མངོན་པ། 16 – Revelation 16

མངོན་པ།

ལེའུ་བཅུ་དྲུག (16)

 

ཕོར་པ་བདུན་སྣོམ་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ཚོས་ཕོར་པ་དེ་ཚོ་རེ་རེ་བྱས་ནས་བཤོ་གནང་བ།

The angels holding the seven bowls pour them out, one after the other

 

1 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་མཆོད་ཁང་དེ་ནས་གསུང་གི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཕོ་ཉ་བདུན་པོ་དེ་ཚོ་ལ་ “ཁྱེད་རང་

ཚོ་ཕྱིན་ནས་དཀོན་མཆོག་ནས་འཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་ [བདུན་པོ་དེ་ཚོས་] བཀང་པའི་ཕོར་པ་བདུན་པོ་དེ་

ཚོ་ས་གཞི་ཐོག་ལ་གཤོས་ཤིག” གསུངས་པ་ཐོས་བྱུང་།

1 Then I [John] heard a loud voice from the Temple say to the seven angels, “Go and pour out on the earth the seven bowls containing God’s [seven] punishments of retribution.”

 

2 བྱས་ཙང་ཕོ་ཉ་དང་པོ་དེ་མཆོད་ཁང་ནས་ཕེབས་ནས་རང་གི་

ཕོར་པ་དེ་ས་གཞི་ཐོག་ལ་གཤོས་གནང་སོང་།   (རང་གི་ཐོད་པ་དང་ཡང་ན་ལག་པ་ལ་) གཅན་ཟན་དེའི་རྟགས་

ཡོད་པ་དང༌། དེའི་འདྲ་བརྙན་ལ་མཆོད་བྱེད་མཁན་མི་ཚང་མ་ལ་རྨ་འཇིག་སྣང་ཚ་པོ་ཐོན་སོང༌།

2 So the first angel left the Temple and poured out his bowl on the earth. Horrible sores broke out on everyone who had the mark of the beast (on their forehead or on their hand) and who worshiped his statue.

 

3 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་གཉིས་པ་དེས་རང་གི་ཕོར་པ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ནང་གཤོས་གནང་ནས་དེ་ཁྲག་ལ་གྱུར་སོང་།   རྒྱ་མཚོ་

དེ་གཤིན་པོའི་ཁྲག་འདྲ་པོ་ཆགས་པ་དང་། དེ་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཤི་སོང༌།

3 Then the second angel poured out his bowl into the sea, and it turned to blood. The sea became like the blood of a corpse, and everything in it died.

 

4 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་གསུམ་པ་དེས་རང་གི་ཕོར་པ་དེ་གཙང་པོ་དང་ཆུ་མིག་གི་

ཆུ་[ཚང་མའི་] ཐོག་ལ་གཤོས་གནང་པ་དང༌།   དེ་ཚོ་ཁྲག་ལ་གྱུར་སོང༌།

4 Then the third angel poured out his bowl on the rivers and on the springs of water, and they became blood.

 

5 དེ་ནས་ངས་ [ས་གཞིའི་]

ཆུ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་འདི་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཐོས་བྱུང་།:   “ཀྱེ་དམ་པ་

ཁྱེད་དྲང་པོ་ཡིན་པ་དང་།   འཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་པ་

དེ་དྲང་པོ་རེད་འདུག   །ད་ལྟ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བཞུགས་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་དེ་

ཁྱེད་རང་རེད།

5 Then I heard the angel who had the authority over all [the earth’s] water say, “O Holy One. You are just and what you have decided concerning these retributive punishments is fair. You are the God who lives now and has always existed without beginning.

 

6 མི་ངན་ཚོས་

དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚོ་དང་ཁོང་གི་ལུང་སྟོན་པ་ཚོ་བསད་པ་དང་།   [ད་ལྟ་] ཁྱེད་རང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཁྲག་

འཐུང་བཅུག་པ་རེད།   ཁོང་ཚོ་ལ་ཉེས་ཆད་འདི་འཐོབ་འོས་པ་ཡོད་རེད།”

6 Evil people have killed God’s people and his prophets and [now] you have given them blood to drink. They are deserving of this punishment.”

 

7 དེ་ནས་ངས་མཆོད་ཁྲི་དེ་ནས་གསུང་གི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་པ་དང་།   དེས་གསུང་གི་འདུག   “ལགས་སོ།   ཀྱེ་ཀུན་དབང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག

།ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་ཆད་གནང་པ་དེ་ཚོ་དྲང་པོ་དང་འོས་ཤིང་འཚམས་   པ་འདུག”

7 Then I heard a voice from the altar, saying, “Yes! O Lord God Almighty, the punishments you send are just and well deserved.”

 

8 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་བཞི་པ་དེས་རང་གི་ཕོར་པ་དེ་ཉི་

མའི་ཐོག་ལ་གཤོས་གནང་པ་དང་།   དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་ནས་ཐོན་པའི་མེ་ལྕེ་དེས་མི་ཚོ་ཚིག་བཅུག་པ་

གནང་སོང་།

8 Then the fourth angel poured out his bowl on the sun, and God allowed the fiery heat that emerged from the sun to scorch people.

 

9 དྲོད་ཤུགས་དྲག་ཆེན་པོ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་ཚང་མ་

འཚིག་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་།   མི་དེ་ཚོས་བཀའ་ཆད་འདི་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་སྟངས་འཛིན་གནང་ཐུབ་

མཁན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་ལ་དམོད་མོ་བཏབ་སོང་།   ཡིན་ན་ཡང་མི་དེ་ཚོས་(གཡོ་བ་མེད་པར་)

རང་གི་སྡིག་པ་ལ་འགྱོད་པ་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་མ་བྱས་པ་དང༌།   རང་གི་ཉེས་སྤྱོད་དེ་ཚོ་སྤོང་རྒྱུའི་འདོད་པ་

བྱས་མ་སོང་།   ཁོ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རླབས་ཆེན་ཡིན་པ་དེ་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་དང་ཡང་ན་ཁོང་ལ་ཆེ་

མཐོང་ཕུལ་མ་སོང་།

9 Everyone received severe burns as a consequence of the intense heat. The people cursed the name of God, who had control over all these plagues. But the people (steadfastly) refused to repent of their sins and abandon their negative actions. They would not acknowledge God’s greatness, or give him honour.

 

10-11 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་ལྔ་པ་དེས་རང་གི་ཕོར་པ་དེ་གཅན་ཟན་དེའི་ཁྲི་ཐོག་ལ་གཤོས་གནང་པ་དང༌།

དེའི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་མུན་པའི་ནང་ལྷུང་སོང་།   དེའི་ཆབ་འབངས་དེ་ཚོ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་རང་གིས་སོ་ཁྲིག་ཁྲིག་

བྱས་པ་དང་།   ཁོ་ཚོའི་རྨ་དེ་ཚོ་སྔར་ལས་ལྷག་བ་ནད་ཟུག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཙང་།   ཁོ་ཚོས་དམ་པའི་ཞིང་གི་

དཀོན་མཆོག་ལ་དམོད་མོ་བཏབ་སོང༌། འདི་འདྲ་བྱུང་ན་ཡང་ཁོ་ཚོས་རང་གི་ཉེས་སྤྱོད་དེ་ཚོར་འགྱོད་པ་མ་

བྱས་པ་དང་།   རང་གི་ཀུན་སྤྱོད་འགྱུར་བ་བཏང་མ་སོང་།

10 -11 Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast. And his kingdom was plunged into darkness. His subjects ground their teeth in anguish, and they cursed the God of Heaven because their sores became even more painful. In spite of this they did not repent of their evil deeds and change their behaviour.

 

12 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དྲུག་པ་དེས་རང་གི་ཕོར་པ་དེ་གཙང་པོ་ཆེན་པོ་ཡུཕ་རེ་ཊིས་ཐོག་ལ་གཤོས་གནང་

ནས་དེའི་ཆུ་རྒྱུག་མཚམས་ཆད་སོང་།   རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཚོས་

རང་གི་དཔུང་དམག་མཉམ་དུ་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་ལམ་ཕྱེས་སོང་།

12 Then the sixth angel poured out his bowl on the great River Euphrates, and its water stopped flowing. As a consequence, the way was opened up for the kings from the East to advance with their armies.

 

13 དེ་ནས་ [ལྗཱོན་] ངས་

སེམས་ཉིད་ངན་པ་གསུམ་མཐོང་བྱུང་།   དེ་ཚོ་སྦལ་པ་འདྲ་པོ་འདུག   །དེ་ཚོ་འབྲུག་དེའི་ཁ་དང་།   གཅན་

ཟན་ [དང་པོ་] དེའི་ཁ་དང་།   ལུང་སྟོན་པ་རྫུས་མ་དེའི་ཁ་ནས་ཐོན་གྱི་འདུག   [གཅན་ཟན་གཉིས་པ་དེ་ལ་

ལུང་སྟོན་པ་རྫུས་མ་ཟེར་གྱི་འདུག   །གང་ཡིན་ཟེར་ན།   དེས་མི་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་དུས།   དེས་རྫུན་བཤད་

སོང་།]

13 Then I [John] saw three unclean evil spirits. They looked like frogs. They leapt out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the [first] beast, and out of the mouth of the false prophet. [The second beast was called false prophet because it lied when it spoke to the people].

 

14 སེམས་ཉིད་ངན་པ་འདི་ཚོས་[མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་] ཡ་མཚན་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག   ཁོ་ཚོས་གཙོ་བོ་

[དཀོན་མཆོག་] ལ་དམག་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ས་གཞིའི་དབང་སྒྱུར་བ་ཚང་མ་བསྡུ་སྐོང་བྱེད་རྒྱུའི་བློ་འགུགས་རྒྱུའི་

ཆེད་དུ་ཁོང་ཚོའི་སར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ [ལྗཱོན་ངས་མཐོང་བྱུང་།] འདི་ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་གིས་[རང་གི་

དགྲ་ཚོ་ལ་] ཞལ་ཆེ་གཅད་གནང་གི་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉིན་མོ་དེར་འབྱུང་གི་རེད།

14 These evil spirits were able to perform [deceiving] miracles. [I, John, saw them] go out to all the rulers of the earth to persuade them to gather together in order to wage war against the Lord [God]. This will take place on the great day when God, who is all powerful, will judge [his enemies].

 

15[དེ་ནས་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་པའི་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀས་གསུང་བྱོན་ནས་གསུངས་པ།]“ཉོན་ཞིག

[ཁྱེད་རང་ཚོས་རེ་བ་ཁྱོན་ནས་མ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་ང་ཡོང་གི་ཡིན།]   ང་རྐུན་མ་ཞིག་ནང་བཞིན་ཡོང་གི་ཡིན།

གཉིད་མ་ཉལ་བར་བསྡད་པ་དང་།   དུག་སློག་གོན་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་སྡོད་ཡོད་པའི་མི་དེ་བསོད་ནམས་

ཅན་རེད།   མི་དེས་རང་གི་དུག་སློག་གོན་ནས་དམར་ཧྲང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་མ་བྱེད་པ་དང་།

ཁོང་མི་གཞན་དག་ཚོའི་མདུན་ལ་ངོ་ཚ་གི་མ་རེད།”

15 [Then the risen Jesus Christ spoke and said:] “Listen! [I will come when you least expect me.] I will come just like a thief comes. How fortunate it will be for the person who stays awake and whose clothes are at hand and ready to put on. That person, having put his clothes on, will not walk around naked and he will feel no shame in front of other people.”

 

16[དེ་ནས་ངས་སེམས་ཉིད་ངན་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཚོས་] དབང་སྒྱུར་བ་ཚང་མ་དང་།

ཁོ་ཚོའི་དཔུང་དམག་ཚང་མ་ཧིབ་རུའི་སྐད་ལ་ཨར་མ་གེདྲ་ཌོན་ཟེར་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ལ་བསྡུ་སྐོང་བྱས་པ་[མཐོང་བྱུང་།]

16 [Then I saw the three evil spirits] gather all the rulers and their armies together at a place which in the Hebrew language is called, Armageddon.

 

17 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་བདུན་པ་དེས་རང་གི་ཕོར་པ་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་བར་སྣང་ནང་བཤོས་གནང་སོང་།   [ངས་]

དམ་པའི་ཞིང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་ནས་གསུང་གི་སྒྲ་གསང་པོ་ཞིག་ [ཐོས་བྱུང་།][དཀོན་མཆོག་གིས་]

བཞུགས་ཁྲི་ནས་གསུང་བྱོན་ནས་གསུངས་སོང་། “ཚང་མ་ཚར་སོང་།”

17 The seventh angel poured out the contents from his bowl into the air. [I heard] a loud voice from the Temple in Heaven. [God] spoke from the throne and said, “Everything is finished!”

 

18 དེ་ནས་འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་པ་དང་།   གནམ་ལ་གློག་འཁྱུགས་པ་དང་། ས་ཡོམ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་བརྒྱབ་སོང་།

ས་གཞི་ཐོག་འགྲོ་བ་མི་གནས་པ་ནས་བཟུང་ས་ཡོམ་ཆེན་པོ་འདི་འདྲ་པོ་བརྒྱབ་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད།

18 Then the thunder roared, lightning flashed and a great earthquake struck the earth. An earthquake this powerful had never before struck the earth during the whole time that mankind has lived on the earth.

 

19 ས་ཡོམ་རྒྱབ་དུས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སྦེ་སྦི་ལོན་ཁག་གསུམ་ལ་གས་པ་དང་།

འཛམ་བུ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་དག་ཚང་མ་ས་རོ་རྡོ་རོའི་ཕུང་གསོག་ལ་གྱུར་སོང་།   ངན་གྲགས་ཅན་

གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྦེ་སྦི་ལོན་གྱི་མི་ཚོས་བྱས་པའི་སྡིག་ལས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐུགས་ལ་དྲན་གནང་སོང་།

འདི་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་གིས་མོ་ལ་[གྲོང་ཁྱེར་དེ་] ལ་ཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་མཚོན་གྱི་ཡོད་པའི་རྒུན་ཆང་གིས་

བཀང་པའི་ཕོར་པ་དེ་འཐུང་དགོས་པའི་བཙན་དབང་བཏང་གནང་སོང་།

19 When the ground shook, the great city of Babylon split into three parts and all the other cities throughout the whole world turned into heaps of rubble. God remembered all the sinful actions that the people of the infamous city of Babylon had committed. This is why he forced her to drink the cup that was filled with the wine that represented his punishments of retribution.

 

20[ས་ཡོམ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་]

གླིང་ཕྲན་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཡལ་བ་དང་།   རི་ཚང་མ་ཁོད་སྙོམས་པོ་ཆགས་སོང༌།

20 [Because of the earthquake], every island disappeared and all the mountains were levelled.

 

21 སེར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་པ་དང་།

གནམ་ནས་མི་གཞོན་པ་ཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ སྤྱི་རྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པའི་སེར་བ་རྡོག་རྡོག་

ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བབས་ནས་འོག་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཟགས་སོང་།   སེར་བའི་བཀའ་ཆད་དེ་ཚབས་ཆེན་

པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ཙང་།   མི་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་དམོད་མོ་བཏབ་སོང་།

21 There was a terrible hailstorm, and huge hailstones weighing as much as an adult person fell from the sky onto the people below. The people cursed God because the plague of hail was so severe.