གྲངས་ཀ 30 – Numbers 30

གྲངས་ཀ 30

1མོ་ཤེས་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་སྡེ་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་དཔོན་རྣམས་ལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་སློབ་སྟོན་བྱས་སོ། 2མི་ཞིག་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་བ་ཞིག་འབུལ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་སྤངས་བྱ་སོགས་བྱེད་རྒྱུའི་མནའ་སྐྱེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་དམ་བཅའ་དེ་ལས་མི་འགལ་བར། རང་གིས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་དོན་གནད་ཚང་མ་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

3རང་གི་ཕའི་ཁྱིམ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བུད་མེད་ན་ཆུང་མ་ཞིག་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་བ་ཞིག་འབུལ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་སྤངས་བྱ་སོགས་བྱེད་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 4གལ་སྲིད་དེའི་སྐོར་ལ་ཕས་ཐོས་ཏེ་འགག་བྱ་མ་བྱས་བར་དུ་མོས་དམ་བཅའ་གང་བྱས་པ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་དགོས། 5འོན་ཀྱང་མོའི་ཕས་དེའི་སྐོར་ཐོས་ནས་མོ་ལ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་རྒྱུར་འགག་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མོས་དམ་བཅའ་དེ་སྲུང་མི་དགོས། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་འགྱུར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཕས་མོ་ལ་དེ་ལྟར་བྱེད་མ་བཅུག་པས་ཕྱིར་རོ།

6གལ་ཏེ་བུད་མེད་ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་པ་ཞིག་གིས། ཤེས་བཞིན་དུའམ་ཡང་ན་སྣང་མེད་དུ་དམ་བཅའ་བྱས་པའམ། ཡང་ན་སྤངས་བྱ་སོགས་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་མོས་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཅིང་། 7མོའི་ཁྱོ་གས་དེའི་སྐོར་ལ་ཐོས་ནས་འགག་བྱ་མ་བྱས་བར་དུ། མོས་རང་གི་དམ་བཅའ་བཞག་པ་རྣམས་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་དགོས། 8འོན་ཀྱང་ཁྱོ་དེས་མོའི་དམ་བཅའི་སྐོར་ལ་ཐོས་ནས་དེ་སྒྲུབ་རྒྱུར་མོ་ལ་འགག་བྱ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མོས་དེ་སྒྲུབ་མི་དགོས། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་འགྱུར།

9ཡུགས་མོ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་བཟའ་ཟླ་ཁ་ཕྲལ་དུ་ཕྱིན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་དམ་བཅའ་བྱས་པའམ། ཡང་ན་སྤང་བྱ་སོགས་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གང་བྱས་པ་ཚང་མ་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

10གལ་ཏེ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་བུད་མེད་ཞིག་གིས་དོན་གནད་གང་ཞིག་གི་སྐོར་དམ་བཅའ་བྱས་པའམ། ཡང་ན་སྤངས་བྱ་སོགས་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 11མོའི་བཟའ་ཟླས་དེའི་སྐོར་ཐོས་ནས་འགག་བྱ་སོགས་མ་བྱས་ན། མོས་དམ་བཅའ་སྲུང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 12འོན་ཀྱང་ཁྱོས་དེ་ཐོས་ནས་དམ་བཅའ་དེ་དག་སྒྲུབ་རྒྱུའི་འགག་བྱ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མོས་དམ་བཅའ་དེ་དག་སྒྲུབ་མི་དགོས་པར། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་འགྱུར། གང་ལགས་ཟེར་ན། རང་གི་ཁྱོས་མོ་ལ་དམ་བཅའ་དེ་སྒྲུབ་རྒྱུར་འགག་པ་བྱེད་པས་ཕྱིར་རོ། 13མོས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་ངོས་ལེན་དང་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་དེ་མོའི་ཁྱོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་མོད། 14འོན་ཀྱང་ཁོས་དེས་དམ་བཅའི་སྐོར་ལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་འགག་བྱ་སོགས་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དམ་བཅའ་དེ་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་པར་རྩིས་དགོས། 15འོན་ཀྱང་དུས་གང་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཁོས་དམ་བཅའ་དེ་ལ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ཁོའི་ཐོག་ཏུ་ཕོག་པར་འགྱུར།

16རང་གི་ཕའི་ནང་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་བུ་མོ་ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་པའམ། ཡང་ན་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་དགོས་པའི་དམ་བཅའི་སྐོར་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཁྲིམས་ནི་གོང་གསལ་ལྟར་ཡིན་ནོ༎

 

Numbers 30

Moses spoke to the heads of the tribes of the people of Israel, saying, “This is what the Lord has commanded. 2 If a man vows a vow to the Lord, or swears an oath to bind himself by a pledge, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth.

3 “If a woman vows a vow to the Lord and binds herself by a pledge, while within her father’s house in her youth, 4 and her father hears of her vow and of her pledge by which she has bound herself and says nothing to her, then all her vows shall stand, and every pledge by which she has bound herself shall stand. 5 But if her father opposes her on the day that he hears of it, no vow of hers, no pledge by which she has bound herself shall stand. And the Lord will forgive her, because her father opposed her.

6 “If she marries a husband, while under her vows or any thoughtless utterance of her lips by which she has bound herself, 7 and her husband hears of it and says nothing to her on the day that he hears, then her vows shall stand, and her pledges by which she has bound herself shall stand. 8 But if, on the day that her husband comes to hear of it, he opposes her, then he makes void her vow that was on her, and the thoughtless utterance of her lips by which she bound herself. And the Lord will forgive her. 9 (But any vow of a widow or of a divorced woman, anything by which she has bound herself, shall stand against her.) 10 And if she vowed in her husband’s house or bound herself by a pledge with an oath, 11 and her husband heard of it and said nothing to her and did not oppose her, then all her vows shall stand, and every pledge by which she bound herself shall stand. 12 But if her husband makes them null and void on the day that he hears them, then whatever proceeds out of her lips concerning her vows or concerning her pledge of herself shall not stand. Her husband has made them void, and the Lord will forgive her. 13 Any vow and any binding oath to afflict herself, her husband may establish, or her husband may make void. 14 But if her husband says nothing to her from day to day, then he establishes all her vows or all her pledges that are upon her. He has established them, because he said nothing to her on the day that he heard of them. 15 But if he makes them null and void after he has heard of them, then he shall bear her iniquity.”

16 These are the statutes that the Lord commanded Moses about a man and his wife and about a father and his daughter while she is in her youth within her father’s house.