གྲངས་ཀ 1 – Numbers 1

གྲངས་ཀ 1

1ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོ་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ལོ་གཉིས་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཉིན་ཞག་དང་པོར། སི་ནཨེ་འབྲོག་སྟོང་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པའི་ནང་དུ་ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུང་གླེང་གནང་ཞིང་འདི་སྐད་དུ། 2ཁྱོད་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཀྱིས་རིགས་རུས་དང་ཁྱིམ་ཚང་གཞིར་བཟུང་གིས་ཨིསི་རཱཨེལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་འབོར་གྲངས་རྩིས་ཤིག་ལེན་དགོས་སོ། 3ལོ་ཉི་ཤུ་དང་དེ་ལས་ཆེ་བའི་སྐྱེས་པ་དམག་སར་གོ་ཆོད་པ་ཚང་མའི་མིང་ཐོ་ཞིག་བཟོ་དགོས། 4ཁྱོད་ལ་རོགས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་སྡེ་རིགས་རེ་རེ་ལས་རིགས་རུས་སོ་སོར་འགོ་དཔོན་རེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱོས་ཤིག 5-16ལས་དོན་དེའི་སྐོར་མི་སྡེ་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་འདེམས་སྒུག་བྱས་པའི་སྡེ་རིགས་སོ་སོའི་སྐྱེས་པ་དང་འགོ་བྱེད་རྣམས་གཤམ་གསལ་ལྟར་རོ།

སྡེ་རིགས

རིགས་རུས་འགོ་དཔོན།

རུ་བྷེན

ཤེ་དྷུར་གྱི་བུ་ཨེ་ལི་ཛུར།

སིམ་ཨོན

ཛུ་རི་ཤད་དྷེའི་བུ་ཤེ་ལུ་མི་ཨེལ།

ཡ་ཧུ་དཱ

ཨམ་མི་ན་དྷབ་ཀྱི་བུ་ནཱ་ཤོན།

ཨི་ས་ཀར

ཛུ་ཨར་གྱི་བུ་ནེ་ཐ་ནེལ།

ཛེ་བུ་ལུན

ཧེ་ལོན་གྱི་བུ་ཨེ་ལི་ཨབ།

ཨེཕ་ར་ཡིམ

ཨམ་མི་ཧུད་ཀྱི་བུ་ཨེ་ལི་ཤ་མ།

མ་ནསེ་སཱེ

པེ་དཱ་ཛུར་གྱི་བུ་གྷ་མ་ལི་ཨེལ།

བྷེན་ཡ་མིན

གྷིད་ཨོ་ནིའི་བུ་ཨ་བྷི་དན།

དཱན

ཨམ་མི་ཤ་དྷེའི་བུ་ཨ་ཧི་ཨེ་ཛར།

ཨ་ཤེར

ཨོཀ་རན་གྱི་བུ་པ་གྷི་ཨེལ།

གྷཌ

ཌུ་ཨེལ་གྱི་བུ་ཨེལ་ཡ་སཱཕ།

ནཕ་ཏ་ལི

ཨེ་ནན་གྱི་བུ་ཨ་ཧི་ར།

17གོང་གསལ་མི་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་རོགས་བྱས་ཏེ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཀྱིས། 18ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཉིན་ཞག་དང་པོར་མི་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་བཀོང་སྟེ། རང་རང་སོ་སོའི་རིགས་རུས་དང་ཁྱིམ་ཚང་གཞིར་བཟུང་ལྟར་མིང་ཐོར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་དང་དེ་ལས་ཆེ་བའི་སྐྱེས་པ་ཚང་མའི་མིང་དང་གྲངས་ཐོ་ཞིག་བཀོད་དོ། 19གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་མི་མང་གི་མིང་ཐོ་དེ་སི་ནཨེ་འབྲོག་སྟོང་དུ་ཡོད་སྐབས་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། 20-46ལོ་ཉི་ཤུ་དང་དེ་ལས་ཆེ་བའི་སྐྱེས་པ་དམག་སར་གོ་ཆོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་དེ་ཁོ་ཚོའི་རིགས་རུས་དང་ཁྱིམ་ཚང་གཞིར་བཟུང་ལྟར་བྲིས་ཤིང་། མིང་ཐོ་དེ་ནི་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་བུ་རྒན་པ་རུ་བྷེན་གྱི་སྡེ་རིགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ནས་བྲིས་པ་དང་། མིང་ཐོའི་གྲངས་འབོར་བསྡོམས་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན་ནོ།

སྡེ་རིགས།

གྲངས་འབོར

རུ་བྷེན།

༤༦,༥༠༠

སིམ་ཨོན།

༥༩,༣༠༠

གྷཌ།

༤༥,༦༥༠

ཡ་ཧུ་དཱ།

༧༤,༦༠༠

ཨི་ས་ཀར།

༥༤,༤༠༠

ཛེ་བུ་ལུན།

༥༧,༤༠༠

ཨེཕ་ར་ཡིམ།

༤༠,༥༠༠

མ་ནསེ་སཱེ།

༣༢,༢༠༠

བྷེན་ཡ་མིན།

༣༥,༤༠༠

དཱན།

༦༢,༧༠༠

ཨ་ཤེར།

༤༡,༥༠༠

ནཕ་ཏ་ལི།

༥༣,༤༠༠

བསྡོམས:

༦༠༣,༥༥༠

47ལེ་ཝི་པ་རྣམས་ནི་སྡེ་རིགས་གཞན་གྱི་ཁོངས་སུ་མིང་ཐོར་བཀོད་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 48གང་ལ་ཟེར་ན། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུངས་ཡོད་དོ། 49ཁྱོད་ཚོས་དམག་སར་གོ་ཆོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་བཀོད་སྐབས་ལེ་ཝིའི་སྡེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་རྣམས་མིང་ཐོར་མ་བྲིས་ཤིག 50དེ་ཚབ་ཏུ་དེ་དག་ང་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པ་དང་དེའི་མཁོ་ཆས་རྣམས་ཀྱི་དོ་དམ་པར་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས། དེ་ཚོས་དེ་དང་དེའི་མཁོ་ཆས་རྣམས་འོར་འདྲེན་བྱེད་དེ་ཁོ་ཚོས་དེའི་ནང་དུ་སྲི་ཞུ་ཞུ་ཞིང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་དུ་རང་གི་གུར་ཕུབ་ནས་བསྡད་དགོས་སོ། 51ཁྱོད་ཚོས་སྒར་ས་སྤོས་ནས་འགྲོ་དུས་ལེ་ཝི་པ་ཚོས་ངའི་དབུ་གུར་དམ་པ་དེ་མར་འབེབས་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ས་གནས་གཞན་དུ་སྒར་ས་རྒྱབ་སྐབས་ཀྱང་དེ་ཚོས་དབུ་གུར་དམ་པ་དེ་ཕུབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། སུའང་དབུ་གུར་དམ་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོང་བ་དེ་ནི་བསད་དགོས་པ་ངེས་ཅན་ཡིན་ནོ། 52ལྷག་ཕྲོས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ཀྱི་རུ་ཁག་སོ་སོའི་སྒར་བརྒྱབ་དགོས་པ་དང། མི་རེ་རེ་རང་གི་མི་ཚོགས་མཉམ་དུ་དར་ཆའི་འོག་ཏུ་གནས་དགོས་ཤིང་། 53འོན་ཀྱང་ལེ་ཝི་པ་རྣམས་ནི་དབུ་གུར་དམ་པའི་མཐའ་འཁོར་དུ་བསྡད་ནས་དེ་ལ་སྲུང་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སུའང་ཉེ་བར་ཡོང་མ་བཅུག་པས་ངའི་ཁྲོ་བ་དེ་ཨིསི་རཱཨེལ་མི་སྡེའི་ཐོག་ཏུ་མ་འཕོག་པས་ཕྱིར་རོ། 54གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་རཱཨེལ་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་ཆ་ཚང་བྱས་སོ༎

 

Numbers 1

The Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, 2 “Take a census of all the congregation of the people of Israel, by clans, by fathers’ houses, according to the number of names, every male, head by head. 3 From twenty years old and upward, all in Israel who are able to go to war, you and Aaron shall list them, company by company. 4 And there shall be with you a man from each tribe, each man being the head of the house of his fathers. 5 And these are the names of the men who shall assist you. From Reuben, Elizur the son of Shedeur; 6 from Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; 7 from Judah, Nahshon the son of Amminadab; 8 from Issachar, Nethanel the son of Zuar; 9 from Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 from the sons of Joseph, from Ephraim, Elishama the son of Ammihud, and from Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 from Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 from Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 from Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 from Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 from Naphtali, Ahira the son of Enan.” 16 These were the ones chosen from the congregation, the chiefs of their ancestral tribes, the heads of the clans of Israel.

17 Moses and Aaron took these men who had been named, 18 and on the first day of the second month, they assembled the whole congregation together, who registered themselves by clans, by fathers’ houses, according to the number of names from twenty years old and upward, head by head, 19 as the Lord commanded Moses. So he listed them in the wilderness of Sinai.

20 The people of Reuben, Israel’s firstborn, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 21 those listed of the tribe of Reuben were 46,500.

22 Of the people of Simeon, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, those of them who were listed, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 23 those listed of the tribe of Simeon were 59,300.

24 Of the people of Gad, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 25 those listed of the tribe of Gad were 45,650.

26 Of the people of Judah, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 27 those listed of the tribe of Judah were 74,600.

28 Of the people of Issachar, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 29 those listed of the tribe of Issachar were 54,400.

30 Of the people of Zebulun, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 31 those listed of the tribe of Zebulun were 57,400.

32 Of the people of Joseph, namely, of the people of Ephraim, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 33 those listed of the tribe of Ephraim were 40,500.

34 Of the people of Manasseh, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 35 those listed of the tribe of Manasseh were 32,200.

36 Of the people of Benjamin, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 37 those listed of the tribe of Benjamin were 35,400.

38 Of the people of Dan, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 39 those listed of the tribe of Dan were 62,700.

40 Of the people of Asher, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 41 those listed of the tribe of Asher were 41,500.

42 Of the people of Naphtali, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 43 those listed of the tribe of Naphtali were 53,400.

44 These are those who were listed, whom Moses and Aaron listed with the help of the chiefs of Israel, twelve men, each representing his fathers’ house. 45 So all those listed of the people of Israel, by their fathers’ houses, from twenty years old and upward, every man able to go to war in Israel— 46 all those listed were 603,550.

47 But the Levites were not listed along with them by their ancestral tribe. 48 For the Lord spoke to Moses, saying, 49 “Only the tribe of Levi you shall not list, and you shall not take a census of them among the people of Israel. 50 But appoint the Levites over the tabernacle of the testimony, and over all its furnishings, and over all that belongs to it. They are to carry the tabernacle and all its furnishings, and they shall take care of it and shall camp around the tabernacle. 51 When the tabernacle is to set out, the Levites shall take it down, and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up. And if any outsider comes near, he shall be put to death. 52 The people of Israel shall pitch their tents by their companies, each man in his own camp and each man by his own standard. 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the testimony, so that there may be no wrath on the congregation of the people of Israel. And the Levites shall keep guard over the tabernacle of the testimony.” 54 Thus did the people of Israel; they did according to all that the Lord commanded Moses.