ཡོ་ཧ་ནན། 2 – Gospel of John 2

ཡོ་ཧ་ནན། 2 – Gospel of John 2

1 དེ་ནས་ཉི་མ་གསུམ་པ་ལ་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་ཀ་ནཱ་ཟེར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་བག་སྟོན་ཅིག་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤུའི་ཡུམ་དེ་རུ་ཡོད་པ་ཡིན།

2 ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱང་བག་སྟོན་དུ་མགྲོན་ལ་བོས།

3 རྒུན་ཆང་རྫོགས་སྐབས། ཡེ་ཤུའི་ཡུམ་གྱིས་ཁོང་ལ་ “ཁོ་ཚོར་རྒུན་ཆང་མེད་” ཅེས་གསུངས།

4 ཡེ་ཤུས་ཁོང་ལ་ “ཨ་མ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་ང་རང་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བྱ་འདོད་དམ། ངའི་དུས་ཚོད་ད་དུང་མ་སླེབས་” ཞེས་གསུངས།

5 ཁོང་གི་ཡུམ་གྱིས་དེར་ཡོད་པའི་གཡོག་པོ་རྣམས་ལ་ “ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་གང་གསུང་པ་བཞིན་དུ་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་བཤད།

6 ད་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙང་བར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་བཞིན་དུ་རྡོའི་ཆུ་བན་རེ་རེ་ལ་ཧ་ལམ་ཧྲེང་བརྒྱ་གཤོང་བ་དྲུག་དེར་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན།

7 ཡེ་ཤུས་གཡོག་པོ་ཚོར་ “བན་འདི་ཚོ་ཆུ་ཡིས་རྒྱོངས་” ཞེས་བཀའ་གནང་བས་ཁོ་ཚོས་བན་ཡོངས་སུ་ཁེངས་པར་ཆུས་བཀང༌།

8 ཁོང་གིས་ “ད་བཅུས་ནས་གསོལ་དཔོན་ལ་སྐྱོལ་དང་” ཞེས་གསུངས་པ་དང་གཡོག་པོས་དེ་ལྟར་བྱས།

9 གསོལ་དཔོན་དེས་ཆུ་རྒུན་ཆང་དུ་གྱུར་བའི་བྲོ་བ་མྱངས་ནས། དེ་ག་ནས་བྱུང་མིན་མ་ཤེས་ཀྱང༌། གཡོག་པོ་ཆུ་འཆུ་མཁན་གྱིས་ཤེས། གསོལ་དཔོན་གྱིས་མག་པ་བོས་ཏེ་

10 “མི་གཞན་དག་ཚང་མས་སྔོན་ལ་རྒུན་ཆང་སྤུས་ལེགས་སྟེར་ནས་མགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མང་པོ་བཏུངས་པའི་རྗེས་སུ་རྒུན་ཆང་ཞན་པ་ཞིག་སྟེར། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་རྒུན་ཆང་ལེགས་པོ་ད་ལྟ་བར་ཉར་ཚགས་བྱས་” ཞེས་བཤད།

11 དེ་ལྟར་ཡེ་ཤུས་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་ནཱ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་དང་པོ་བསྟན་ཏེ། རང་གི་གཟི་བརྗིད་མངོན་པར་མཛད་པས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱས་སོ།

12 དེའི་རྗེས་སུ་ཡེ་ཤུ་རང་གི་ཡུམ་དང་སྐུ་མཆེད་དང༌། ཉེ་གནས་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཀ་ཕར་ན་ཧུམ་ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་མར་ཕེབས་ནས། དེར་ཉིན་ཤས་བཞུགས་སོ།།

13 ཡང་པེ་སག་ཟེར་བའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་དུས་ཆེན་ཉེ་བས། ཡེ་ཤུ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡར་ཕེབས་པ་དང༌།

14 དེར་ཁོང་གིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་སྒོ་ར་ལ་བ་གླང་དང༌། ལུག ཕུག་རོན་བཅས་ཚོང་མཁན་དང༌། དངུལ་རྗེ་མཁན་རྣམས་བསྡད་ཡོད་པར་གཟིགས།

15 ཁོང་གིས་ཐག་པའི་རྟ་ལྕག་ཅིག་མཛད་ནས། སྒོ་རའི་ནང་ནས་ལུག་དང་བ་གླང་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཏོན་པ་དང༌། དངུལ་རྗེ་མཁན་གྱི་ལྕོག་ཙེ་མགོ་རྟིང་བསློགས་ནས་དངུལ་སྒོར་གཏོར།

16 ཕུག་རོན་ཚོང་མཁན་རྣམས་ལ་ “འདི་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་ཕྱིར་ཁྱེར་ཞིག ངའི་ཡབ་ཀྱི་གནས་མཆོག་ནི་ཚོང་རར་མ་བྱོས་” ཞེས་བཀའ་གནང༌།

17 ཁྱེད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་ཆེད་དུ་བརྩོན་སེམས་ཀྱིས་ང་མེད་པ་བཟོ་བར་བྱ་ཞེས་མདོ་ལས་བྲིས་འདུག་པ་དེ་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་དྲན།

18 དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ “ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་འདི་འདྲ་མཛད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་ང་ཚོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་དོན་གང་སྟོན་པར་མཛད་དམ་” ཞེས་དྲིས་པས།

19 ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་ “མཆོད་ཁང་འདི་བཤིག་ན་ངས་ཉིན་ཞག་གསུམ་ལ་སླར་ཡང་རྩིག་པར་བྱའོ་” ཞེས་གསུངས།

20 ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ “མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་ནི་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་རིང་ལ་བརྩིགས་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཞག་གསུམ་ལ་སླར་ཡང་བརྩིག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་” ཞེས་དྲིས།

21 འོན་ཀྱང་ཡེ་ཤུས་རང་གི་སྐུ་ལུས་ཡིན་པའི་མཆོད་ཁང་ལ་དཔེ་མཛད་དེ་གསུངས་པ་ཡིན།

22 དེས་ཁོང་འཆི་བ་ནས་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་སྐབས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་དེ་དྲན་པ་དང༌། མདོ་དང་ཡེ་ཤུས་གསུངས་པའི་བཀའ་དེ་གཉིས་ལ་དད་པ་བྱས།

23 ཡང་ཡེ་ཤུ་པེ་སག་གི་དུས་ཆེན་ལ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། མི་མང་པོས་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཐོང་བས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་དད་པ་བྱས།

24-25 འོན་ཀྱང་ཡེ་ཤུས་མི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་སུས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སྐོར་ཁོང་ལ་ཞུ་མ་དགོས་པར། མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ནང་ཅི་ཡོད་པ་མཁྱེན་པས་དེ་ཚོར་བློ་གཏད་མ་མཛད་དོ།།

1 On the third day there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. 2 Jesus also was invited to the wedding with his disciples. 3 When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.” 4 And Jesus said to her, “Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come.” 5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”

6 Now there were six stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons. 7 Jesus said to the servants, “Fill the jars with water.” And they filled them up to the brim. 8 And he said to them, “Now draw some out and take it to the master of the feast.” So they took it. 9 When the master of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the master of the feast called the bridegroom 10 and said to him, “Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now.” 11 This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory. And his disciples believed in him.

12 After this he went down to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, and they stayed there for a few days.

13 The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. 14 In the temple he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money-changers sitting there. 15 And making a whip of cords, he drove them all out of the temple, with the sheep and oxen. And he poured out the coins of the money-changers and overturned their tables. 16 And he told those who sold the pigeons, “Take these things away; do not make my Father’s house a house of trade.” 17 His disciples remembered that it was written, “Zeal for your house will consume me.”

18 So the Jews said to him, “What sign do you show us for doing these things?” 19 Jesus answered them, “Destroy this temple, and in three days I will raise it up.” 20 The Jews then said, “It has taken forty-six years to build this temple, and will you raise it up in three days?” 21 But he was speaking about the temple of his body. 22 When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the Scripture and the word that Jesus had spoken.

23 Now when he was in Jerusalem at the Passover Feast, many believed in his name when they saw the signs that he was doing. 24 But Jesus on his part did not entrust himself to them, because he knew all people 25 and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man.