Bible Study – Peter #13

Bible Study – Peter #13

1 Peter 4:12-19

པེ་ཏྲོ། ༡ 4:12-19

12 གཅེས་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས། ཁྱེད་ཚོ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་བྱུང་བའི་མེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡིན་མ་བསམ་མམ་ཡང་ན་ཡ་མཚན་མ་སྐྱེད།

13 དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁྱེད་ཚོས་མཱ་ཤི་ཀའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ཙམ་མྱོང་བ་དེ་ཙམ་གྱི་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག དེ་ནས་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཁྱེད་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་བར་གྱུར།

14 ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་གྱི་རྐྱེན་པས་དམའ་འབེབས་བྱས་ན་བདེའོ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ།

15 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཚོའི་ཁྲོད་དུ། མི་གསོད་མཁན་ནམ། རྐུན་མའམ། ཉེས་ཅན་ནམ། གཞན་གྱི་དོན་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ན་མི་འོས་སོ།

16 འོན་ཀྱང་སུ་ཞིག་མཱ་ཤི་ཀ་པ་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན། ངོ་ཚ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་མཚན་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིག

17 ད་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་མི་རྣམས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་བའི་དུས་ལ་བབས། ངེད་རྣམས་ནས་འགོ་བཙུགས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ལ་མ་ཉན་པ་རྣམས་ལ་ཅི་འབྱུང་བར་འགྱུར།

18 ཡང་མདོ་ལས།

དྲང་བདེན་རྣམས་ཀྱང་ཐར་དཀའ་ན།།

དད་མེད་སྡིག་ཅན་ཅི་ཞིག་བྱེད།།

ཅེས་འཁོད།

19 དེའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འགོད་པ་གནང་མཁན་གྱི་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་ཉིད་བཅོལ་ནས་མུ་མཐུད་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་སོ།།

Study Points

. Peter speaks of godly suffering and to look to God for comfort and strength

. Peter warns against deserved suffering due to wrong-doings and such must be avoided

. To live in the awareness of God’s justice and judgement and to live in fear of God

1 Peter 4:12-19

12 Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. 13 But rejoice insofar as you share Christ’s sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. 14 If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. 15 But let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. 16 Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. 17 For it is time for judgment to begin at the household of God; and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? 18 And “If the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner?”

19 Therefore let those who suffer according to God’s will entrust their souls to a faithful Creator while doing good.

གསུང་མགུར 119: 89-96 – Psalm 119:89-96

གསུང་མགུར 119: 89-96 – Psalm 119:89-96

89  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ནི་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར།  འདི་ནི་མཐོ་རིས་གནས་སུ་མཐའ་མེད་གནས་པར་འགྱུར།

90  ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྐལ་པའི་བར་དུ་གནས་པ་དང་།  ཁྱེད་ཀྱིས་ས་གཞི་གནས་སུ་འཇོག་པས་འདི་ནི་གཡོ་མི་འགྱུར།

91  ད་བར་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཡིས་ཚང་མ་ལུས་ཡོད་དོ།  གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ཡིན།

92  ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ངའི་དགའ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན།  ང་ངའི་སྡུག་བསྔལ་ནང་འཆི་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ།

93  ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ནམ་ཡང་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་གི་མིན།  གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཡི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་གསོན་པོར་འཇོག།

94  ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིན་པས་ང་ལ་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ།  ངས་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་རྣམས་སྲུང་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

95  ང་ལ་གསོད་ཕྱིར་ངན་པས་འཇབ་ནས་སྒུག་བསྡད་ཡོད།  འོན་ཀྱང་ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ཐོག་སྒོམ་གྱི་ཡིན།

96  དོན་གནད་ཚང་མར་མཐའ་མ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་པས།  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ནི་ཡོངས་སུ་སྐྱོན་མེད་ལགས༎

 

 

89 Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens.

90 Your faithfulness endures to all generations; you have established the earth, and it stands fast.

91 By your appointment they stand this day, for all things are your servants.

92 If your law had not been my delight, I would have perished in my affliction.

93 I will never forget your precepts, for by them you have given me life.

94 I am yours; save me, for I have sought your precepts.

95 The wicked lie in wait to destroy me, but I consider your testimonies.

96 I have seen a limit to all perfection, but your commandment is exceedingly broad.

 

Bible Study – Peter #12

Bible Study – Peter #12

1 Peter 4:7-11

པེ་ཏྲོ། ༡ 4:7-11

7 དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་སླེབས་པར་ཉེ་བས། སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཕྱིར་རང་ཚོད་ཟིན་པ་དང༌། བློ་གསལ་པོར་གནས་ཤིག

8 གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་བྱམས་པར་འཛིན་ཞིག གང་ལགས་ཤེ་ན། བྱམས་པ་ཡིས་སྡིག་ཉེས་མང་པོ་གུ་ཡངས་གཏོང་ཐུབ་པས་སོ།

9 མ་རངས་པའི་གཏམ་མི་བཤད་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྣེ་ལེན་བྱེད།

10 ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ནས་མི་རེ་རེ་ལ་དཀོན་མཆོག་ནས་གནང་སྦྱིན་ཞིག་ཐོབ་ཟིན་པས། དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གཉེར་པ་མཁས་པ་ལྟར་དེ་ཡིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་བྱེད།

11 ཆོས་ཤོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གསུང་པ་དེ་རང་ལྟར་ཤོད་དགོས། རོགས་བྱེད་མཁན་གྱིས་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་རོགས་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོག་ནས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་བརྒྱུད་ནས་དཀོན་མཆོག་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། དུས་གཏན་དུ་གཟི་བརྗིད་དང་དབང་ཁོང་གི་ཡིན་ནོ།

Study Points

. Peter teaches on the importance of our prayer life

. Peter speaks of ministering to one another to encourage and strengthen one another’s faith and obedience to do God’s will

. For the sake of pleasing God and to do His will we need to be prepared in serving God’s sheep

1 Peter 4:7-11

7 The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. 8 Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. 9 Show hospitality to one another without grumbling. 10 As each has received a gift, use it to serve one another, as good stewards of God’s varied grace: 11 whoever speaks, as one who speaks oracles of God; whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies—in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen.