གསུང་མགུར 14 – Psalm 14

གསུང་མགུར 14 – Psalm 14

1  གླེན་པའི་སེམས་ནང་དཀོན་མཆོག་མེད་ཅེས་བརྗོད།

དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ངན་སྤྱོད་ལོག་པར་བྱས།

དེ་ཚོས་ཡ་ང་པོ་ལས་ངན་ཤ་སྟགས་བྱས།  ཚུལ་མཐུན་ལས་བྱ་མཁན་སུ་ཡང་མེད།

2  མིའི་རིགས་ཤེས་རབས་ཅན་དང་ཁོང་ལ་མཆོད་མཁན་རྣམས།

ཨེ་ཡོད་དགོངས་ཏེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  མཐོ་རིས་གནས་ནས་རྒྱུན་དུ་གཟིགས་ཤིང་བཞུགས།

3  འོན་ཀྱང་དེ་ཚོ་ཚང་མས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་ངན་པ་གཅིག་པ་ཡིན།

ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག་གོ།

4  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འདྲི་གནང།  སྐྱེ་བོ་དེ་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མིན་ནམ།

སྤྱོད་ངན་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཏི་མུག་ཅན་ཡིན་ནམ།

དེ་ཚོས་ང་ཡི་མི་འབངས་འཕྲོག་བཅོམ་གྱིས།

རང་ཉིད་འཚོ་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་ལས་བྱས།  དེ་ཚོས་ནམ་ཡང་སྨོན་ལམ་མི་འདེབས་སོ།

5  འོན་ཀྱང་དེ་ཚོ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་འགྱུར།  གང་ལགས་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཉིད་ནི།

ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་སྲུང་མཁན་མཉམ་དང་འགྲོགས།

6  ངན་པས་དུལ་སེམས་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་ལ།  རྒྱུན་དུ་འཚེ་བ་བར་ཆད་གཏོང་ཐབས་བྱས།

འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚོའི་སྐྱབས་གནས་ལགས།

7  ཛི་ཡོན་གནས་ནས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཡི་ཕྱོགས།  རྒྱལ་ཁ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་ཁོ་བོ་ཡིས།

སེམས་ནས་སྨོན་འདུན་གང་མང་ཞུས་པ་ཡིན།  ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།

སླར་ཡང་ཕྱུག་པོར་བཟོས་པའི་དུས་སྐབས་སུ།  དེ་ཚོར་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་བྱུང་༎

 

1 The fool says in his heart, “There is no God.” They are corrupt, they do abominable deeds; there is none who does good.

2 The Lord looks down from heaven on the children of man, to see if there are any who understand, who seek after God.

3 They have all turned aside; together they have become corrupt; there is none who does good, not even one.

4 Have they no knowledge, all the evildoers who eat up my people as they eat bread and do not call upon the Lord?

5 There they are in great terror, for God is with the generation of the righteous. 6 You would shame the plans of the poor, but the Lord is his refuge.

7 Oh, that salvation for Israel would come out of Zion! When the Lord restores the fortunes of his people, let Jacob rejoice, let Israel be glad.

 

གསུང་མགུར 13 – Psalm 13

གསུང་མགུར 13 – Psalm 13

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ག་དུས་བར།

ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ནས་བསྙེལ་བར་མཛད་གནང་ངམ།

ག་དུས་བར་དུ་ང་ལས་གབ་པར་མཛད།  དུས་གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ།

2  ནམ་བར་ང་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་སམ།

ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་འཁྱེར་དགོས་སམ།

ག་དུས་བར་དུ་ངའི་ཐོག་དགྲ་བོ་རྒྱལ།

3  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལགས།

ང་ལ་གཟིགས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་།  ང་ཡི་ནུས་སྟོབས་སླར་གསོ་མཛད་གནང་སྟེ།

ང་ལ་ཤི་རུ་འཇུག་པ་མ་གནང་ཞིག།

4  ང་ཡི་དགྲ་བོས་ང་ཚོས་ཁོ་ལ་ཕམ་པར་བྱས་ཞེས་སྨྲ་མ་འཇུག་ཅིག།

ཉམ་རྒུད་ཕྱིན་པའི་ང་ཡི་གནས་སྟངས་ལ།  དེ་ཚོར་སྙིང་ཚིམ་འདེབས་པར་མ་འཇུག་ཅིག།

5  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་ལ།  ང་ནི་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་བརྟེན་པོ་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱབས་མཛད་ངེས་པས།  ང་ནི་བློ་སེམས་དགའ་ཞིང་ཡི་རང་ངོ་།

6  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་དབྱངས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ང་ལ་བཟང་པོ་གནང་༎

 

1 How long, O Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? 2 How long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me?

3 Consider and answer me, O Lord my God; light up my eyes, lest I sleep the sleep of death, 4 lest my enemy say, “I have prevailed over him,” lest my foes rejoice because I am shaken.

5 But I have trusted in your steadfast love; my heart shall rejoice in your salvation. 6 I will sing to the Lord, because he has dealt bountifully with me.

 

མད་ཐཱ། 2:1-8 – Saturday Morning Class

མད་ཐཱ། 2:1-8

1  དེ་ཡང་ཧེ་རོ་དཱ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པའི་དུས་སུ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ནི་ཡ་ཧུ་དཱའི་ཡུལ་གྱི་པེད་ལེ་ཧེམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས༌རྗེས།  ཤར་ཕྱོགས་ནས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་ལ་ཕེབས༌ཏེ།

2  ཡ་ཧུ་དཱའི་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དེ་གང་དུ་བཞུགས༌སམ།  ངེད་ཅག་གིས་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཁོང་གི་སྐར་མ་མཐོང་སྟེ་ཁོང་ལ་མཇལ་དུ་ཡོང་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

3  རྒྱལ་པོ་ཧེ་རོ་དཱ་ཡིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་སེམས་འཁྲུགས་ཤིང་།  ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་གྱི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང༌།

4  རྒྱལ་པོས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་ཡུལ་མིའི་ཁྲོད་ཀྱི་མཁན་པོ་ཐམས་ཅད་བསྡུས༌ཏེ།  སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཡུལ་གང་ནས་འཁྲུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་དྲིས་པ༌དང༌།

5  དེ་རྣམས་ན༌རེ། ཡ་ཧུ་དཱའི་ཡུལ་གྱི་པེད་ལེ་ཧེམ་དུ་སྐུ་འཁྲུང་བར༌འགྱུར།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས་ལུང་སྟོན་པས།

6  ཡ་ཧུ་དཱ་ཡི་ཡུལ་གྱི་པེད་ལེ༌ཧེམ།།

ཁྱོད་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་ཡི་དཔོན་རིགས་ལས།།

གོ་ས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།།

ཁྱོད་ལས་མངའ་མཛད་པ་ཞིག་འཁྲུང་བར༌འགྱུར།།

ཁོང་གིས་མི་རྒྱུད་ཡེས་ར་ཨེལ་ནི་སྐྱོང་།།

7  དེ་ནས་ཧེ་རོ་དཱས་མཁས་པ་དེ་རྣམས་ལྐོག་ནས་བོས༌ཏེ།  སྐར་མ་དེ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བྱུང་བར་ཞིབ་ཏུ་རྩད་བཅད་པ༌དང༌།

8  དེ་རྣམས་པེད་ལེ་ཧེམ་དུ་མངགས༌ཏེ།  ཕྲུ་གུ་དེའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་ཚོལ༌ཅིག  ཕྲུ་གུ་དེ་རྙེད་པ་དང་བདག་ལ་ལན་སྐུར༌ཅིག ང་རང་ཡང་ཁོང་ལ་མཇལ་དུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ༌ལ།

Study Points

. The birth of Jesus as King and Savior not observed through grand ceremony and splendid public display in Jerusalem but instead discovered by Gentiles who came from far away in search of the Messiah having seen extraordinary phenomenon – the star – as a signal given by heaven of the birth of an extraordinary person

. These sincere but foreign worshipers came to Jerusalem the capital of Israel expecting to find the Messiah but were re-directed to Bethlehem a place of little significance of that time

. The visitation of these Gentiles exposed the ignorance and surprise of Herod the king together with people of Jerusalem who had the writings of Moses and the prophets informing them of the coming Messiah

. The birth of Jesus in humble environment and near obscurity but made known with extraordinary discovery by those far away from Jerusalem highlighted the faithfulness of God’s providence in keeping His promises