ལེ་ཝི 2 – Leviticus 2

ལེ་ཝི 2

1སུ་ཞིག་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབྲུའི་མཆོད་པ་འབུལ་འདོད་ན། ཐོག་མར་འབྲུ་དེ་འཐག་ནས་གྲོ་ཞིབ་བཟོས་ཏེ། དེའི་ཐོག་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་དང་སྤོས་བླུགས་ནས། 2ཨ་རོན་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མའི་རྩར་སྐྱེལ་དགོས། དེ་ནས་བླ་མས་གྲོ་ཞིབ་དང་སྣུམ་ལག་མཐིལ་གང་བླངས་ནས་བདུག་སྤོས་དང་བཅས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཚུལ་དུ་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་ཀྱི་འབུལ་བའི་དྲི་ཞིམ་གྱིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པར་འགྱུར། 3འབྲུ་སྣའི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ལྷག་འཕྲོས་དེ་ནི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་སྐལ་ཡིན་ནོ། དེ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཁ་ཟས་ཀྱི་འབུལ་བའི་ཁོངས་ནས་བླངས་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པར་རྩིས་དགོས་སོ།

4དེ་བཞིན་མེར་སྲེག་པའི་བག་ལེབ་འབུལ་བར་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། དེར་ཆི་མན་བསྲེས་མི་རུང་ཞིང་། གྲོ་ཞིབ་དང་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་བསྲེས་ནས་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་མཐུག་པོ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་བྱུགས་པའི་བག་ལེབ་སྲབ་པོ་ཡིན་པར་དགོས།

5ཚལ་སླང་ནང་སྲེག་པའི་བག་ལེབ་འབུལ་འདོད་ན། དེར་ཆི་མན་མ་བསྲེས་པར་གྲོ་ཞིབ་ནང་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་བླུགས་ནས་རྫིས་ཏེ་བཟོ་དགོས་སོ། 6དེ་ལྟ་བུའི་འབྲུའི་འབུལ་བ་ཕུལ་སྐབས། བག་ལེབ་དེ་དུམ་བུར་བཟོས་ནས་དེ་ལ་སྣུམ་བླུགས་དགོས།

7སླ་ངའི་ནང་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་འབུལ་བར་འདོད་ན། གྲོ་ཞིབ་ནང་དུ་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་བླུགས་ནས་བཟོ་དགོས། 8དེ་ནི་འབྲུ་སྣའི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་འཁྱེར་ནས་བླ་མ་ལ་འབུལ་དགོས། དེ་རྗེས་བླ་མས་འབུལ་བ་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་འབུལ་དགོས། 9འབྲུ་སྣའི་མཆོད་འབུལ་གྱི་རྫས་ཚང་མ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་མཚོན་རྟགས་སུ། བླ་མས་དེ་ལས་ཆ་ཤས་ཤིག་བླངས་ནས་མཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སྲེག་དགོས། ཁ་ཟས་ཀྱི་འབུལ་བའི་དྲི་ཞིམ་དེས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པར་འགྱུར། 10འབྲུ་སྣའི་མཆོད་འབུལ་གྱི་རྫས་ལྷག་འཕྲོ་རྣམས་བླ་མ་ཚོའི་ཐོབ་སྐལ་ཡིན་ཞིང། དེ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་འབྲུ་སྣའི་འབུལ་བའི་ཁོངས་ནས་བླངས་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པར་རྩིས་དགོས་སོ།

11ཁྱོད་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབྲུ་སྣའི་མཆོད་འབུལ་གང་འདྲཞིག་འབུལ་རུང་དེ་ལ་ཆི་མན་ཡོད་པ་མི་རུང་ཞིང་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་འབྲུ་སྣའི་མཆོད་པའི་རྫས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྱོད་ཚོས་ནམ་ཡང་ཆི་མན་འམ་སྦྲང་རྩི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་རུང་། 12ལོ་ལྟར་རེ་བཞིན་སྟོན་ཐོག་གི་ཕུད་དེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་མེར་སྲེག་གཏོང་མི་དགོས་སོ། 13འབྲུ་སྣའི་མཆོད་རྫས་ཚང་མར་ཚྭ་འདེབས་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཚྭ་དེས་ཁྱོད་ཚོ་དང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བར་ལ་ཡོད་པའི་དམ་བཅའ་དེ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། དེ་བས་ན་ཁྱོད་ཚོས་རང་གི་འབུལ་བའི་རྫས་ཚང་མར་ཚྭ་ངེས་པར་བླུགས་དགོས། 14ཁྱོད་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་རང་གི་སྟོན་ཐོག་གི་ཕུད་དེ་འཁྱེར་ཡོང་སྐབས། འབྲུ་བརྔོས་པའང་འཐག་ནས་གྲོ་ཞིབ་བཟོས་པ་དེ་འབུལ་དགོས། 15དེའི་ཁར་ཁ་སྐྱུར་པོའི་སྣུམ་དང་སྤོས་བླུགས་དགོས། 16དེ་རྗེས་བླ་མས་འབྲུ་དང་སྣུམ་གྱི་ཟུར་ཆ་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་བདུག་སྤོས་ཡོངས་རྫོགས་ཁ་ཟས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་དགོས་སོ༎

 

Leviticus 2

“When anyone brings a grain offering as an offering to the Lord, his offering shall be of fine flour. He shall pour oil on it and put frankincense on it 2 and bring it to Aaron’s sons the priests. And he shall take from it a handful of the fine flour and oil, with all of its frankincense, and the priest shall burn this as its memorial portion on the altar, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. 3 But the rest of the grain offering shall be for Aaron and his sons; it is a most holy part of the Lord’s food offerings.

4 “When you bring a grain offering baked in the oven as an offering, it shall be unleavened loaves of fine flour mixed with oil or unleavened wafers smeared with oil. 5 And if your offering is a grain offering baked on a griddle, it shall be of fine flour unleavened, mixed with oil. 6 You shall break it in pieces and pour oil on it; it is a grain offering. 7 And if your offering is a grain offering cooked in a pan, it shall be made of fine flour with oil. 8 And you shall bring the grain offering that is made of these things to the Lord, and when it is presented to the priest, he shall bring it to the altar. 9 And the priest shall take from the grain offering its memorial portion and burn this on the altar, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. 10 But the rest of the grain offering shall be for Aaron and his sons; it is a most holy part of the Lord’s food offerings.

11 “No grain offering that you bring to the Lord shall be made with leaven, for you shall burn no leaven nor any honey as a food offering to the Lord. 12 As an offering of firstfruits you may bring them to the Lord, but they shall not be offered on the altar for a pleasing aroma. 13 You shall season all your grain offerings with salt. You shall not let the salt of the covenant with your God be missing from your grain offering; with all your offerings you shall offer salt.

14 “If you offer a grain offering of firstfruits to the Lord, you shall offer for the grain offering of your firstfruits fresh ears, roasted with fire, crushed new grain. 15 And you shall put oil on it and lay frankincense on it; it is a grain offering. 16 And the priest shall burn as its memorial portion some of the crushed grain and some of the oil with all of its frankincense; it is a food offering to the Lord.