མད་ཐཱ། 4:18-22 – Saturday Morning Class

མད་ཐཱ། 4:18-22

 

18  དེ་ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཉིད་མཚོ་ག་ལིལ་གྱི་མཚོ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་པ༌ན།  སི་མོན་ཞེས་ཀྱང་འབོད་པའི་པེ་ཏྲོ་དང་ཨན་དྲི་ཡཱ་སྟེ་ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་མཚོ་ནང་དུ་དྲ་རྒྱ་འཕེན་བཞིན་པ་གཟིགས༌ཤིང༌།

19  ཁོང་གིས་དེ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གི་རྗེས་སུ་ཤོག༌དང༌།  ངས་ཁྱོད་གཉིས་ལ་ཉ་ཐོབ་པ་ལྟར་མི་ཡང་འཐོབ་པར་བྱའོ་གསུངས་མ༌ཐག

20  ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་དྲ་རྒྱ་དོར་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ༌འབྲངས།

21  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མདུན་དུ་ཕེབས་པ༌ན།  ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་གྲུ་སྟེང་དུ་རང་གི་ཕ་ཟེ་བད་ཡཱ་དང་མཉམ་དུ་དྲ་རྒྱ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པ་གཟིགས་ཏེ་ཁོ་གཉིས་ཚུར་བོས་པ༌ན།

22  ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་མ་ཐག་རང་གི་ཕ་དང་མཚོ་གྲུ་བསྐྱུར་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས༌སོ།།

 

 

Study Points (Matthew 4:18-22)

. Jesus calling of His disciples

. Jesus knew He will also face persecution and death for preaching the truth of God’s word as John the Baptist had suffered

. The words of God must continue to be preached and from generation to generation people must hear God’s truth

. These disciples Jesus called were not just to observe His teaching but to go and make disciples of all nations

 

 

Matthew 4:18-22

18 While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon (who is called Peter) and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen.

19 And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”

20 Immediately they left their nets and followed him.

21 And going on from there he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them.

22 Immediately they left the boat and their father and followed him.

 

༄༄། །ཡེ་ཤུ་པའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན། – Questions and answers about the Christian Faith (07)

༄༄།  །ཡེ་ཤུ་པའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

Questions and answers about the Christian Faith

Originally published by “researchonwords”

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

ལེའུ་བདུན་པ།

 

95  དྲི་བ།    དམ་པའི་གསུང་རབ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།

ལན།     དེ་(མི་ཚོའི་ཆེད་དུ་) ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཡོད་པའི་ཆེས་དམིགས་

བསལ་གྱི་འབྲི་ཡིག་ཅིག་རེད།     ང་ཚོས་གསུང་རབ་འདི་ཚོ་ཀློག་པའི་སྒོ་ནས་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་

སུ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

 

96   དྲི་བ།    དམ་པའི་གསུང་རབ་ལ་དབྱེ་ན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད།

ལན།     དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད་རེད།     ཞལ་ཆད་རྙིང་པ་དང་ཞལ་ཆད་གསར་པ།     འདི་ཚོ་གཉིས་

ཀར་ནང་བསྟན་བཅོས་དང་ལེའུ་མང་པོ་ཡོད་རེད།

 

97   དྲི་བ།    ཞལ་ཆད་རྙིང་པའི་མདོ་དེ་ཚོ་ག་ནས་བྱུང་རེད།

ལན།     དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་པ་རེད།    ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ཁོང་འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ནང་སྐུ་མ་འཁྲུངས་

པའི་ལོ་མང་པོ་གོང་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་རྗིའུའི་ལུང་སྟོན་པ་

ཚོ་ལ་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་བྲིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་བཀའ་གནང་པ་རེད།

 

98    དྲི་བ།    ཞལ་ཆད་གསར་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཚོ་ག་ནས་བྱུང་རེད།

       

ལན།     དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་པ་རེད།      དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་

ཁོང་གི་ཉེ་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་འབྲི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་བཀའ་གནང་པ་རེད།

 

99   དྲི་བ།    དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་དང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་དཔེ་ཆ་གཞན་དག་ཚོའི་དབར་ཁྱད་

པར་ཡོད་རེད་པས།

ལན།    འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་གཞན་དག་ཚང་མ་མིའི་རིག་པ་དང་བསམ་བློའི་ཐོག་ནས་

བྲིས་པ་རེད།     ཡིན་ན་ཡང་དམ་པའི་གསུང་རབ་དེ་འདི་འདྲ་མ་རེད།    དེ་ཚོ་མི་ཚོས་དམ་པའི་

ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་སྐུལ་མ་གནང་པའི་ཐོག་ནས་བྲིས་པ་རེད།      འདིའི་དོན་དག་གང་ཡིན་ཟེར་ན།

དཀོན་མཆོག་གི་མི་དམ་པ་ཚོས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་ག་རེ་གསུངས་པ་དེ་བྲིས་

གནང་པ་རེད།

 

100  དྲི་བ།    ང་ཚོས་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་དག་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་པས།

ལན།    (གསུང་རབ་ནང་གི་འབྲི་ཡིག་དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཕེབས་ཙང་།     དེ་ཚོ་དམིགས་བསལ་ཞེ་

དྲག་རེད།     གསུང་རབ་རྙིང་པ་ནང་ལ་ཡང་རྗིའུ་མི་ཚོའི་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཡོད་རེད།    གལ་

སྲིད་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་ཞུ་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཕྱག་རོགས་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན་ན།

ཁོང་གིས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་དག་

རྟོགས་ཐུབ་པའི་ཕྱག་རོགས་གནང་གི་རེད།

                

 

101   དྲི་བ།    ཡིན་ན་ཡང་གལ་སྲིད་ང་ཚོ་ཡི་གེ་ཀློག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད།

ལན།    གསུང་རབ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱབ་ནས་ཀློག་པའི་སྐབས་ང་ཚོ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱས་ནས་

ཉན་པ་དང་།     དེ་ཚོ་བློ་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་དགོས།     ཁྱེད་རང་ཚོས་དེ་ཚོའི་དོན་

དག་ཀྱང་བསམ་བློ་གཏིང་རིང་པོ་གཏོང་དགོས།     གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ཚོས་མགོ་ཚོད་ཀྱི་མེད་ན།

གཞན་དག་ཀློག་ཤེས་མཁན་ཚོ་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་རོགས་ཟེར་ནས་ལོབ།

 

102    དྲི་བ།    དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱིས་བཀའ་གནང་པ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

        

ལན།    ང་ཚོས་རང་གི་སེམས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་དགོས་པ་དང་།     སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་དད་

པ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་དང་།     དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་དང་གཏང་རག་འབུལ་དགོས་ཟེར་

ནས་གསུང་རབ་གསར་པ་ནང་ང་ཚོར་སྐུལ་མ་གནང་གི་ཡོད་རེད།     ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པའི་རྗེས་འབྲས་ལ་ང་ཚོ་ལ་མི་འཇིག་པའི་མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་གསར་པ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།

 

103  དྲི་བ།   ‘སེམས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བ་’ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།

ལན།    དེའི་དོན་དག་ནི་ང་ཚོས་སྡིག་པ་དང་ཉེས་སྤྱོད་བྱས་པ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་གིས་སེམས་སྐྱོ་སྣང་བྱེད་པ་

ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།     ང་ཚོས་འགྱོད་བཤགས་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་བསམ་བློ་དང་བྱ་བ་ངན་པ་དེ་ཚོ་

སྤོང་བ་དང་།     ང་ཚོའི་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད།    ང་ཚོས་ང་

རང་ཚོ་ལ་སྡིག་སེལ་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་ཁོང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།

 

104    དྲི་བ།    ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱེད་དགོས་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།

ལན།     ཡེ་ཤུ་ཁོང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྐྱབས་མགོན་ཡིན་ན་ཡང་།     གང་ཟག་མི་རེ་ངོ་རེས་ཁོང་ལ་ཁོང་

རང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་རེད།     ཁྱེད་རང་ཚོས་

དེ་ཁོང་རྒྱང་ཤིང་ཐོག་སྐུ་གཤེགས་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་སྡིག་པའི་དོན་ལ་རང་གི་སྐུ་སྲོག་ཕུལ་པ་

དེ་ལ་གཏང་རག་འབུལ་བའི་སྒོ་ནས་འདི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།     འདི་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་རང་

ཚོས་ཁོང་གི་བླ་ན་མེད་པའི་དགེ་བ་ལ་བློ་གཏད་བཅོལ་གྱི་ཡོད་རེད།

 

105   དྲི་བ།    དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།

ལན།     དེའི་དོན་དག་དཀོན་མཆོག་ལ་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་རང་གི་སྙིང་ཁོང་ནས་བསྟོད་པ་དང་

གཏང་རག་འབུལ་བ་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།

 

106    དྲི་བ།    མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།

ལན།    འཆི་བའི་དུས་སུ་ང་ཚོའི་སེམས་དང་ལུས་འབྲལ་དུས།    ཤེས་པ་(སེམས་ཉིད་) དེ་རྟག་ཏུ་དཀོན་

མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་རེད།     མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་གི་དོན་དག་འདི་རེད།

(གསུང་རབ་གསར་པ་ནང་ཡེ་ཤུ་ཡིས་མཐའ་མེད་པའི་མི་འཇིག་པའི་སྲོག་གི་སྐོར་ལ་སློབ་གནང་

གི་ཡོད་རེད།     མི་ཚང་མ་ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལྦ་གི་མི་རྒྱུད་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་སྐྱེ་དུས་

ནས་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྲོག་ཡོད་རེད།     ང་ཚོས་ཡེ་ཤུ་ལ་ང་རང་ཚོའི་སྡིག་པ་ལ་སྡིག་

སེལ་གནང་རོགས་ཞུ་བ་དང་ང་ཚོ་བསྐྱབ་གནང་རོགས་ཞུ་དུས།     ང་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་མི་འཇིག་པའི་

མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་གི་སོན་བཏབས་པ་འདྲ་པོ་རེད།     ང་ཚོ་ཤི་བའི་རྗེས་ལ་ང་ཚོས་དམ་པའི་

ཞིང་ནང་སྲོག་གསར་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མྱོང་ཚོར་འབྱུང་གི་རེད།)

 

གསུང་མགུར 48 – Psalm 48

གསུང་མགུར 48 – Psalm 48

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རླབས་ཆེན་ཡིན་པ་དང།  ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ།

ཁོང་གི་དམ་པའི་རི་བོ་རུ་ཁོང་ལ་རབ་ཏུ་བསྟོད་འོས་སོ།

2  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཛི་ཡོན་རི་བོ་མཐོ་ཞིང་མཛེས།  རྒྱལ་པོ་ཆེནཔོའི་གྲོང་ཁྱེར་འདིས།

འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་དགའ་སྤྲོ་འཁྲེར་ཡོང་ངོ་།

3  གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་འཛིང་རའི་ནང་ཁོང་མཉམ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད།  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་སྟོན་གནང་ཡོད།

4  རྒྱལ་པོ་ཡོངས་རྫོགས་འཛོམས་ནས།  རི་བོ་ཛི་ཡོན་འཐབ་པར་འོངས།

5  འོན་ཀྱང་དེ་དག་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་སྐྱེས།  དེ་ཚོ་ཧང་སང་འཇིགས་ཏེ་བྲོས་སོང་ངོ་།

6  བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་གྲབ་ཡོད་པ་ལྟར།  དེ་ཚོ་དེ་རུ་འཇིགས་པ་དང་ནི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང།

7  ཁྱེད་ཀྱིས་ཏར་ཤིཤ་ཀྱི་གྲུ་གཟིང་རྣམས་ཤར་གྱི་རླུང་གིས་བསིལ་བུར་བཅག་པ་ལྟར།

དེ་དག་ལ་འཇིགས་པར་མཛད།

8  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་མཛད་ང་ཚོས་ཐོས་ཡོད་དོ།  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།

ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ།  དེ་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐོང་ཡོད་དོ།

གྲོང་ཁྱེར་འདི་ལ་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ།  ཁོང་གིས་ཁམས་བཟང་འཇོག་པར་འགྱུར།

9  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་མཆོད་ཁང་དུ།  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་དྲན།

10  མི་ཚོས་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་པ་དང་།  ས་གཞི་ཡོངས་སུ་ཁྱེད་མཚན་ཁྱབ་ནས་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཡོད་དོ།

11  ཛི་ཡོན་གྱི་མི་ཚོ་དགའ་བར་ཤོག།  ཁྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་དཔྱོད་དྲང་པོ་གནང་ཡོད་དོ།

ཡ་ཧུ་དཱ་ཡི་གྲོང་རྣམས་དགའ་བར་ཤོག།

12  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་མང་ཛི་ཡོན་ལ་ནི་ཕྱོགས་བཞིར་བསྐོར།

གྷན་དྷོ་ལ་རྣམས་ནི་ཇི་ཡོད་གྲངས་རྩིས་ཤིག།

13  ལྕགས་རི་དེ་ཚོ་དོ་སྣང་གྱིས་ནས་འཛིང་ར་རྣམས་རྟགས་ཞིབ་བྱོས།

མ་འོངས་པ་ཡི་མི་རབས་ལ་འདི་ལྟར་ཤོད་ཐུབ་ཡོང་།

14  དཀོན་མཆོག་འདི་ནི་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།

མ་འོངས་དུས་སུ་ཁོང་གིས་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོར་དབུ་འཁྲིད་མཛད༎

 

 

1 Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God! His holy mountain, 2 beautiful in elevation, is the joy of all the earth, Mount Zion, in the far north, the city of the great King.

3 Within her citadels God has made himself known as a fortress.

4 For behold, the kings assembled; they came on together.

5 As soon as they saw it, they were astounded; they were in panic; they took to flight.

6 Trembling took hold of them there, anguish as of a woman in labor.

7 By the east wind you shattered the ships of Tarshish.

8 As we have heard, so have we seen in the city of the Lord of hosts, in the city of our God, which God will establish forever. Selah

9 We have thought on your steadfast love, O God, in the midst of your temple.

10 As your name, O God, so your praise reaches to the ends of the earth. Your right hand is filled with righteousness.

11 Let Mount Zion be glad! Let the daughters of Judah rejoice because of your judgments!

12 Walk about Zion, go around her, number her towers, 13 consider well her ramparts, go through her citadels, that you may tell the next generation 14 that this is God, our God forever and ever. He will guide us forever.