གྲངས་ཀ 12 – Numbers 12

གྲངས་ཀ 12

1མོ་ཤེས་ཀུཤ་ཡུལ་གྱི་བུད་མེད་ཅིག་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། མིར་ཡམ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་སོ། 2དེ་ཚོས་སྨྲས་པ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་བརྒྱུད་ནས་གཅིག་པུར་གསུང་གླེང་མཛད་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོའི་བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་གསུང་གླེང་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ཚོས་གང་སྨྲས་པ་དེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསན་པ་ཡིན་ནོ། 3(མོ་ཤེ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་མི་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ནོ། ཁོ་ལས་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ས་གཞིའི་ནང་གཞན་སུའང་མེད་པ་ཡིན་ནོ།)

4དེ་མ་ཉིད་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་། ཨ་རོན་དང་མིར་ཡམ་བཅས་ལ་ཁྱོད་ཚོ་གསུམ་ཀ་ང་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པར་ཡོང་དགོས་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཁོ་ཚོ་དེར་བཅར་ཞིང་། 5ཡང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་སྤྲིན་གྱི་ཀ་བ་ཞིག་གི་ནང་མར་ཕེབས་ཏེ་དབུ་གུར་དམ་པའི་གཟིམས་སྒོའི་རྩར་བཞེངས་ནས། ཁོང་གིས་ཨ་རོན་མིར་ཡམ་ཞེས་བོས་པ་གནང་བ་དང་། དེ་གཉིས་མདུན་དུ་སོང་བ། 6དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ། ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་ཉོན་ཅིག། ཁྱོད་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་ཡོད་སྐབས། ངས་ཞལ་གཟིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁོ་ཚོར་རང་ཉིད་མངོན་པར་བྱེད་ཅིང་། རྨི་ལམ་དུ་དེ་ཚོར་གཏམ་གླེང་བྱེད་མོད། 7འོན་ཀྱང་ངས་རང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་དང་གཏམ་གླེང་བྱེད་སྟངས་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ། ངས་ཁོ་ལ་ངའི་མི་འབངས་ཨིསི་རཱཨེལ་ཡོངས་ཀྱི་དོ་དམ་པར་བསྐོས་པ་ཡིན་པས། 8དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁོ་དང་ཐད་ཀར་གཏམ་གླེང་བྱེད་པ་ཡིན། གསང་གཏམ་སོགས་མ་ཡིན། ཁོས་ངའི་དབྱིབས་ཀྱང་མཐོང་ཡོད་དོ། ཁྱོད་ཚོས་ངའི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་ལ་རྒོལ་གཏམ་ཇི་ལྟརབྱེད་ནུས་ཅེས་གསུངས་སོ།

9དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཐུགས་ཁྲོས་ཤིང་ཕར་གཤེགས་པ་དང་། 10དབུ་གརུ་དམ་པའི་སྟེང་ནས་སྤྲིན་དེའང་ཡར་ཕྱིན་ནོ། མིར་ཡམ་ལ་གློ་བུར་དུ་པགས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་ཐེབས་ནས་ཁ་བ་ལྟར་དཀར་པོར་འགྱུར་རོ། ཨ་རོན་གྱིས་མི་རི་ཡམ་ལ་པགས་ནད་དྲག་པོས་ཟིན་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་ནས། 11ཁོས་མོ་ཤེ་ལ། ཀྱེ་གཙོ་བོ། ང་ཚོས་རྨོངས་པའི་དབང་གིས་བྱས་པའི་སྡིག་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ང་ཚོའི་འཁྱེར་མ་དགོས་པ་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་། 12མོ་ནི་སྐྱེས་དུས་ནས་ཤི་བ་དང་འདྲ་བར་གཟུགས་པོ་ཕྱེད་ཀ་རུལ་བའི་གནས་སྟངས་འདིར་བཞག་པ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་སོ།

13དེར་བརྟེན་མོ་ཤེས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞུ་འབོད་བྱེད་པ། ཀྱེ་དཀོན་མཆོག། མོ་ལ་དྲག་གསོ་བ་གནང་རོགས་གནང་།

14དེའི་ལན་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། གལ་ཏེ་མོའི་ཕས་མོའི་གདོང་ལ་མཚིལ་མ་གཏོར་བ་ཡིན་ན། མོ་ནི་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེའི་ནང་དུ་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་གནས་དགོས། དེ་བས་ན། མོ་ལ་ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་སྒར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་གནས་བཅུག་སྟེ། དེ་རྗེས་མོ་ནང་དུ་འཁྲིད་ཡོང་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 15ཉིན་ཞག་བདུན་བར་དུ་མིར་ཡམ་སྒར་གྱི་ཕྱི་རུ་བཞག་ནས། མོ་ནང་དུ་འཁྲིད་མ་ཡོང་བར་དུ་མི་རྣམས་འགྲུལ་སྐྱོད་མ་བྱས་སོ། 16དེ་རྗེས་ཁོ་ཚོ་ཧ་ཛེ་རོཐ་ནས་ཐོན་ཏེ་པ་རན་གྱི་འབྲོག་སྟོང་ཁུལ་དུ་སྒར་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་དོ༎

 

Numbers 12

Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman. 2 And they said, “Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also?” And the Lord heard it. 3 Now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. 4 And suddenly the Lord said to Moses and to Aaron and Miriam, “Come out, you three, to the tent of meeting.” And the three of them came out. 5 And the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the entrance of the tent and called Aaron and Miriam, and they both came forward. 6 And he said, “Hear my words: If there is a prophet among you, I the Lord make myself known to him in a vision; I speak with him in a dream. 7 Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. 8 With him I speak mouth to mouth, clearly, and not in riddles, and he beholds the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses?” 9 And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed.

10 When the cloud removed from over the tent, behold, Miriam was leprous, like snow. And Aaron turned toward Miriam, and behold, she was leprous. 11 And Aaron said to Moses, “Oh, my lord, do not punish us because we have done foolishly and have sinned. 12 Let her not be as one dead, whose flesh is half eaten away when he comes out of his mother’s womb.” 13 And Moses cried to the Lord, “O God, please heal her—please.” 14 But the Lord said to Moses, “If her father had but spit in her face, should she not be shamed seven days? Let her be shut outside the camp seven days, and after that she may be brought in again.” 15 So Miriam was shut outside the camp seven days, and the people did not set out on the march till Miriam was brought in again. 16 After that the people set out from Hazeroth, and camped in the wilderness of Paran.