གྲངས་ཀ 34 – Numbers 34

གྲངས་ཀ 34

1ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་གནང་བ། 2ངས་ཁྱོད་ཚོར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཀ་ནན་དུ་ཁྱོད་ཚོ་སླེབས་སྐབས། ཁྱོད་ཚོའི་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། 3ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ནི། ཛིན་གྱི་འབྲོག་སྟོང་ནས་ཨེ་དྷོམ་གྱི་ས་མཚམས་བར་དུ་ཁྱབ་ཅིང་། དེ་ནི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཆི་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ། 4ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ལ་ཨག་ར་བྷིམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་ནས་ཛིན་བརྒྱུད་དེ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ཀ་དྷེཤི་བྷར་ནེའི་བར་དུ་ཁྱབ་པ་དང་། དེ་ནས་བྱང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་ནས་ཧ་ཛར་ཨད་དཱར་དང་། མཐར་ཨཛ་མོན་བར་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། 5དེ་ནས་ཨི་ཇིབ་པའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ལུང་གཤོང་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་ནས་མཐར་རྒྱ་མཚོ་མེ་ཌེ་ཊ་རེ་ནི་ཡན་གྱི་མཚམས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ།

6ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ནི་རྒྱ་མཚོ་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་ཡིན་པ་དང་།

7བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཐིག་ནི་རྒྱ་མཚོ་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་ནས་རི་བོ་ཧོར་བར་དང་། 8ཧ་མད་ཀྱི་ལ་བརྒྱུད་དེ། ཛེ་དྷད་དང་། 9ཛིཕ་རོན་བར་དུ་ཕྱིན་ནས་ཧ་ཟར་ཨེ་ནན་དུ་མཐའ་རྫོགས་སོ།

10དེ་བཞིན་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཐིག་ནི། ཧ་ཟར། ཨེ་ནན་ནས་ཤེ་ཕམ་བར་འཁྱབ་བོ། 11དེ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཁྱབ་ནས་ཨ་ཡིན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཧར་བྷེལ་བར་དང་། མཚོ་མོ་གྷ་ལིལ་གྱི་ཤར་ངོས་ཀྱི་མཚོ་འགྲམ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རི་བརྒྱུད་ཁུལ་དུ་འགྲོ་བ་དང་། 12དེ་བཞིན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གཙང་པོ་ཡོར་དན་ནས་འཆི་བའི་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར།

ཁྱོད་ཚོའི་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་བཞི་ནི་གོང་གསལ་ལྟར་ཡིན་ནོ།

13དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ཡུལ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཚོས་རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ཐོབ་རྒྱུ་དང་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སྡེ་རིགས་དགུ་དང་ཕྱེད་ཀར་ཡུལ་དེ་གནང་ཡོད། 14རུ་བྷེན་དང་གྷཌ་ཀྱི་སྡེ་རིགས་དང་། ཤར་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་མ་ནསེ་སཱེའི་སྡེ་རིགས་ཕྱེད་ཀས། 15ཡོར་དན་གྱི་ཤར་ངོས་དང་ཡེ་རི་ཀོའི་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་དེ་བཞིན་རང་རང་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་གཞིར་བཟུང་ལྟར་ས་སྐལ་ཆ་བགོས་བརྒྱབ་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ༎

16གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 17བླ་མ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ནུན་གྱི་བུ་ཡོ་ཤུ་ཨས་མི་མང་ལ་ས་ཞིང་ཆ་བགོས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། 18དེ་ཚོའི་ལས་རོགས་སུ་སྡེ་རིགས་རེ་ནས་འགོ་པ་རེ་གོ་སྒྲིག་བྱོས་ཤིག 19-28གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་པ་གནང་བའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན་ནོ།

སྡེ་རིགས

འགོ་དཔོན་

ཡ་ཧུ་དཱ་

ཡེ་ཕུ་ནཱེའི་བུ་ཀ་ལེབ་

སིམ་ཨོན་

ཨམ་མི་ཧུད་ཀྱི་བུ་ཤེ་ལུ་མི་ཨེལ་

བྷེན་ཡ་མིན་

ཀིསེ་ལོན་གྱི་བུ་ཨེ་ལི་དྷད།

དཱན་

ཡོག་ལིའི་བུ་བྷུག་ཀི་

མ་ནསེ་སཱེ

ཨེ་བོད་ཀྱི་བུ་ཧན་ནི་ཨེལ་

ཨེཕ་ར་ཡིམ

ཤིཕ་ཏན་གྱི་བུ་ཀེ་མུ་ཨེལ་

ཛེ་བུ་ལུན་

པར་ནག་གི་བུ་ཨེ་ལི་ཛ་ཕན་

ཨི་ས་ཀར་

ཨ་ཛན་གྱི་བུ་པལ་ཏི་ཨེལ་

ཨ་ཤེར་

ཤེ་ལོ་མིའི་བུ་ཨ་ཧི་ཧུད་

ནཕ་ཏ་ལི་

ཨམ་མི་ཧུད་ཀྱི་བུ་པེ་ད་ཧེལ་

29ཀ་ནན་ཡུལ་དུ་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་ས་ཞིང་ཆ་བགོས་བརྒྱབ་པའི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འགན་དཀྲི་བཀལ་གནང་མཛད་པའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་གོང་གསལ་ལྟར་ཡིན་ནོ༎

 

Numbers 34

The Lord spoke to Moses, saying, 2 “Command the people of Israel, and say to them, When you enter the land of Canaan (this is the land that shall fall to you for an inheritance, the land of Canaan as defined by its borders), 3 your south side shall be from the wilderness of Zin alongside Edom, and your southern border shall run from the end of the Salt Sea on the east. 4 And your border shall turn south of the ascent of Akrabbim, and cross to Zin, and its limit shall be south of Kadesh-barnea. Then it shall go on to Hazar-addar, and pass along to Azmon. 5 And the border shall turn from Azmon to the Brook of Egypt, and its limit shall be at the sea.

6 “For the western border, you shall have the Great Sea and its coast. This shall be your western border.

7 “This shall be your northern border: from the Great Sea you shall draw a line to Mount Hor. 8 From Mount Hor you shall draw a line to Lebo-hamath, and the limit of the border shall be at Zedad. 9 Then the border shall extend to Ziphron, and its limit shall be at Hazar-enan. This shall be your northern border.

10 “You shall draw a line for your eastern border from Hazar-enan to Shepham. 11 And the border shall go down from Shepham to Riblah on the east side of Ain. And the border shall go down and reach to the shoulder of the Sea of Chinnereth on the east. 12 And the border shall go down to the Jordan, and its limit shall be at the Salt Sea. This shall be your land as defined by its borders all around.”

13 Moses commanded the people of Israel, saying, “This is the land that you shall inherit by lot, which the Lord has commanded to give to the nine tribes and to the half-tribe. 14 For the tribe of the people of Reuben by fathers’ houses and the tribe of the people of Gad by their fathers’ houses have received their inheritance, and also the half-tribe of Manasseh. 15 The two tribes and the half-tribe have received their inheritance beyond the Jordan east of Jericho, toward the sunrise.”

16 The Lord spoke to Moses, saying, 17 “These are the names of the men who shall divide the land to you for inheritance: Eleazar the priest and Joshua the son of Nun. 18 You shall take one chief from every tribe to divide the land for inheritance. 19 These are the names of the men: Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. 20 Of the tribe of the people of Simeon, Shemuel the son of Ammihud. 21 Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon. 22 Of the tribe of the people of Dan a chief, Bukki the son of Jogli. 23 Of the people of Joseph: of the tribe of the people of Manasseh a chief, Hanniel the son of Ephod. 24 And of the tribe of the people of Ephraim a chief, Kemuel the son of Shiphtan. 25 Of the tribe of the people of Zebulun a chief, Elizaphan the son of Parnach. 26 Of the tribe of the people of Issachar a chief, Paltiel the son of Azzan. 27 And of the tribe of the people of Asher a chief, Ahihud the son of Shelomi. 28 Of the tribe of the people of Naphtali a chief, Pedahel the son of Ammihud.” 29 These are the men whom the Lord commanded to divide the inheritance for the people of Israel in the land of Canaan.