མངོན་པ། 14 – Revelation 14

མངོན་པ།

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། (14)

 

ལུ་གུ་དེ་དང་མི་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁྲི་བཞི་སྟོང་།

The Lamb and 144,000 people

 

1 དེ་ནས་ [ལྗཱོན་] ངས་མིག་བལྟས་ནས་ལུ་གུ་ཁོང་རི་བོ་ཛ་ཡོན་ཐོག་ལ་བཞེངས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་།   ཁོང་མཉམ་དུ་མི་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ [144,000] འདུག   །མི་འདི་ཚོའི་ཐོད་པ་ལ་ལུ་གུ་ཁོང་དང་

ཁོང་གི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་བྲིས་འདུག

1 Then I [John] looked and saw the Lamb standing on Mount Zion, and with him were 144,000 people. The Lamb’s name and his Father’s name were written on these people’s foreheads.

 

2 དེ་ནས་ངས་དམ་པའི་ཞིང་ནས་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་བྱུང་།   དེ་ཆུ་ཤུགས་དྲག་པོ་

དང་འབྲུག་སྐད་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་གི་སྒྲ་ནང་བཞིན་འདུག   །ངས་ཐོས་པའི་སྒྲ་དེ་(རྒྱུད་མངས་གྱི་རོལ་ཆ་)

ཧྭབ་གཏོང་མཁན་མང་པོ་དུས་གཅིག་ལ་རོལ་དབྱངས་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྒྲ་འདྲ་པོ་ [ཡང་] འདུག

2 Then I heard a sound that came from Heaven. It was like the sound of rushing waters, and the sound of very loud thunder. The sound I heard was [also] like the sound of many harpists, all playing their harps at the same time!

 

3(ལུ་གུ་ཁོང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་) དེ་ཚོས་གཞས་གསར་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་གཏོང་གི་འདུག   །ཁོང་

ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁྲི་མདུན་དང་།   སྲོག་ཆགས་བཞི་པོ་དེ་ཚོ་དང་།   དོ་དམ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དེ་

ཚོའི་མདུན་ལ་གཞས་བཏང་སོང་།   ས་གཞི་འདི་ནས་བླུ་ཉོ་བྱས་པའི་མི་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ (144,000) འདི་ཚོ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་སུ་ཞིག་གིས་གཞས་འདི་བཏང་ཐུབ་མ་སོང་།

3 The (people who were with the Lamb) were singing an extraordinary new song. They sang in front of the throne of God, before the four living beings, and the twenty-four overseers. No one else could sing this song apart from these 144,000 people who had been redeemed from the earth.

 

4 ལོག་གཡེམ་མ་སྤྱད་

པའི་མི་འདི་ཚོ་ཡིན་པ་དང་།   ཁོང་ཚོས་འཁྲིག་པ་སྤངས་ནས་གཙང་མ་གནས་པ་རེད།   ཁོང་ཚོ་ལུ་གུ་ཁོང་

ག་པར་ཕེབས་ས་དེར་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་གི་ཡོད་རེད།   ཁོང་ཚོ་ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་པའི་མི་དེ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་

བླུ་ཉོ་བྱས་པ་རེད།   ཁོང་ཚོ་སྟོན་ཐོག་གི་འབྲས་བུ་ཕུད་འདྲ་པོ་དཀོན་མཆོག་དང་ལུ་གུ་ཁོང་ལ་ཕུལ་པ་རེད།

4 These people are the ones who have kept themselves chaste and have remained sexually pure. They follow the Lamb wherever he goes. They have been redeemed from among the people on earth. And they­­­—like the first fruits of the harvest—are offered to God and to the Lamb.

 

5 ཁོང་ཚོ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་མ་རེད།   ཁོང་ཚོ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་མ་རེད།

5 They are not guilty of speaking guile. They are blameless.

 

ཕོ་ཉ་གསུམ་པོ་དེ་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་གསུངས་པ།

The Three Angels and what they said

 

6 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཐད་ཀར་སྒང་རང་ལ་འཕུར་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།   ཕོ་ཉ་

[དང་པོ་] འདི་རྒྱལ་ཁབ་དང་།   རུས་སྡེ་དང་།   སྐད་རིགས་དང་རིགས་རྒྱུད་མི་གཅིག་པའི་ས་གཞི་ཐོག་ཡོད་

པའི་མི་ཚང་མ་ལ་གཏན་དུ་གནས་པའི་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་སྒྲོག་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་འདུག

6 Then I [John] saw another angel flying directly overhead. This [first] angel was ready to announce the everlasting Good News to all those who live on the earth – to the people of every nation, tribe, language group and race.

 

7 ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ནས་གསུངས་སོང་།   “དཀོན་མཆོག་ལ་གུས་

སྐྲག་བྱིས།   ཁོང་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   ཁོང་གིས་ཞལ་ཆེ་གཅད་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

སླེབས་འདུག   །ནམ་མཁའ་དང་།   ས་གཞི།   རྒྱ་མཚོ་དང་།   ཆུ་མིག་ཚང་མ་བཀོད་གནང་མཁན་ཁོང་

ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས།”

7 The angel spoke in a loud voice and said, “Respect and fear God. Give him praise, because the time has come for him to judge. Worship him who created the heavens and the earth; the sea and all the springs of water.”

 

8 ཕོ་ཉ་དང་པོ་དེའི་རྗེས་ལ་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཕུར་སོང་།   དེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཕུར་བ་དང་གསུང་སྐད་ཆེན་

པོ་ཞིག་བསྐྱོན་ནས་གསུངས་སོང་།   “གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སྦེ་སྦི་ལོན་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་སོང་།   མོས་ [གྲོང་ཁྱེར་

འདིས་] འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་སླུ་བྲིད་བྱས་ནས་མོ་རང་གི་ཆང་རག་གར་པོ་ཞེ་དྲག་དེ་འཐུང་

བཅུག་ཙང་དེ་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་སོང་།   ཆང་རག་གར་པོ་འདི་སྟངས་འཛིན་མ་ཐུབ་པའི་མོ་རང་གི་ཚུལ་མིན་གྱི་

ཆགས་པ་དེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་།   དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་དེའི་ཆེད་དུ་ཉེས་པ་གཏང་གནང་གི་རེད།”

8 Another angel followed the first one. It came flying through the sky, and speaking in a loud voice, said “The great city of Babylon has fallen. It has fallen because she [i.e.the city of Babylon] enticed all the nations of the world to drink her very strong alcoholic drink. This strong drink represents her unbridled lust for immoral activities for which God will punish her.”

 

9-10 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་གསུམ་པ་ཞིག་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་གཉིས་པོ་དེ་ཚོའི་རྗེས་ལ་ཕེབས་སོང་།   ཁོང་གིས་གསུང་

སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ནས་གསུངས་སོང་།   “གཅན་ཟན་དེ་དང་ཁོའི་འདྲ་བརྙན་ལ་ཕྱག་མཆོད་པ་བྱེད་པ་དང་།   ཡང་ན་ཐོད་པ་དང་ཡང་ན་ལག་པ་ལ་ཁོའི་རྟགས་རྒྱབ་བཅུག་མཁན་སུ་ཡོད་ནས་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་

པ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་གཏང་གནང་གི་རེད།   དེ་ནི་མི་དེས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་ཕོར་པ་ནང་བླུགས་

གནང་པའི་ཆུ་མ་བསྲེས་པའི་རྒུན་ཆང་དེ་འཐུང་གི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཡོང་གི་རེད།   ཕོར་པ་དེ་ནང་ཡོད་པའི་

རྒུན་ཆང་དེ་དཀོན་མཆོག་ནས་འཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད།   མི་དེའི་ཐོག་ལ་མེ་དང་འབར་

བཞིན་ཡོད་པའི་མུ་ཟེ་འཛག་གི་རེད།   འདི་ལུ་གུ་ཁོང་དང་དམ་པའི་ཕོ་ཉ་ཚོའི་སྤྱན་སྔར་འབྱུང་གི་རེད།

9-10 Then a third angel followed (the first two angels). He called out in a loud voice and said, “Anyone who worships the beast and its image and receives his mark on the forehead or on the hand will be severely punished by God. It will be as if that person drinks undiluted wine that God himself has poured into the drinking cup. The wine in the cup represents God’s (wrath) retributive punishment. Fire and burning sulphur will fall down upon that person. This will happen in the sight of the Lamb and of the holy angels.

 

11 ཁོང་ཚོ་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུའི་མེ་དེ་ནམ་ཡང་མཚམས་ཆད་ཀྱི་མ་རེད།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།

གཅན་ཟན་དང་པོ་དེའི་འདྲ་བརྙན་ལ་ཕྱག་མཆོད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ་དང་།   ཡང་ན་(རང་གི་ཐོད་པ་དང་

ཡང་ན་ལག་པ་ལ་) ཁོའི་མིང་གི་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་མི་དེ་ཚོ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་རྒྱུ་མཚམས་ནམ་ཡང་ཆད་ཀྱི་མ་

རེད།”

11 The fire that torments them will never stop burning. For those people who worship the statue of the first beast or who have received the mark of his name on them will never stop suffering.”

 

12 གནས་སྟངས་འདི་ནང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཚོ་དང་།   ཡེ་ཤུ་ལ་

མུ་མཐུད་ནས་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོས་བཟོད་སྲན་ཐོག་ནས་སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་དགོས།   ཁོང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་

དམ་པའི་མི་རེད།

12 In this situation, the people who obey God’s commandments and continue to believe in Jesus must endure persecution patiently. They are God’s holy people.

 

13 དེ་ནས་

ངས་དམ་པའི་ཞིང་ནས་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་བྱུང༌།   དེས་[ང་ལ་] གསུང་གི་འདུག   “ཁྱེད་རང་གིས་གཤམ་གསལ་

ཡི་གེ་འདི་འབྲི་དགོས།:   ད་ནས་བཟུང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་] ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ཤི་མཁན་ཚོ་སྐྱིད་པོ་རེད།” དེ་ནས་

[དཀོན་མཆོག་གི་] དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ “རེད།   དེ་བདེན་པ་རེད།   ཕྱིན་ཆད་ཁོང་ཚོ་དཀའ་སྡུག་མྱང་

མི་དགོས་པ་དང་།   ཁོང་ཚོས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་བཟང་པོ་དེ་ལ་[དམ་པའི་ཞིང་ནང་] ངོས་ཟིན་འཐོབ་ཀྱི་

རེད།” གསུང་གི་ཡོད་པ་ངས་ཐོས་བྱུང་།

13 Then I heard a voice from Heaven saying [to me], “You must write down the following: From now on those who die believing in the Lord [Jesus] are blessed (happy).” Then I heard [God’s] Spirit say, “Yes – that is true! They will not have to endure any more troubles and the record of their good deeds will be acknowledged [in heaven].”

 

བཙས་མ་རྔ་བའི་དུས་ཚོད་སླེབས་འདུག

The Time to Harvest has Come

 

14 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་མིག་བལྟས་དུས།   ངས་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་མིའི་བུ་འདྲ་པོ་ཞིག་བཞུགས་

ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།   ཁོང་གིས་དབུ་ལ་གསེར་གྱི་དབུ་རྒྱན་ཞིག་མཆོད་ཡོད་པ་དང༌།   ཁོང་གི་ཕྱག་ནང་

ལ་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་ཞིག་བསྣམས་འདུག

14 Then, as I [John] looked, I saw someone who looked like the Son of Man seated on a white cloud. He was wearing a golden crown on his head, and he held a sharp sickle in his hand.

 

15 དེ་ནས་(དམ་པའི་ཞིང་ནང་ཡོད་པའི་) མཆོད་ཁང་དེའི་ནང་ནས་ཕོ་

ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཐོན་སོང་།   ཁོང་གིས་སྤྲིན་པའི་ཐོག་བཞུགས་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་

ནས་གསུངས་སོང་།   “རང་གི་ཟོར་བ་བླང་ནས་འབྲེག་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།:   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   ས་གཞི་ཐོག་

ཡོད་པའི་བཙས་མ་དེ་ད་ལྟ་རྦད་དེ་སྨིན་ཚར་ཡོད་པ་དང་།   བཙས་མ་རྔ་བའི་དུས་ཚོད་རན་འདུག”

15 Then another angel came out of the Temple (which is in Heaven). He called out in a loud voice to the One who was sitting on the cloud and said, “Take hold of your sickle, and begin to cut: for the harvest on the earth is now completely ripe and the time to reap has come.”

 

16 བྱས་ཙང་སྤྲིན་པའི་ཐོག་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་སྒང་ལ་རང་གི་ཟོར་བ་དེ་བརྒྱབ་ནས་ས་

གཞིའི་སྟོན་ཐོག་བསྡུས་གནང་སོང༌།

16 Then the One who was sitting on the cloud swung his sickle over the earth, and gathered in the earth’s harvest.

 

17 དམ་པའི་ཞིང་ནང་གི་མཆོད་ཁང་ནས་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཕེབས་པ་དང་།   ཁོང་ལ་ཡང་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་

ཞིག་འདུག

17 Another angel came out of the Temple in Heaven, and he also had a sharp sickle.

 

18 འདིའི་རྗེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་མདུན་ལ་ཕེབས་སོང་།   ཕོ་ཉ་འདི་[དམ་པའི་ཞིང་གི་]

མཆོད་ཁྲི་ནས་ཕེབས་པ་དང་།   མཆོད་ཁྲི་ཐོག་འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་མེ་དེ་ལ་གཅེས་སྤྲས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཕོ་ཉ་

ཁོང་གི་ལས་འགན་རེད་འདུག   །ཁོང་གིས་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་སྣོམ་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་ཁོང་ལ་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་

བསྐྱོན་སོང་།   ཁོང་གིས་ཁོང་ལ་གསུངས་སོང་།   “ཁྱེད་རང་གི་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་དེ་བླང་ནས་ས་གཞིའི་རྒུན་

འབྲུམ་གྱི་ཞིང་ར་ཐོག་སྐྱེ་གི་ཡོད་པའི་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཆུན་པོ་ཚང་མ་སྡུས་ཤིག   [འདི་ད་ལྟ་བྱིས་ཤིག] གང་

ཡིན་ཟེར་ན།   དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་སྨིན་ཚར་འདུག”

18 After this yet another angel came forward. This angel came from where the [Heavenly] altar is located and he was responsible for taking care of the fire that burns on this altar. He called out in a loud voice to the angel who was carrying the sharp sickle. He said to him, “Take your sharp sickle, and gather together all the bunches of grapes that are growing on the earth’s vineyard. [Do this now] because those grapes are fully ripe.”

 

19 བྱས་ཙང་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་ས་གཞི་ཐོག་རང་གི་ཟོར་བ་རྣོ་པོ་དེ་བརྒྱབ་གནང་སོང་།   ཁོང་གིས་རྒུན་འབྲུམ་

དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྡུས་གནང་ནས་དེ་ཚོ་གཞོང་པ་ཞིག་གི་ནང་གཡུགས་གནང་སོང་།   [གཞོང་པ་དེ་རྒུན་འབྲུམ་

རྡོག་རྫིས་གཏང་ནས་གཙིར་ས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།]   རྡོག་རྫིས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ངན་

ཚོ་ལ་འཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད།

19 So the angel swung his sharp sickle over the earth. He gathered all the grapes and threw them into a trough. [The trough served as a winepress in which the grapes would be trampled underfoot.] The act of trampling represents God’s retribution upon the wicked.

 

20 རྒུན་འབྲུམ་དེ་ཚོ་རྒུན་འབྲུམ་གཙིར་ས་ནང་རྡོག་རྫིས་བཏང་བ་དང་། རྒུན་འབྲུམ་གཙིར་ས་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ཕྱི་ལོགས་ལ་འདུག   །རྒུན་འབྲུམ་གཙིར་ས་དེ་ནས་ཁྲག་བརྒྱུགས་ནས་དེ་

རིང་ཐུང་སྤྱི་ལེ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པའི་གཙང་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་།   དེའི་གཏིང་རིང་ཐུང་ཁྲུ་ལྔ་

ཙམ་འདུག

20 The grapes were trampled in the winepress that was located outside the city. Blood flowed out of the winepress and formed a river that was about 180 miles long. Its depth was as high as a horse’s bridle.