JACOB AND FAMILY ESCAPE AND ARE CHASED

Last time we read how Jacob and Rachel and Leah had decided to leave secretly. This they did while Laban was away shearing his flock.

********

700 Km to Reach Canaan

བཀོད་པ 31:22-23

22ཉིན་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་ལ་བན་གྱིས་ཡ་ཀོབ་བྲོས་པའི་སྐོར་ཐོས་པ་དང་།

23ཁོས་རང་གི་མི་རྣམས་མཉམ་དུ་འཁྲིད་དེ་ཉིན་བདུན་གྱི་བར་དུ་རྗེས་དེད་བྱེད་ཅིང་ཡུལ་གྷིལ་ཨད་ཀྱི་རིའི་ཡུལ་ཁག་ཏུ་ཡ་ཀོབ་ལ་རྗེས་ཟིན་ནོ།

It was only after the huge caravan of Jacob’s household and the slow-moving flocks had a 3-day start, that Laban and his band of male relatives set off in hot chase. But Jacob’s party had already traveled 670 km before Laban came close behind them in Gilead.

 

God Warns Laban

བཀོད་པ 31:24

24འོན་ཀྱང་མཚན་དེར་རྨི་ལམ་ནང་མངོན་པར་བྱུང་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ལ་བན་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡ་ཀོབ་ལ་གནོད་པ་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་།

Their camps are now not far apart. What would Laban do in his anger the next day? The Lord who had helped Abraham when he deceived the Pharaoh of Egypt (Gen 12:10-20), and who had helped Isaac when he deceived King Abimelech of the Philistines (Gen 26:6-11), now warns Laban who has been tricked by Jacob, ‘You are neither to hinder nor to help him.’

 

Confrontation (kdong bsher)

བཀོད་པ 31:25-32

25ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རིའི་སྟེང་དུ་གུར་ཕུབ་ཡོད་དོ། ལ་བན་དང་ཁོའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་གྷིལ་ཨད་ཀྱི་རིའི་ཕྱོགས་སུ་གུར་ཕུབས་སོ།

26ལ་བན་གྱིས་ཡ་ཀོབ་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སླུས་ཏེ་དམག་སར་བུད་མེད་རྣམས་བཟུང་བ་ལྟར་ངའི་བུ་མོ་རྣམས་ཅིའི་ཕྱིར་འཁྱེར་བ་ཡིན་ནམ།

27ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མ་བཤད་པར་བྲོས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ང་ལ་བཤད་ཡོད་ན་ངས་དགའ་སྟོན་བྱེད་ཅིང་གླུ་ལེན་པ་དང་། ལག་རྔ་བརྡུང་བ་དང་། པི་ཝང་གཏོང་བ་དང་ བཅས་ཁྱོད་ལ་འགྲོ་བཅུག་པ་ཡོད།

28ངའི་བུ་མོ་ཚོ་དང་། ཚ་བོ་དང་ཚ་མོ་རྣམས་ལའང་ཁ་སྐྱེལ་ནས་ག་ལེ་སོང་ཞིག་ཅེས་བརྗོད་མ་བཅུག་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གླེན་པ་ཡིན།

29ཁྱོད་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་བའི་དབང་ཆ་ང་ལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་མི་ཆོག་ཅེས་མདང་མཚན་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཟོན་བརྡ་གནང་བྱུང་།

30ཁྱོད་རང་གི་ཁང་པར་ལོག་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་སོ། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་ཁང་པའི་སྐུ་འདྲ་རྣམས་རྐུས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་།

31ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཁོ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་རང་གི་བུ་མོ་རྣམས་ང་ལས་འཕྲོག་ཡོང་བསམ་ནས་ང་འཇིགས་སོ།

32འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་རྣམས་མི་སུ་ཞིག་གིས་བརྐུས་ཡོད་ན་མི་དེ་བསད་པར་འགྱུར། ང་ཚོ་མི་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་དཔང་པོ་བཙུགས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་འཚོལ་ནས་རྙེད་ན་འཁྱེར་རོགས་གནང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ར་ཧེལ་གྱིས་སྐུ་འདྲ་རྣམས་བརྐུས་པ་དེ་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་མ་ཤེས་སོ།

The camps lie in sight of each other, and Laban comes face-to face with Jacob. Now, what is Laban to do?

From where they were on the hills of Gilead, Canaan could already be seen to the west across the great valley of the River Jordan; it is the land to which Jacob wanted to return.

Laban had come so far from Haran, and God had told him not to speak threateningly; he has lost face (spam shor). What to say?

He blurts (skad cha shor), ‘Why did you steal my plans for my daughters and secretly drag them away. You have stolen my heart plans; it was such a joyful send-off that I would have given you!’

But there was indeed one matter about which he could complain without pretence. ‘And why have you stolen my household gods?’

 

The Stolen Gods are not Found

བཀོད་པ 31:33-42

33དེ་ནས་ལ་བན་གྱིས་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་གུར་དང་། ལེ་ཨའི་གུར་དང། གཡོག་མོ་གཉིས་ཀྱི་གུར་ནང་འཚོལ་ཀྱང་ཁོའི་སྐུ་འདྲ་རྣམས་མ་ཐོབ་བོ། དེ་རྫེས་ར་ཧེལ་གྱི་གུར་ནང་འཚོལ་བར་འགྲོ་བས།

34ར་ཧེལ་གྱིས་སྐུ་འདྲ་རྣམས་འཁྱེར་ནས་རྔ་མོང་གི་སྒའི་འོག་ཏུ་བཞག་ནས་དེའི་སྒང་ལ་བསྡད་ཡོད་ཅིང་། ལ་བན་གྱིས་མོའི་གུར་ནང་འཚོལ་ཀྱང་གང་ཡང་མ་ཐོབ་བོ།

35དེ་ནས་ར་ཧེལ་གྱིས་རང་གི་ཕ་ལ། ང་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ལངས་མ་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་ནི་ཟླ་མཚན་བབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན། ཁྱེད་ང་དང་ཐུགས་ཁྲོ་མ་གནང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཁོས་ཁྱིམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་འཚོལ་ཀྱང་མ་ཐོབ་བོ།

36དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཤིང་ཁོང་ལ། ངས་ཁྲིམས་གང་ཞིག་དང་འགལ་ཡོད་དམ། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་རྗེས་དེད་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་འདྲི་པས།

37ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་ནོར་རྫས་ཚང་མའི་ནང་འཚོལ་བས། ཁྱེད་ཀྱི་བརླག་པའི་ནོར་རྫས་ཐོབ་བྱུང་ངམ། ངེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་སྤུན་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་སར་དེ་ཚོ་བཞག་ནས། དེ་ཚོས་ང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་སུ་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་ཁོང་ཚོར་ཐག་གཅོག་བྱེད་བཅུག་ཅིག

38ངས་ལོ་ཉི་ཤུ་བར་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་གཡོག་བྱས་པས། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་རྣམས་སྤེལ་ཞིང་མང་པོར་འགྱུར་རོ། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་རྣམས་ནས་ངས་ར་ལུག་གཅིག་ཀྱང་མ་ཟས་སོ།

39གཅན་གཟན་གཞན་གྱིས་བསད་པའི་ལུག་གི་གྱོང་གུད་དེ་ངས་འཁྱེར་བ་དང་། དེ་ངའི་ནོར་འཁྲུལ་མིན་པ་དེ་ངས་ཁྱེད་ལ་བསྟན་མེད། ཉིན་མཚན་གང་ཞིག་ལ་རྐུུ་མ་ཤོར་བ་དེ་ཚོའི་ཚབ་བཞག་དགོས་ཤེས་ཁྱེད་ཀྱི་སྨྲས་པ་བཞིན་ངས་བྱེད་ཡོད།

40ཉི་མའི་ཚད་པ་དང་མཚན་གྱི་གྲང་མོས་ང་ལ་ཐེངས་མང་པོ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་དང་། མཚན་མོར་གཉིད་ཀྱང་ལོག་མ་ཐུབ་བོ།

41འདི་ལྟར་ལོ་ཉི་ཤུ་བར་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་གཡོག་བྱས་པ་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་བུ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱིར་ལོ་བཅུ་བཞི་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱུའི་ཕྱིར་ལོ་དྲུག་གཡོག་བྱེད་ནའང་། ཁྱོད་ཀྱི་ངའི་གླ་ཆ་དེ་ཐེང་མ་བཅུ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ངོ་།

42གལ་ཏེ་ངའི་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་སཱག་གི་དཀོན་མཆོག་ང་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་མེད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ལག་པ་སྟོང་པར་བཏང་བ་ཡོད་འགྲོ། འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གི་ངའི་ལས་ཀ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཤིང་མདང་མཆན་མོ་ཁྱེད་ལ་བཀའ་བཀྱོན་གནང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ༎

When the idols are not found, it is now Jacob’s opportunity to show indignation! He tells Laban, ‘You’ve found nothing stolen in all my property. So, what wrong have I done? All those 20 years I served you well and honestly, despite your cheating. And I succeeded because my family’s powerful God, who warned you last night, has been protecting me from your grasping.’

Laban’s loss of face is complete.

 

A Treaty to Save Face

བཀོད་པ 31:43-55

43དེ་ནས་ལ་བན་གྱིས་ཡ་ཀོབ་ལ། བུ་མོ་ན་གཞོན་འདི་ཚོ་ནི་ངའི་བུ་མོ་ཡིན། དེ་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ངའི་ཡིན་ནོ། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཁྱུ་འདི་ཚོ་ངའི་ཡིན། འདིར་ཁྱོད་ཀྱི་མཐོང་བ་ཚང་མ་ངའི་ཡིན། འོན་ཀྱང་ངའི་བུ་མོ་ཚོ་དང་། དེ་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བཀག་ཕྱིར་ངས་གང་ཡང་མི་བྱེད་དོ།

44ངས་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ཆད་བྱེད་པར་གྲ་སྒྲིགས་ཡོད་པ་དང་། ཁྱོད་དང་ངའི་བར་ལ་ཁ་ཆད་བྱེད་པ་དེ་དྲན་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སྤུངས་ཏེ་རྟགས་ཤིག་བཞག་པར་བྱ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

45ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རྡོ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་དྲན་གསོའི་ཕྱིར་ས་གནས་དེར་བཙུགས་སོ།

46ཁོས་རང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ལ་རྡོ་སྤུངས་ཕྱིར་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ཚོས་རྡོ་སྤུངས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ། ཚང་མ་དེའི་འགྲམ་དུ་བསྡད་ནས་དེར་ཁ་ཟས་ཤིག་ཟས་སོ།

47ལ་བན་གྱིས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཇེ་གར་ས་ཧ་དུ་ཐ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ས་གནས་དེའི་མིང་གྷ་ལིད་བཏགས་སོ།

48ལ་བན་གྱིས་ཡ་ཀོབ་ལ། རྡོ་འདི་སྤུངས་པ་ནི་ང་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དྲན་གསོ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེའི་ཕྱིར་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་གྷ་ལིད་བཏགས་སོ།

49ལ་བན་གྱིས་ཡ་ཀོབ་ལ། ང་གཉིས་སོ་སོར་གྱེས་སྐབས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ལ་གཟིགས་པར་ཤོག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་མིཛ་པཱ་བཏགས་སོ།

50ལ་བན་གྱིས། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་བུ་མོ་ཚོ་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་བའམ། ཁྱོད་ཀྱིས་བུད་མེད་གཞན་ཞིག་ཆུང་མར་བླངས་ནས་ངས་མ་ཤེས་ནའང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ལ་གཟིགས་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས་ཤིག

51ང་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ངས་སྤུངས་ཡོད་པའི་རྡོའི་སྤུངས་ཚོགས་འདིར་ཡོད་པ་དང་། དྲན་གསོའི་རྡོ་འདི་ཚོ་ཡང་འདིར་ཡོད་དོ།

52སྤུང་ཡོད་པའི་རྡོ་དང་། དྲན་གསོའི་རྡོ་འདི་ང་ཚོ་གཉིས་ཀར་དྲན་གསོ་བྱེད་དོ། རྡོ་སྤུང་པའི་ས་གནས་འདི་རྒལ་ནས་ང་རང་ཁྱོད་ལ་རྒོལ་ཕྱིར་མི་ཡོང་། ཁྱོད་ཡང་ས་གནས་འདི་དང་དྲན་གསོའི་རྡོ་འདི་རྒལ་ནས་ང་ལ་རྒོལ་ཕྱིར་ཡོང་མི་ཆོག

53ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དང་ན་ཧོར་གྱི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་གཅོད་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་སྨྲས་སོ། དེ་ནས་ཕ་ཨི་སཱག་གི་མཆོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་འཁུར་ནས། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་དམ་བཅའ་དེ་སྲུང་རྒྱུའི་མནའ་སྐྱེལ་ལོ།

54ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་སེམས་ཅན་བསད་ནས་རི་བོའི་སྟེང་དུ་དམར་མཆོད་ཕུལ་བ་དང་། ཁོས་མི་རྣམས་ལ་མགྲོན་འབོད་བྱས་སོ། དེ་ཚོས་ཁ་ལག་ཟས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མཚན་མོར་རི་དེར་གཉིད་ལོག་གོ།

55ལ་བན་སྔ་དྲོ་ལངས་ནས་རང་གི་ཚ་བོ་ཚ་མོ་དང་བུ་མོ་རྣམས་དང་འོ་སྐྱེལ་ནས་ག་ལེར་སོང་ཞིག་ཟེར་ནས་རང་གི་ཁང་པར་ལོག་གོ།

First Laban makes a great show about feeling the loss of his daughters and grandchildren; and next complains more sincerely about losing the flocks – forgetting that they are Jacob’s agreed wages! Then the idea comes to him, ‘Let’s make a treaty between us.’

Jacob readily goes along with the idea, and takes the initiative (‘dang po ‘go ‘dzugs mkhan), as is his character, by organizing Laban’s sons to build a great heap of stones to be a sign for remembering their agreement.

Then most solemnly Laban makes declaration never to go beyond this mound to harm Jacob; but neither must Jacob cross this point to harm him! And he calls on the God of his and Jacob’s grandfathers to hear the promise which they are making to each other. Readily Jacob does just as Laban asks, but he does it as a sworn covenant oath to the God of his father Isaac, the LORD whom King Abimelech had so feared (Gen 26:26-31).

 

The Farewell Feast

བཀོད་པ 31:54

54ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་སེམས་ཅན་བསད་ནས་རི་བོའི་སྟེང་དུ་དམར་མཆོད་ཕུལ་བ་དང་། ཁོས་མི་རྣམས་ལ་མགྲོན་འབོད་བྱས་སོ། དེ་ཚོས་ཁ་ལག་ཟས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མཚན་མོར་རི་དེར་གཉིད་ལོག་གོ།

Jacob continues to take the initiative. There is a sacrificial worship offering, and then there is to be to be a fellowship meal for binding the two parties to one another in loyalty. When the tired party of pursuers were called to Jacob’s camp, bread had been baked to be broken and shared as they sat together by the fire.

Then curds and roast meat were brought as well.

And the night was spent under the stars.

 

The Finished Story

བཀོད་པ 31:55

55ལ་བན་སྔ་དྲོ་ལངས་ནས་རང་གི་ཚ་བོ་ཚ་མོ་དང་བུ་མོ་རྣམས་དང་འོ་སྐྱེལ་ནས་ག་ལེར་སོང་ཞིག་ཟེར་ནས་རང་གི་ཁང་པར་ལོག་གོ།

At dawn Laban goes home empty-handed; it is the last that we read of him in the Bible. But he does finally show affection for his family at his departure.

JacobsTravels

******

For Jacob, one story has finished. But an even more frightening confrontation lies ahead. What will Esau do to him?

Next time we will read of Esau’s confrontation with Jacob. But these events are not just about Jacob, because it was God’s covenant with Abraham that would be fulfilled in Jacob and his offspring.

 

JACOB’S WAGES FOR HERDING

After 14 years of serving his father-in-law for his wives, Jacob asks permission to go back to his home. But Jacob had been so good at his job that Laban wanted to keep him, saying, ‘What wages do you want?’

 

Jacob the Good Herdsman

བཀོད་པ 30:25-31

25ཡོ་སེབ་སྐྱེས་པའི་རྗེས་སུ་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ལ་བན་ལ། ད་ང་རང་གིཁང་པར་ལོག་བཅུག་རོགས་གནང་།

26ངས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་གསོག་འཇོག་བྱེད་པའི་ངའི་ཆུང་མ་རྣམས་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ང་ལ་གནང་ཞིག་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བར་བྱ། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་གསལ་རེད་ཅེས་སྨྲས་སོ།

27ལ་བན་གྱིས་ཁོ་ལ། ངས་མོ་རྒྱབ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བ་དེ་ངས་ཤེས་པས།

28ཁྱོད་ལ་གླ་ཆ་གང་དགོས་པ་དེ་ཤོད་ཅིག་དང་། ངས་ཁྱོད་ལ་སྟེར་བར་བྱ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

29ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཁོ་ལ། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་གཡོག་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་ཁྱུ་རྣམས་ལེགས་པོ་བྱུང་ཡོད་བ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཤེས་སོ།

30ང་ས་གནས་འདིར་མ་ཡོང་པའི་སྔོན་དུ་ཁྱེད་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ཙམ་མེད་པས། ང་ཡོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་མང་དུ་འཕེལ་ཡོད། ད་ང་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕྱིར་ལས་བྱེད་དགོས་སྨྲས་པ་དང་།

31ཁྱོད་ལ་གླ་ཆ་ཇི་ཙམ་དགོས་ཞེས་ལ་བ་ན་གྱིས་ཁོ་ལ་དྲིས་པས། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ང་ལ་གླ་ཆ་མི་དགོས། འོན་ཀྱང་ངས་སྨྲས་པ་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱིས་གནང་ན། ངས་མུ་མཐུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་རྣམས་འཚོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

Jacob, not trusting Laban for a good gift at his send-off, likes the idea and suggests that he earn his wages in sheep and goats.

 

Jacob’s Wages Agreed

བཀོད་པ 30:32-36

32དེའི་རིང་ང་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་ཚང་མའི་ནང་དུ་འགྲོ་བཅུག་རོགས་གནང། ལུག་གུ་ནག་པོ་རྣམས་དང་། ར་ཕྲུག་ཐིག་ལེ་ཅན་ཡང་ན་ཁྲ་ཁྲ་རྣམས་དབྱེ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ངའི་གླ་ཆར་བརྩི་བར་བྱའོ།

33མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་ངས་ལས་དྲང་པོ་བྱས་ཡོད་མེད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཐུབ་ཡོང་། ང་ལ་ལུག་གུ་ནག་པོ་དང་ར་ཕྲུག་ཐིག་ལེ་ཅན་ཡང་ན་ཁྲ་ཁྲ་རྣམས་མ་གཏོགས་གཞན་ཐོབ་མི་སྲིད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་མདོག་གཞན་ཞིག་མཐོང་ན་དེ་ནི་ངས་བརྐུས་པ་དེ་ཤེས་ཐུབ་ཅེས་སྨྲས་སོ།

34ལ་བན་གྱིས་ཁོ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

35འོན་ཀྱང་ཉིན་དེར་ལ་བན་གྱིས་ར་ཕོ་དང་ར་མོ་རྣམས་ནི་ཐིག་ལེ་ཅན་ཡང་ན་ཁྲ་ཁྲ་དང་། ལུག་ནག་པོ་ཚང་མ་དབྱེས་ཏེ་རང་གི་བུ་ཚོར་ལྟ་རྟོགས་བྱེད་པར་བཞག་གོ།

36ཁོང་གི་དེ་རྣམས་འཁྲིད་དེ་ཡ་ཀོབ་ནས་ཐག་རིང་ཉིན་གསུམ་གྱི་ལམ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། ལ་བན་ལ་ར་ལུག་གང་ལྷག་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་འཚོ་སྐྱོང་བྱས་སོ།

Laban’s flock would have consisted of pure white sheep and solidly colored goats – few black sheep or speckled goats would have been present – so he agrees that Jacob can keep the young ones with those colors.  But he immediately cheats (gyo ‘phrul) Jacob, leaving no black lambs, and no speckled goats of breeding age in the flock that Jacob would be herding.

 

Jacob Breeds Speckled Goats

བཀོད་པ 30:37-43

37འོན་ཀྱང་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཤིང་དཀར་པོ་འཐོན་པའི་ཤིང་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་ཡལ་ག་རྣམས་འཁྱེར་ཡོང་ངོ་། ཡང་ཁོས་ཡལ་ག་འདི་ཚོའི་པགས་པའི་བར་བར་ལ་པགས་པ་བཤུས་ནས་དཀར་པོ་ཁྲ་ཁྲ་བཟོས་སོ།

38ཁོས་ཡལ་ག་དེ་ཚོ་ར་ལུག་དེ་ཚོའི་ཆུ་འཐུང་སའི་གཞོང་པའི་མདུན་དུ་བཞག་གོ དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ར་ལུག་དེ་ཚོ་ཆུ་འཐུང་སར་ཡོང་སྐབས་དེར་སྦྱོར་བ་བྱེད་དོ།

39ར་ལུག་དེ་ཚོས་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་མདུན་དུ་སྦྱོར་བ་བྱས་པས། དེ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་ཁྲ་ཁྲ་དང་དཀར་ཁྲ་སྐྱེས་སོ།

40དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ར་ལུག་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཏེ་དེ་ཚོར་ལ་བན་གྱི་ཁྱུ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ར་ཁྲ་ཁྲ་དང་ལུག་ནག་ཚོས་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ནས་བཞག་གོ དེ་ལྟར་ཁོས་རང་གི་ཁྱུ་རྣམས་འཕེལ་བཅུག་སྟེ་ལ་བན་གྱི་ཁྱུ་ནས་ལོག་སུ་བཞག་གོ

41སེམས་ཅན་རྒྱག་པ་དེ་ཚོས་སྦྱོར་བ་བྱེད་སྐབས་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཆུ་འཐུང་སའི་གཞོང་གི་མདུན་དུཡལ་ག་དེ་རྣམས་བཞག་གི་ཡོད་དོ། དེར་བརྟེན་ཡལ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་དེ་ཚོ་སྦྱོར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དོ།

42འོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་སྐྱོ་པོ་སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་ཁོས་ཡལ་ག་དེ་ཚོའི་མདུན་དུ་མ་བཞག་གོ དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ལ་བན་ལ་ར་ལུག་སྐམ་པོ་རྣམས་དང་ཡ་ཀོབ་ལ་རྒྱག་པ་རྣམས་ཐོབ་བོ།

43དེ་ལྟར་ཡ་ཀོབ་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་འགྱུར་ཏེ། ཁྱུ་མང་པོ་དང་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་དང་རྔ་མོང་དང་བོང་བུ་རྣམས་བྱུང་ངོ་༎

Jacob used breeding (skye ‘phel) methods seeming strange to the modern scientist, but succeeded with God’s help in obtaining vigorous animals with impure coloring for himself. He built up both his livestock and his household wealth as a result.

 

Change of Attitude (rnam ‘gyur lok) in Laban’s Family

བཀོད་པ 31:1-3

1ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ང་ཚོའི་ཕའི་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འཁྱེར་རོ། ཁོ་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཚང་མ་ང་ཚོའི་ཕའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལ་བན་གྱི་བུ་ཚོས་སྨྲས་པ་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཐོས་སོ།

2ལ་བན་གྱིས་ཀྱང་རང་དང་མཉམ་དུ་སྔོན་ལྟར་སྤྱོད་ལམ་ཡག་པོ་མི་བྱེད་པ་དེ་ཡང་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་མཐོང་ངོ་།

3དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། ཁྱོད་རང་གི་ཕ་མེ་དང་གཉེན་ཚན་རྣམས་ཀྱི་རྩར་ཕྱིར་ལོག་ཅིག། ང་ནི་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་གནས་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས་སོ།

Jacob’s huge prosperity was causing resentment (zhe khon) among Laban’s sons.

 

Jacob Consults his Wives

བཀོད་པ 30:4-16

4དེར་བརྟེན་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་ཆུང་མ་ར་ཧེལ་དང་ལེ་ཨ་གཉིས་ལ་ར་ལུག་འཚོ་སའི་ཞིང་ནང་ཐུག་པར་ལན་བཏང་ངོ་།

5དེ་གཉིས་ལ། ཁྱོད་ཚོའི་ཕས་ང་མཉམ་དུ་སྔོན་ལྟར་སྤྱོད་ལམ་ཡག་པོ་མི་བྱེད་པ་དེ་ང་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ངའི་ཕའི་དཀོན་མཆོག་ང་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཡོད།

6ངས་ཁྱོད་ཚོའི་ཕའི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་དེ་ཁྱོད་གཉིས་ཀྱི་མཐོང་ཡོད།

7འོན་ཀྱང་ཁོས་ང་ལ་མགོ་བསྐོར་བཏང་ནས་གླ་ཆ་དེ་ལན་བཅུ་ཙམ་བསྒྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོས་ང་ལ་གནོད་པ་བསྐྱེལ་མ་བཅུག་གོ།

8ལ་བན་གྱིས་ངའི་གླ་ཆར་ར་ཐིག་ལེ་ཅན་རྣམས་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ཁྱུ་ཚོར་ཐིག་ལེ་ཅན་ར་ཕྲུག་རྣམས་སྐྱེས་སོ། ཁོས་ངའི་གླ་ཆར་ར་ཁྲ་ཁྲ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ཁྱུ་ཚང་མར་ར་ཕྲུག་ཁྲ་ཁྲ་རྣམས་སྐྱེས་སོ།

9དེ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕའི་ཁྱུ་རྣམས་བསྣམས་ཏེ་ང་ལ་གནང་ངོ་།

10ཁྱུ་རྣམས་སྦྱོར་བ་བྱས་སྐབས་ངས་རྨི་ལམ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་། སྦྲུམ་མར་འགྱུར་བའི་སྐབས་སུ་ར་ཕོ་རྣམས་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་ཁྲ་ཁྲ་དང་དཀར་ཁྲ་རྣམས་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་ངོ་།

11ངའི་རྨི་ལམ་ནང་དུ་དཀོན་མཆོ་ག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ངའི་མིང་འབོད་དེ། ཡ་ཀོབ། ལན་དུ་ངས། ལགས་ཞུས་པས།

12ཁོང་གིས་སྨྲས་པ། སྦྱོར་བ་སྤྱོད་མཁན་ར་ཕོ་ཚང་མ་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་ཁྲ་ཁྲ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ངས་བྱས་པ་ཡིན། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལ་བན་གྱིས་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་གང་བྱས་པ་ངས་མཐོང་བྱུང་།

13ཡུལ་བྷེ་ཐེལ་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་ཞིག་ལ་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་བསྔོ་འབུལ་བྱས་པའི་ས་གནས་དེར་ང་ལ་མནའ་སྐྱེལ་ནས་མངོན་པར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་དེ་ང་ཡིན། ད་ཁྱོད་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་རང་གི་སྐྱེས་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་སོང་ཞིག

14དེའི་ལན་དུ་ར་ཧེལ་དང་ལེ་ཨས་ཡ་ཀོབ་ལ། ང་ཚོ་ལ་ཕའི་ཁང་པ་ནས་ནོར་སྐལ་གང་ཡང་ལྷག་མེད་དོ།

15ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ལྟར་བརྩི་པ་དང་། ཁོང་གི་ང་ཚོ་ལ་བཙོང་ནས། ད་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་སྤྲད་པའི་དངུལ་ཚང་མ་འགྲོ་སོང་བཏང་ཚར་རོ།

16ཁོང་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་བསྣམས་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་ང་ཚོ་དང་ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུའི་ཡིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ལ་གང་གསུངས་པ་ལྟར་བྱོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ།

God had told him to return now to the promised land of Canaan. Rachel and Leah agree that Laban would not allow them to keep their inheritance, and Jacob senses (tshor) that the two-faced (mgo knyis ma tsha po; Nepali: slippery man/ ek dam chiplo maanchhe) Laban would find some way to hold on to all those sheep and goats that were the agreed wages of his herding.

 

They Flee in Secret

བཀོད་པ 31:17-21

17-18དེར་བརྟེན་ཡ་ཀོབ་ཕའི་རྩར་ཀ་ནན་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ཕྱིར་གྲ་སྒྲིགས་བྱསཏེ། རང་གི་ཆུང་མ་གཉིས་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྔ་མོང་ལ་བཞོན་བཅུག་ཅིང་། ཁོས་ཡུལ་དེའི་ནང་བསགས་པའི་ནོར་ཚང་མ་དང་ཁྱུ་ཚང་མ་འཁྲིད་དེ་ཡུལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་ནས་ཐོན་ནོ།

19དེའི་སྐབས་སུ་ལ་བན་ལུག་གི་བལ་འབྲེག་ཕྱིར་སོང་ཡོད་དོ། ཕ་ནང་ལ་མེད་པའི་སྐབས་སུ། ཕའི་ཁྱིམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་རྣམས་ར་ཧེལ་གྱིས་བརྐུས་སོ།

20རང་ཉིད་འགྲོ་བའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་ལབ་པར་ཡ་ཀོབ་གསང་སྟེ་ཕྱིན་ནོ།

21ཁོ་ལ་གང་བདག་པ་ཚང་མ་འཁྱེར་ནས། གཙང་པོ་ཡུབ་རད་རྒལ་ནས་ཡུལ་གྷིལ་ཨད་ཀྱི་རི་ཕྲན་ཕྱོགས་སུ་མགྱོགས་པོར་ཐོན་ནོ༎

Jacob planned before Laban could use any of his own plans; he stole the plans of Laban’s heart (v. 20), and, unknown to him, Rachel had stolen her father’s household gods (which maybe he trusted as sign of his right to keep back her inheritance). They left, Jacob, with his wives and twelve children on camels, maid servants, donkey drivers, cattle, sheep and goats, and other possessions. They crossed the Great River Euphrates (see map), and set off to the south; that was before Laban learned about it.

JacobsTravels

************

Nest time we will read how Laban and male relatives gave hot chase, and caught up with them.

 

Gospel of Luke (23) – ལུ་ཀཱ (23)

Gospel of Luke (23) – ལུ་ཀཱ (23)

1 དེ་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་ཐམས་ཅད་ཡར་ལངས་ནས་ཡེ་ཤུ་སྤྱི་ཁྱབ་པི་ལ་ཏུའི་མདུན་དུ་ཁྲིད།

2 ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་ཉེས་སྐྱོན་བཙུགས་ཏེ་ “མི་འདིས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་སྟེ། ང་ཚོས་རྒྱལ་པོ་སེ་སར་ལ་ཁྲལ་འཇལ་མི་ཆོག་པ་དང༌། ཁོ་རང་རྒྱལ་པོ་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ང་ཚོས་ཐོས་” ཞེས་སྨྲས།

3 དེའི་ཕྱིར་པི་ལ་ཏུས་ཁོང་ལ་ “ཁྱོད་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནམ་” ཞེས་ཁོང་ལ་དྲིས་པ་ན། ཁོང་གིས་ “ཁྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ་” ཞེས་གསུངས།

4 དེ་ནས་པི་ལ་ཏུ་ཡིས་བླ་ཆེན་དང་མི་ཚོགས་ལ་ “ངས་མི་འདི་ལ་ཉེས་སྐྱོན་ཅིའང་མ་རྙེད་” ཅེས་བཤད་ཀྱང༌།

5 ཁོ་ཚོས་ “ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ས་ཆ་འདིའི་བར་དུ་ཡ་ཧུ་དཱ་ཡུལ་ཡོངས་སུ་ཆོས་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ཁོས་མི་རྣམས་ལ་ངན་བསྐུལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་” ཅེས་ཨུ་ཚུགས་བྱས།

6 པི་ལ་ཏུ་ཡིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་མི་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས།

7 ཡེ་ཤུ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཧེ་རོ་དཱེ་ཡི་འབངས་མི་ཡིན་པ་ཐོས་རྗེས་དེའི་དུས་སུ་ཧེ་རོ་དཱེ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡོད་པས་པི་ལ་ཏུས་ཁོང་ཧེ་རོ་དཱེ་ཡི་རྩར་བཏང༌།

8 ཧེ་རོ་དཱེ་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་སྔོན་ནས་ཡེ་ཤུ་དང་མཇལ་བར་འདོད་པས་ཁོང་མཐོང་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ། ཡེ་ཤུའི་སྐོར་ཐོས་ནས་ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་ཤིག་མཛད་པར་མཐོང་བའི་རེ་བ་བྱས།

9 ཧེ་རོ་དཱེ་ཡིས་ཁོང་ལ་དྲི་བ་མང་པོ་དྲིས་ཀྱང༌། ཁོང་གིས་ལན་ཅིའང་མ་གནང༌།

10 ཡང་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང༌། ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེར་ལངས་ཏེ་ཁོང་ལ་ཉེས་སྐྱོན་ནན་གྱིས་བཙུགས།

11 ཧེ་རོ་དཱེ་དང་ཁོའི་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་འཕྱ་སྨོད་བྱས་ཏེ་ན་བཟའ་མཛེས་པོ་ཁོང་ལ་གཡོགས་ནས་པི་ལ་ཏུའི་རྩར་ཕྱིར་བཏང༌།

12 དེའི་སྔོན་ལ་ཧེ་རོ་དཱེ་དང་པི་ལ་ཏུ་ཕན་ཚུན་དགྲ་ཁ་གཏད་ཡིན་ཡང༌། ཉིན་དེ་རང་ལ་གྲོགས་པོར་གྱུར།

13 པི་ལ་ཏུ་ཡིས་བླ་ཆེན་དང༌། དཔོན་རིགས། ཡུལ་མི་བཅས་ཁོའི་དྲུང་དུ་བོས་ནས།

14 ཁོ་ཚོར་ “ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མི་འདི་ཟིང་ཆ་སློང་དུ་ངན་བསྐུལ་བྱེད་མཁན་ལྟར་ངའི་རྩར་ཁྲིད། ཁྱོད་ཚོའི་མདུན་དུ་ངས་ཁོ་ལ་འདྲི་གཅོད་བྱས་ཀྱང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཅིའང་མ་རྙེད།

15 ཧེ་རོ་དཱེ་ཡིས་ཁོང་ང་ཚོར་ཕྱིར་ལོག་མངགས་པས་ཁོང་ལ་ཡང་ཉེས་སྐྱོན་མ་རྙེད། མི་འདིས་སྲོག་ཁྲིམས་གཏོང་དགོས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མ་བྱས།

16 དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་ནས་གློད་གྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་” ཞེས་བཤད།

18 འོན་ཀྱང་མི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ “ཁོ་ཕར་ཁྲིད། པར་ཨབ་པཱ་ཟེར་མཁན་དེ་གློད་གྲོལ་གཏོང་ཞིག་” ཅེས་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས།

19 (པར་ཨབ་པཱ་ཟེར་བ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཟིང་འཁྲུག་བསླངས་པ་དང༌། མི་བསད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག་)

20 ཡེ་ཤུ་གློད་གྲོལ་གཏོང་འདོད་པས་པི་ལ་ཏུས་ཡང་བསྐྱར་མི་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་ཀྱང༌།

21 ཁོ་ཚོས་སྐད་ཆེན་པོས་ “རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་སོད་ཅིག རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་སོད་ཅིག་” ཅེས་ཡང་ཡང་བཤད།

22 ཐེངས་གསུམ་པར་ཡང་ཁོས་མི་དེ་ཚོར་ “རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། ཁོས་ལས་ངན་ག་རེ་བྱས་ཡོད། མི་འདིས་སྲོག་ཁྲིམས་གཏོང་དགོས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མ་བྱས་པས་ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་ནས་གློད་གྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་” ཞེས་བཤད།

23 འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་སྟེ་ཁོང་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་གསོད་དགོས་པར་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པས་མཐར་ཁོ་ཚོའི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གྱུར།

24 དེ་ནས་པི་ལ་ཏུས་ཁོ་ཚོའི་རེ་བ་བཞིན་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་བསྩལ།

25 པི་ལ་ཏུས་ཟིང་འཁྲུག་བསླངས་པ་དང༌། མི་བསད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག་པའི་མི་དེ་གློད་གྲོལ་བཏང་ནས་མི་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤུ་རྩིས་སྤྲད།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་རྒྱང་ཤིང་སྟེང་དུ་བཀྲོངས་པ།

26 ཁོང་ཕར་འཁྲིད་དུས་སེ་རེ་ནཱ་པ་སི་མོན་གྲོང་གསེབ་ནས་ཡོང་བ་དང༌། ཁོ་ཚོས་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རྒྱང་ཤིང་འཁུར་དུ་འཇུག་ཕྱིར་ཁོ་བཟུང༌།

27 མི་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲངས། ཁོ་ཚོའི་ནང་ཁོང་གི་ཕྱིར་ངུ་ཞིང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱང་ཡོད།

28 འོན་ཀྱང་ཡེ་ཤུས་ཞལ་ཕྱིར་སྐོར་ཏེ་ཁོ་ཚོར་ “ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་བུ་མོ། ངའི་དོན་ལ་མ་ངུ༌། ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་གི་དོན་དུ་ངུས་ཤིག

29 གང་ལགས་ཟེར་ན། རབས་ཆད་མ་རྣམས་དང༌། ཕྲུ་གུ་མ་བཙའ་བ། འོ་མ་མ་སྟེར་མཁན་རྣམས་བདེའོ་ཞེས་ཟེར་བའི་དུས་ལ་འབབ་ངེས་ཡིན།

30 དེའི་དུས་སུ་ཁོ་ཚོས་རི་ཆེན་ལ་ང་ཚོར་ས་རུད་རྒྱོབ་དང༌། རི་ཆུང་ལ་ང་ཚོར་སར་སྦོས་རྒྱོབ་ཅེས་ཟེར།

31 ཤིང་སྡོང་རློན་པའི་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་བྱས་ན། བསྐམས་ནས་ཅི་ལྟར་བྱ་” ཞེས་གསུངས།

32 ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཉེས་ཅན་གཉིས་སྲོག་གཅོད་གཏོང་ཕྱིར་ཁྲིད།

33མགོ་རུས་ཞེས་ཟེར་བའི་ས་ཆར་སླེབས་ནས་ཁོང་མཉམ་དུ་ཉེས་ཅན་གཉིས་ནས་གཅིག་ཁོང་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱང་ཤིང་དང་གཅིག་ཁོང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱང་ཤིང་ལ་གཟེར་བརྒྱབ།

34 དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་ “ཀྱེ་ཡབ་ལགས། ཁོ་ཚོས་གང་བྱེད་པ་མི་རྟོགས་པས་ཁོ་ཚོའི་སྡིག་ཉེས་སེལ་བར་མཛོད་” ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། དམག་མིས་རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་བགོ་བཤའ་བྱས།

35 མི་ཚོགས་ཀྱིས་ས་ཆ་དེར་བལྟས་ནས་བསྡད། དཔོན་རིགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོང་ལ་འཕྱ་དམོད་བྱེད་དེ་ “ཁོས་གཞན་རྣམས་བསྐྱབས་ཏེ་ཁོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་སྐྱོབ་པར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་བཤད།

36 དམག་མིས་ཀྱང་ཁོང་ལ་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་དེ་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་རྒུན་ཆང་སྐྱུར་མོ་ཕུལ་ཏེ།

37 “ཁྱོད་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་སྐྱོབ་པར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་ཟེར།

38 ཁོང་གི་སྟེང་ལ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཚིག་ལ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྲིས་ཡོད།

39 དེར་རྒྱང་ཤིང་ལ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཅན་གཉིས་ལས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་ཁ་ངན་བཤད་དེ་ “ཁྱོད་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་མ་ཡིན་ནམ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་དང་ང་ཚོ་སྐྱོབས་ཤིག་” ཅེས་ཟེར།

40 འོན་ཀྱང་མི་དེ་ལ་བཀའ་བཀྱོན་བྱས་ནས་ཉེས་ཅན་གཞན་གྱིས་ “ཁྱོད་ལ་ཡང་ཁོང་གི་ཉེས་ཆད་དང་འདྲ་བ་ཕོག་པས་ཁྱོད་རང་དཀོན་མཆོག་ལའང་མི་འཇིགས་སམ།

41 ང་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་བྱས་པའི་ལས་ངན་དང་མཐུན་པའི་ཆད་པ་བྱུང་བས་ང་ཚོར་དྲང་པོའི་ཁྲིམས་གཅོད་ཕོག འོན་ཀྱང་མི་འདིས་ཉེས་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མ་བྱས་” ཞེས་གསུངས་ནས།

42 ཁོས་ “ཡེ་ཤུ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་དུས་ང་དྲན་དུ་གསོལ་” ཞེས་ཞུས་པས།

43 ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་ “ངས་ཁྱོད་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར། ཉིན་མོ་འདི་རང་ལ་ཁྱོད་ང་དང་མཉམ་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་” ཞེས་གསུངས།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་པ།

44-45 ཉི་མ་བསྒྲིབས་ཏེ་ཉིན་གུང་ནས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་བར་དུ་ལུང་པ་དེ་ཡོངས་སུ་མུན་པས་ཁེངས། དེའི་སྐབས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཡོལ་བ་དེ་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་རལ།

46 དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་གསུང་སྐད་ཆེན་པོས་ “ཀྱེ་ཡབ་ལགས། ང་ཡི་སེམས་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་ལ་བཅོལ་ལོ་” ཞེས་གསུངས་ནས་ཁོང་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་སོ།

47 དེར་ལངས་བསྡད་ཡོད་པའི་དམག་མི་བརྒྱ་དཔོན་ཞིག་གིས་གང་བྱུང་བ་དེ་མཐོང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ “མི་འདི་ངེས་པར་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་” ཞེས་སྨྲས། 48 བྱ་བ་འདི་རྣམས་ལ་ལྟ་བའི་ཆེད་དུ་དེར་འཛོམས་པའི་མི་ཚང་མས་གང་བྱུང་བ་མཐོང་ནས་བྲང་ཁོག་བརྡུངས་ཏེ་སོ་སོའི་ནང་ལ་སོང༌།

49 འོན་ཀྱང་ཁོང་གི་ངོ་མཁྱེན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་བུད་མེད་རྣམས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྡད་དེ་བྱ་བ་འདི་ཚོར་བལྟས།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་སྤུར་དུར་ཁང་ནང་བཅུག་པ།

50 དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ཟེར་མཁན་མི་སེམས་བཟང་ཞིང་དྲང་པོ་ཡིན་པ་དང༌། ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་མི་ཡིན་ཡང༌།

51 མི་དེ་ཚོའི་འཆར་གཞི་དང་བྱ་བ་དེ་དག་ལ་མི་མཐུན་ཏེ། ཁོང་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་རི་མ་ཐཱ་ནས་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་སྒུག་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

52 མི་འདི་པི་ལ་ཏུའི་རྩར་ཕྱིན་ཏེ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་གནང་རོགས་ཞུས། 53 ཡོ་སེབ་ཀྱིས་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་མར་ཕབ་པ་དང༌། རས་སྤུས་ལེགས་ཤིག་གིས་སྒྲིལ་ནས་བྲག་ལ་བརྐོས་པའི་དུར་ཁང་སྤུར་བཞག་མ་མྱོང་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཞག་གོ

54 ཉིན་དེ་ནི་གྲ་སྒྲིག་གི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཞིང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་སླེབས་ལ་ཉེ།

55 ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ཡེ་ཤུ་དང་མཉམ་དུ་ཕེབས་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཡོ་སེབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དུར་ཁང་དང༌། ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཅི་ལྟར་བཞག་པ་མཐོང༌།

56 དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་ནས་དྲི་ཞིམ་འབྱུག་རྫས་གྲ་སྒྲིག་བྱས། ཡང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལྟར་ངལ་གསོ་བྱས་སོ།།

 

*********************************************************