འགོད་པ། 8 – Genesis 8

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

ཆུ་ལོག་ཆད་པའི་སྐོར།

 

1 འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ད་དུང་ནོ་ཨ་དང་གྲུའི་ནང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ཆུའི་སྒང་ལ་རླུང་ཞིག་རྒྱུག་བཅུག་པ་དང་ཆུ་དམའ་བར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།

2 རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་གི་ཆུ་མིག་དང་ནམ་མཁའི་ཆུ་སྒོ་བཀག་ནས་དྲག་ཆར་ཆད།

3 ཉི་མ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་ཆུ་དལ་པོར་ཉུང་ཕྲིས་ཏེ།

4 ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་གྱི་ཉིན་ཨ་ར་རཌ་ཟེར་བའི་ཡུལ་གྱི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟེང་ལ་གྲུ་དེ་བསྡད།

5 ཆུ་དེ་དམའ་བར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཉིན་དང་པོར་རིའི་རྩེ་རྣམས་ཐོན།

6 ཉི་མ་བཞི་བཅུའི་རྗེས་སུ་ནོ་ཨས་གྲུའི་སྒེ་ཁུང་ཕྱེ་ནས།

7 ཕོ་རོག་ཞིག་གློད་དེ་ས་མ་སྐམ་པའི་ཙམ་ལ་ཕར་ཚུར་ཕུར་རོ།

8 དེ་ནས་ཡང་ཆུ་རྣམས་སྐམ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཕྱིར་ནོ་ཨས་ཕུག་རོན་གཅིག་བཏང་ནས།

9 ས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་དུང་ཡང་ཆུ་ཡོད་པས། ཕུག་རོན་དེ་ལ་སྡོད་ས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གྲུའི་རྩར་ལོག་ནས་ཡོང་ཤིང༌། ནོ་ཨས་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་ཕུག་རོན་བཟུང་སྟེ་གྲུའི་ནང་བཞག

10 ཉི་མ་བདུན་གྱི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ཡང་བསྐྱར་ཕུག་རོན་ཞིག་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང་བས།

11 ཕུག་རོན་དེ་དགོང་དྲོ་ལོག་ཡོང་ནས། ཤིང་སྐྱུར་རུའི་ལོ་མ་སོས་པ་ཞིག་མཆུ་ཏོར་ཁྱེར་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ། ཆུ་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ནོ་ཨས་ཤེས།

12 དེ་ནས་ཡང་ཁོང་གིས་ཉི་མ་བདུན་བསྒུགས་ནས་ཕུག་རོན་ཞིག་བཏང་བས། དེ་ཁོང་གི་རྩར་ཕྱིར་མ་ལོག

13 ནོ་ཨ་དགུང་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་མེད་གཅིག་གི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ལོན་པའི་ཉིན་ཆུ་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཚར་ཡོད་པས། ནོ་ཨས་གྲུའི་ཐོག་ཕྱེ་ཏེ་ཕྱོགས་བཞིར་བལྟས་ཤིང་ས་སྐམ་པོར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་མཐོང༌།

14 ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་གྱི་ཉིན་ས་ནི་ཡོངས་སུ་སྐམ་ཡོད།

15 དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་ལ་

16 “ད་ཁྱེད་རང་དང་ཁྱེད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་གསུམ་དང་ཁོ་ཚོའི་བཟའ་ཟླ་རྣམས་གྲུ་ནས་ཐོན་ཞིག

17 ཡང་ཁྱེད་ཚོ་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་དུད་འགྲོ་དང་སྲོག་ཆགས་འབུ་སྲིན་བྱ་བྱིའུ་ཐམས་ཅད་ཡང་གྲུ་ནས་ཕྱིར་ཁྲིད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚོ་རྒྱུད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ་མང་པོ་འཕེལ་ནས་ས་གཞི་འགེངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་” ཞེས་བཀའ་གནང༌།

18 ནོ་ཨ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་དང༌། ཁོང་གི་བུ་གསུམ་དང་ཁོ་ཚོའི་བཟའ་ཟླ་རྣམས་གྲུའི་ནང་ནས་ཐོན་པ་དང༌།

19 ཡང་དུད་འགྲོ་དང་སྲོག་ཆགས་འབུ་སྲིན་བྱ་བྱིའུ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་དུ་གྲུ་ནས་ཕྱིར་ཐོན།

20 དེ་ནས་ནོ་ཨས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བརྩིགས་ནས་དུད་འགྲོ་དང་བྱ་བྱིའུ་ཁྲོད་ནས་རིགས་གཙང་བ་རེ་རེ་བླངས་སྟེ་བསད་ནས་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་སྲེག་སྟེ་མཆོད་པ་ཕུལ།

21 མཆོད་པ་དེའི་དྲི་བསུང་ཞིམ་པོ་བསྣམས་ནས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མ་མི་ཆུང་དུས་ནས་ཁོའི་བསམ་པ་ངན་པ་ཡིན་པ་ཤེས། འོན་ཀྱང་ད་ཕྱིན་ཆད་མིའི་སེམས་ངན་པ་ཡིན་ཀྱང་ངས་ས་གཞིར་ཆད་པ་གཅོད་པར་མི་བྱ། ད་ལན་ངས་ཁོ་ཚོ་མེད་པ་བྱས་པ་ལྟར་ད་ནས་བཟུང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་གཅོད་པར་མི་བྱ།

22 འཇིག་རྟེན་མཐའ་མའི་བར་དུ་ནི།།

ཞིང་ལ་སོན་འདེབས་སྟོན་ཐོག་སྡུད།།

ཚ་གྲང་དབྱར་དགུན་དུས་བཞི་དང༌།།

ཉིན་མཚན་ལ་སོགས་ཆད་མེད་ཡོད།།

ཞེས་ཐུགས་ལ་དགོངས་སོ།།

ཡེ་ཤ་ཡཱ 6:1-6

1རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཛི་ཡཱ་གྲོངས་པའི་ལོ་དེ་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་པོ་སྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྟེང་བཞུགས་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གི་ན་བཟས་མཆོད་ཁང་ཆ་ཚང་ཁེངས་ཡོད་པ་ངས་མཇལ་བྱུང།

2ཁོང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་སེ་རཕེ་རྣམས་ལངས་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚོ་རེ་རེར་ཤོག་པ་དྲུག་དྲུག་འདུག དེ་ཚོ་རེ་རེས་ཤོག་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་གདོང་བཀབ་པ་དང་གཉིས་ཀྱིས་གཟུགས་བཀབ་པ་དང་གཞན་གཉིས་པོ་དེས་འཕུར་བཞིན་འདུག

3དེ་ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་། དམ་པ་དམ་པ་དམ་པ་། ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན། ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་བོ་ཅེས་སྨྲ་བཞིན་འདུག་གོ།

4དེ་ཚོའི་སྐད་ཀྱི་སྒྲས་མཆོད་ཁང་གི་རྨང་གཞི་གཡོ་བ་དང་མཆོད་ཁང་དེ་ཉིད་དུ་བས་ཁེངས་པར་འགྱུར་རོ།

5ངས་སྨྲས་པ་ཡིན། ང་ལ་རེ་བ་གང་ཡང་མེད། ང་འཇིགས་ནས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ངའི་མཆུ་ལྟོ་ནས་ཐོན་པའི་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་སྡིག་ཅན་ཡིན་པ་དང་ང་མི་མང་སྡིག་ཅན་གྱི་ཚིག་རེ་རེ་ཤོད་མཁན་གྱི་ཁྲོད་དུ་བསྡད་ཡོད་དོ། ཡིན་ན་ཡང་ངའི་མིག་གིས་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མཇལ་བྱུང་ངོ།

6དེ་ནས་སེ་རཕེ་གཅིག་གིས་སྐམ་པས་མཆོད་ཁྲིད་ནས་མེ་འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་སོལ་ལ་འཁྱེར་ཡོང་ནས་ངའི་སར་འཕུར་ཡོང་ངོ།

གསུང་མགུར 19:14

14ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སྐྱབས་གནས་དང་།

ཐར་ལམ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་པོ་ཡིན་པས་ན། ང་ཡི་ཚིག་དང་བསམ་བློ་གཉིས་པོ་ནི།

ཁྱེད་ལ་ངོས་ལེན་འོས་པ་ཡིན་པར་ཤོག།