སྡེབ་ཐོན 24 – Exodus 24

སྡེབ་ཐོན 24

1དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཁྱོད་དང་ཨ་རོན་དང་། ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་ཧུ་དང་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་འགོ་དཔོན་བདུན་བཅུ་བཅས་རིའི་རྩེར་ངའི་རྩར་ཤོག་ཅིག ཁྱོད་ཚོ་ཡར་ཡོང་སྐབས་རྒྱང་རིང་ནས་མགོ་སྒུར་ནས་ང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱོས་ཤིག

2ཁྱོད་རང་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ཡང་ངའི་འགྲམ་དུ་ཡོང་མི་ཆོག མི་མང་ཚོ་རིར་འཛེགས་ནས་ཡོང་མི་ཆོག

3མོ་ཤེ་ཕྱིན་ནས་མི་མང་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་སྨྲས་པ་དང་། མི་མང་མཐུན་མོང་ནས་ཞུས་པ། ང་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་ཚང་མ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན།

4མོ་ཤེས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ནས། དེའི་སང་ཉིན་སྔ་པོ་མོ་ཤེས་རིའི་བཤམ་དུ་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་རིགས་བརྒྱུད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྡོའི་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་བཟོས་སོ།

5དེ་ནས་ཁོང་གིས་མི་གཞོན་པ་ཚོ་བཏང་སྟེ། དེ་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྦྱིན་སྲེག་གི་དམར་མཆོད་ཕུལ་བ་དང་། གླང་སོགས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་དམར་མཆོད་ཕུལ་ལོ།

6མོ་ཤེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིི་ཁྲག་ཕྱེད་ཀ་གཞོང་པའི་ནང་བླུགས་པ་དང་ཕྱེད་ཀ་མཆོད་ཁྲིར་བཤོས་སོ།

7དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བྲིས་ཡོད་པའི་དམ་བཅའི་དེབ་དེ་བླངས་ནས་མི་མང་ལ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཀློག་པ་དང་། དེ་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་ཅི་གསུང་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་སོ།

8དེ་ནས་མོ་ཤེས་གཞོང་པའི་ཁྲག་དེ་བླངས་ནས་མི་མང་གི་ཐོག་ཏུ་སྟོར་ནས་སྨྲས་པ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་གནང་དུས་ཁྱོད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གནང་བའི་དམ་བཅའ་ལ་དམ་ཕྲུག་རྒྱབ་པའི་ཁྲག་འདི་ཡིན་ནོ།

9མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་ཧུ་དང་གཞན་ཡང་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་འགོ་འཛིན་བདུན་ཅུ་བཅས་ཡར་རིའི་སྒང་འཛེགས་ཏེ།

10ཁོ་ཚོས་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་མཇལ་ལོ། ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ཏུ་ཨིན་དྲ་ནི་ལའི་རྡོ་གཅལ་ནམ་མཁའ་ལྟར་སྔོན་པོ་ཡོད་དོ༎

11དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚོར་གནོད་འཚེ་གང་ཡང་མ་གནང་ཞིང་། ཁོ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་མཇལ་བའི་རྗེས་སུ་མཉམ་དུ་འཛོམ་ནས་བཟའ་འཐུང་བྱས་སོ༎

12གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཁྱོད་ཡར་རི་ལ་འཛེགས་ཏེ་ངའི་རྩར་ཤོག་ཅིག ཁྱོད་འདིར་ཡོད་རིང་མི་མང་ལ་སློབ་སྟོན་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ངས་བྲིས་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཚང་མ་ཡོད་པའི་རྡོ་ལེབ་གཉིས་ཁྱོད་ལ་སྟེར་གྱི་ཡིན་ཅེས་གསུངས་པ་དང་།

13མོ་ཤེ་དང་ཁོང་གི་ཞབས་ཕྱི་ཡོ་ཤུ་ཨ་གྲ་སྒིག་བྱས་ཏེ། མོ་ཤེས་རི་བོ་དམ་པར་འཛེགས་སོ།

14མོ་ཤེས་འགོ་འཛིན་ཚོར་སྨྲས་པ། ང་ཚོ་མ་ཡོང་བར་དུ་སྒར་ས་འདི་ག་རང་དུ་ང་ཚོར་སྒུག་ནས་སྡོད་ཅིག ཨ་རོན་དང་ཧུར་ཁྱོད་ཚོ་མཉམ་དུ་ཡོད་པས། སུ་ལའང་འཁོན་འཁྲུགས་སོགས་བྱུང་ན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕྱིར་ཁོ་གཉིས་སར་གཏོང་ཞིག

15མོ་ཤེ་རི་བོ་སི་ནཨེ་རུ་འཛེགས་ཏེ་རི་བོ་དེ་སྤྲིན་པ་ཞིག་གིས་བཀབ་བོ།

16གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརྗིད་དེ་རི་བོ་སི་ནཨེར་གནས་སོ། ཞག་དྲུག་བར་དུ་རི་བོར་སྤྲིན་གྱིས་བཀབ་བོ། ཞག་བདུན་པར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སྤྲིན་གྱི་དཀྱིལ་ནས་མོ་ཤེ་ལ་ཚུར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་།

17གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརྗིད་དེ་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་རི་བོའི་སྟེང་དུ་མེ་འབར་བཞིན་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་ངོ་།

18མོ་ཤེས་སྤྲིན་གྱི་དཀྱིལ་ནས་རི་བོར་འཛེགས་ཏེ། དེར་ཉིན་བཞི་བཅུ་དང་མཚན་བཞི་བཅུ་གནས་སོ༎

Exodus 24

1 Then he said to Moses, “Come up to the Lord, you and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel, and worship from afar. 2 Moses alone shall come near to the Lord, but the others shall not come near, and the people shall not come up with him.”

3 Moses came and told the people all the words of the Lord and all the rules. And all the people answered with one voice and said, “All the words that the Lord has spoken we will do.” 4 And Moses wrote down all the words of the Lord. He rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel. 5 And he sent young men of the people of Israel, who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. 6 And Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he threw against the altar. 7 Then he took the Book of the Covenant and read it in the hearing of the people. And they said, “All that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient.” 8 And Moses took the blood and threw it on the people and said, “Behold the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words.”

9 Then Moses and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel went up, 10 and they saw the God of Israel. There was under his feet as it were a pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness. 11 And he did not lay his hand on the chief men of the people of Israel; they beheld God, and ate and drank.

12 The Lord said to Moses, “Come up to me on the mountain and wait there, that I may give you the tablets of stone, with the law and the commandment, which I have written for their instruction.” 13 So Moses rose with his assistant Joshua, and Moses went up into the mountain of God. 14 And he said to the elders, “Wait here for us until we return to you. And behold, Aaron and Hur are with you. Whoever has a dispute, let him go to them.”

15 Then Moses went up on the mountain, and the cloud covered the mountain. 16 The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it six days. And on the seventh day he called to Moses out of the midst of the cloud. 17 Now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mountain in the sight of the people of Israel. 18 Moses entered the cloud and went up on the mountain. And Moses was on the mountain forty days and forty nights.