མངོན་པ། 13 – Revelation 13

མངོན་པ།

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། (13)

 

སེམས་ཅན་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཡར་ཐོན་པ།

A Strange Animal Emerges from the Sea

 

1 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་གཅན་ཟན་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཡར་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།

ཁོ་ལ་རྭ་ཅོ་བཅུ་དང་མགོ་བདུན་འདུག   །རྭ་ཅོ་དེ་ཚོ་རེ་རེའི་ཐོག་ལ་མགོ་རྒྱན་རེ་རེ་ཡོད་པ་དང་།   ཁོའི་མགོ་

བདུན་པོ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་རྒྱུའི་མིང་བྲིས་འདུག

1 Then I [John] saw a strange beast emerging from the sea. He had ten horns, seven heads. There was a crown on each of the horns and written on his seven heads were insulting names that blasphemed God.

 

2 གཅན་

ཟན་འདི་གཟིག་འདྲ་པོ་འདུག   །ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ལ་དོམ་གྱི་རྐང་པ་དང་འདམ་སེང་གི་ཁ་འདྲ་པོ་འདུག   །འབྲུག་དེས་གཅན་ཟན་དེ་ལ་སོ་སོ་རང་གི་དབང་ཐང་དང་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་དབང་ (རང་གི་རྒྱལ་ཁམས་) དང་

དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་སྤྲད་སོང་།

2 This beast looked like a leopard, but he had the feet of a bear and the mouth like that of a lion! The dragon gave the beast his own power and his throne (i.e. his kingdom) and far-reaching authority.

 

3 ངས་གཅན་ཟན་དེའི་མགོ་བདུན་པོ་དེ་ཚོ་ནས་མགོ་གཅིག་

རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཤོར་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་། (དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན།) རྨ་དེ་དྲག་སྐྱེད་འགྲོ་ཐུབ་

ཡག་མི་འདུག   །ཡིན་ན་ཡང་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་རྒྱུའི་རྐྱེན་བྱེད་མཁན་རྨ་དེ་གསོས་སོང་།   འཇིག་རྟེན་གྱི་

མི་ཚང་མ་འདི་ལ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་ཁོང་ཚོས་གཅན་ཟན་དེ་ལ་དགའ་ཞེན་བྱས་སོང་།

3 I saw that one of the seven heads of the beast was seriously wounded. (In fact) it was wounded beyond recovery. But the fatal wound was healed! The whole world was amazed by this and gave their allegiance to the beast.

 

4 འབྲུག་དེས་གཅན་ཟན་དེ་ལ་རང་གི་དབང་ཆ་སྤྲད་ཡོད་ཙང༌།   མི་ཚོས་འབྲུག་དེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་སོང་།   ཁོང་ཚོས་ཀྱང་གཅན་ཟན་དེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་སོང་།   ཁོང་ཚོས་ “གཅན་ཟན་དེ་དང་སུས་འགྲན་ཐུབ་པ་

དང་།   ཁོ་ལ་ (གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་) སུས་དམག་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།” ཟེར་ནས་འབོད་སྒྲ་གྲགས་སོང་།   [དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཏན་ཏན་སུ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད།]

4 Because the dragon had given its authority to the beast, people worshipped the dragon. And they also worshipped the beast. They exclaimed, “Who can compare with the beast and who can (successfully) wage war against him?” [Surely there is no one who can do this].

 

5 དེ་ནས་ [འབྲུག་དེས་] གཅན་ཟན་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་

ལ་སྐུར་འདེབས་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་སོང༌།   [དེ་མ་ཚད་] གཅན་ཟན་དེ་ལ་ཟླ་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་རིང་

ཁོ་རང་གི་འདོད་པ་གང་ཡོད་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་སྤྲད་སོང༌།

5 Then [the dragon] permitted the beast to speak blasphemies against God. [Not only that] the beast was given authority to do whatever he wanted for forty-two months.

 

6 གཅན་ཟན་དེས་དཀོན་མཆོག་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རང་གི་ཁ་གདངས་སོང་།   ཁོས་དཀོན་

མཆོག་གི་མཚན་དང་།   ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་དང་།   དམ་པའི་ཞིང་ནང་བཞུགས་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལ་སྐུར་

བ་བཏབ་སོང་།

6 The beast opened his mouth in order to utter insults at God. He (not only) slandered God’s Name, he slandered the place where he dwells, as well as all those living in Heaven.

 

7 གཅན་ཟན་དེ་ལ་ [ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་པའི་] དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་མི་ཚོ་ལ་དམག་འདྲེན་ནས་

ཁོང་ཚོ་དབང་དུ་བསྡུ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་འདུག   །དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁོ་ལ་རུས་སྡེ་དང་།   མི་རིགས།   སྐད་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་མི་ཚང་མའི་ཐོག་དབང་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་སྤྲད་འདུག

7 The beast was given power and was permitted to wage war against God’s holy people [on earth] and to conquer them. And he was given authority to rule over people of every tribe and race and language and nation.

 

8[དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་མི་ཚོ་ཕུད་པའི་] ས་གཞི་སྟེང་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་

གཅན་ཟན་དེ་ལ་ཕྱག་མཆོད་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད།   གཅན་ཟན་དེ་ལ་ཕྱག་མཆོད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོའི་མིང་སྲོག་གི་

གླེགས་བམ་ནང་བྲིས་ཡོད་མ་རེད།   སྲོག་གི་གླེགས་བམ་དེ་ལ་ ‘ལུ་གུའི་སྲོག་གི་གླེགས་བམ་’ ཟེར་ནས་འབོད་

ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།   ས་གཞི་དང་།   ནམ་མཁའ།   ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་།   སྐར་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་མ་བཀོད་

སྔོན་ལ་ (ལུ་གུ་) ཁོང་བཀྲོངས་ཚར་ཡོད་པ་རེད།

8 [With the exception of God’s holy people] everyone living on earth will worship the beast. The names of all those who will worship the beast have not been written in the Book of Life. The Book of Life is called the ‘Lamb’s Book of Life’ and he (the Lamb) was slain before the creation of the world.

 

9 ཨམ་ཅོག་ཡོད་པའི་མི་སུ་ཡོད་

ནས་དེས་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས།

9 Anyone who has ears should pay attention!

 

10 འཇུ་བཟུང་བྱེད་

དགོས་པའི་མི་སུ་ཡོད་ནས་དེ་ངེས་པར་དུ་འཇུ་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་རེད།   གསོད་དགོས་པའི་མི་སུ་ཡོད་ནས་དེ་ངེས་

པར་དུ་གསད་ཀྱི་རེད།   གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚོ་དཔའ་ཞུམ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།   ད་ལྟ་[དཀོན་མཆོག་ལ་] བཟོད་སྲན་དང་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཡོད་པ་དེ་སྟོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རེད།

10 Whoever is meant to be captured will surely be captured. Whoever is meant to be killed will surely be killed. In such situations God’s holy people need not be dismayed. Now is their opportunity to demonstrate endurance and a confident faith [in God].

 

སེམས་ཅན་ཡ་མཚན་གཞན་དག་ཅིག་ཐོན་པ་དང་།   དེ་རྒྱ་མཚོ་ནས་མ་ཡིན་པར་ས་འོག་ནས་ཐོན་སོང་།

Another Strange Animal Emerges, not from the Sea, but from under the Ground

 

11 དེ་ནས་ངས་གཅན་ཟན་ཁྱད་མཚར་པོ་གཉིས་པ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་། [འདི་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཐོན་མ་སོང་།] ཡིན་

ན་ཡང་དེ་ས་འོག་ནས་ཐོན་སོང་།   ཁོ་ལ་ལུ་གུ་ཞིག་ནང་བཞིན་རྭ་ཅོ་གཉིས་འདུག   །ཡིན་ན་ཡང་ཁོས་

འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་སོང༌།

11 Then I saw a second strange beast. [This one did not come out of the sea] but emerged out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke with the voice of a dragon.

 

12 ཁོས་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་དབང་ཆ་ཚང་མ་བེད་སྤྱོད་བྱས་སོང་།

གཅན་ཟན་གཉིས་པ་འདིས་ས་གཞི་དེ་དང་དེ་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་མི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེ་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་བཟོས་སོང་།   གཅན་ཟན་དང་པོ་དེ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཤོར་ནས་དྲག་སྐྱེད་

ཕྱིན་པའི་གཅན་ཟན་དེ་རེད་འདུག

12 He exercised all the authority of the first beast. This second beast made the earth, and all its inhabitants worship the first beast. The first beast was the beast whose fatal wound had been healed.

 

13 གཅན་ཟན་གཉིས་པ་འདིས་ཧ་ལས་དགོས་པའི་ཡ་མཚན་བསྟན་སོང་།

ཐ་ན་ཁོས་མི་ཚང་མས་བལྟས་ནས་སྡོད་དུས་ནམ་མཁའ་ནས་ས་གཞི་ཐོག་མེ་འཁྱུགས་པ་བཟོས་སོང་།

13 This second beast did great and miraculous signs. He even caused fire to flash down from the sky to the earth as everyone was watching.

 

14 གཅན་ཟན་གཉིས་པ་དེ་ལ་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་ཚབ་

ལ་ཡ་མཚན་གྱི་ལྟས་དེ་ཚོ་བསྟན་བཅུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས།   ཁོས་ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་ལ་མགོ་སྒོར་

བཏང་སོང་། དེ་ནས་ཁོས་མི་ཚོ་ལ་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་འདྲ་བརྙན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་

བཏང་སོང་།   [བྱས་ཙང་] གྲི་ཕོག་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཤོར་ན་ཡང་གསོན་པོར་གནས་པའི་གཅན་ཟན་དེའི་

འདྲ་བརྙན་བཟོས་སོང་།

14 Because of the amazing signs the second beast was empowered to perform on behalf of the first beast, he deceived all the people living on earth. Then he ordered the people to make a great statue of the first beast. [Thus] the statue of the (first) beast that had been fatally wounded by a sword yet nevertheless lived, was made.

 

15[འདིའི་རྗེས་ལ་] གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་འདྲ་བརྙན་དེས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་གཅན་ཟན་གཉིས་

པ་དེས་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེ་ལ་སྲོག་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཆན་སྤྲད་སོང་།   དེ་ནས་གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་

འདྲ་བརྙན་དེས་བཀའ་བཏང་སོང་།   བཀའ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན།   དེ་ལ་མཆོད་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་མ་བྱེད་

མཁན་མི་ཚང་མ་གསོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ལབ་འདུག

15 [After this] the second beast was permitted to give life to the statue of the first beast so that it could speak. Then the statue of the first beast gave a command. The command was that all those people who refused to worship it must be executed.

 

16 དེ་ནས་ [གཅན་ཟན་གཉིས་པ་] དེས་མི་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་དང་།   དབུལ་པོ་དང་ཕྱུགས་པོ།

བྲན་གཡོག་དང་ཡང་ན་རང་དབང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་ལ་རང་གི་ལག་པ་གཡས་པ་དང་།

ཡང་ན་ཐོད་པ་ལ་རྟགས་རྒྱག་དགོས་པའི་བཙན་དབང་བཏང་སོང་།

16 Then [the second beast] forced everyone to be branded with a mark on their right hand or on their forehead, irrespective of whether they were great or small, rich or poor, slave or free.

 

17 རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་

རྟགས་དེ་མེད་པའི་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནས་དེས་དངོས་ཟོག་གང་ཡང་ཉོ་ཚོང་བྱེད་ཆོག་གི་མི་འདུག

།རྟགས་དེ་ཡང་ན་གཅན་ཟན་ [དང་པོ་] དེའི་མིང་དང་།   ཡང་ན་ཁོའི་མིང་མཚོན་གྱི་ཡོད་པའི་ཨ་གྲངས་རེད་འདུག

17 As a consequence of this, no one could buy or sell anything who did not have the mark. The mark was either the name of the [first] beast or the number that represented his name.

 

18 ཁྱེད་རང་ཚོ་འདི་ཤེས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བློ་གྲོས་དགོས་ཀྱི་རེད།   ཤེས་རབ་ཡོད་པའི་མི་སུ་ཡོད་ནས་དེས་དུད་འགྲོ་

དེའི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་དོན་དག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   དེ་མི་ཞིག་གི་ཨང་

གྲངས་ཡིན་པ་དང་། [དེས་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་མཚོན་གྱི་འདུག]   ཁོའི་ཨང་གྲངས་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་དྲུག་

(666) རེད་འདུག

18 In order to understand this you need wisdom. Anyone who has insight should figure out what the number of the beast means. For it is a man’s number and [it represents a human being]. His number is six hundred and sixty six. (666).