ལེ་ཝི 14 – Leviticus 14

ལེ་ཝི 14

1-2པགས་ནད་དྲག་པོ་འཕོག་པའི་ནད་པ་ཞིག་དྲག་གསོ་བའི་རྗེས་སུ། དེ་ལ་སྲོལ་བཞིན་དག་འབྱངས་བྱེད་ཆོག་སྐོར་གྱི་གཤམ་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་ཁོ་བླ་མའི་རྩར་འཁྲིད་ཡོང་དགོས། 3བླ་མས་མི་དེ་སྒར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་འཁྲིད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ནད་གཞི་དེ་དྲག་གསོ་བ་ཡིན་ན། 4སྲོལ་བཞིན་དག་འབྱངས་བྱེད་པའི་བྱ་ཆ་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་ཤུག་ཤིང་དུམ་བུ་གཅིག། དེ་བཞིན་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཞིག་དང་ཧི་སོབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་དང་བཅས་པའི་ཡལ་ག་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་ཞེས་བླ་མས་བཀའ་གནང་དགོས། 5དེ་ནས་ཆུ་མིག་ནས་ཏོན་པའི་ཆུ་གཙང་མ་བླུགས་ཡོད་པའི་རྫ་སྣོད་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བྱ་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་གསོད་བཅུག་དགོས། 6དེ་རྗེས་བླ་མས་བྱ་གཞན་དེ་འཁྱེར་ཡོང་ནས། ཤུག་ཤིང་དང་སྐུད་པ་དམར་པོ་དང་ཧི་སོབ་བཅས་བསད་ཟིན་པའི་བྱ་དེའི་ཁྲག་གི་ནང་དུ་བཅུག་དགོས་སོ། 7དེ་ནས་བླ་མས་པགས་ནད་ལས་དྲག་གསོ་བའི་དག་འབྱངས་བྱེད་དགོས། མི་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཁྲག་དེ་ལན་བདུན་གཏོར་ནས་མི་འདི་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། དེ་རྗས་ཁོས་བྱ་གསོན་པོ་དེ་ཐང་ཁར་སློད་དགོས། 8མི་དེས་རང་གི་གྱོན་གོས་འཁྲུ་ནས་སྐྲ་གཞར་ནས་གཟུགས་པོ་འཁྲུ་དགོས། དེ་རྗས་ཁོ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། མི་དེ་སྒར་གྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོག་གོ། འོན་ཀྱང་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་རང་གི་གུར་གྱི་ཕྱི་རུ་བསྡད་དགོས་སོ། 9ཉིན་ཞག་བདུན་པའི་ཐོག་ཁོས་རང་གི་སྐྲ་དང་རྒྱ་དང་དེ་བཞིན་མིག་སྤུ་དང་། གཟུགས་པོའི་སྤུ་ཚང་མ་གཞར་ནས་རང་གི་གོས་འཁྲུ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཟུགས་པོ་ཚང་མ་འཁྲུ་དགོས། དེ་རྗེས་ཁོ་སྲོལ་ལྟར་གཙང་མར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།།

10ཉིན་ཞག་བརྒྱད་པའི་ཐོག་ཁོས་སྐྱོན་མེད་པའི་ལུག་གུ་ཕོ་གཉིས་དང་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་ལུག་གུ་མོ་དེ་འཁྲིད་ཡོང་ནས། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་ནང་བརྫིས་པའི་གྲོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གསུམ་དང་། ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་ཀི་ལོ་གང་ཁག་གསུམ་གྱི་གསུམ་ཆ་གཅིག་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། 11དེ་ནས་བླ་མས་མི་དེ་འཁྲིད་དེ་ཁོའི་འབུལ་བའི་རྫས་རྣམས་བླངས་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམ་སྒོར་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། 12དེ་རྗེས་བླ་མས་ལུག་གུ་ཕོ་གཅིག་དང་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་ལི་ཊར་གང་གསུམ་ལ་བགོས་པའི་གསུམ་ཆ་གཅིག་བླངས་ནས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་འབུལ་བར་མཆོད་འབུལ་བྱེད་དགོས། ཁོས་དེ་རྣམས་དམིགས་བསལ་གྱི་འབུལ་བའི་ཚུལ་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བླ་མའི་ཆེད་དུ་འབུལ་དགོས། 13སྡིག་སེལ་དང་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པར་འབུལ་བའི་དུད་འགྲོ་རྣམས་བསད་པའི་གནས་དེ་རང་དུ་ཁོས་ལུག་དེའང་གསོད་དགོས། ཁོས་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་ནི། སྡིག་སེལ་གྱི་མཆོད་འབུལ་དང་འདྲ་བར་ཉེས་ཆད་སེལ་བའི་མཆོད་པ་དེའང་བླ་མའི་ཐོབ་སྐལ་ཡིན་པ་དང་། འབུལ་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཡིན་ནོ། 14བླ་མས་ལུག་གུའི་ཁྲག་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བླངས་ནས། དག་འབྱངས་བྱེད་དགོས་པའི་མི་དེའི་རྣ་བ་གཡས་པའི་རྣ་ཤལ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་། དེ་བཞིན་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ལ་བྱུགས་དགོས། 15བླ་མས་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བླངས་ཏེ་རང་གི་ལག་པ་གཡོན་པའི་ལག་མཐིལ་དུ་བླུགས་དགོས། 16ལག་པ་གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་ཞིག་སྣུམ་ནང་བཅུག་ནས་ཐེངས་བདུན་བར་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མདུན་དུ་གཏོར་དགོས། 17རང་གི་ལག་མཐིལ་ནང་གི་སྣུམ་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་དང་ལུག་གུའི་ཁྲག་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བླངས་ནས། དག་འབྱངས་བྱེད་དགོས་པའི་མི་དེའི་རྣ་བ་གཡས་པའི་རྣ་ཤལ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་། དེ་བཞིན་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་པོར་བྱུགས་དགོས། 18དེ་ནས་ལག་མཐིལ་ནང་གི་སྣུམ་ལྷག་འཕྲོས་ལུས་པ་དེ་མི་དེའི་མགོ་ལ་བྱུགས་ནས། བླ་མས་དག་འབྱངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་བྱེད་དགོས་སོ།

19དེ་རྗེས་བླ་མས་སྡིག་སེལ་གྱི་མཆོད་པ་དེ་འབུལ་ནས་དག་འབྱངས་ཀྱི་ཆོ་ག་དེ་ཆ་ཚང་བྱེད་དགོས། སྦྱིན་སྲེག་གི་འབུལ་བའི་དོན་དུ་དམིགས་པའི་དུད་འགྲོ་དེ་བསད་དེ། 20འབྲུ་སྣའི་མཆོད་པ་དང་མཉམ་དུ་མཚོད་ཁྲིའི་ཁར་འབུལ་དགོས། བླ་མས་གོང་གསལ་ལྟར་དག་འབྱངས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཤམས་པའི་རྗེས་སུ། མི་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན།

21འོན་ཀྱང་མི་དེ་དབུལ་ཞིང་མཆོད་པའི་རྫས་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་དག་འབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པར་ལུག་གུ་ཕོ་ཞིག་རང་གི་ཉེས་པའི་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། དེ་ནི་བླ་མའི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འབུལ་དགོས། དེ་བཞིན་འབྲུ་སྣའི་མཆོད་པའི་དོན་དུ་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་ནང་བརྫིས་པའི་གྲོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གང་དང་། ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་ལི་ཊར་གང་ཆ་གསུམ་ལ་བགོས་པའི་གསུམ་ཆ་གཅིག་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། 22ཁོས་ཕུག་རོན་ནམ་འང་གུ་གཉིས་རེ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། གཅིག་ནི་སྡིག་སེལ་གྱི་འབུལ་བ་དང་གཞན་དེ་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། 23དག་འབྱངས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་བརྒྱད་པར་ཁོས་གོང་གསལ་ལྟར་འབུལ་བའི་རྫས་དེ་དག་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམ་སྒོར་བླ་མའི་རྩར་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། 24བླ་མས་ལུག་གུ་དེ་དང་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་དེ་བླངས་ནས། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་འབུལ་བར་ཕུལ་དགོས། འབུལ་བ་དེ་དག་ནི་བླ་མའིི་ཐོབ་སྐལ་དུ་རྩིས་དགོས་སོ། 25ཁོས་ལུག་གུ་དེ་བསད་ནས་ཁྲག་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བླངས་ཏེ། མི་དེའི་རྣ་བ་གཡས་པའི་རྣ་ཤལ་དང་ལག་པ་གཡས་པ་དང་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ལ་བྱུགས་དགོས། 26བླ་མས་སྣུམ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བླངས་ནས་རང་གི་ལག་པ་གཡོན་པའི་ལག་མཐིལ་ནང་བླུགས་ནས། 27ལག་པ་གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་དེའི་ནང་བཅུག་སྟེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མདུན་དུ་སྣུམ་དེ་ཐེངས་བདུན་གཏོར་དགོས། 28མི་དེའི་གཟུགས་པོར་ཁྲག་གང་དུ་བྱུགས་ཡོད་སར་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བླངས་ཏེ། མི་དེའི་རྣ་བ་གཡས་པའི་རྣ་ཤལ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་། དེ་བཞིན་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་པོ་བཅས་ལ་བྱུགས་དགོས། 29དེ་རྗེས་ལག་མཐིལ་ནང་དུ་ལྷག་འཕྲོས་ལུས་པའི་སྣུམ་དེ་མི་དེའི་མགོ་ལ་བྱུགས་ཏེ། དག་འབྱངས་ཀྱི་ཆོ་ག་དེ་བྱེད་དགོས། 30དེ་རྗས་ཁོས་ཕུག་རོན་ནམ་འང་གུ་ལས་གཅིག་བླངས་ཏེ། 31སྡིག་སེལ་གྱི་མཆོད་པར་གཅིག་དང་འབྲུ་སྣའི་མཆོད་པ་དང་མཉམ་དུ་བྱ་གཞན་དེའང་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པའི་ཆེད་དུ་འབུལ་དགོས། བླ་མས་དག་འབྱངས་ཀྱི་འབུལ་བ་ཆ་ཚང་བྱེད་པར་འགྱུར། 32མི་ཞིག་ལ་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་འཕོག་སྟེ། དེས་དག་འབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པར་མཁོ་བའི་རྫས་ཆ་ཚང་ཞིག་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུ་སྲུང་དགོས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ནི་གོང་གསལ་ལྟར་ཡིན་ནོ༎

33-34ཁྱིམ་སོགས་ལ་ཧམ་འབུ་རྒྱབ་ནས་འཕེལ་སྐབས་སུ་སྲུང་དགོས་པའི་གཤམ་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཀ་ནན་དུ་སླེབས་པའི་རྗེས་སུ་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་བཀའ་ཁྲིམས་དེ་དག་སྲུང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 35མི་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱིམ་དུ་ཧམ་འབུ་རྒྱབ་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་བླ་མའི་རྩར་ཕྱིན་ནས་དེའི་སྐོར་ལ་ལབ་དགོས། 36བླ་མས་ཁྱིམ་དེར་ཧམ་བུ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱེད་གོང་དུ། དེའི་ནང་གི་འཛིན་ཆས་དངོས་རིགས་ཚང་མ་སྤོ་དགོས་པར་བཀའ་གནང་དགོས། དེ་མིན་ཁང་པ་དེའི་ནང་གི་དངོས་ཆས་ཚང་མ་མི་གཙང་བར་རྩིས་དགོས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རྗེས་ཁོས་ཁྱིམ་དེའི་ནང་ཕྱིན་ནས། 37ཧམ་འབུ་དེར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཧམ་འབུ་ལྗང་ཁུའམ་དམར་པོ་ཞིག་བྱུང་སྟེÇ ཁྱིམ་གྱི་རྩིག་པར་སྐྱོན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། 38ཁོས་ཁང་པ་དེ་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་སྒོ་ལྕག་རྒྱབ་ནས་བཞག་དགོས། 39ཉིན་ཞག་བདུན་པའི་ཐོག་ཡང་སྐྱར་ཁྱིམ་དེར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། སྐབས་དེར་ཧམ་འབུ་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 40ཧམ་འབུ་རྒྱབ་པའི་རྡོ་རྣམས་བཏོན་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ས་གནས་རྩོག་པ་ཞིག་ཏུ་དབྱུགས་བཅུག་དགོས། 41དེ་རྗེས་ཁོས་ཁྱིམ་ནང་གི་རྩིག་པ་ཚང་མ་པགས་པ་བཤུས་ཏེ། ས་དང་བྱེ་མ་སོགས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ས་གནས་རྩོག་པ་ཞིག་ཏུ་སྤུང་དགོས། 42དེ་རྗེས་རྡོ་བཏོན་པ་དེ་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་རྡོ་གཞན་དག་གིས་རྩིག་པ་རྒྱབ་སྟེ། དེར་གསར་དུ་འདམ་བག་བྱུགས་དགོས།

43ཧམ་འབུ་རྒྱབ་པའི་རྡོ་བཏོན་ནས་རྩིག་པའི་པགས་པ་བཤུས་ཏེ། དེར་འདམ་བག་གསར་པ་བྱུགས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུའང་། ཁྱིམ་དེའི་ནང་ཡང་སྐྱར་ཧམ་འབུ་རྒྱབ་པ་ཡིན་ན། 44བླ་མ་ཕྱིན་ནས་དེར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཧམ་འབུ་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁྱིམ་དེ་མི་གཙང་བར་རྩིས་དགོས། 45དེ་རྗེས་ཁྱིམ་དེ་གཏོར་བརློག་བཏང་ནས། དེའི་རྡོ་དང་ཤིང་ཆ་དང་ས་དང་བྱེ་མ་ཚང་མ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་འཁྱེར་ནས་ས་གནས་རྩོག་པ་ཞིག་ཏུ་དབྱུགས་དགོས། 46ཁྱིམ་དེ་སྒོ་ལྕགས་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། སུ་ཞིག་དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དགོང་དྲོ་བར་དུ་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་རྒྱུ་དང་། 47ཁྱིམ་དེའི་ནང་ཉལ་མཁན་ནམ་ཁ་ལག་ཟ་མཁན་སུ་ཡིན་རུང་། དེས་རང་གི་གྱོན་གོས་འཁྲུ་དགོས་སོ།

48གལ་ཏེ་བླ་མས་ཁྱིམ་དེར་བརྟགས་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། འདམ་བག་གསར་དུ་བྱུགས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུའང། སླར་ཡང་ཧམ་འབུ་རྒྱབ་མེད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་ཁྱིམ་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཧམ་འབུ་དེ་ཆ་ཚང་ཡལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། 49ཁྱིམ་དེ་ནི་དག་འབྱངས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཁོས་བྱ་ཆ་གཅིག་དང་། ཤུག་པའི་ཤིང་དང་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཞིག་དང་དེ་བཞིན་ཧི་སོབ་ཀྱི་ཡལ་ག་ཞིགའཁྱེར་ཡོང་དགོས། 50བྱ་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་ལ་ཆུ་མིག་ནས་ཐོན་པའི་ཆུ་གཙང་མ་བླུགས་ཡོད་པའི་རྫ་སྣོད་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བསད་དགོས། 51དེ་རྗེས་བྱ་གསོན་པོ་དེ་དང་ཤུག་ཤིང་དང་ཧི་སོབ་དང་སྐུད་པ་དམར་པོ་བཅས་བྱ་བསད་པའི་ཁྲག་དང་ཆུ་གཙང་མ་དེའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཁྱིམ་དེར་ཐེངས་བདུན་གཏོར་དགོས། 52དེ་བཞིན་བྱས་ཏེ་ཁོས་བྱའི་ཁྲག་དང་ཆུ་གཙང་མ་དང་། བྱ་གསོན་པོ་དེ་དང་ཤུག་ཤིང་དང་། ཧི་སོབ་དང་། སྐུད་པ་དམར་པོ་བཅས་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་སྒོ་ནས་ཁྱིམ་དེར་དག་འབྱངས་བྱེད་དགོས། 53དེ་རྗེས་བྱ་གསོན་པོ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐང་ཁར་འཕུར་བཅུག་གོ ཁྱིམ་གྱི་དག་འབྱངས་ཀྱི་ཆོ་ག་དེ་བྱས་ཚར་པའི་རྗེས་སུ། ཁྱིམ་དེ་སྲོལ་བཞིན་གཙང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།

54གོང་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་ནི་པགས་ནད་དྲག་པོ་དང་། 55-56རྨ་ཤུལ་དང་གཉན་འབུར་དང་དེ་བཞིན་རྨ་ཁ་སྐྲང་པའི་ནད་གཞིའི་སྐོར་དང་། གྱོན་གོས་དང་ཁྱིམ་སོགས་ལ་ཧམ་འབུ་རྒྱབ་པའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནོ། 57གོང་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་དེའི་སྒོ་ནས་ནད་དང་དངོས་རིགས་གང་ཞིག་གཙང་མ་ཡིན་མིན་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ༎

 

Leviticus 14

The Lord spoke to Moses, saying, 2 “This shall be the law of the leprous person for the day of his cleansing. He shall be brought to the priest, 3 and the priest shall go out of the camp, and the priest shall look. Then, if the case of leprous disease is healed in the leprous person, 4 the priest shall command them to take for him who is to be cleansed two live clean birds and cedarwood and scarlet yarn and hyssop. 5 And the priest shall command them to kill one of the birds in an earthenware vessel over fresh water. 6 He shall take the live bird with the cedarwood and the scarlet yarn and the hyssop, and dip them and the live bird in the blood of the bird that was killed over the fresh water. 7 And he shall sprinkle it seven times on him who is to be cleansed of the leprous disease. Then he shall pronounce him clean and shall let the living bird go into the open field. 8 And he who is to be cleansed shall wash his clothes and shave off all his hair and bathe himself in water, and he shall be clean. And after that he may come into the camp, but live outside his tent seven days. 9 And on the seventh day he shall shave off all his hair from his head, his beard, and his eyebrows. He shall shave off all his hair, and then he shall wash his clothes and bathe his body in water, and he shall be clean.

10 “And on the eighth day he shall take two male lambs without blemish, and one ewe lamb a year old without blemish, and a grain offering of three tenths of an ephah of fine flour mixed with oil, and one log of oil. 11 And the priest who cleanses him shall set the man who is to be cleansed and these things before the Lord, at the entrance of the tent of meeting. 12 And the priest shall take one of the male lambs and offer it for a guilt offering, along with the log of oil, and wave them for a wave offering before the Lord. 13 And he shall kill the lamb in the place where they kill the sin offering and the burnt offering, in the place of the sanctuary. For the guilt offering, like the sin offering, belongs to the priest; it is most holy. 14 The priest shall take some of the blood of the guilt offering, and the priest shall put it on the lobe of the right ear of him who is to be cleansed and on the thumb of his right hand and on the big toe of his right foot. 15 Then the priest shall take some of the log of oil and pour it into the palm of his own left hand 16 and dip his right finger in the oil that is in his left hand and sprinkle some oil with his finger seven times before the Lord. 17 And some of the oil that remains in his hand the priest shall put on the lobe of the right ear of him who is to be cleansed and on the thumb of his right hand and on the big toe of his right foot, on top of the blood of the guilt offering. 18 And the rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put on the head of him who is to be cleansed. Then the priest shall make atonement for him before the Lord. 19 The priest shall offer the sin offering, to make atonement for him who is to be cleansed from his uncleanness. And afterward he shall kill the burnt offering. 20 And the priest shall offer the burnt offering and the grain offering on the altar. Thus the priest shall make atonement for him, and he shall be clean.

21 “But if he is poor and cannot afford so much, then he shall take one male lamb for a guilt offering to be waved, to make atonement for him, and a tenth of an ephah of fine flour mixed with oil for a grain offering, and a log of oil; 22 also two turtledoves or two pigeons, whichever he can afford. The one shall be a sin offering and the other a burnt offering. 23 And on the eighth day he shall bring them for his cleansing to the priest, to the entrance of the tent of meeting, before the Lord. 24 And the priest shall take the lamb of the guilt offering and the log of oil, and the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. 25 And he shall kill the lamb of the guilt offering. And the priest shall take some of the blood of the guilt offering and put it on the lobe of the right ear of him who is to be cleansed, and on the thumb of his right hand and on the big toe of his right foot. 26 And the priest shall pour some of the oil into the palm of his own left hand, 27 and shall sprinkle with his right finger some of the oil that is in his left hand seven times before the Lord. 28 And the priest shall put some of the oil that is in his hand on the lobe of the right ear of him who is to be cleansed and on the thumb of his right hand and on the big toe of his right foot, in the place where the blood of the guilt offering was put. 29 And the rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put on the head of him who is to be cleansed, to make atonement for him before the Lord. 30 And he shall offer, of the turtledoves or pigeons, whichever he can afford, 31 one for a sin offering and the other for a burnt offering, along with a grain offering. And the priest shall make atonement before the Lord for him who is being cleansed. 32 This is the law for him in whom is a case of leprous disease, who cannot afford the offerings for his cleansing.”

33 The Lord spoke to Moses and Aaron, saying, 34 “When you come into the land of Canaan, which I give you for a possession, and I put a case of leprous disease in a house in the land of your possession, 35 then he who owns the house shall come and tell the priest, ‘There seems to me to be some case of disease in my house.’ 36 Then the priest shall command that they empty the house before the priest goes to examine the disease, lest all that is in the house be declared unclean. And afterward the priest shall go in to see the house. 37 And he shall examine the disease. And if the disease is in the walls of the house with greenish or reddish spots, and if it appears to be deeper than the surface, 38 then the priest shall go out of the house to the door of the house and shut up the house seven days. 39 And the priest shall come again on the seventh day, and look. If the disease has spread in the walls of the house, 40 then the priest shall command that they take out the stones in which is the disease and throw them into an unclean place outside the city. 41 And he shall have the inside of the house scraped all around, and the plaster that they scrape off they shall pour out in an unclean place outside the city. 42 Then they shall take other stones and put them in the place of those stones, and he shall take other plaster and plaster the house.

43 “If the disease breaks out again in the house, after he has taken out the stones and scraped the house and plastered it, 44 then the priest shall go and look. And if the disease has spread in the house, it is a persistent leprous disease in the house; it is unclean. 45 And he shall break down the house, its stones and timber and all the plaster of the house, and he shall carry them out of the city to an unclean place. 46 Moreover, whoever enters the house while it is shut up shall be unclean until the evening, 47 and whoever sleeps in the house shall wash his clothes, and whoever eats in the house shall wash his clothes.

48 “But if the priest comes and looks, and if the disease has not spread in the house after the house was plastered, then the priest shall pronounce the house clean, for the disease is healed. 49 And for the cleansing of the house he shall take two small birds, with cedarwood and scarlet yarn and hyssop, 50 and shall kill one of the birds in an earthenware vessel over fresh water 51 and shall take the cedarwood and the hyssop and the scarlet yarn, along with the live bird, and dip them in the blood of the bird that was killed and in the fresh water and sprinkle the house seven times. 52 Thus he shall cleanse the house with the blood of the bird and with the fresh water and with the live bird and with the cedarwood and hyssop and scarlet yarn. 53 And he shall let the live bird go out of the city into the open country. So he shall make atonement for the house, and it shall be clean.”

54 This is the law for any case of leprous disease: for an itch, 55 for leprous disease in a garment or in a house, 56 and for a swelling or an eruption or a spot, 57 to show when it is unclean and when it is clean. This is the law for leprous disease.