གྲངས་ཀ 25 – Numbers 25

གྲངས་ཀ 25

1དེ་ནས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ཨ་ཀ་སི་ཡའི་ལུང་གཤོང་དུ་སྒར་ས་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་སྐབས། དེ་ཚོའི་སྐྱེས་པ་ཚོས་དེར་ཡོད་པའི་མོ་ཨབ་པའི་བུད་མེད་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ལུས་འབྲེལ་བྱས་ཤིང་། 2བུད་མེད་དེ་ཚོས་ཨིསི་རཱཨེལ་པའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་མོ་ཨབ་པའི་ལྷ་རྟེན་དག་ལ་མཆོད་འབུལ་བྱེད་སར་བོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་ཀྱང་དེར་ཁ་ཟས་ཟ་བ་མ་ཟད། 3པི་ཨོར་གྱི་བྷལ་ལ་མཆོད་འབུལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚོར་ཐུགས་ཁྲོས་ནས། 4ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ངའི་བཀའ་ལ་རྩིས་སྲུང་བྱས་ཏེ། ཨིསི་རཱཨེལ་པའི་འགོ་དཔོན་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ། ཉི་མའི་གུང་ལ་གསོད་ཅིག། དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན་ང་དེ་ཚོ་དང་ཁྲོ་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 5མོ་ཤེས་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ། ཁྱོད་ཚོ་རང་གི་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་ནས་པི་ཨོར་གྱི་བྷལ་ལ་མཆོད་མཁན་ཡོད་ཚད་གསོད་དགོས་ཅེས་སྨྲས་སོ།

6དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨིསི་རཱཨེལ་མི་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་མཐོང་སར། ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཞིག་གིས་མིད་ཡན་གྱི་བུད་མེད་ཞིག་རང་གི་གུར་ནང་དུ་འཁྲིད་ཡོང་ཞིང་། སྐབས་དེར་དེ་ཚོ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་གུར་མཆོག་དམ་པའི་སྒོའི་འགྲམ་དུ་མྱ་ངན་བྱས་བཞིན་བསྡད་ཡོད་དོ། 7ཨེ་ལི་ཛར་གྱི་བུའམ་བླ་མ་ཨ་རོན་གྱི་ཚ་བོ་ཕིན་ཧསི་ཀྱིས་དེ་མཐོང་ནས་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་ལངས་ཏེ་ཕྱིན་པ་དང་། ཁོས་རང་གི་ལག་ཏུ་མདུང་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ། 8སྐྱེས་པ་དེ་དང་བུད་མེད་དེའི་རྗེས་སུ་ཕྱིན་ནས། དེ་ཚོའི་གུར་ནང་འཛུལ་ཞིང་དེ་གཉིས་སྡེབས་གཅིག་ལ་མདུང་བཙུག་ནས་བསད་དོ། ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་འཇིག་པར་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་ཡམ་དྲག་པོ་དེའང་འཇོམས་ཤིང་ཆད་དོ། 9འོན་ཀྱང་དེ་བར་ནད་ཡམ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་གྲངས་ ༢༤,༠༠༠ ཤི་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ།

10གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུངས་པ། 11ཕིན་ཧསི་ཀྱིས་གང་བྱས་པ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ནི་ང་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་ཁྲོ་རྒྱུ་མིན་ནོ། ང་མ་གཏོགས་པར་ལྷ་གཞན་ལ་མཆོད་པ་དེ་ཁོས་བཟོད་སྲན་བྱེད་མ་ཐུབ་བོ། དེར་བརྟེན་པས་ངའི་ཁྲོ་བས་དེ་དག་འཇིག་པར་བྱས་མེད། 12དེ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་ལ། ངས་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་དུས་གཏན་དུ་གནས་པའི་དམ་བཅའ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྨྲོས་ཤིག 13ད་ཁོ་དང་ཁོའི་རིགས་བརྒྱུད་ནི་དུས་གཏན་དུ་བླ་མའི་གོ་གནས་སུ་འཁོད་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ལ་འགྲན་ཟླ་བྱེད་མཁན་སུ་ཞིག་ལའང་ཁོས་བཟོད་སྲན་མ་བྱས་པ་ཡིན། དེས་རྐྱེན་གྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པ་སེལ་བར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།

14མིད་ཡན་གྱི་བུད་མེད་དང་མཉམ་དུ་བསད་པའི་སྐྱེས་པ་དེའི་མིང་ནི་ཛིམ་རི་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་ས་ལུའི་བུ་ཡིན་ཅིང་། སིམ་ཨོན་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་མིའི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 15བུད་མེད་དེའི་མིང་ལ་ཀོཛི་བྷི་ཞེས་པ་དང་། དེའི་ཕའི་མིང་ཛུར་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། མིད་ཡན་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་ཤིག་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ།

16གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 17མི་དི་ཡན་པ་རྣམས་ལ་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་ནས་དེ་ཚོ་ཚར་གཅོད་ཅིག 18གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚོས་པི་ཨོར་དུ་ཁྱོད་ཚོར་གཡོ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུའི་བྱུས་ངན་བརྩམས་པས་ཕྱིར་རོ། དེ་ཚོ་ཚར་གཅོད་གཏོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་དེ་ནི་ནད་ཡམས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བསད་པའི་ཀོཛི་བྷི་ཞེས་པའི་བུད་མེད་དེ་ཡིན་ནོ༎

 

Numbers 25

While Israel lived in Shittim, the people began to whore with the daughters of Moab. 2 These invited the people to the sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. 3 So Israel yoked himself to Baal of Peor. And the anger of the Lord was kindled against Israel. 4 And the Lord said to Moses, “Take all the chiefs of the people and hang them in the sun before the Lord, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel.” 5 And Moses said to the judges of Israel, “Each of you kill those of his men who have yoked themselves to Baal of Peor.”

6 And behold, one of the people of Israel came and brought a Midianite woman to his family, in the sight of Moses and in the sight of the whole congregation of the people of Israel, while they were weeping in the entrance of the tent of meeting. 7 When Phinehas the son of Eleazar, son of Aaron the priest, saw it, he rose and left the congregation and took a spear in his hand 8 and went after the man of Israel into the chamber and pierced both of them, the man of Israel and the woman through her belly. Thus the plague on the people of Israel was stopped. 9 Nevertheless, those who died by the plague were twenty-four thousand.

10 And the Lord said to Moses, 11 “Phinehas the son of Eleazar, son of Aaron the priest, has turned back my wrath from the people of Israel, in that he was jealous with my jealousy among them, so that I did not consume the people of Israel in my jealousy. 12 Therefore say, ‘Behold, I give to him my covenant of peace, 13 and it shall be to him and to his descendants after him the covenant of a perpetual priesthood, because he was jealous for his God and made atonement for the people of Israel.’”

14 The name of the slain man of Israel, who was killed with the Midianite woman, was Zimri the son of Salu, chief of a father’s house belonging to the Simeonites. 15 And the name of the Midianite woman who was killed was Cozbi the daughter of Zur, who was the tribal head of a father’s house in Midian.

16 And the Lord spoke to Moses, saying, 17 “Harass the Midianites and strike them down, 18 for they have harassed you with their wiles, with which they beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of the chief of Midian, their sister, who was killed on the day of the plague on account of Peor.”