ལེ་ཝི 3 – Leviticus 3

ལེ་ཝི 3

1གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕྱུགས་ཟོག་ལས་མཐུན་འབྲེལ་མཆོད་པ་འབུལ་འདོད་ན། མཆོད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ནི་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕོ་གླང་ངམ་བ་ཕྱུགས་ཤིག་ཡིན་པར་དགོས། 2མི་དེས་དུད་འགྲོའི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམས་སྒོའི་འགྲམ་དུ་བསད་དགོས་ཏེ། ཨ་རོན་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཚོས་དེའི་ཁྲག་ནི་མཆོད་ཁྲིའི་ཕྱོགས་བཞིར་གཏོར་དགོས་པ་དང་། 3གཤམ་གསལ་སེམས་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་དེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་ཀྱི་འབུལ་བར་འབུལ་དགོས། དེའི་ནང་ཁྲོལ་གྱི་ཚིལ་ལུ་དང་། 4ཚིལ་ལུ་ལྡན་པའི་མཁལ་མ་དང་མཆིན་པ་ཡག་ཤོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཅས་འབུལ་དགོས། 5བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་གསལ་རྫས་ཐམས་ཅད་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་ཀྱི་མཆོད་པའི་དྲི་བཟང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པར་འགྱུར།

6སུ་ཞིག་གིས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་མཆོད་པར་ལུག་གམ་ར་ཞིག་འབུལ་འདོད་ན། དེ་ནི་ར་ལུག་ཕོ་མོ་གང་རུང་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་དགོས། 7སུ་ཞིག་གིས་ལུག་གཅིག་འབུལ་འདོད་ན། 8ཁོས་རང་གི་ལག་པ་ལུག་དེའི་མགོ་ལ་བཞག་ནས་དབུ་གུར་དམ་པའི་མདུན་དུ་བསད་དགོས་པ་དང་། དེ་རྗེས་བླ་མ་ཚོས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁྲག་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་ཕྱོགས་བཞིར་གཏོར་ཞིང་། 9ཚིལ་ལུ་དང་རྒལ་ཚིག་གི་མཚམས་ནས་བཅད་པའི་ཚིལ་ལུ་ལྡན་པའི་མཇུག་མ་ཆ་ཚང་དང་། ནང་ཁྲོལ་ཁར་ཡོད་པའི་ཚིལ་ལུ་ཡོངས་རྫོགས་དང་། 10དེ་བཞིན་ཚིལ་ལུ་ཡོད་པའི་མཁལ་མ་དང་མཆིན་པ་བཅས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་འབུལ་དགོས། 11དེ་ནས་བླ་མས་མཆོད་པའི་རྫས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་དགོས།

12སུ་ཞིག་གིས་མཆོད་པར་ར་ཞིག་འབུལ་འདོད་ན། 13ཁོས་རང་གི་ལག་པ་རའི་མགོ་ལ་བཞག་ནས། དབུ་གུར་དམ་པའི་མདུན་དུ་དེ་བསད་དགོས། དེ་རྗེས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲག་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་ཕྱོགས་བཞིར་གཏོར་ཏེ། 14དེའི་ནང་ཁྲོལ་གྱི་ཚིལ་ལུ་དང་། 15ཚིལ་ལུ་ལྡན་པའི་མཁལ་མ་དང་མཆིན་པ་བཅས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ་དགོས། 16བླ་མས་དེ་དག་ཚང་མ་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་སྲེག་ནས། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པའི་ཁ་ཟས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་དགོས། ཚིལ་ལུ་ཡོངས་རྫོགས་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བདག་པ་ཡིན། 17ཨིསི་རཱཨེལ་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཚིལ་ལུ་ཟ་བའང་ཁྲག་སོགས་འཐུང་མི་ཉན། ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཡོངས་རྫོགས་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་གནས་ཀྱང་བཀའ་ཁྲིམས་འདི་དུས་རྒྱུན་དུ་རྩིས་སྲུང་བྱེད་དགོས་སོ༎

 

Leviticus 3

 “If his offering is a sacrifice of peace offering, if he offers an animal from the herd, male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. 2 And he shall lay his hand on the head of his offering and kill it at the entrance of the tent of meeting, and Aaron’s sons the priests shall throw the blood against the sides of the altar. 3 And from the sacrifice of the peace offering, as a food offering to the Lord, he shall offer the fat covering the entrails and all the fat that is on the entrails, 4 and the two kidneys with the fat that is on them at the loins, and the long lobe of the liver that he shall remove with the kidneys. 5 Then Aaron’s sons shall burn it on the altar on top of the burnt offering, which is on the wood on the fire; it is a food offering with a pleasing aroma to the Lord.

6 “If his offering for a sacrifice of peace offering to the Lord is an animal from the flock, male or female, he shall offer it without blemish. 7 If he offers a lamb for his offering, then he shall offer it before the Lord, 8 lay his hand on the head of his offering, and kill it in front of the tent of meeting; and Aaron’s sons shall throw its blood against the sides of the altar. 9 Then from the sacrifice of the peace offering he shall offer as a food offering to the Lord its fat; he shall remove the whole fat tail, cut off close to the backbone, and the fat that covers the entrails and all the fat that is on the entrails 10 and the two kidneys with the fat that is on them at the loins and the long lobe of the liver that he shall remove with the kidneys. 11 And the priest shall burn it on the altar as a food offering to the Lord.

12 “If his offering is a goat, then he shall offer it before the Lord 13 and lay his hand on its head and kill it in front of the tent of meeting, and the sons of Aaron shall throw its blood against the sides of the altar. 14 Then he shall offer from it, as his offering for a food offering to the Lord, the fat covering the entrails and all the fat that is on the entrails 15 and the two kidneys with the fat that is on them at the loins and the long lobe of the liver that he shall remove with the kidneys. 16 And the priest shall burn them on the altar as a food offering with a pleasing aroma. All fat is the Lord’s. 17 It shall be a statute forever throughout your generations, in all your dwelling places, that you eat neither fat nor blood.”