ལེ་ཝི 17 – Leviticus 17

ལེ་ཝི 17

1-2གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། གཤམ་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་བུ་རྣམས་དང་ཨིསི་རཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 3-4ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཞིག་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམ་སྒོའི་རྩར་མ་གཏོགས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ། བ་ཕྱུགས་སམ་ལུག་གམ་ར་ཞིག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བཀའ་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། སྲོག་གཅོད་བྱས་ཏེ་ཁྲག་འཛག་བཅུག་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་སུ་རྩིས་བར་མི་འགྱུར། 5གོང་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་དེའི་དོན་ནི་སྔར་ཨིསི་རཱཨེལ་ཚོས་ཐང་སྟོང་ཁུལ་དུ་བསད་སྲོལ་བྱས་པའི་དུད་འགྲོ་རྣམས་ད་ཕྱིན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་འཁྲིད་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ད་ཕྱིན་ཆད་དེ་ཚོས་དུད་འགྲོ་དེ་དག་གུར་མཆོག་དམ་པའི་གཟིམ་སྒོར་བླ་མའི་རྩར་འཁྲིད་ཡོང་སྟེ། མཐུན་འབྲེལ་གྱི་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་བསད་དགོས། 6བླ་མས་དམར་མཆོད་ཀྱི་ཁྲག་དེ་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམ་སྒོའི་རྩར་ཡོད་པའི་མཆོད་ཁྲིའི་ཕྱོགས་བཞིར་གཏོར་དགོས་པ་དང་། ཚིལ་དེ་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ། དེའི་དྲི་བཟང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པར་འགྱུར། 7ད་ཕྱིན་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཐང་སྟོང་ཁུལ་དུ་བསད་ནས་རྭ་ཡི་དབྱིབས་ཡོད་པའི་འདྲེ་སོགས་ལ་དམར་མཆོད་འབུལ་སྟེ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ལོག་བྱས་མི་རུང་། ཨིསི་རཱཨེལ་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ་བཀའ་ཁྲིམས་འདི་དག་སྲུང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

8-9གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམ་སྒོར་མ་གཏོགས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པའམ་མཆོད་པ་གཞན་ཞིག་འབུལ་མཁན་ཨིསི་རཱཨེལ་པའམ་དེ་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཡིན་རུང་། དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་སུ་རྩིས་བར་མི་འགྱུར་རོ།

10ཨིསི་རཱཨེལ་སུ་ཞིག་གམ་དེ་ཚོའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞིག་གིས་ཁྲག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤ་ཟ་བ་ཡིན་ན། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་དང་ཐུགས་འགལ་ཞིང་ཁོ་ལ་ཉིད་ཀྱི་མི་འབངས་སུ་རྩིས་བར་མི་མཛད་དོ། 11གསོན་པོའི་སྲོག་ཆགས་ཚང་མའི་སྲོག་ནི་ཁྲག་གི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་རྐྱེན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་གི་སྡིག་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་ཁྲག་ཚང་མ་བླུགས་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན། ཁྲག་ནི་སྲོག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་དེས་སྡིག་པ་སེལ་བར་འགྱུར། 12དེ་བས་ན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་། ཁྱོད་ཚོ་དང་ཁྱོད་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོས་ཁྲག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤ་ཟ་མི་རུང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ།

13ཨིསི་རཱཨེལ་པའམ་སུ་ཞིག་གམ་དེ་ཚོའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞིག་གིས་སྲོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་དུད་འགྲོའམ་བྱ་སོགས་ཁྱི་ར་རྒྱབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཁྲག་ས་ཁར་བླུགས་ཏེ་སས་བཀབ་དགོས། 14སྲོག་ཆགས་ཚང་མའི་སྲོག་ནི་ཁྲག་གི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་རྐྱེན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་ཁྲག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤ་ཟ་མི་རུང་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་ཟས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཁོང་གིས་ཉིད་ཀྱི་མི་འབངས་སུ་རྩིས་བར་མི་མཛད་དོ།

15ཨིསི་རཱཨེལ་པའམ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སུ་ཞིག་གིས་རང་བཞིན་གྱི་ཤི་བའམ་གཅན་གཟན་སོགས་ཀྱིས་བསད་པའི་དུད་འགྲོའི་ཤ་ཟས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་གོས་དང་གཟུགས་པོ་འཁྲུ་དགོས། དགོང་དྲོ་རང་ཉིད་དག་འབྱངས་མ་བྱས་བར་དུ་སྒུག་དགོས། 16དེ་བཞིན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཉེས་ལན་དེ་ཁོའི་ཐོག་ཏུ་འཕོག་ངེས་པ་ཡིན་ནོ༎

 

Leviticus 17

And the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to Aaron and his sons and to all the people of Israel and say to them, This is the thing that the Lord has commanded. 3 If any one of the house of Israel kills an ox or a lamb or a goat in the camp, or kills it outside the camp, 4 and does not bring it to the entrance of the tent of meeting to offer it as a gift to the Lord in front of the tabernacle of the Lord, bloodguilt shall be imputed to that man. He has shed blood, and that man shall be cut off from among his people. 5 This is to the end that the people of Israel may bring their sacrifices that they sacrifice in the open field, that they may bring them to the Lord, to the priest at the entrance of the tent of meeting, and sacrifice them as sacrifices of peace offerings to the Lord. 6 And the priest shall throw the blood on the altar of the Lord at the entrance of the tent of meeting and burn the fat for a pleasing aroma to the Lord. 7 So they shall no more sacrifice their sacrifices to goat demons, after whom they whore. This shall be a statute forever for them throughout their generations.

8 “And you shall say to them, Any one of the house of Israel, or of the strangers who sojourn among them, who offers a burnt offering or sacrifice 9 and does not bring it to the entrance of the tent of meeting to offer it to the Lord, that man shall be cut off from his people.

10 “If any one of the house of Israel or of the strangers who sojourn among them eats any blood, I will set my face against that person who eats blood and will cut him off from among his people. 11 For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement by the life. 12 Therefore I have said to the people of Israel, No person among you shall eat blood, neither shall any stranger who sojourns among you eat blood.

13 “Any one also of the people of Israel, or of the strangers who sojourn among them, who takes in hunting any beast or bird that may be eaten shall pour out its blood and cover it with earth. 14 For the life of every creature is its blood: its blood is its life. Therefore I have said to the people of Israel, You shall not eat the blood of any creature, for the life of every creature is its blood. Whoever eats it shall be cut off. 15 And every person who eats what dies of itself or what is torn by beasts, whether he is a native or a sojourner, shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until the evening; then he shall be clean. 16 But if he does not wash them or bathe his flesh, he shall bear his iniquity.”