ལེ་ཝི 13 – Leviticus 13

ལེ་ཝི 13

1གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་བཀའ་ཁྲིམས་འདི་དག་གནང་བ། 2གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་པགས་པར་རྨ་དང་སྐྲང་ནད་ཡང་ན་གཉན་འབུར་གྱི་ནད་སོགས་བྱུང་བ་དང་། རྨ་དེ་དག་རྗེས་སུ་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་པས། ནད་པ་དེ་ཨ་རོན་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མའི་རྩར་འཁྲིད་དགོས། 3དེ་རྗེས་བླ་མས་རྨ་དེ་ལ་རྟགས་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། རྨའི་ཁར་ཡོད་པའི་བ་སྤུ་དེ་ཚོ་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རྨའི་མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་རྨ་དེ་གཏིང་རིང་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། བླ་མས་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 4འོན་ཀྱང་རྨ་དེ་དཀར་པོ་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་མེད་པ་དང་། དེའི་བ་སྤུ་རྣམས་ཀྱང་དཀར་པོ་ཆགས་མེད་པ་ཡིན་ན། བླ་མས་མི་དེ་ལ་ཉིན་བདུན་བར་དུ་ལོགས་སུ་བཞག་དགོས། 5དེ་རྗེས་ཉིན་ཞག་བདུན་པར་བླ་མས་སླར་ཡང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། ཁོང་གི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་རྨ་དེ་ཆེ་རུ་མ་ཕྱིན་པར་སྔར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་རང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་མི་དེ་ལ་སླར་ཡང་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་ལོགས་སུ་བཞག་དགོས། 6དེ་རྗེས་ཉིན་ཞག་བདུན་པའི་ཉིན་བླ་མས་མི་དེ་ལ་སླར་ཡང་རྟགས་དཔྱད་བྱེད་དེ། རྨ་དེ་སྐམ་ཞིང་ཆེ་རུ་སོང་མེད་པ་ཡིན་ན་། ཁོས་མི་དེར་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། དེ་ནི་རྨ་ཕལ་པ་ཡིན་པས། མི་དེས་རང་གི་གྱོན་གོས་འཁྲུ་ནས་སྲོལ་བཞིན་གཙང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན། 7འོན་ཀྱང་བླ་མས་ཁོ་ལ་རྟགས་དཔྱད་བྱས་ཏེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ཁོའི་རྨ་དེ་འཕེལ་བ་ཡིན་ན། ཁོས་ཡང་སྐྱར་བླ་མའི་རྩར་རང་ཉིད་བསྟན་དགོས། 8བླ་མས་སྐྱར་དུ་ཁོ་ལ་རྟགས་དཔྱད་བྱས་ཏེ། རྨ་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། དེ་ནི་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ།

9སུ་ཞིག་ལ་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་འཕོག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་བླ་མའི་རྩར་འཁྲིད་ཡོང་དགོས། 10བླ་མས་དེ་ལ་རྟགས་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། གལ་ཏེ་ཁོའི་པགས་པ་དཀར་པོར་འགྱུར་ཡོད་པ་དང་། སྤུ་རྣམས་ཀྱང་དཀར་པོར་འགྱུར་ཞིང་། རྨ་དེ་རྣག་གི་གང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 11དེ་ནི་པགས་ནད་རྙིང་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བླ་མས་ཁོ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། ཁོ་ནི་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་དུ་མི་གཙང་བར་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ལོགས་སུ་བཞག་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། 12གལ་ཏེ་པགས་པའི་ནད་དེ་འཕེལ་ནས་མི་དེའི་མགོ་ནས་རྐང་པའི་བར་དུ་ཁྱབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 13བླ་མས་སྐྱར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། པགས་ནད་དེས་གཟུགས་པོ་ཚང་མ་གང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བླ་མས་མི་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁོའི་པགས་པ་ཡོངས་རྫོགས་དཀར་པོར་འགྱུར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ནི་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན། 14འོན་ཀྱང་ཁོའི་རྨ་ཁ་བརྡོལ་མ་ཐག་ཏུ་མི་དེ་མི་གཙང་བར་རྩིས་དགོས་པ་ཡིན། 15བླ་མས་སྐྱར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། རྨདེ་བརྡོལ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། རྨ་དེ་བརྡོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།་ དེ་ནི་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་མི་གཙང་བར་རྩིས་དགོས་སོ། 16འོན་ཀྱང་རྨ་དེ་དྲག་ནས་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་བླ་མའི་རྩར་འགྲོ་དགོས་ཤིང་། 17བླ་མས་སླར་ཡང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། རྨ་དེ་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མི་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་པས། བླ་མས་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས།

18གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ལ་གཉན་འབུར་ཐོན་ནས་དྲག་གསོ་བ་ཡིན་ནའང་། 19སྔར་གཉན་འབུར་ཐོན་པའི་པགས་པ་དེ་དཀར་པོ་ཆགས་ཏེ་སྐྲངས་པ་དང་། ཡང་ན་དེར་རྨ་ཤུལ་དམར་སྐྱ་ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་བླ་མའི་རྩར་འགྲོ་དགོས། 20བླ་མས་དེ་ལ་རྟགས་དཔྱད་བྱེད་དེ་རྨ་ཤུལ་དེ་དག་མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་བ་སྤུ་རྣམས་ཀྱང་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། ནད་གཞི་དེ་ནི་གཉན་འབུར་ནས་འགོ་ཚུགས་པའི་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 21འོན་ཀྱང་བླ་མས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་དེའི་བ་སྤུ་རྣམས་དཀར་པོ་ཆགས་མེད་ཅིང་། རྨཤུལ་དེ་ནི་མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། རྨ་ཤུལ་གྱི་མདོག་དེ་སྐྱ་ཤུལ་ཤུལ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བླ་མས་མི་དེ་ལ་ལོགས་སུ་དབྱེད་ནས་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་བཞག་དགོས། 22གལ་ཏེ་རྨ་ཤུལ་དེ་འཕེལ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་པགས་ནད་དྲག་པོ་འཕོག་ཡོད་པ་ཡིན་པས། བླ་མས་ཁོ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 23རྨ་ཤུལ་དེ་མ་འཕེལ་བར་སྔར་བཞིན་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གཉན་འབུར་གྱི་ཤུལ་ཙམ་ཡིན་པས། བླ་མས་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས།

24མི་ཞིག་མེས་ཚིགས་ཤིང་། མེས་འཚིགས་པའི་རྨ་དེ་དཀར་པོའམ་དམར་སྐྱར་འགྱུར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 25བླ་མས་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། མེས་ཚིགས་པའི་རྨ་ཤུལ་སྟེང་གི་སྤུ་རྣམས་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རྨའི་མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་རྨ་ཤུལ་དེ་གཏིང་རིང་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མེས་འཆིགས་པའི་རྨ་དེ་ལས་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་འགོ་ཚུགས་པ་ཡིན་པས། བླ་མས་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 26འོན་ཀྱང་རྨ་ཤུལ་སྟེང་གི་བ་སྤུ་རྣམས་དཀར་པོ་ཆགས་མེད་པ་དང་། མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་རྨ་ཤུལ་དེ་གཏིང་རིང་པོ་མེད་པ་དང་། འོན་ཀྱང་རྨ་ཤུལ་གྱི་མདོག་དེ་སྐྱ་ཤིབ་ཤིབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བླ་མས་ཁོ་ལ་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་ལོགས་སུ་དབྱེ་ནས་བཞག་དགོས། 27དེ་རྗེས་བླ་མས་སླར་ཡང་ཉིན་ཞག་བདུན་པའི་ཐོག་ཏུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྨ་དེ་ཡང་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་བླ་མས་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 28འོན་ཀྱང་རྨ་ཤུལ་དེ་མ་འཕེལ་བར་སྔར་བཞིན་གནས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་མདོག་སྐྱ་ཤིབ་ཤིབ་ཡིན་ན། དེ་ནི་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། བླ་མས་མི་དེ་ནི་སྲོལ་ལྟར་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་མེས་འཚིག་པའི་རྨ་ཤུལ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནོ།

29གལ་ཏེ་སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་ཞིག་ལ་མགོའམ་ཨོག་མའི་ཁར་རྨ་ཐོན་པ་ཡིན་ན། 30བླ་མས་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་རྨ་ཤུལ་དེ་མཐའ་བཁོར་གྱི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་བ་དང་དེའི་ཁར་ཡོད་པའི་བ་སྤུ་རྣམས་ཀྱང་སེར་པོ་དང་སྲབ་མོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། བླ་མས་དེ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 31གལ་ཏེ་བླ་མས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་རྨ་ཤུལ་དེ་མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་མེད་པ་དང་། བ་སྤུ་རྣམས་ཀྱང་ཡག་པོ་སྐྱེས་མེད་པ་ཡིན་ན། བླ་མས་མི་དེ་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་ལོགས་སུ་བཞག་དགོས། 32ཉིན་ཞག་བདུན་པར་བླ་མས་སླར་ཡང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། སྐབས་དེར་རྨ་དེ་འཕེལ་མེད་པ་དང་། དེའི་ཁར་བ་སྤུ་སེར་པོ་མེད་པ་དང་། རྨ་ཤུལ་དེ་ནི་མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། 33མི་དེས་རང་གི་རྨའི་མཐའ་བསྐོར་གྱི་བ་སྤུ་རྣམས་གཞར་དགོས་པ་དང་། བླ་མས་སླར་ཡང་མི་དེ་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་ལོགས་སུ་བཞག་དགོས། 34ཉིན་ཞག་བདུན་པའི་ཐོག་ཏུ་བླ་མས་སླར་ཡང་རྨ་དེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། སྐབས་དེར་རྨདེ་འཕེལ་མེད་པ་དང་མཐའ་བསྐོར་གྱི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་མེད་ན། བླ་མས་མི་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། དེ་རྗེས་མི་དེས་རང་གི་གྱོན་གོས་འཁྲུ་ནས་རང་ཉིད་གཙང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན། 35འོན་ཀྱང་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུའང་ཁོའི་རྨ་དེ་འཕེལ་བ་ཡིན་ན། 36བླ་མས་སླར་ཡང་མི་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་རྨ་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བ་སྤུ་སེར་པོ་ཆགས་ཡོད་མེད་ལྟ་མི་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་དུ་ཤེས་ཐུབ་བོ། 37འོན་ཀྱང་བླ་མས་བསམ་ཚུལ་ལྟར་རྨདེ་འཕེལ་མེད་པ་དང་བ་སྤུའང་སྐྱེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྨདེ་དྲག་པ་ཡིན་པས། བླ་མས་མི་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས།

38སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་ཞིག་གི་པགས་པར་ཤ་ཐིག་སེར་དསྐྱ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 39བླ་མས་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། ཤ་ཐིག་དེ་སེར་སྐྱ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཤ་ཐིག་དེ་ནི་པགས་ནད་ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། མི་དེ་ནི་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མར་རྩིས་དགོས་སོ།

40-41གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གི་མགོའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སམ་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྲ་དེ་རང་བཞིན་གྱི་གཟགས་སྟེ་མགོ་དམར་པོར་སོང་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་མི་གཙང་བར་འགྱུར་མི་ཡོང་། 42འོན་ཀྱང་མགོ་དམར་གྱི་སྒང་ལ་རྨའི་མདོག་དམར་སྐྱ་ཞིག་ཐོན་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། 43བླ་མས་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་རྨ་མདོག་དམར་སྐྱ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 44བླ་མས་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་དེའི་མགོ་ལ་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་འཐེབས་ཡོད་པས་ཕྱིར་རོ།

45སུ་ཞིག་ལ་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེས་ཧྲལ་བའི་གོས་གྱོན་དགོས། མགོ་ལ་སྐྲ་ཤད་རྒྱབ་མི་ཆོག་པ་དང་། རང་གི་མདོང་པའི་ཞོགས་འོག་མ་བཀབ་ནས། མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་སྐད་རྒྱབ་དགོས། 46ནད་དེ་ལས་མ་ཐར་བར་དུ་མི་དེ་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་སོ། མི་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་སྒར་སའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐག་རིང་གནས་དགོས༎

47སྣམ་བུའམ་རས་ཀྱི་གྱོན་གོས་སོགས་ལ་ཧམ་འབུ་བརྒྱབ་པའམ། 48དེ་འདྲ་བའི་གོས་ཀྱི་གོས་ཧྲུག་གམ་ཀོ་བའམ་ཀོ་བའི་རྒྱུ་ལས་བཟོས་པའི་དངོས་རིགས་སོགས་ལ། 49ཧམ་འབུ་རྒྱབ་སྟེ། ཧམ་འབུའི་མདོག་དེ་ལྗང་གུའམ་དམར་སྐྱ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་འཕེལ་འགྲོ་བའི་ཧམ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ནི་བླ་མ་ལ་བསྟན་དགོས། 50བླ་མས་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དེ་དངོས་རིགས་དེ་དག་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་ལོགས་སུ་བཞག་དགོས། 51ཉིན་ཞག་བདུན་པར་ཡང་བཀྱར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དེ། ཧམ་བུ་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དངོས་རིགས་དེ་ནི་མི་གཙང་བར་རྩིས་དགོས་སོ། 52བླ་མས་དངོས་རིགས་དེ་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་འཕེལ་འགྲོ་བའི་ཧམ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་མེད་པར་བྱེད་དགོས་སོ།

53འོན་ཀྱང་བླ་མས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། དངོས་པོ་དེའི་ཁར་ཧམ་བུ་འཕེལ་མེད་པ་ཡིན་ན། 54ཁོས་དངོས་པོ་དེ་འཁྲུ་བཅུག་ནས་སླར་ཡང་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་ལོགས་སུ་བཞག་དགོས། 55དེ་རྗེས་ཁོས་བསྐྱར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། ཧམ་བུ་དེ་འཕེལ་མེད་པ་དང་། འོན་ཀྱང་དེའི་ཁ་མདོག་བསྒྱུར་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ད་དུང་མི་གཙང་བར་རྩིས་དགོས། དངོས་པོའི་རྒྱབ་མདུན་གང་ཞིག་གི་ཕྱོགས་སུ་རུལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཁྱོད་ཚོས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། 56འོན་ཀྱང་བླ་མས་སྐྱར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། ཧམ་བུ་དེ་ཡལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གོས་སམ་ཀོ་བའི་དངོས་རིགས་ཁར་ཧམ་བུ་རྒྱབ་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་དེ་བཞིན་ཧྲལ་ནས་དབྱུགས་དགོས། 57དེ་རྗེས་སླར་ཡང་ཧམ་འབུ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཡང་སྐྱར་འཕེལ་འགྲོ་གི་ཡོད་པས། དངོས་པོའི་བདག་པོས་དངོས་པོ་དེ་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། 58གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དེ་ཆུ་ལ་འཁྲུ་སྐབས་ཧམ་འབུ་རྒྱབ་པའི་རྟགས་དེ་ཆུས་དག་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་སྐྱར་དུ་འཁྲུ་ནས་སྲོལ་བཞིན་གཙང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།

59རས་དང་བལ་གྱི་གྱོན་ཆས་སམ། རས་དང་བལ་གྱི་གོས་གང་རུང་ངམ། ཀོ་བའི་དངོས་རིགས་སོགས་ལ་ཧམ་འབུ་རྒྱབ་དུས་གཙང་མ་དང་མི་གཙང་བ་རྩིས་རྒྱུར་སྲུང་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་ནི་གོང་གསལ་ལྟར་ཡིན་ནོ༎

Leviticus 13

The Lord spoke to Moses and Aaron, saying, 2 “When a person has on the skin of his body a swelling or an eruption or a spot, and it turns into a case of leprous disease on the skin of his body, then he shall be brought to Aaron the priest or to one of his sons the priests, 3 and the priest shall examine the diseased area on the skin of his body. And if the hair in the diseased area has turned white and the disease appears to be deeper than the skin of his body, it is a case of leprous disease. When the priest has examined him, he shall pronounce him unclean. 4 But if the spot is white in the skin of his body and appears no deeper than the skin, and the hair in it has not turned white, the priest shall shut up the diseased person for seven days. 5 And the priest shall examine him on the seventh day, and if in his eyes the disease is checked and the disease has not spread in the skin, then the priest shall shut him up for another seven days. 6 And the priest shall examine him again on the seventh day, and if the diseased area has faded and the disease has not spread in the skin, then the priest shall pronounce him clean; it is only an eruption. And he shall wash his clothes and be clean. 7 But if the eruption spreads in the skin, after he has shown himself to the priest for his cleansing, he shall appear again before the priest. 8 And the priest shall look, and if the eruption has spread in the skin, then the priest shall pronounce him unclean; it is a leprous disease.

9 “When a man is afflicted with a leprous disease, he shall be brought to the priest, 10 and the priest shall look. And if there is a white swelling in the skin that has turned the hair white, and there is raw flesh in the swelling, 11 it is a chronic leprous disease in the skin of his body, and the priest shall pronounce him unclean. He shall not shut him up, for he is unclean. 12 And if the leprous disease breaks out in the skin, so that the leprous disease covers all the skin of the diseased person from head to foot, so far as the priest can see, 13 then the priest shall look, and if the leprous disease has covered all his body, he shall pronounce him clean of the disease; it has all turned white, and he is clean. 14 But when raw flesh appears on him, he shall be unclean. 15 And the priest shall examine the raw flesh and pronounce him unclean. Raw flesh is unclean, for it is a leprous disease. 16 But if the raw flesh recovers and turns white again, then he shall come to the priest, 17 and the priest shall examine him, and if the disease has turned white, then the priest shall pronounce the diseased person clean; he is clean.

18 “If there is in the skin of one’s body a boil and it heals, 19 and in the place of the boil there comes a white swelling or a reddish-white spot, then it shall be shown to the priest. 20 And the priest shall look, and if it appears deeper than the skin and its hair has turned white, then the priest shall pronounce him unclean. It is a case of leprous disease that has broken out in the boil. 21 But if the priest examines it and there is no white hair in it and it is not deeper than the skin, but has faded, then the priest shall shut him up seven days. 22 And if it spreads in the skin, then the priest shall pronounce him unclean; it is a disease. 23 But if the spot remains in one place and does not spread, it is the scar of the boil, and the priest shall pronounce him clean.

24 “Or, when the body has a burn on its skin and the raw flesh of the burn becomes a spot, reddish-white or white, 25 the priest shall examine it, and if the hair in the spot has turned white and it appears deeper than the skin, then it is a leprous disease. It has broken out in the burn, and the priest shall pronounce him unclean; it is a case of leprous disease. 26 But if the priest examines it and there is no white hair in the spot and it is no deeper than the skin, but has faded, the priest shall shut him up seven days, 27 and the priest shall examine him the seventh day. If it is spreading in the skin, then the priest shall pronounce him unclean; it is a case of leprous disease. 28 But if the spot remains in one place and does not spread in the skin, but has faded, it is a swelling from the burn, and the priest shall pronounce him clean, for it is the scar of the burn.

29 “When a man or woman has a disease on the head or the beard, 30 the priest shall examine the disease. And if it appears deeper than the skin, and the hair in it is yellow and thin, then the priest shall pronounce him unclean. It is an itch, a leprous disease of the head or the beard. 31 And if the priest examines the itching disease and it appears no deeper than the skin and there is no black hair in it, then the priest shall shut up the person with the itching disease for seven days, 32 and on the seventh day the priest shall examine the disease. If the itch has not spread, and there is in it no yellow hair, and the itch appears to be no deeper than the skin, 33 then he shall shave himself, but the itch he shall not shave; and the priest shall shut up the person with the itching disease for another seven days. 34 And on the seventh day the priest shall examine the itch, and if the itch has not spread in the skin and it appears to be no deeper than the skin, then the priest shall pronounce him clean. And he shall wash his clothes and be clean. 35 But if the itch spreads in the skin after his cleansing, 36 then the priest shall examine him, and if the itch has spread in the skin, the priest need not seek for the yellow hair; he is unclean. 37 But if in his eyes the itch is unchanged and black hair has grown in it, the itch is healed and he is clean, and the priest shall pronounce him clean.

38 “When a man or a woman has spots on the skin of the body, white spots, 39 the priest shall look, and if the spots on the skin of the body are of a dull white, it is leukoderma that has broken out in the skin; he is clean.

40 “If a man’s hair falls out from his head, he is bald; he is clean. 41 And if a man’s hair falls out from his forehead, he has baldness of the forehead; he is clean. 42 But if there is on the bald head or the bald forehead a reddish-white diseased area, it is a leprous disease breaking out on his bald head or his bald forehead. 43 Then the priest shall examine him, and if the diseased swelling is reddish-white on his bald head or on his bald forehead, like the appearance of leprous disease in the skin of the body, 44 he is a leprous man, he is unclean. The priest must pronounce him unclean; his disease is on his head.

45 “The leprous person who has the disease shall wear torn clothes and let the hair of his head hang loose, and he shall cover his upper lip and cry out, ‘Unclean, unclean.’ 46 He shall remain unclean as long as he has the disease. He is unclean. He shall live alone. His dwelling shall be outside the camp.

47 “When there is a case of leprous disease in a garment, whether a woolen or a linen garment, 48 in warp or woof of linen or wool, or in a skin or in anything made of skin, 49 if the disease is greenish or reddish in the garment, or in the skin or in the warp or the woof or in any article made of skin, it is a case of leprous disease, and it shall be shown to the priest. 50 And the priest shall examine the disease and shut up that which has the disease for seven days. 51 Then he shall examine the disease on the seventh day. If the disease has spread in the garment, in the warp or the woof, or in the skin, whatever be the use of the skin, the disease is a persistent leprous disease; it is unclean. 52 And he shall burn the garment, or the warp or the woof, the wool or the linen, or any article made of skin that is diseased, for it is a persistent leprous disease. It shall be burned in the fire.

53 “And if the priest examines, and if the disease has not spread in the garment, in the warp or the woof or in any article made of skin, 54 then the priest shall command that they wash the thing in which is the disease, and he shall shut it up for another seven days. 55 And the priest shall examine the diseased thing after it has been washed. And if the appearance of the diseased area has not changed, though the disease has not spread, it is unclean. You shall burn it in the fire, whether the rot is on the back or on the front.

56 “But if the priest examines, and if the diseased area has faded after it has been washed, he shall tear it out of the garment or the skin or the warp or the woof. 57 Then if it appears again in the garment, in the warp or the woof, or in any article made of skin, it is spreading. You shall burn with fire whatever has the disease. 58 But the garment, or the warp or the woof, or any article made of skin from which the disease departs when you have washed it, shall then be washed a second time, and be clean.”

59 This is the law for a case of leprous disease in a garment of wool or linen, either in the warp or the woof, or in any article made of skin, to determine whether it is clean or unclean.