སྡེབ་ཐོན 27 – Exodus 27

སྡེབ་ཐོན 27

1ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཏེ། དེའི་རིང་ཚད་དང་ཞེང་ཚད་ནི་མི་ཊར་གཉིས་དང་སེན་ཀྲི་མི་ཊར་ཉི་ཤུ་བཅས་དེ་ནི་གྲུ་བཞི་དགོས། དེའི་མཐོ་ཚད་ནི་མི་ཊར་གཅིག་དང་སེན་ཀྲི་མི་ཊར་གསུམ་བཅུ་བྱེད་པ་ཞིག་བཞེངས་དགོས།

2དེའི་ཟུར་བཞིའི་རྩེ་རུ་ཕྱིར་འཐོན་པའི་ཤིང་གི་ར་ཅོ་བཟོ་དགོས། རྭ་ཅོ་དེ་དང་མཆོད་ཁྲིའི་ཤིང་དུམ་བུ་གཅིག་རང་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་དག་ཡོངས་སུ་ལི་ཡིས་བཏུམས་དགོས།

3ཁྱོད་ཀྱིས་ཞག་ཚིལ་ཡོད་པའི་གོ་ཐལ་བསྡུ་བྱེད་སྣོད་གཞོང་རྣམས་དང་། མེ་ཁྱིམ་རྣམས་དང་། ཆུའི་ཏིང་རྣམས་དང་། ལྕགས་ཀྱུ་ཡོད་པའི་ཤ་འཛིན་རྣམས་དང་། མེ་ཕོར་རྣམས་ལིའི་བཟོ་དགོས།

4ཁྱོད་ཀྱིས་ལིའི་དྲ་བ་ཞིག་བཟོས་ནས་དྲ་བ་དེའི་ཟུར་བཞི་ལ་ལིའི་ཨ་ལོང་རྣམས་བཟོས་ཤིག

5དྲ་བ་དེ་ནི་མཆོད་ཁྲིའི་ཁ་མཚམས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་མཆོད་ཁྲི་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་དུ་སླེབས་པ་བྱོས་ཤིག

6མཆོད་ཁྲི་འཁྱེར་བྱེད་རྒྱུག་པ་རྣམས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་བཟོས་པ་དེ་ལ་ལིས་གཡོག་དགོས།

7མཆོད་ཁྲི་འཁྱེར་སྐབས་ཤིང་དེ་དག་མཆོད་ཁྲིའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཨ་ལོང་ཀྱི་ནང་བཅུག་དགོས། 8མཆོད་ཁྲི་དེ་ནི་སྤང་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ངས་རི་བོའི་སྟེང་དུ་དཔེ་སྟོན་པ་བཞིན་དེ་ཁོག་སྟོང་བཞག་དགོས༎

9ང་གནས་པའི་དབུ་དགུར་དམ་པར་བསྐོར་ནས་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་སྤུས་དག་གི་ར་བ་ཞིག་བཟོ་དགོས། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡོལ་བའི་རིང་ཐུང་མི་ཊར་བཞི་ཅུ་ཞེ་བཞི་དགོས།

10དེར་ལིའི་ཞབས་གདན་ཉི་ཤུ་ནང་ལིའི་ཀ་བ་ཉི་ཤུ་སྟེགས་དགོས། ཀ་བའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང་མདའ་རྣམས་དངུལ་གྱི་བཟོ་དགོས།

11བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ར་བ་ཡང་དེ་བཞིན་བཟོ་དགོས།

12ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡོལ་བའི་རིང་ཐུང་མི་ཊར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་དང་། ཀ་བ་བཅུ་དང་ཞབས་གདན་བཅུ་དགོས།

13ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ཡོད་སར་ར་བའི་ཞེང་ཁ་མི་ཊར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་དགོས།

14-15གཞུང་སྒོའི་གཡས་གཡོན་རེར་མི་ཊར་དྲུག་དང་སན་ཊི་མི་ཊར་དྲུག་བཅུའི་ཡོལ་བ་རྣམས་གནས་པ་དང་། ཡོལ་བ་དེ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཞབས་གདན་གསུམ་གྱི་སྟེང་དང་ཀ་བ་གསུམ་ཁར་བཞག་དགོས།

16གཞུང་སྒོར་ཡོལ་བ་མི་ཊར་དགུ་བྱས་པ་ཚོན་མདོག་སྔོན་པོ་དང་མུ་མན་དང་དམར་པོ་བྱས་པ་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་སྤུས་དག་གི་འཐག་པ་དང་དེར་འཚེམ་འདྲུབ་རྒྱབ་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་ཀ་བ་བཞི་དང་ཞབས་གདན་བཞིས་སྟེགས་དགོས་པ་ཡིན།

17ར་བའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཀ་བ་རྣམས་དངུལ་གྱི་ལྕགས་མདས་མཐུད་དགོས་ཏེ། དེའི་ལྕགས་ཀྱུ་རྣམས་དངུལ་དང་ཞབས་གདན་རྣམས་ལི་ཡིན་པ་དགོས།

18ར་བ་རིང་ཐུང་མི་ཊར་བཞི་ཅུ་ཞེ་བཞི་དང་ཞེང་ཁ་མི་ཊར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་དང་། མཐོ་ཚད་མི་ཊར་གཉིས་དང་སན་ཊི་མི་ཊར་ཉི་སུ་དགོས། ཡོལ་བ་རྣམས་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་སྤུས་དག་དང་ཞབས་གདན་རྣམས་ལིའི་བཟོས་པ་དགོས།

19དབུ་གུར་དམ་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཚང་མ་ལིས་བཟོ་དགོས། དབུ་གུར་དམ་པའི་ར་བའི་ཕྱེད་དུ་ཕུར་པ་ཚང་མ་ལིས་བཟོ་དགོས༎

20ཕྱི་དྲོ་རྟག་ཏུ་སྒྲོན་མེ་སྤར་བའི་ཕྱིར་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་སྤུས་ལེགས་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་ཞེས་ཨིསི་རཱཨེལ་མི་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཤིག

21གུར་ནང་གི་དམ་བཅའི་སྒྲོམ་གྱི་མདུན་དང་གུར་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཡོལ་བའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་བུ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་མར་མེ་སྒྲིག་དགོས་ཏེ། དེ་ཚོ་ངའི་མདུན་དུ་དགོང་དྲོ་ནས་སྔ་དྲོ་བར་སྤར་ནས་བཞག་དགོས། ཨིསི་རཱཨེལ་དང་ཁོའི་མི་བརྒྱུད་རྣམས་ནས་བཀའ་འདི་དག་དུས་གཏན་དུ་བརྩི་དགོས་སོ༎

Exodus 27

1 “You shall make the altar of acacia wood, five cubits long and five cubits broad. The altar shall be square, and its height shall be three cubits. 2 And you shall make horns for it on its four corners; its horns shall be of one piece with it, and you shall overlay it with bronze. 3 You shall make pots for it to receive its ashes, and shovels and basins and forks and fire pans. You shall make all its utensils of bronze. 4 You shall also make for it a grating, a network of bronze, and on the net you shall make four bronze rings at its four corners. 5 And you shall set it under the ledge of the altar so that the net extends halfway down the altar. 6 And you shall make poles for the altar, poles of acacia wood, and overlay them with bronze. 7 And the poles shall be put through the rings, so that the poles are on the two sides of the altar when it is carried. 8 You shall make it hollow, with boards. As it has been shown you on the mountain, so shall it be made.

9 “You shall make the court of the tabernacle. On the south side the court shall have hangings of fine twined linen a hundred cubits long for one side. 10 Its twenty pillars and their twenty bases shall be of bronze, but the hooks of the pillars and their fillets shall be of silver. 11 And likewise for its length on the north side there shall be hangings a hundred cubits long, its pillars twenty and their bases twenty, of bronze, but the hooks of the pillars and their fillets shall be of silver. 12 And for the breadth of the court on the west side there shall be hangings for fifty cubits, with ten pillars and ten bases. 13 The breadth of the court on the front to the east shall be fifty cubits. 14 The hangings for the one side of the gate shall be fifteen cubits, with their three pillars and three bases. 15 On the other side the hangings shall be fifteen cubits, with their three pillars and three bases. 16 For the gate of the court there shall be a screen twenty cubits long, of blue and purple and scarlet yarns and fine twined linen, embroidered with needlework. It shall have four pillars and with them four bases. 17 All the pillars around the court shall be filleted with silver. Their hooks shall be of silver, and their bases of bronze. 18 The length of the court shall be a hundred cubits, the breadth fifty, and the height five cubits, with hangings of fine twined linen and bases of bronze. 19 All the utensils of the tabernacle for every use, and all its pegs and all the pegs of the court, shall be of bronze.

20 “You shall command the people of Israel that they bring to you pure beaten olive oil for the light, that a lamp may regularly be set up to burn. 21 In the tent of meeting, outside the veil that is before the testimony, Aaron and his sons shall tend it from evening to morning before the Lord. It shall be a statute forever to be observed throughout their generations by the people of Israel.