ལེ་ཝི 1 – Leviticus 1

ལེ་ཝི 1

1གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་དབུ་གུར་དམ་པའི་ནང་ནས་བོས་ཏེ། 2ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་དམར་མཆོད་འབུལ་དུས་སྲུང་དགོས་པའི་གཤམ་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་ཁོང་ལ་གནང་ངོ་།

སུ་ཞིག་གིས་དམར་མཆོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དུད་འགྲོ་རྣམས་འབུལ་བར་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། གླང་ངམ་ལུག་གམ་ར་གང་རུང་ཞིག་འབུལ་དགོས་པ་དང་། 3དེ་བཞིན་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པར་གླང་ཞིག་འབུལ་འདོད་ན། གླང་སྐྱོན་མེད་ཞིག་འབུལ་དགོས། གླང་དེ་བཞིན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམས་སྒོའི་མདུན་དུ་འཁྲིད་ཡོང་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་འབུལ་བ་དེ་བཞེས་པར་འགྱུར། 4མི་དེས་གླང་གི་མགོར་ལག་པ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཁོའི་སྡིག་སེལ་གྱི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། 5ཁོས་གླང་དེ་ས་གནས་དེ་རང་ལ་བསད་དགོས། ཨ་རོན་གྱི་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁྲག་དེ་འབུལ་དགོས་པ་དང་། དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམས་སྒོའི་རྩར་ཡོད་པའི་མཆོད་ཁྲིའི་ཕྱོགས་བཞི་ལ་གཏོར་དགོས། 6དེ་རྗེས་ཁོས་གླང་གི་པགས་པ་བཤུས་ཏེ་ཤ་དེ་དུམ་བུར་བཏུབ་དགོས། 7བླ་མ་ཚོས་མཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཤིང་སྒྲིག་ནས་མེ་སྤར་དགོས། 8དེ་རྗེས་ཁོ་ཚོས་མགོ་དང་ཚིལ་ལུ་བཅད་པའི་དུམ་བུ་རྣམས་མེའི་སྟེང་དུ་བཞག་དགོས། 9མི་དེས་དུད་འགྲོ་དེའི་ནང་ཁྲོལ་དང་རྐང་པ་རྣམས་ཆུས་འཁྲུ་དགོས་པ་དང་། དེར་ཞབས་ཏོག་བྱེད་མཁན་བླ་མས་འབུལ་བ་ཡོངས་རྫོགསམཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་ཀྱི་དྲི་ཞིམ་དེས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པར་འགྱུར།

10གལ་ཏེ་མི་དེས་རང་གི་ལུག་གམ་རའི་ཁོངས་ནས་དུད་འགྲོ་གཅིག་འབུལ་བར་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཕོ་ལུག་གཅིག་གམ་ར་ཕོ་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་དགོས། 11ཁོས་དུད་འགྲོ་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བསད་དགོས་པ་དང་། བླ་མ་ཚོས་ཁྲག་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་ཕྱོགས་བཞི་ལ་གཏོར་དགོས། 12དུད་འགྲོ་དེ་དུམ་བུར་བཏུབ་པའི་རྗེས་སུ། བླ་མས་དེའི་མགོ་དང་ཚིལ་ལུ་བཅས་ཆ་ཚང་མེའི་སྟེང་དུ་བཞག་དགོས། 13མི་དེས་དུད་འགྲོ་དེའི་ནང་ཁྲོལ་དང་རྐང་པ་བཅས་འཁྲུ་དགོས། བླ་མས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་སྟེ། དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་ཀྱི་འབུལ་བ་དེའི་དྲི་ཞིམ་གྱིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པར་འགྱུར།

14དེ་བཞིན་མི་སུ་ཞིག་གིས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆེད་དུ་འདབ་ཆགས་ཀྱི་འབུལ་བ་ཞིག་འབུལ་བར་འདོད་ན། དེ་ནི་ཕུག་རོན་ནམ་འང་གུ་ཞིག་ཡིན་པ་དགོས། 15བླ་མས་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་འབུལ་དགོས་ཏེ། བྱ་དེའི་སྐེ་གཅུས་རིལ་བརྒྱབ་ནས་མགོ་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཁྲག་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་གཞོག་གཅིག་ཏུ་བཙིར་དགོས། 16དེའི་ཨོག་གསོག་དང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་ནང་ཁྲོལ་ཆང་མར་བཏོན་ནས་མཆོད་ཁྲིའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གོག་ཐལ་བཞག་སར་དབྱུགས་དགོས། 17དེའི་ཤོག་པ་མཇུས་ཏེ་གཟུགས་པོའི་དཀྱིལ་ནས་གཤག་དགོས། འོན་ཀྱང་ཤོག་པ་མ་བཅད་པར་བྱས་ནས་གཟུགས་པོ་ཆ་ཚང་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་ཀྱི་འབུལ་བའི་དྲི་ཞིམ་གྱིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པར་འགྱུར༎

 

Leviticus 1

The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, 2 “Speak to the people of Israel and say to them, When any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock.

3 “If his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer a male without blemish. He shall bring it to the entrance of the tent of meeting, that he may be accepted before the Lord. 4 He shall lay his hand on the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. 5 Then he shall kill the bull before the Lord, and Aaron’s sons the priests shall bring the blood and throw the blood against the sides of the altar that is at the entrance of the tent of meeting. 6 Then he shall flay the burnt offering and cut it into pieces, 7 and the sons of Aaron the priest shall put fire on the altar and arrange wood on the fire. 8 And Aaron’s sons the priests shall arrange the pieces, the head, and the fat, on the wood that is on the fire on the altar; 9 but its entrails and its legs he shall wash with water. And the priest shall burn all of it on the altar, as a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord.

10 “If his gift for a burnt offering is from the flock, from the sheep or goats, he shall bring a male without blemish, 11 and he shall kill it on the north side of the altar before the Lord, and Aaron’s sons the priests shall throw its blood against the sides of the altar. 12 And he shall cut it into pieces, with its head and its fat, and the priest shall arrange them on the wood that is on the fire on the altar, 13 but the entrails and the legs he shall wash with water. And the priest shall offer all of it and burn it on the altar; it is a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord.

14 “If his offering to the Lord is a burnt offering of birds, then he shall bring his offering of turtledoves or pigeons. 15 And the priest shall bring it to the altar and wring off its head and burn it on the altar. Its blood shall be drained out on the side of the altar. 16 He shall remove its crop with its contents and cast it beside the altar on the east side, in the place for ashes. 17 He shall tear it open by its wings, but shall not sever it completely. And the priest shall burn it on the altar, on the wood that is on the fire. It is a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord.