ལེ་ཝི 12 – Leviticus 12

ལེ་ཝི 12

1-2གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ཁྲིམས་གནང་གསལ། བུད་མེད་གཅིག་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པའི་རྗེས་སུ། མཆོད་ཁྲིམས་ལྟར་མོ་ནི་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། ཇི་ལྟར་མོ་ནི་ཟླ་མཚན་བབས་དུས་མི་གཙང་བར་བྱུང་བ་དང་། 3ཉིན་ཞག་བརྒྱད་པར་བུ་དེ་ནི་མདུན་ལྤགས་གཅོད་དགོས། 4དེ་རྗེས་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཚང་བའི་རྗེས་སུ་བུད་མེད་དེའི་རང་གི་ཁྲག་བབས་པའི་གནས་སྟངས་ལས་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། རང་ཉིད་སྲོལ་བཞིན་དག་འབྱངས་མ་བྱུང་བར་དུ་བུད་མེད་དེས་དངོས་པོ་དམ་པ་རྣམས་ལ་འཆང་བའམ་དབུ་གུར་དམ་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་མི་རུང་།

5བུད་མེད་ཞིག་ལ་བུ་མོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་ཉིན་ཞག་བཅུ་བཞི་བར་དུ་མོ་ནི་མཆོད་ཁྲིམས་ལྟར་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། ཇི་ལྟར་མོ་ནི་ཟླ་མཚན་བབས་དུས་མི་གཙང་བར་བྱུང་བ་དང་། ཉིན་ཞག་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་གི་རྗེས་སུ་བུད་མེད་དེ་ཁྲག་བབས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ལས་སྲོལ་ལྟར་གཙང་མར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན།

6བུད་མེད་ཞིག་ལ་བུའམ་བུ་མོ་གང་རུང་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ། རང་ཉིད་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མར་འགྱུར་བའི་ཞག་དུས་ཚང་བའི་རྗེས་སུ་བུད་མེད་དེས་སྦྱིན་སྲེག་གི་འབུལ་བའི་ཆེད་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་ལུ་གུ་གཅིག་དང་། སྡིག་སེལ་གྱི་མཆོད་པའི་ཆེད་དུ་དི་དི་གུ་གུའམ་ཕུག་རོན་གཅིག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམ་སྒོར་བླ་མའི་རྩར་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། 7དེ་རྗེས་བླ་མས་མོའི་འབུལ་བ་དེ་དག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཏེ། དག་འབྱངས་ཀྱི་འབུལ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ན་བུད་མེད་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་རྗེས་སུ་བུད་མེད་ཚོ་ལྟ་བུ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

8གལ་ཏེ་བུད་མེད་དེས་ལུག་གུ་ཞིག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འང་གུའམ་ཕུག་རོན་གཉིས་རེ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། དེ་ནི་སྦྱིན་སྲེག་གི་འབུལ་བའི་ཆེད་དུ་གཅིག་དང་། སྡིག་སེལ་གྱི་འབུལ་བའི་ཆེད་དུ་གཅིག་ཡིན་ནོ། བླ་མས་དག་འབྱངས་བྱེད་པའི་འབུལ་བ་དེ་དག་བྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་བུད་མེད་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ནོ༎

 

Leviticus 12

The Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to the people of Israel, saying, If a woman conceives and bears a male child, then she shall be unclean seven days. As at the time of her menstruation, she shall be unclean. 3 And on the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised. 4 Then she shall continue for thirty-three days in the blood of her purifying. She shall not touch anything holy, nor come into the sanctuary, until the days of her purifying are completed. 5 But if she bears a female child, then she shall be unclean two weeks, as in her menstruation. And she shall continue in the blood of her purifying for sixty-six days.

6 “And when the days of her purifying are completed, whether for a son or for a daughter, she shall bring to the priest at the entrance of the tent of meeting a lamb a year old for a burnt offering, and a pigeon or a turtledove for a sin offering, 7 and he shall offer it before the Lord and make atonement for her. Then she shall be clean from the flow of her blood. This is the law for her who bears a child, either male or female. 8 And if she cannot afford a lamb, then she shall take two turtledoves or two pigeons, one for a burnt offering and the other for a sin offering. And the priest shall make atonement for her, and she shall be clean.”