་གིས་རང་གི་སྡིག་པ་མཐོལ་བཤགས་བྱས༌ན། ཁོང་གིས་བདག་ཅག་གི་སྡིག་པ་བསལ་ཞིང་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་གཙང་མར་མཛད་ངེས་ཡིན། 10བདག་ཅག་གིས་སྡིག་པ་བྱས་མ་མྱོང་ཟེར་ན། བདག་ཅག་གིས་དཀོན་མཆོག་ནི་ཞལ་རྫུན་གསུང་མཁན་དུ་བརྩིས་པས། ཁོང་གི་བཀའ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སེམས་སུ་གནས༌པ་མ་ཡིན་ནོ།།

 

1 John 1

1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life— 2 the life was made manifest, and we have seen it, and testify to it and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us— 3 that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us; and indeed our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. 4 And we are writing these things so that our joy may be complete.

5 This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all. 6 If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. 7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. 8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 10 If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

 

The Apostle John was writing about his encounter with Jesus. Together with many disciples of Jesus, they learned from the Lord and Savior proper fellowship with God.

Proper and fruitful fellowship between Man and God involve agreement and loyalty based on scripture truth which had already been revealed and written from the time of Moses presented in the Torah (Pentateuch) and also the witting of the Prophets.

Scripture revealed Man’s sin against God and call for repentance that we should turn away from sin and sinful ways and continue our daily lives in acts of obedience to God’s words.

According to records of the Gospels and witness of the disciples Jesus lived in complete obedience to scripture truth as an example of agreement and loyalty to the Father and we are taught to follow Jesus’ example.

The words of God revealed in scripture make distinction between those who serve and worship God and those who don’t, and create separation and division between those who are in actual fellowship with God and those who do not.

Today lesson we are going to look at Psalm 2 which do speak of the 1,000-year reign of Christ or what most Christian theologians coined as The Millennium

 

གསུང་མགུར 2

1མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་ངོ་ལོག་བྱེད་པར་བརྩམ།

མི་ཚོས་ཅིའི་ཕྱིར་ཕན་མེད་ཀྱི་བྱུས་ངན་བརྩམས་པར་བྱ།

2དེ་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒོལ་ཞིང། དེ་ཚོའི་མངའ་བདག་རྣམས་ཀྱིས་བློ་མཐུན་གྱིས།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་དང་། ཁོང་གིས་འདེམས་བསྐོས་མཛད་གནང་བའི།

རྒྱལ་པོར་རྒོལ་ཞིང་བྱུས་ངན་བརྩམས།

3ངེད་རྣམས་ཁོ་ཚོའི་མངའ་འོག་ནས། ངེས་པར་ཐར་བར་བྱེད་དགོས་ཏེ།

དེ་ཚོའི་དབང་རྣམས་སྤངས་དགོས། ཅེས་སོགས་ཁོ་ཚོས་སྨྲ་བར་བྱེད།

4མཐོ་རིས་གནས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ནས།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཀྱིས་ནི་དེ་ཚོའི་འཆར་གཞི་ནུས་མེད་ལ།

གཟིགས་ཏེ་འཕྱ་ཞིང་བཞད་མོ་བཞེས།

5དེ་ནས་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ། ཐུགས་ཁྲོའི་ངང་དུ་བཟོན་བརྡ་མཛད།

ཁོང་གི་ཐུགས་ཁྲོ་དྲག་པོ་ཡིས། དེ་ཚོར་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་བར་མཛད།

6ཛི་ཡོན་ང་ཡི་དམ་པའི་རི་བོའི་རྩེར།

ང་ཡིས་རྒྱལ་པོ་བསྐོས་ཡོད་ཅེས་ཁོང་གིས་གསུངས།

7གཙོ་བོས་གསལ་བསྒྲགས་གང་མཛད་པ་ང་ཡིས།

ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཅེས་རྒྱལ་པོས་གསུངས། ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་བུ་ཡིན་པས།

དེ་རིང་ང་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་རུ་འགྱུར་ཞེས་ཁོང་གིས་ང་ལ་གསུངས།

8ང་ལ་ཞུས་ཤིག་ངས་ཁྱོད་ལ། མི་རིགས་ཚང་མ་སྟེར་བར་བྱ།

འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ཛོགས་ཁྱོད་ལ་བདག།

9ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་དག་ལྕགས་དབྱུགས་གིས་བཅག་པར་འགྱུར།

རྫ་སྣོད་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཚོར་སིལ་བུར་ལྕག།

10ད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་རྣམས་ཟོན་བརྡ་འདིར་ཉོན་ཞིག། ས་གཞིའི་སྲིད་སྐྱོང་པ་རྣམས་སློབ་ཚན་འདི་སྦྱོང་ཞིག།

11གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བག་སེམས་ཆེན་པོའི་ངང་ཞབས་ཏོག་ཞུས།

12འདར་ཞིང་ཁོང་ལ་གུས་ཕྱག་འཚོལ། དེ་མིན་ཁོང་གི་ཐུགས་ཁྲོ་དེ།

མྱུར་དུ་འབེར་བར་འགྱུར་བའི་རྐྱེན། ཁྱོད་ནི་བློ་བུར་འཆི་བར་འགྱུར།

དེས་ན་ཁོང་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། སྐྱབས་ཞུ་བྱ་མཁན་རྣམས་ནི་བདེའོ༎

 

Psalm 2

1 Why do the nations rage and the peoples plot in vain? 2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the Lord and against his Anointed, saying, 3 “Let us burst their bonds apart and cast away their cords from us.”

4 He who sits in the heavens laughs; the Lord holds them in derision. 5 Then he will speak to them in his wrath, and terrify them in his fury, saying, 6 “As for me, I have set my King on Zion, my holy hill.”  7 I will tell of the decree: The Lord said to me, “You are my Son; today I have begotten you. 8 Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. 9 You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter’s vessel.”

10 Now therefore, O kings, be wise; be warned, O rulers of the earth. 11 Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. 12 Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him.

 

So what does the 1,000-year reign of Christ, The Millennium, has to do with our practice of daily fellowship with Jesus now?

It’s about being prepared and ready for eternal fellowship with Christ.

If today we are not familiar, not prepared, having no understanding, about what it means to fellowship with Jesus, then we will not be ready when Christ return for The Millennium.

The reign of Christ during The Millennium will be through the establishment and magnification of God’s law and ordinances which had already been revealed through the Torah and writings of the Prophets. Jesus Himself speaks of the Law and the Prophets in The Sermon on the Mount

 

མད་ཐཱ། 5:17-20

17དེ་ནས་ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ། བདག་ནི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་ཡང་ན་ལུང་སྟོན་པའི་མདོ་རྣམས་མེད་པར་བཟོ་ཕྱིར་ཡོང་བར་མ་འདོད༌ཅིག བདག་ནི་མེད་པར་བཟོ་ཕྱིར་ཡོང་བ་མ་ཡིན་པར་དེ་རྣམས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཡོང་བ༌ཡིན། 18བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་བདེན་པར་སྨྲ༌སྟེ། གནམ་ས་གཉིས་འཇིག་པའི་བར༌དུ། བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མདོ་ལས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་གམ་ཚེག་ཐིག་གཅིག་ཀྱང་འཇིག་པར་མི་འགྱུར༌ཞིང༌། དོན་དེ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར༌ངེས། 19དེ་བས་སུ་ཞིག་གིས་བཀའ་ཁྲིམས་འདི་དག་ལས་ཆུང་ཤོས་གཅིག་འདོར༌ཞིང༌། ཡང་གཞན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ལོག་ཁྲིད་བྱེད༌ན། མི་དེ་ནི་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་ཆེས་ཆུང་ཤོས་ཡིན༌ཟེར། འོན༌ཀྱང༌། སུ་ཞིག་གིས་བཀའ་ཁྲིམས་དེ་དག་སྲུང༌ཞིང༌། གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད༌ན། མི་དེ་ནི་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་སྲིད་ནང་དུ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཟེར་བར༌འགྱུར། 20ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ། ཁྱོད་ཅག་གི་དྲང་བདེན་ནི་མཁན་པོ་དང་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲང་བདེན་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་མ་ཡིན༌ན། ཁྱོད་རྣམས་ཅིས་ཀྱང་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་ཞུགས་མི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

 

Matthew 5:17-20

17 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. 18 For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the Law until all is accomplished. 19 Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. 20 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.

 

The complete teaching of God is not what we could comprehend in one single day and do everything at once but something that we need systematic and consistent learning and practices. Therefore through our daily practice of learning and applying the teachings of God we are deepening our fellowship and relationship with God.

 

In-His-Service

David Z

མངོན་པ། 13 – Revelation 13

མངོན་པ།

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། (13)

 

སེམས་ཅན་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཡར་ཐོན་པ།

A Strange Animal Emerges from the Sea

 

1 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་གཅན་ཟན་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཡར་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།

ཁོ་ལ་རྭ་ཅོ་བཅུ་དང་མགོ་བདུན་འདུག   །རྭ་ཅོ་དེ་ཚོ་རེ་རེའི་ཐོག་ལ་མགོ་རྒྱན་རེ་རེ་ཡོད་པ་དང་།   ཁོའི་མགོ་

བདུན་པོ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་རྒྱུའི་མིང་བྲིས་འདུག

1 Then I [John] saw a strange beast emerging from the sea. He had ten horns, seven heads. There was a crown on each of the horns and written on his seven heads were insulting names that blasphemed God.

 

2 གཅན་

ཟན་འདི་གཟིག་འདྲ་པོ་འདུག   །ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ལ་དོམ་གྱི་རྐང་པ་དང་འདམ་སེང་གི་ཁ་འདྲ་པོ་འདུག   །འབྲུག་དེས་གཅན་ཟན་དེ་ལ་སོ་སོ་རང་གི་དབང་ཐང་དང་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་དབང་ (རང་གི་རྒྱལ་ཁམས་) དང་

དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་སྤྲད་སོང་།

2 This beast looked like a leopard, but he had the feet of a bear and the mouth like that of a lion! The dragon gave the beast his own power and his throne (i.e. his kingdom) and far-reaching authority.

 

3 ངས་གཅན་ཟན་དེའི་མགོ་བདུན་པོ་དེ་ཚོ་ནས་མགོ་གཅིག་

རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཤོར་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་། (དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན།) རྨ་དེ་དྲག་སྐྱེད་འགྲོ་ཐུབ་

ཡག་མི་འདུག   །ཡིན་ན་ཡང་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་རྒྱུའི་རྐྱེན་བྱེད་མཁན་རྨ་དེ་གསོས་སོང་།   འཇིག་རྟེན་གྱི་

མི་ཚང་མ་འདི་ལ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་ཁོང་ཚོས་གཅན་ཟན་དེ་ལ་དགའ་ཞེན་བྱས་སོང་།

3 I saw that one of the seven heads of the beast was seriously wounded. (In fact) it was wounded beyond recovery. But the fatal wound was healed! The whole world was amazed by this and gave their allegiance to the beast.

 

4 འབྲུག་དེས་གཅན་ཟན་དེ་ལ་རང་གི་དབང་ཆ་སྤྲད་ཡོད་ཙང༌།   མི་ཚོས་འབྲུག་དེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་སོང་།   ཁོང་ཚོས་ཀྱང་གཅན་ཟན་དེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་སོང་།   ཁོང་ཚོས་ “གཅན་ཟན་དེ་དང་སུས་འགྲན་ཐུབ་པ་

དང་།   ཁོ་ལ་ (གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་) སུས་དམག་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།” ཟེར་ནས་འབོད་སྒྲ་གྲགས་སོང་།   [དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཏན་ཏན་སུ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད།]

4 Because the dragon had given its authority to the beast, people worshipped the dragon. And they also worshipped the beast. They exclaimed, “Who can compare with the beast and who can (successfully) wage war against him?” [Surely there is no one who can do this].

 

5 དེ་ནས་ [འབྲུག་དེས་] གཅན་ཟན་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་

ལ་སྐུར་འདེབས་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་སོང༌།   [དེ་མ་ཚད་] གཅན་ཟན་དེ་ལ་ཟླ་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་རིང་

ཁོ་རང་གི་འདོད་པ་གང་ཡོད་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་སྤྲད་སོང༌།

5 Then [the dragon] permitted the beast to speak blasphemies against God. [Not only that] the beast was given authority to do whatever he wanted for forty-two months.

 

6 གཅན་ཟན་དེས་དཀོན་མཆོག་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རང་གི་ཁ་གདངས་སོང་།   ཁོས་དཀོན་

མཆོག་གི་མཚན་དང་།   ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་དང་།   དམ་པའི་ཞིང་ནང་བཞུགས་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལ་སྐུར་

བ་བཏབ་སོང་།

6 The beast opened his mouth in order to utter insults at God. He (not only) slandered God’s Name, he slandered the place where he dwells, as well as all those living in Heaven.

 

7 གཅན་ཟན་དེ་ལ་ [ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་པའི་] དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་མི་ཚོ་ལ་དམག་འདྲེན་ནས་

ཁོང་ཚོ་དབང་དུ་བསྡུ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་འདུག   །དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁོ་ལ་རུས་སྡེ་དང་།   མི་རིགས།   སྐད་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་མི་ཚང་མའི་ཐོག་དབང་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་སྤྲད་འདུག

7 The beast was given power and was permitted to wage war against God’s holy people [on earth] and to conquer them. And he was given authority to rule over people of every tribe and race and language and nation.

 

8[དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་མི་ཚོ་ཕུད་པའི་] ས་གཞི་སྟེང་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་

གཅན་ཟན་དེ་ལ་ཕྱག་མཆོད་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད།   གཅན་ཟན་དེ་ལ་ཕྱག་མཆོད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོའི་མིང་སྲོག་གི་

གླེགས་བམ་ནང་བྲིས་ཡོད་མ་རེད།   སྲོག་གི་གླེགས་བམ་དེ་ལ་ ‘ལུ་གུའི་སྲོག་གི་གླེགས་བམ་’ ཟེར་ནས་འབོད་

ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།   ས་གཞི་དང་།   ནམ་མཁའ།   ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་།   སྐར་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་མ་བཀོད་

སྔོན་ལ་ (ལུ་གུ་) ཁོང་བཀྲོངས་ཚར་ཡོད་པ་རེད།

8 [With the exception of God’s holy people] everyone living on earth will worship the beast. The names of all those who will worship the beast have not been written in the Book of Life. The Book of Life is called the ‘Lamb’s Book of Life’ and he (the Lamb) was slain before the creation of the world.

 

9 ཨམ་ཅོག་ཡོད་པའི་མི་སུ་ཡོད་

ནས་དེས་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས།

9 Anyone who has ears should pay attention!

 

10 འཇུ་བཟུང་བྱེད་

དགོས་པའི་མི་སུ་ཡོད་ནས་དེ་ངེས་པར་དུ་འཇུ་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་རེད།   གསོད་དགོས་པའི་མི་སུ་ཡོད་ནས་དེ་ངེས་

པར་དུ་གསད་ཀྱི་རེད།   གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚོ་དཔའ་ཞུམ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།   ད་ལྟ་[དཀོན་མཆོག་ལ་] བཟོད་སྲན་དང་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཡོད་པ་དེ་སྟོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རེད།

10 Whoever is meant to be captured will surely be captured. Whoever is meant to be killed will surely be killed. In such situations God’s holy people need not be dismayed. Now is their opportunity to demonstrate endurance and a confident faith [in God].

 

སེམས་ཅན་ཡ་མཚན་གཞན་དག་ཅིག་ཐོན་པ་དང་།   དེ་རྒྱ་མཚོ་ནས་མ་ཡིན་པར་ས་འོག་ནས་ཐོན་སོང་།

Another Strange Animal Emerges, not from the Sea, but from under the Ground

 

11 དེ་ནས་ངས་གཅན་ཟན་ཁྱད་མཚར་པོ་གཉིས་པ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་། [འདི་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཐོན་མ་སོང་།] ཡིན་

ན་ཡང་དེ་ས་འོག་ནས་ཐོན་སོང་།   ཁོ་ལ་ལུ་གུ་ཞིག་ནང་བཞིན་རྭ་ཅོ་གཉིས་འདུག   །ཡིན་ན་ཡང་ཁོས་

འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་སོང༌།

11 Then I saw a second strange beast. [This one did not come out of the sea] but emerged out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke with the voice of a dragon.

 

12 ཁོས་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་དབང་ཆ་ཚང་མ་བེད་སྤྱོད་བྱས་སོང་།

གཅན་ཟན་གཉིས་པ་འདིས་ས་གཞི་དེ་དང་དེ་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་མི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེ་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་བཟོས་སོང་།   གཅན་ཟན་དང་པོ་དེ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཤོར་ནས་དྲག་སྐྱེད་

ཕྱིན་པའི་གཅན་ཟན་དེ་རེད་འདུག

12 He exercised all the authority of the first beast. This second beast made the earth, and all its inhabitants worship the first beast. The first beast was the beast whose fatal wound had been healed.

 

13 གཅན་ཟན་གཉིས་པ་འདིས་ཧ་ལས་དགོས་པའི་ཡ་མཚན་བསྟན་སོང་།

ཐ་ན་ཁོས་མི་ཚང་མས་བལྟས་ནས་སྡོད་དུས་ནམ་མཁའ་ནས་ས་གཞི་ཐོག་མེ་འཁྱུགས་པ་བཟོས་སོང་།

13 This second beast did great and miraculous signs. He even caused fire to flash down from the sky to the earth as everyone was watching.

 

14 གཅན་ཟན་གཉིས་པ་དེ་ལ་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་ཚབ་

ལ་ཡ་མཚན་གྱི་ལྟས་དེ་ཚོ་བསྟན་བཅུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས།   ཁོས་ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་ལ་མགོ་སྒོར་

བཏང་སོང་། དེ་ནས་ཁོས་མི་ཚོ་ལ་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་འདྲ་བརྙན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་

བཏང་སོང་།   [བྱས་ཙང་] གྲི་ཕོག་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཤོར་ན་ཡང་གསོན་པོར་གནས་པའི་གཅན་ཟན་དེའི་

འདྲ་བརྙན་བཟོས་སོང་།

14 Because of the amazing signs the second beast was empowered to perform on behalf of the first beast, he deceived all the people living on earth. Then he ordered the people to make a great statue of the first beast. [Thus] the statue of the (first) beast that had been fatally wounded by a sword yet nevertheless lived, was made.

 

15[འདིའི་རྗེས་ལ་] གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་འདྲ་བརྙན་དེས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་གཅན་ཟན་གཉིས་

པ་དེས་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེ་ལ་སྲོག་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཆན་སྤྲད་སོང་།   དེ་ནས་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་

འདྲ་བརྙན་དེས་བཀའ་བཏང་སོང་།   བཀའ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན།   དེ་ལ་མཆོད་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་མ་བྱེད་

མཁན་མི་ཚང་མ་གསོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ལབ་འདུག

15 [After this] the second beast was permitted to give life to the statue of the first beast so that it could speak. Then the statue of the first beast gave a command. The command was that all those people who refused to worship it must be executed.

 

16 དེ་ནས་ [གཅན་ཟན་གཉིས་པ་] དེས་མི་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་དང་།   དབུལ་པོ་དང་ཕྱུགས་པོ།

བྲན་གཡོག་དང་ཡང་ན་རང་དབང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་ལ་རང་གི་ལག་པ་གཡས་པ་དང་།

ཡང་ན་ཐོད་པ་ལ་རྟགས་རྒྱག་དགོས་པའི་བཙན་དབང་བཏང་སོང་།

16 Then [the second beast] forced everyone to be branded with a mark on their right hand or on their forehead, irrespective of whether they were great or small, rich or poor, slave or free.

 

17 རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་

རྟགས་དེ་མེད་པའི་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནས་དེས་དངོས་ཟོག་གང་ཡང་ཉོ་ཚོང་བྱེད་ཆོག་གི་མི་འདུག

།རྟགས་དེ་ཡང་ན་གཅན་ཟན་ [དང་པོ་] དེའི་མིང་དང་།   ཡང་ན་ཁོའི་མིང་མཚོན་གྱི་ཡོད་པའི་ཨ་གྲངས་རེད་འདུག

17 As a consequence of this, no one could buy or sell anything who did not have the mark. The mark was either the name of the [first] beast or the number that represented his name.

 

18 ཁྱེད་རང་ཚོ་འདི་ཤེས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བློ་གྲོས་དགོས་ཀྱི་རེད།   ཤེས་རབ་ཡོད་པའི་མི་སུ་ཡོད་ནས་དེས་དུད་འགྲོ་

དེའི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་དོན་དག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   དེ་མི་ཞིག་གི་ཨང་

གྲངས་ཡིན་པ་དང་། [དེས་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་མཚོན་གྱི་འདུག]   ཁོའི་ཨང་གྲངས་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་དྲུག་

(666) རེད་འདུག

18 In order to understand this you need wisdom. Anyone who has insight should figure out what the number of the beast means. For it is a man’s number and [it represents a human being]. His number is six hundred and sixty six. (666).