གྲངས་ཀ 17 – Numbers 17

གྲངས་ཀ 17

1གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུངས་པ། 2སྡེ་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་ཁྲིད་རེ་ནས་འཁར་རྒྱུག་རེར་བརྩིས་པས་འཁར་རྒྱུག་བཅུ་གཉིས་ཁྱོད་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཅེས་ཨིསི་རཱཨེལ་མི་དམངས་ལ་སྨྲོས་ཤིག མི་རེ་རེས་སོ་སོའི་འཁར་རྒྱུག་གི་ཐོག་ཏུ་རང་གི་མིང་བྲིས་དགོས། 3ལེ་ཝིའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་འཁར་རྒྱུག་ལ་ཨ་རོན་གྱི་མིང་བྲིས་དགོས། དེ་བཞིན་སྡེ་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་འཁྲིད་རེར་འཁར་རྒྱུག་རེ་བྱུང་དགོས་པ་ཡིན། 4ང་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པར་འཁར་རྒྱུག་དེ་ཚོ་འཁྱེར་ནས་ང་གཉིས་ཐུགས་འཕྲད་བྱེད་སའི་དམ་བཅའི་སྒྲོམ་གྱི་མདུན་དུ་ཞོགས་ཅིག 5དེ་ནས་ངས་འདེམས་བསྐོ་བྱད་པའི་མི་དེའི་འཁར་རྒྱུག་ནས་ཉུ་གུ་སྐྱེས་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཡང་ཡང་བྱས་པ་དེའང་ངས་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

6དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་གཏམ་གླེང་བྱས་པ་དང་། དེ་ཚོའི་འགོ་འཁྲིད་རེ་རེས་འཁར་རྒྱུག་རེ་བརྩིས་པས་སྡེ་རིགས་བཅུ་གཉིས་ནས་འཁར་རྒྱུག་བཅུ་གཉིས་མོ་ཤེ་ལ་ཕུལ་ལོ། ཨ་རོན་གྱི་འཁར་རྒྱུག་ཡང་དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་དོ། 7དེ་ནས་མོ་ཤེས་འཁར་རྒྱུག་ཚང་མ་དབུ་གུར་དམ་པར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་སྒྲོམ་གྱི་མདུན་དུ་བཞག་གོ

8དེའི་སང་ཉིན་མོ་ཤེ་དབུ་གུར་དམ་པར་བཅར་བས། ལེ་ཝིའི་སྡེ་རིགས་ནས་ཨ་རོན་གྱི་འཁར་རྒྱུག་དེར་ཉུ་གུ་སྐྱེས་པ་མཐོང་ངོ། དེར་ཐེའུ་དང་མེ་ཏོག་དང་སྟར་ཀ་སྨིན་པ་སོགས་མཐོང་ངོ་། 9མོ་ཤེས་འཁར་རྒྱུག་ཚང་མ་འཁྱེར་ནས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་པས། དེར་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་ཁོ་ཚོས་མཐོང་ནས། འགོ་འཁྲིད་སོ་སོས་རང་རང་གི་འཁར་རྒྱུག་རྣམས་བླངས་སོ། 10གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུངས་པ། ཨ་རོན་གྱི་འཁར་རྒྱུག་དེ་དམ་བཅའི་སྒྲོམ་གྱི་མདུན་དུ་བཞག་དགོས། ངོ་ལོག་བརྒྱབ་མཁན་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་རྙོག་གཏམ་ཤོད་རྒྱུ་དེ་མཚམས་འཇོགས་མ་བྱེད་ན། དེ་ཚོ་ངེས་པར་ཤི་དགོས་རྒྱུའི་ཟོན་བརྡའི་ཚུལ་དུ་བཞག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 11གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་ཚང་མ་བྱས་སོ།

12ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་མོ་ཤེས་ལ་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ང་ཚོ་མེད་པར་སོང་བཞག། 13དབུ་གུར་དམ་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཤི་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤི་ཚར་བ་དང་ཁྱད་མེད་པ་ཡིན་ནོ༎

 

Numbers 17

The Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to the people of Israel, and get from them staffs, one for each fathers’ house, from all their chiefs according to their fathers’ houses, twelve staffs. Write each man’s name on his staff, 3 and write Aaron’s name on the staff of Levi. For there shall be one staff for the head of each fathers’ house. 4 Then you shall deposit them in the tent of meeting before the testimony, where I meet with you. 5 And the staff of the man whom I choose shall sprout. Thus I will make to cease from me the grumblings of the people of Israel, which they grumble against you.” 6 Moses spoke to the people of Israel. And all their chiefs gave him staffs, one for each chief, according to their fathers’ houses, twelve staffs. And the staff of Aaron was among their staffs. 7 And Moses deposited the staffs before the Lord in the tent of the testimony.

8 On the next day Moses went into the tent of the testimony, and behold, the staff of Aaron for the house of Levi had sprouted and put forth buds and produced blossoms, and it bore ripe almonds. 9 Then Moses brought out all the staffs from before the Lord to all the people of Israel. And they looked, and each man took his staff. 10 And the Lord said to Moses, “Put back the staff of Aaron before the testimony, to be kept as a sign for the rebels, that you may make an end of their grumblings against me, lest they die.” 11 Thus did Moses; as the Lord commanded him, so he did.

12 And the people of Israel said to Moses, “Behold, we perish, we are undone, we are all undone. 13 Everyone who comes near, who comes near to the tabernacle of the Lord, shall die. Are we all to perish?”