ཡེ་ཤ་ཡཱ (11) – Isaiah (11)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (11) – Isaiah (11)

T banner - 280 x 8

1  དཱ་བིད་ཀྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནི་བཅད་པའི་ཤིང་དང་འདྲའོ།  འོན་ཀྱང་སྡོང་དུམ་ནས་ཡལ་ག་གསར་པ་རྣམས་རྒྱས་པ་ལྟར་དཱ་བིད་ཀྱི་རིག  ས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཞིག  ་ཡོང་བར་འགྱུར་རོ།

There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit.

T banner - 280 x 8

2  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས།  མི་མང་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར། ཁོང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་རྩལ་བཅས་གནང་བར་འགྱུར།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཁག།  ཁོང་གིས་མཁྱེན་ནས་ཁོང་ལ་གུས་བཀུར་ཞུས་པ་དང།

And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord.

T banner - 280 x 8

3  ཁོང་གི་བཀའ་རྣམས་སྲུང་རྒྱུར་དགའ་བ་ཐོབ།  ཁོང་གིས་སྣང་འཆར་དང་དཀྲོག་གཏམ་ཁག་ཐོས་ནས།  ཁྲིམས་ཀྱི་དཔྱད་མཚམས་གཏོང་བར་མི་མཛད་དོ།

And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear,

T banner - 280 x 8

4  དབུལ་པོར་ཁྲིམས་དྲང་ཐོག་ནས་དཔྱད་མཚམས་གཏོང།  མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་བར་མཛད།  ཁོང་གི་བཀའ་རྣམས་ཐོས་ནས་མི་ཚོར་ཉེས་ཆད་གནང།  མི་ངན་རྣམས་ནི་འཆི་བར་འགྱུར།

but with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth; and he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked.

T banner - 280 x 8

5  ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག།   དྲང་བདེན་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས༎

Righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins.

T banner - 280 x 8

6  སྤྱང་ཀི་དང་ནི་ལུག་རྣམས་ལྷན་དུ་གནས།  གཟིག་ནི་ན་གཞོན་ར་རྣམས་མཉམ་དུ་ཉལ། བེའུ་དང་ནི་སེང་ཕྲུག་མཉམ་ཟ་བྱས་།  ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུས་དེ་ཚོར་བལྟ་རྟོགས་བྱེད།

The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion and the fattened calf together; and a little child shall lead them.

T banner - 280 x 8

7  བ་དང་དོམ་རྣམས་མཉམ་དུ་ཟ་བར་བྱེད།  དེ་ཚོའི་བེའུ་རྣམས་དང་དོམ་ཕྲུག་རྣམས། ཞི་བདེའི་ངང་དུ་མཉམ་དུ་ཉལ་བར་བྱེད།  སེང་གེ་བ་གླང་བཞིན་དུ་རྩ་ཟའོ།

The cow and the bear shall graze; their young shall lie down together; and the lion shall eat straw like the ox.

T banner - 280 x 8

8  དུག་སྦྲུལ་ཉེས་འགྲམ་རྩེད་མོ་རྩེར་ཡོང་བའི།  བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་གནོད་མི་བྱེད།

The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder’s den.

T banner - 280 x 8

9  དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་རི་བོ་ཛི་ཡོན་ལ།  གནོད་འཚེ་ཅན་དང་ངན་པ་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར།  རྒྱ་མཚོ་ཆུས་གང་བ་ལྟར།  ཡུལ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁེངས་བར་འགྱུར།

They shall not hurt or destroy in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.

T banner - 280 x 8

10  དཱ་བིད་ཀྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཞིག་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྟགས་ཞིག་བྱུང་བའི་དུས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།  དེ་ཚོ་རྒྱལ་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྡུས་ནས་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞུའོ།

In that day the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples—of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious.

T banner - 280 x 8

11  ཉིན་དེ་སླེབས་སྐབས་གཙོ་བོས།  ཡང་སྐྱར་ཁོང་གི་མཐུ་སྟོབས་བེད་སྤྱོད་གནང་ནས་ཁོང་གི་མི་མང་ཨ་སུར་དང།  ཨི་ཇིབ་དང། པ་ཐོ་རོསེ་དང།  ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང།  ཨེ་ལམ་དང། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང། ཧ་མད་དང།  རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་མཚམས་དང།  རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲན་ཁག་བཅས་པར་ལྷག་ལུས་པ་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་བར་འགྱུར།

In that day the Lord will extend his hand yet a second time to recover the remnant that remains of his people, from Assyria, from Egypt, from Pathros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the coastlands of the sea.

T banner - 280 x 8

12  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཁ་འཐོར་བའི་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་དང་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མི་མང་རྣམས་ས་གཞིའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་བསྡུས་ནས་ཕྱིར་ལོག་འཁྲིད་ཡོང་རྒྱུ་མི་རིགས་ཁག་ལ་བསྟེན་པའི་ཆེད་དུ་དར་ཆེན་ཞིག་བསྒྲེངས་གནང་བར་འགྱུར།

He will raise a signal for the nations and will assemble the banished of Israel, and gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

T banner - 280 x 8

13  དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པར་ཕྲག་དོག་མི་བྱེད་པ་དང།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དགྲ་བོར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ།

The jealousy of Ephraim shall depart, and those who harass Judah shall be cut off; Ephraim shall not be jealous of Judah, and Judah shall not harass Ephraim.

T banner - 280 x 8

14  དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཕེ་ལེ་ཤད་པར་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་འཐབ་པ་མ་ཟད་ཤར་དུ་སྡོད་པའི་མི་མང་རྣམས་བཅོམ་མོ།  དེ་ཚོས་ཨེ་དྷོམ་དང་མོ་ཨབ་ཀྱི་མི་མང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པ་དང། ཨམ་མོན་གྱི་མི་མང་ནས་དེ་ཚོའི་བཀའ་ལ་ཉ་ནོ།

But they shall swoop down on the shoulder of the Philistines in the west, and together they shall plunder the people of the east. They shall put out their hand against Edom and Moab, and the Ammonites shall obey them.

T banner - 280 x 8

15  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཨི་ཇིབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྐམ་པར་མཛད་པ་དང། ཁོང་གིས་ཡུབ་རད་གཙང་པོ་ཡང་སྐམ་པ་གནང་རྒྱུར་རླུང་ཚ་པོ་རྒྱབ་བཅུག་ནས།  དེ་ལ་ཆུ་མིག་ཆུང་ཆུང་བདུན་དུ་བགོས་ཡོང།  མི་སུ་ཡང་དེ་རྒལ་ནས་བསྐྱོད་ཐུབ་ཡོང།

And the Lord will utterly destroy the tongue of the Sea of Egypt, and will wave his hand over the River with his scorching breath, and strike it into seven channels, and he will lead people across in sandals.

T banner - 280 x 8

16  དེ་ཚོའི་ཕ་མེས་ཚོ་ཨི་ཇིབ་ཡུལ་བཞག་ནས་ཡོང་སྐབས་བྱུང་བ་ལྟར།  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་ལྷག་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཨ་སུར་ནས་འཐོན་སའི་རྒྱ་ལམ་ཞིག་བྱུང་བར་འགྱུར་རོ༎

And there will be a highway from Assyria for the remnant that remains of his people, as there was for Israel when they came up from the land of Egypt.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8

ཡེ་ཤ་ཡཱ (10) – Isaiah (10)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (10) – Isaiah (10)

T banner - 280 x 8

1 ཁྱོད་ཚོ་འཛིགས་ཡོད། ཁྱོད་ཚོས་ངའི་མི་མང་ལ་མནར་གཅོད་བྱེད་པའི་ཆེད་དྲང་མིན་པའི་ཁྲིམས་རྣམས་བཟོས་ཡོད་དོ།

Woe to those who decree iniquitous decrees, and the writers who keep writing oppression,

T banner - 280 x 8

2 དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཚོས་དབུལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་དེ་ཚོ་ལ་དྲང་བདེན་ཡོང་བར་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཚོས་ཡུག་མོ་དང་ད་ཕྲུག་ཚོར་བདག་པའི་རྒྱུ་དངོས་སོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་དོ།

to turn aside the needy from justice and to rob the poor of my people of their right, that widows may be their spoil, and that they may make the fatherless their prey!

T banner - 280 x 8

3 ཁྱོད་ཚོར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་སྐབས་ཁྱོད་ཚོས་ཅི་བྱེད་དམ། ཁོང་གིས་ཐག་རིང་ཡུལ་ནས་ཁྱོད་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་རྐྱེན་ངན་འབེབས་གནང་ན་ཁྱོད་ཚོ་ཅི་བྱེད་དམ། ཁྱོད་ཚོ་སྐྱབས་རོགས་ཞུ་བར་གང་དུ་བྲོས་སམ། ཁྱོད་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་གང་དུ་སྦས་ཀྱི་ཡིན་ནམ།

What will you do on the day of punishment, in the ruin that will come from afar? To whom will you flee for help, and where will you leave your wealth?

T banner - 280 x 8

4 ཁྱོད་ཚོ་གཡུལ་དུ་གསོད་པ་དང་ཡང་ན་བཙོན་དུ་འཁྲིད་པར་བྱ། ད་དུང་ཡང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཁྲོ་མ་ཞི་བས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཁོང་གི་ཕྱག་བརྐྱངས་གནང་ཡོད་དོ༎

Nothing remains but to crouch among the prisoners or fall among the slain. For all this his anger has not turned away, and his hand is stretched out still.

T banner - 280 x 8

5 གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཀྱེ་ཨ་སུར། ངས་སུ་ལ་ཁྲོ་བ་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བའི་ཆེད་ཨ་སུར་ལ་དབྱུག་པ་བཞིན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བཞིན་ཡོད།

Woe to Assyria, the rod of my anger; the staff in their hands is my fury!

T banner - 280 x 8

6 ང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་མཁན་དཀོན་མཆོག་མེད་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་འཐབ་པའི་ཆེད་དུ་ངས་ཨ་སུར་ལ་གཏོང་ཡོད། ལམ་དུ་དུལ་ལྟར་མི་ཚོར་རྡོག་བརྫིས་གཏོང་བ་དང་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་པར་ངས་དེ་ཚོར་གཏོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ།

Against a godless nation I send him, and against the people of my wrath I command him, to take spoil and seize plunder, and to tread them down like the mire of the streets.

T banner - 280 x 8

7 འོན་ཀྱང་ཨ་སུར་པ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་རང་གི་ཐུགས་ལ་འཆར་གཞི་དྲག་པོ་ཁག་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གིས་མི་རིགས་མང་པོ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཡོད་དོ།

But he does not so intend, and his heart does not so think; but it is in his heart to destroy, and to cut off nations not a few;

T banner - 280 x 8

8 ཁོས་གཏམ་འདོད་བྱེད་བཞིན་སྨྲས་པ། ངའི་དམག་སྤྱི་རེ་རེ་རྒྱལ་པོ་ཡིན།

for he says: “Are not my commanders all kings?

T banner - 280 x 8

9ངས་ཀཱལ་ནོ་དང་ཀར་ཀེ་མིཤའི་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་དང་ཧ་མད་དང་ཨར་པད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན། ངས་ས་མར་ཡ་དང་དྷ་མསེ་ཀསེ་ཡང་དབང་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ།

Is not Calno like Carchemish? Is not Hamath like Arpad? Is not Samaria like Damascus?

T banner - 280 x 8

10 ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དང་ས་མར་ཡ་ལས་སྐུ་འདྲ་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡོད་མཁན་དང་སྐུ་འདྲར་མཆོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་རྒྱུར་ལག་པ་བརྐྱངས་ཡོད་དོ།

As my hand has reached to the kingdoms of the idols, whose carved images were greater than those of Jerusalem and Samaria,

T banner - 280 x 8

11ས་མར་ཡ་དང་དེའི་སྐུ་འདྲ་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོས་པ་ལྟར། ངས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་མཆོད་པའི་འདྲ་སྐུ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ།

shall I not do to Jerusalem and her idols as I have done to Samaria and her images?”

T banner - 280 x 8

12 འོན་ཀྱང་གཙོ་བོས། ངས་རི་བོ་ཛི་ཡོན་དང་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྗེས་སུ། ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་རང་བསྟོད་དང་ང་རྒྱལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ།

When the Lord has finished all his work on Mount Zion and on Jerusalem, he will punish the speech of the arrogant heart of the king of Assyria and the boastful look in his eyes.

T banner - 280 x 8

13 ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རང་ཉིད་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་ཅན་དང་གཅང་པོ་བཅས་ཡིན། ངས་མི་མང་དབར་གྱི་ས་མཚམས་མེད་པར་བཟོས་པ་དང། དེ་ཚོས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་བླངས་བ་ཡིན། ངས་བ་གླང་བཞིན་དེར་གནས་པའི་མི་མང་ལ་རྡོག་བརྫིས་བཏང་བ་ཡིན་ནོ།

For he says: “By the strength of my hand I have done it, and by my wisdom, for I have understanding; I remove the boundaries of peoples, and plunder their treasures; like a bull I bring down those who sit on thrones.

T banner - 280 x 8

14འཛམ་གླིང་གི་མི་རིགས་རྣམས་བྱིའུ་འི་ཚང་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང། ངས་དེ་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་སྒོ་ང་བསྡུ་བ་ལྟར་ལས་སླ་པོ་བསྡུས་པ་ཡིན། ང་ལ་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་བར་དེ་ཚོའི་ཤོག་པ་ཙམ་ཡང་ཀྲབ་ཀྲབ་བྱས་མེད་པ་དང་སྐད་རྒྱབ་པར་མཆུ་ལྟོ་ཡང་མ་ཕྱེས་སོ་ཅེས་རང་བསྟོད་བྱས་སོ།

My hand has found like a nest the wealth of the peoples; and as one gathers eggs that have been forsaken, so I have gathered all the earth; and there was none that moved a wing or opened the mouth or chirped.”

T banner - 280 x 8

15 འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། སྟ་རེ་ཞིག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་མཁན་མི་དེ་ལས་སྟ་རེ་དེ་སྟོབས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཐུབ་བམ། སོག་ལེ་ཞིག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་མཁན་མི་ཞིག་ལས་སོག་ལེ་གལ་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། དབྱུག་པ་ཞིག་གིས་མི་ཡར་བཏེགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་མིས་དབྱུག་པ་ཡར་བཏེགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ།

Shall the axe boast over him who hews with it, or the saw magnify itself against him who wields it? As if a rod should wield him who lifts it, or as if a staff should lift him who is not wood!

T banner - 280 x 8

16 ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཟ་བཏུང་ལེགས་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ནད་གཞི་བཏང་ནས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་བ་དང། དེ་ཚོའི་ལུས་ལ་མེ་ཞིག་ཡང་ཡང་འབར་བར་འགྱུར་རོ།

Therefore the Lord God of hosts will send wasting sickness among his stout warriors, and under his glory a burning will be kindled, like the burning of fire.

T banner - 280 x 8

17 ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་འོད་དཀོན་མཆོག་ནི་མེ་རུ་འགྱུར་བ་དང། ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་དེས་མེ་ལྕེར་འགྱུར་བ་དང། ཉི་མ་གཅིག་རང་ལ་ཚེར་མ་དང་སྦྱང་ཚེར་བཅས་ཚང་མ་བསྲེགས་པར་འགྱུར།

The light of Israel will become a fire, and his Holy One a flame, and it will burn and devour his thorns and briers in one day.

T banner - 280 x 8

18 ནད་ཚབ་ཆེ་བའི་མི་མེད་པར་བཟོ་བ་ལྟར་ཤིང་ནགས་རྣམས་དང་སྐྱེ་མོས་ཚལ་ལེགས་པོ་རྣམས་ཡོད་པ་རྣམས་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་བར་འགྱུར་རོ།

The glory of his forest and of his fruitful land the Lord will destroy, both soul and body, and it will be as when a sick man wastes away.

T banner - 280 x 8

19 ཤིང་སྡོང་དེ་ལྟ་བུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་ལྷག་ལུས་རྣམས་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་གྲངས་ཀ་རྒྱབ་ཐུབ་བོ༎

The remnant of the trees of his forest will be so few that a child can write them down.

T banner - 280 x 8

20 ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་གསོན་པོར་གནས་མཁན་ཚོས་དེ་ཚོ་ཧ་ལམ་རྩ་མེད་བཟོ་མཁན་གྱི་མི་རིགས་ལ་བློས་མི་འཁེལ་བའི་དུས་ཤིག་ཡོང་ངོ། དེ་ཚོས་ཏན་ཏན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དམ་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པར་འགྱུར།

In that day the remnant of Israel and the survivors of the house of Jacob will no more lean on him who struck them, but will lean on the Lord, the Holy One of Israel, in truth.

T banner - 280 x 8

21 ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་འགའ་ཤས་ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ཕྱིར་ལོག་པར་བྱའོ།

A remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God.

T banner - 280 x 8

22 ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་མཚོའི་ཁར་བྱེ་མ་ལྟར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང། དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གྲངས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཕྱིར་ལོག་བྱའོ། མི་མང་འཇིགས་པར་བྱ་རྒྱུ་གྲ་སྒྲིགས་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་འོས་པ་ཡིན་ནོ།

For though your people Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will return. Destruction is decreed, overflowing with righteousness.

T banner - 280 x 8

23 སྐུ་དབང་ཅན་གྱི་བླ་ན་མེད་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡུལ་གྲུ་ཡོངས་སུ་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་འཇིགས་པ་འཁྱེར་ཡོང་བར་འགྱུར༎

For the Lord God of hosts will make a full end, as decreed, in the midst of all the earth.

T banner - 280 x 8

24 སྐུ་དབང་ཅན་གྱི་བླ་ན་མེད་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛི་ཡོན་དུ་སྡོད་པའི་ཁོང་གིས་མི་མང་རྣམས་ལ་སྔར་ཨི་ཇིབ་པ་ཚོས་བྱས་པ་ལྟར་ཨ་སུར་པ་ཚོས་མནར་གཅོད་བཏང་ན་ཡང་ཁྱོད་ཚོ་མ་འཇིགས་ཤིག

Therefore thus says the Lord God of hosts: “O my people, who dwell in Zion, be not afraid of the Assyrians when they strike with the rod and lift up their staff against you as the Egyptians did.

T banner - 280 x 8

25 ངས་ཁྱོད་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཏོང་ཟིན་པའི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རྗེས་སུ་དེ་ཚོ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན།

For in a very little while my fury will come to an end, and my anger will be directed to their destruction.

T banner - 280 x 8

26 ང་སྐུ་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨོ་རེབ་ཀྱི་བྲག་རིར་མིད་ཡན་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་བརྡུང་བ་ལྟར་ངས་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་ངའི་རྟ་ལྕག་གིས་བརྡུང་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཨི་ཇིབ་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་ལྟར་ཨ་སུར་ལ་ཡང་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།

And the Lord of hosts will wield against them a whip, as when he struck Midian at the rock of Oreb. And his staff will be over the sea, and he will lift it as he did in Egypt.

T banner - 280 x 8

27 དུ་ཚོད་དེ་སླེབས་སྐབས་སུ། ངས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་ཨ་སུར་གྱི་དབང་འོག་ནས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཚོའི་གཉའ་ཤིང་གིས་ཁྱོད་ཚོའི་དཔུང་པའི་སྟེང་དུ་དོད་པོར་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ༎

And in that day his burden will depart from your shoulder, and his yoke from your neck; and the yoke will be broken because of the fat.”

T banner - 280 x 8

28དགྲ་བོའི་དམག་དཔུང་གིས་ཨེ་གྲོང་ཁྱེར་དབང་བཟུང་བྱས་སོ། དེ་ཚོས་མིག་རོན་བརྒྱུད་ནས་ཐོན་ནོ། དེ་ཚོའི་མཁོ་ཆས་རྣམས་མིག་མཤ་རུ་བཞག་གོ

He has come to Aiath; he has passed through Migron; at Michmash he stores his baggage;

T banner - 280 x 8

29 དེ་ཚོས་ལ་རྒྱབ་པ་དང་མཚན་མོར་གྷེ་བཱ་རུ་ཞག་སྡོད་བྱས་སོ། ར་མཱའི་གྲོང་ཁྱེར་གི་མི་མང་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་དང་རྒྱལ་པོ་ས་ཨུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྷི་བི་ཡེའི་མི་མང་རྣམས་བྲོས་སོ།

they have crossed over the pass; at Geba they lodge for the night; Ramah trembles; Gibeah of Saul has fled.

T banner - 280 x 8

30 གྷལ་ལིམ་གྱི་མི་མང་ཚོ་སྐད་རྒྱོབ་ཅིག། ལའི་ཤའི་མི་མང་རྣམས་ཉོན་ཞིག། ཨ་ན་ཐོད་ཀྱི་མི་མང་ཚོ་ལན་རྒྱོབ་ཅིག།

Cry aloud, O daughter of Gallim! Give attention, O Laishah! O poor Anathoth!

T banner - 280 x 8

31 མད་མེ་ནཱའི་མི་མང་དང་གྷེ་བྷིམ་གྱི་མི་མང་རྣམས་རང་གི་སྲོག་གི་ཕྱིར་བྲོས་བཞིན་འདུག་གོ

Madmenah is in flight; the inhabitants of Gebim flee for safety.

T banner - 280 x 8

32 དེ་རིང་དགྲ་བོ་རྣམས་ནོབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་གྲོང་ཁྱེར་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་རི་བོ་ཛི་ཡོན་ལ་མུར་མཛོག་བསྟན་བཞིན་འདུག་གོ

This very day he will halt at Nob; he will shake his fist at the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem.

T banner - 280 x 8

33 ཤིང་སྡོང་ནས་ཡལ་ག་གཅོད་ནས་ཤུགས་ཀྱི་མར་ཟག་པ་ལྟར་དཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རྒྱལ་ཆེ་ཤོས་དང་གོ་གནས་མཐོ་པོ་རྣམས་མར་ཕབ་ནས་དམའ་འབེབས་མཛད་དོ།

Behold, the Lord God of hosts will lop the boughs with terrifying power; the great in height will be hewn down, and the lofty will be brought low.

T banner - 280 x 8

34 ཤིང་ནགས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཤིང་སྡོང་སྟ་རེ་གཅོད་པ་ལྟར་དུ། ལེ་བ་ནོན་གྱི་ཤིང་ལེགས་ཤོས་རྣམས་གཅོད་པ་ལྟར་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོ་གཅོད་པར་མཛད་པར་འགྱུར་རོ༎

He will cut down the thickets of the forest with an axe, and Lebanon will fall by the Majestic One.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8

མདོ་རེ་རེ་བཞིན་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་ལ་གང་བྲིས་པ། (New Series – Post 16)

T banner - 600 x 10

Title: The King Who Rode a Donkey

ཛ་ཀར་ཡ 9:9

ཛི་ཡོན་ཡུལ་གྱི་མི་མང་རྣམས། དགའ་མགུར་སྤྱོད་ཅིག། ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་མི་མང་རྣམས། དགའ་བ་ཆེན་པོས་སྐད་འབོད་སྒྲོགས་ཤིག། སྟོས་ཤིག། གཟི་བརྗིད་དཔལ་དང་རྒྱལ་ཁའི་ངང་། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་རྩར་ཕེབས། ཉམས་ཆུང་དུ་བོང་བུའི་སྟེང་། ཡང་བོང་བུའི་རྟེའུའི་སྟེང་དུ་འཆིབས་ནས་ཕེབས་པར་འགྱུར།

“Rejoice, rejoice, daughter of Zion,
shout aloud, daughter of Jerusalem;
for see, your king is coming to you,
his cause won, his victory gained,
humble and mounted on an ass, on a foal,
the young of a she-ass.

T banner - 600 x 10

 

Explanation

Zechariah’s prophecy was believed by the Jews to describe the Messiah. He would ride into Zion, which is a name for Jerusalem.

 

Fulfilment

Yeshu planned his entry. Read how an unknown disciple had a donkey and its foal ready for him to use on this occasion. The untrained foal let itself be ridden by the gentle Saviour.

མད་ཐཱ། 21:8 – མི་ཚོགས་མང་པོས་རང་གི་གྱོན་པ་ལམ་ལ་བཏིང་ཞིང༌། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་བཅད་དེ་ལམ་དུ་བཀྲམ།

Matthew 21:8 – Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road.

 

Messiah’s Only Act of Violence

Yeshu was so indignant when he found the temple being used for money exchange and for the sale of animals, that he overturned tables, and caused chaos by sending money flying and animals running loose, with no one able to stop him.

ཡོ་ཧ་ནན། 2:14-17

14 དེར་ཁོང་གིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་སྒོ་ར་ལ་བ་གླང་དང༌། ལུག ཕུག་རོན་བཅས་ཚོང་མཁན་དང༌། དངུལ་རྗེ་མཁན་རྣམས་བསྡད་ཡོད་པར་གཟིགས། 15 ཁོང་གིས་ཐག་པའི་རྟ་ལྕག་ཅིག་མཛད་ནས། སྒོ་རའི་ནང་ནས་ལུག་དང་བ་གླང་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཏོན་པ་དང༌། དངུལ་རྗེ་མཁན་གྱི་ལྕོག་ཙེ་མགོ་རྟིང་བསློགས་ནས་དངུལ་སྒོར་གཏོར། 16 ཕུག་རོན་ཚོང་མཁན་རྣམས་ལ་ “འདི་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་ཕྱིར་ཁྱེར་ཞིག ངའི་ཡབ་ཀྱི་གནས་མཆོག་ནི་ཚོང་རར་མ་བྱོས་” ཞེས་བཀའ་གནང༌། 17 ཁྱེད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་ཆེད་དུ་བརྩོན་སེམས་ཀྱིས་ང་མེད་པ་བཟོ་བར་བྱ་ཞེས་མདོ་ལས་བྲིས་འདུག་པ་དེ་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་དྲན།

 

Having arrived in the temple, it was children – not the chief priests and the experts in the law – who cried, “Hosanna (Hebrew for ‘save us’) to the Son of David” (quoting Psalm 118, a victory psalm).

མད་ཐཱ། 21:14-17

14 ལོང་བ་དང་ཞ་བོ་རྣམས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚོའི་ནད་གསོས་པར་མཛད། 15 ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང༌། ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་པ་མཐོང་བ་དང༌། ཡང་མཆོད་ཁང་གི་ཁྱམས་རའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཆེན་པོས་ “རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་ལ་ཧོ་ཟན་ནཱ་” ཞེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཁྲོས་ཏེ། 16 ཁོང་ལ་ “ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གང་བཤད་པ་ཐོས་སམ་” ཞེས་སྨྲས་པས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་ “ཐོས་སོ། ཕྲུ་གུ་དང་འོ་འཐུང་བའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅེས་མདོ་ལས་བཀླགས་མ་མྱོང་ངམ་” ཞེས་གསུངས། 17 དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་བཞག་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་བྲལ་ནས་པེ་ཐན་ཡཱ་གྲོང་སྡེ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། མཚན་མོ་དེར་བཞུགས། ཤིང་འབྲས་མེད་པའི་བསེ་ཡབ་ཤིང༌།

The children and the foal knew who he was; but the Jewish sangha (dge ‘dun) did not want to know who he was.

 

T banner - 600 x 10

 

Footnote

It was like a victory parade; as for Yeshu His righteousnss had been established – He was being acknowledged by the crowds as Messiah.

A few days later, Yeshu allowed the Jewish authorities to arrest him secretly, to try him unfairly, and then to have him crucified by the Romans.

He did not force men to believe in him.

 

Next Post – Messiah’s Suffering and His End – All was Foretold.