གྲངས་ཀ 5 – Numbers 5

གྲངས་ཀ 5

1གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུངས་པ། 2པགས་ནད་སྡུག་པ་ཅན་ཕོག་པ་དང་། ཟླ་མཚན་ནམ་ཐིག་ལེ་ཤོར་བའི་ནད་གཞི་ཕོག་པའམ། མི་རོར་འཆང་སྟེ་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་སྒར་ནས་ཕྱིར་བཏོན་བྱེད་དགོས་ཅེས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྒོས་བྱོས་ཤིག 3དེ་ལྟ་བུའི་གྲིབ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་མི་ཚང་མ་ང་གནས་པའི་ངའི་མི་འབངས་ཀྱི་སྒར་སའི་ཁྲོད་ནས་ཕྱིར་སྐྲོད་བྱེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚོས་སྒར་ས་མི་གཙང་བར་མི་བྱེད་པས་ཕྱིར་རོ། 4ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་བཀའ་འདི་སྲུང་ནས་དེ་དག་ཚང་མ་སྒར་ནས་ཕྱིར་སྐྲོད་བྱས་སོོ༎

5གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་བརྒྱུད་ནས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ། 6གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀའ་གནང་བ། གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ལོག་ཞུས་ཏེ། མི་གཞན་ལ་མི་དྲང་བའི་ལས་ཤིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། 7ཁོས་རང་གི་སྡིག་པ་ངོས་ལེན་བྱས་ནས་གུན་གསབ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་དགོས། དེའི་ཁར་མི་དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་འཇལ་དགོས། 8འོན་ཀྱང་མི་དེ་འདས་ཟིན་པ་དང་གུན་གསབ་སྒྲུབ་ཕྱིར་ཁོའི་གཉེན་མཚན་རྣམས་ཀྱང་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བླ་མའི་དོན་དུ་སྤྲོད་དགོས། གུན་གསབ་དེ་ནི་མི་ནག་ཅན་དེའིི་ཉེས་གྲིབ་སེལ་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པའི་ལུག་ཐུག་གི་འབུལ་བ་དེའི་ཁར་འཕར་མ་དེ་ཡིན། 9ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་དུ་འབུལ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་འབུལ་བ་ཚང་མ་བླ་མ་སུ་ཞིག་གི་ངོས་ལེན་བྱས་པའི་འབུལ་བ་དེ་ཁོ་རང་རང་གི་ཡིན་ནོ། 10བླ་མ་རེ་རེས་ངོས་ལེན་བྱས་པའི་འབུལ་བ་རྣམས་ཁོ་རང་གིས་བདག་ཉར་བྱེད་ཐུབ་བོ༎

11-14གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུངས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་རྣམས་སྤྲོད་ཅིག ཁྱོ་ག་ཞིག་གི་སེམས་ལ་རང་གི་ཆུང་མ་དེ་དམ་ཚིག་མི་གཙང་བར་བརྒྱུར་ནས་སྐྱེས་པ་གཞན་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་ལུས་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་མི་གཙང་བར་འགྱུར་ཡོད་པའི་དོགས་པ་བྱེད་སྲིད་དོ། འོན་ཀྱང་བུད་མེད་དེས་གསང་བར་བཞག་པའམ། མོས་ལོག་གཡེམ་བྱེད་བཞིན་པར་ལག་ཏུ་མ་ཐེབས་པའམ། ཡང་ན་སྐབས་དེར་དཔང་པོ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱོ་ག་དེས་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་རྟོགས་མ་ཐུབ་པའང་ཡོང་སྲིད་པ་དང་། བུད་མེད་དེ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཁྱོ་གས་དོན་མེད་དུ་དོགས་པ་བྱེད་པའང་ཡོང་སྲིད། 15གནས་ཚུལ་གང་ལྟར་ཡིན་རུང་སྐྱེས་པ་དེས་རང་གི་ཆུང་མ་ལ་བླ་མའི་རྩར་འཁྲིད་དགོས། མཆོད་འབུལ་དུ་ནས་ཀྱི་གྲོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གང་ཙམ་འཁྱེར་དགོས་ཤིང་། འོན་ཀྱང་དེའི་ཁར་སྣུམ་མམ། བདུག་སྤོས་སོགས་བསྲེས་མི་ཆོག གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཁྱོ་དྭོགས་སེམས་ཅན་ཞིག་གིས་དྭོགས་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར་ཕུལ་བའི་འབུལ་བ་ཡིན་པས་སོ།

16བླ་མས་བུད་མེད་དེ་འཁྲིད་དེ་མཆོད་ཁྲིའི་མདུན་དུ་ལངས་བཅུག་དགོས། 17དེ་རྗེས་ཁོས་ཁྲུས་ཆུ་གཙང་མ་ཞིག་རྫ་ཕོར་ཅིག་གི་ནང་བླུགས་ནས། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པའི་ས་མཐིལ་སྒང་ནས་ས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བླངས་ཏེ་ཆུ་དེའི་ནང་བླུགས་ཏེ་ཁག་ཏིག་བཟོས་དགོས། 18དེ་ནས་ཁོས་བུད་མེད་དེའི་སྐྲ་བཀྲོལ་ཏེ། གྲོ་ཞིབ་ཀྱི་འབུལ་བ་དེ་མོའི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་དགོས། དེ་རྗེས་དམོད་པ་བོར་བའི་ཆུ་ཁག་ཏིག་ཅན་གྱི་ཕོར་པ་དེ་བླ་མས་རང་གི་ལག་པར་བླངས་ཤིང་། 19བླ་མས་བརྗོད་པའི་མནའ་འདིའི་ཚིག་བརྗོད་དེར་བུད་མེད་དེས་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོག་གཡེམ་བྱས་མེད་པ་ཡིན་ན། ཆུ་འདིའི་ནང་ནས་ཡོང་བའི་དམོད་པས་ཁྱོད་ལ་གནོད་འཚེ་གང་ཡང་མི་བྱེད་དོ། 20འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ལོག་གཡེམ་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 21གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་དམོད་པ་ཅན་དུ་བཅོས་པར་འགྱུར། ཁོང་གི་ཁྱོད་ཀྱི་མངལ་དེ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁོག་པ་སྐྲང་བར་འཛད་པར་འགྱུར། 22ཆུ་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཁོག་པའི་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་དེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁོག་པ་སྐྲང་ཞིང་མངལ་ཡང་སྟོང་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པར།

བུད་མེད་དེས། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ལྟར་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་བརྗོད་དགོས།

23དེ་ནས་བླ་མས་དམོད་པའི་ཚིག་བརྗོད་དེ་བྲིས་ནས། ཆུ་ཁག་ཏིག་ཡོད་པའི་ཕོར་པའི་ནང་དུ་ཡི་གེ་དེ་ཆུ་བཤལ་གཏོང་དགོས། 24བུད་མེད་དེ་ལ་ཆུ་དེ་འཐུང་བཅུག་དགོས། གལ་ཏེ་ཉེས་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མོའི་སྟེང་དུ་དམོད་པ་དང་ནད་ཟུག་དྲག་པོ་འཁྱེར་ཡོང་བར་འགྱུར། 25དེ་ནས་བླ་མས་གྲོ་ཞིབ་ཀྱི་འབུལ་བ་དེ་མོའི་ལག་ནས་བླངས་ཏེ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་ཕྱིར་ཡར་བཀྱགས་ནས་མཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་འབུལ་བར་འགྱུར། 26དེ་ནས་བླ་མས་ནས་དེ་སྦར་བ་གང་བླངས་ཏེ་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་མཆོད་ཁྲིའི་ཁར་མེར་སྲེག་གཏོང་བ་དང་། ཁོས་ཆུ་ཁག་ཏིག་དེ་བུད་མེད་དེ་ལ་འཐུང་བཅུག་པར་འགྱུར། 27གལ་ཏེ་མོས་ལོག་གཡེམ་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཆུ་དེ་འཐུང་བའི་སྒོ་ནས་མོའི་ཁོག་པར་ནད་ཟུག་དྲག་པོ་ཞིག་ལངས་ཏེ། ཁོག་པ་སྐྲང་ཞིང་མངལ་ཡང་སྟོང་པར་འགྱུར། རང་གི་མི་སྡེའི་ཁྲོད་དུ་མོའི་མིང་དེ་དམོད་པ་ཅན་དུ་བརྩིས་པར་འགྱུར། 28འོན་ཀྱང་མོ་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ན། མོ་ལ་གནོད་འཚེ་གང་ཡང་མི་འབྱུང་བར་མོ་ནི་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཐུབ་བོ།

29-30སྐྱེས་པ་ཞིག་མིག་སེར་ལངས་ཏེ། རང་གི་བུད་མེད་ཀྱིས་ལོག་གཡེམ་བྱས་པའི་དྭོགས་སེམས་སྐྱེད་པ་ཡིན་ན། དེའི་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་ནི་གོང་གསལ་ལྟར་ཡིན་ནོ། བུད་མེད་མཆོད་ཁྲིའི་མདུན་དུ་ལངས་བཅུག་སྟེ་བླ་མས་ཆོ་ག་དེ་དག་བཤམས་དགོས། 31ཁྱོ་དེ་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་། འོན་ཀྱང་བུད་མེད་དེ་ནག་ཅན་ཡིན་པར་ར་འཕྲོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་འབྲས་བུ་དེ་མོའི་མྱང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎

 

Numbers 5

The Lord spoke to Moses, saying, 2 “Command the people of Israel that they put out of the camp everyone who is leprous or has a discharge and everyone who is unclean through contact with the dead. 3 You shall put out both male and female, putting them outside the camp, that they may not defile their camp, in the midst of which I dwell.” 4 And the people of Israel did so, and put them outside the camp; as the Lord said to Moses, so the people of Israel did.

5 And the Lord spoke to Moses, saying, 6 “Speak to the people of Israel, When a man or woman commits any of the sins that people commit by breaking faith with the Lord, and that person realizes his guilt, 7 he shall confess his sin that he has committed. And he shall make full restitution for his wrong, adding a fifth to it and giving it to him to whom he did the wrong. 8 But if the man has no next of kin to whom restitution may be made for the wrong, the restitution for wrong shall go to the Lord for the priest, in addition to the ram of atonement with which atonement is made for him. 9 And every contribution, all the holy donations of the people of Israel, which they bring to the priest, shall be his. 10 Each one shall keep his holy donations: whatever anyone gives to the priest shall be his.”

11 And the Lord spoke to Moses, saying, 12 “Speak to the people of Israel, If any man’s wife goes astray and breaks faith with him, 13 if a man lies with her sexually, and it is hidden from the eyes of her husband, and she is undetected though she has defiled herself, and there is no witness against her, since she was not taken in the act, 14 and if the spirit of jealousy comes over him and he is jealous of his wife who has defiled herself, or if the spirit of jealousy comes over him and he is jealous of his wife, though she has not defiled herself, 15 then the man shall bring his wife to the priest and bring the offering required of her, a tenth of an ephah of barley flour. He shall pour no oil on it and put no frankincense on it, for it is a grain offering of jealousy, a grain offering of remembrance, bringing iniquity to remembrance.

16 “And the priest shall bring her near and set her before the Lord. 17 And the priest shall take holy water in an earthenware vessel and take some of the dust that is on the floor of the tabernacle and put it into the water. 18 And the priest shall set the woman before the Lord and unbind the hair of the woman’s head and place in her hands the grain offering of remembrance, which is the grain offering of jealousy. And in his hand the priest shall have the water of bitterness that brings the curse. 19 Then the priest shall make her take an oath, saying, ‘If no man has lain with you, and if you have not turned aside to uncleanness while you were under your husband’s authority, be free from this water of bitterness that brings the curse. 20 But if you have gone astray, though you are under your husband’s authority, and if you have defiled yourself, and some man other than your husband has lain with you, 21 then’ (let the priest make the woman take the oath of the curse, and say to the woman) ‘the Lord make you a curse and an oath among your people, when the Lord makes your thigh fall away and your body swell. 22 May this water that brings the curse pass into your bowels and make your womb swell and your thigh fall away.’ And the woman shall say, ‘Amen, Amen.’

23 “Then the priest shall write these curses in a book and wash them off into the water of bitterness. 24 And he shall make the woman drink the water of bitterness that brings the curse, and the water that brings the curse shall enter into her and cause bitter pain. 25 And the priest shall take the grain offering of jealousy out of the woman’s hand and shall wave the grain offering before the Lord and bring it to the altar. 26 And the priest shall take a handful of the grain offering, as its memorial portion, and burn it on the altar, and afterward shall make the woman drink the water. 27 And when he has made her drink the water, then, if she has defiled herself and has broken faith with her husband, the water that brings the curse shall enter into her and cause bitter pain, and her womb shall swell, and her thigh shall fall away, and the woman shall become a curse among her people. 28 But if the woman has not defiled herself and is clean, then she shall be free and shall conceive children.

29 “This is the law in cases of jealousy, when a wife, though under her husband’s authority, goes astray and defiles herself, 30 or when the spirit of jealousy comes over a man and he is jealous of his wife. Then he shall set the woman before the Lord, and the priest shall carry out for her all this law. 31 The man shall be free from iniquity, but the woman shall bear her iniquity.”