མངོན་པ། 20 – Revelation 20

མངོན་པ།

ལེའུ་ཉི་ཤུ། (20)

 

[སེ་ཀྲེན་] འབྲུག་དེ་ཕམ་བཅུག་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་བསྡམས་ནས་བཞག་པ།

The Dragon [Satan] is Defeated and Bound for a Thousand Years

 

1 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་ལུང་སྟོན་པ་ཞིག་དམ་པའི་ཞིང་ནས་མར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།   ཕོ་ཉ་ཁོང་

གིས་རང་གི་ཕྱག་ནང་ལ་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་ས་དོང་གི་ལྡེ་མིག་དེ་དང༌།   ལྕགས་ཐག་ལྗིད་པོ་ཞིག་སྣོམ་

འདུག

1 Then I [John] saw an angel coming down from Heaven. The angel was holding the key to the bottomless pit in his hand and he was carrying a heavy chain.

 

2 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་

འབྲུག་དེ་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་བསྡུས་ནས་དེ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་རིང་ལྕགས་ཐག་གིས་བསྡམས་གནང་སོང་།   [དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན།] འབྲུག་དེ་[ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལྦ་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་]སྔ་མོའི་སྦྲུལ་དེ་རེད་

འདུག   [ཁོས་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་མི་ཚོ་ལ་སྐུར་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་] ཁོ་ལ་བདུད་ཟེར་ནས་

འབོད་ཀྱི་འདུག   ཁོ་དཀོན་མཆོག་གི་དགྲ་ཡིན་ཙང་] ཁོའི་མིང་ལ་] སེམས་ཉིད་ངན་པའི་དཔོན་པོ་སེ་ཀྲེན་

ཡང་ཟེར་གྱི་འདུག

2 The angel overpowered the dragon and bound him with the chain for a thousand years. The dragon is that ancient serpent [which deceived Adam and Eve]. He is called the devil [because he slanders God and his people]. He is also called Satan [because he is God’s adversary].

 

3 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་འབྲུག་དེ་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་ས་དོང་ནང་གཡུགས་གནང་ནས་དེ་ལ་སྒོ་ལྕགས་

བརྒྱབ་གནང་པ་དང་ཐེལ་ཙེ་བསྐྱོན་སོང་།   འབྲུག་དེ་ས་དོང་དེ་ནང་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་སྡད་དགོས་པ་བྱུང་

སོང་།   དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ཁོས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་ལ་མགོ་སྐོར་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།   ཡིན་ན་

ཡང་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་ཁོ་དུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་རིང་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

3 Then the angel threw the dragon into the bottomless pit and locked and sealed the door of the pit. The dragon had to remain in that abyss for a thousand years. During that time, he will not be able to deceive the nations of the world anymore. But after a thousand years, it is necessary that he will be released for a brief period of time.

 

འཆི་བ་ནས་ཐེངས་དང་པོ་གསོན་པོ་ལང་བ།

The First Resurrection from Death

 

4 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་བཞུགས་ཁྲི་འགའ་ཤས་མཐོང་པ་དང་།   དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མགོ་བཅད་པའི་མི་དེ་ཚོ་བསྡད་

འདུག   །ཁོང་ཚོས་ཡེ་ཤུའི་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་དེ་སྤེལ་བ་དང་།   མི་ཚོ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐོར་བཤད་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་བགོ་བཅད་འདུག   །མི་འདི་ཚོས་གཅན་ཟན་དེ་དང་ཡང་ན་དེའི་འདྲ་བརྙན་ལ་མཆོད་མ་བྱས་པ་

དང་།   ཁོང་ཚོས་རང་གི་ཐོད་པ་དང་ཡང་ན་ལག་པ་ལ་གཅན་ཟན་དེའི་མཚོན་རྟགས་རྒྱབ་བཅུག་མ་སོང་།   ཁོང་ཚོ་འཆི་བ་ནས་ཡར་གསོན་ནས་ཁྲི་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསྡད་སོང་།   དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ཚོ་ལ་དབང་

སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་གནང་པ་དང་།   ཁོང་ཚོས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་བར་དུ་མ་ཤི་ཀ་མཉམ་དུ་དབང་སྒྱུར་བྱས་

སོང་།  

4 Then I [John] saw some thrones on which sat those who had been beheaded because they proclaimed the Good News of Jesus and told people about God. These people had not worshipped the beast or its statue, and they had refused to accept the mark of the beast on their foreheads or on their hands. They came back to life and sat on the thrones. God gave them the authority to rule and they reigned with the Messiah for a thousand years.

 

5 འདི་ནི་བསྐྱར་གསོན་

ཐོག་མ་དེ་རེད། (གཤིན་པོ་བྱིངས་དེ་ཚོ་ལོ་ཆིག་སྟོང་མ་རྫོགས་བར་དུ་བསྐྱར་གསོན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།)

5 This is the first resurrection. (The rest of the dead did not come back to life until the thousand years had ended.)

 

6 དུས་ཚོད་འདི་ལ་འཆི་བ་ནས་གསོན་པོ་བསླང་གི་ཡིན་པའི་མི་ཚོའི་ཁོངས་སུ་འཚུད་པའི་མི་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་

སྐྱིད་པོ་རེད།   ཁོང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚོ་ཡིན་པ་དང་།   ཁོང་ཚོ་ལ་འཆི་བ་གཉིས་པ་དེས་དབང་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། [ཁོང་ཚོ་མེའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནང་གཏན་གྱི་འཆི་བ་མྱོང་ཚོར་འབྱུང་གི་མ་རེད།]   ཡིན་ན་ཡང་

ཁོང་ཚོས་(མུ་མཐུད་ནས་) དཀོན་མཆོག་དང་མ་ཤི་ཀའི་བླ་ཆེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་གི་རེད།   ཁོང་ཚོས་

ཁོང་མཉམ་དུ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱང་གི་རེད།

6 Those that are included among the ones who will be raised from death at the first resurrection are happy indeed. They are God’s people and the second death has no power over them. [They will not experience eternal death in the lake of fire]. But they will (continue) to serve as priests of God and of Christ [the Messiah]. And they will reign with him for a thousand years.

 

དམག་མཐའ་མ།

The Last Battle

 

7[ཞི་བདེའི་] ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་དེ་ཚང་དུས་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་སེ་ཀྲེན་བསྡམས་ནས་བཞག་ཡོད་པའི་ལྕགས་

ཐག་དེ་བཀྲོལ་གནང་བ་དང་།   ཁོ་ [གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་ས་དོང་དེའི་] བཙོན་ཁང་ ནས་གློད་གནང་

གི་རེད།

7 When the thousand years [of peace] have come to an end, the angel will loosen the chains that have bound Satan, and will release him from the prison [of the bottomless pit].

 

8[སེམས་ཉིད་ངན་པའི་དཔོན་པོ་] ཁོས་ས་གཞི་ཕྱོགས་གང་སར་ཁ་འཐོར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་མི་ཚོ་ལ་མགོ་

སྐོར་གཏང་ག་འགྲོ་གི་རེད།   རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཚོ་ལ་གོག་དང་མ་གོག་ཟེར་ནས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།   སེ་ཀྲེན་

གྱིས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ས་ཆ་ཞིག་ལ་རུབ་རུབ་བསྐོང་བ་དང་།   དེར་ཁོ་ཚོས་དམག་རྒྱབ་རྒྱུའི་ (གྲ་བསྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་

རེད།) ཁོ་ཚོས་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཞིག་རུབ་རུབ་བཟོ་བ་དང་།   དེར་དམག་མི་མང་པོ་ཞེ་དྲག་འབྱུང་

ནས་དེ་ཚོ་གྲངས་ཀ་རྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་མི་སྲིད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད།

8 He [Satan] will go out to deceive the people of the nations who are scattered all over the earth. These nations are called Gog and Magog. Satan will bring them all together to a place where they will (prepare) for battle. They will form a mighty army and there will be so many soldiers it will be impossible to count them all.

 

9 དམག་མི་འདི་ཚོ་མཉམ་དུ་རུ་སྒྲིག་བཏང་ནས་ཕྱིན་ནས་ཐང་གཤོངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་འཛེགས་སོང་།   ཁོ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐུགས་གཉེས་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་།   ཁོང་གི་མི་ཚོ་སྡོད་སའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་

མཐའ་བསྐོར་སོང་།   དེ་ནས་ [དཀོན་མཆོག་ཁོང་བར་ལ་འཚང་གནང་ནས་] ནམ་མཁའ་ནས་མེ་ཕབ་གནང་

སོང་།   དེ་རྒོལ་རྡུང་བྱེད་མཁན་དམག་མི་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་མར་ཟགས་ནས་ཁོ་ཚོ་མེས་ཚིག་སོང་།

9 These soldiers marched together and ascended a broad expansive plain. They surrounded the city that God loves and where his people were living. Then [God intervened] and sent fire down from the sky. It came down upon all the attacking armies and consumed them.

 

10 དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་

ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་སེ་ཀྲེན་ཁོ་མུ་ཟེ་འབར་བཞིན་པའི་མཚོ་ནང་གཡུགས་སོང་།   དེར་ཁོ་གཅན་ཟན་དེ་

དང་ལུང་སྟོན་པ་རྫུས་མ་དེ་མཉམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་།   ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་གཏན་དུ་སྡུག་

བསྔལ་མྱང་གི་རེད།

10 Then Satan who had deceived them was thrown into the fiery lake of burning sulphur. There he joined the beast and the false prophet and they will all suffer day and night forever and ever.

 

ཞལ་ཆེ་མཐའ་མ།

The Final Judgment

 

11 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་བཞུགས་ཁྲི་དཀར་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང༌།   དེའི་ཐོག་བཞུགས་མཁན་ཁོང་མཐོང་བྱུང༌།

[དཀོན་མཆོག་] གི་སྤྱན་སྔ་ནས་ས་གཞི་དང་ནམ་མཁའ་བྲོས་ནས་གཏན་དུ་ཡལ་སོང་།

11 Then I [John] saw a large white throne, and I saw the One who was sitting on it. The earth and the sky fled from his [God’s] presence and disappeared forever.

 

12 ངས་གཤིན་པོ་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་གཉིས་ཀར་

[དཀོན་མཆོག་གི་] བཞུགས་ཁྲི་མདུན་ལ་ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང༌། དེ་ནས་[ཕོ་ཉ་དེ་ཚོས་] གླེགས་བམ་

དེ་ཚོ་ཁ་ཕྱེས་གནང་སོང་།   གླེགས་བམ་དེ་ཚོའི་ནང་མི་ཡོད་ཚད་ཚང་མས་བྱ་བ་ཡག་ཉེས་གང་བྱས་པ་ཚང་

མའི་ཟིན་ཐོ་བཀོད་འདུག   །དེ་ནས་སྲོག་གི་གླེགས་བམ་དེ་[ཡང་] ཁ་ཕྱེས་སོང་།   དེ་ནས་གླེགས་བམ་གཞན་

དག་ཅིག་ཁ་ཕྱེས་གནང་བ་དང་།   དེ་སྲོག་གི་གླེགས་བམ་རེད་འདུག   །དེ་ནང་དཀོན་མཆོག་མཉམ་དུ་གཏན་

དུ་གནས་ཀྱི་ཡིན་པའི་མི་དེ་ཚོའི་མིང་བཀོད་འདུག   །གླེགས་བམ་དེ་ཚོ་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་ནང་བཞིན།   གཤིན་པོ་དེ་ཚོ་ཚང་མས་ག་རེ་བྱས་པ་ལ་གཞིགས་པའི་ཁོ་ཚོ་ལ་ཞལ་ཆེ་བཅད་གནང་སོང་།

12 I saw the dead, both great and small, standing before the throne [of God]. And the [angels] opened the books. The books contained a record of all the deeds – both good and bad – that every single person had done. Then the Book of Life was [also] opened. Then another book was opened which is the book of Life. It contained the names of all those who will live forever with God. And all the dead were judged according to what they had done as recorded in the books.

 

13 དེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་

ནང་དིམ་པའི་མི་ཚང་མ་ [དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆེ་གཅད་པའི་ཆེད་དུ་] མཚོ་གཏིང་ནས་ཡར་བཏོན་གནང་

སོང་།   འཆི་བས་བཟུང་པ་དང་།   གཤིན་ཁམས་ནང་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་འཆི་བའི་དམ་ནས་བསྒྲལ་སོང་།   དེ་ནས་མི་(བྱེ་བྲག་སོ་སོར་) ཁོང་རང་ཚོས་དེ་སྔ་བྱ་བ་(ལེགས་ཉེས་) གང་བྱས་པ་ལ་དཔག་པའི་ཞལ་ཆེ་བཅད་

གནང་སོང་།

13 Then everyone who had drowned at sea was brought up from the depth of the sea [in order to be judged by God]. And all those held by Death as well as those in Hades (the realm of the dead) were delivered. And each person was judged (individually) according to their previous deeds (both good and bad).

 

14 དེ་ནས་འཆི་བ་དང་གཤིན་ཁམས་དེ་ཚོ་མེའི་མཚོ་ནང་གཡུགས་

སོང་།   མེའི་མཚོ་འདི་འཆི་བ་གཉིས་པ་དེ་རེད་འདུག

14 Then Death and Hades were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death.

 

15 སྲོག་གི་གླེགས་བམ་ནང་མིང་མ་འཁོད་པའི་མི་

ཚང་མ་མེའི་མཚོ་ནང་ལ་གཡུགས་སོང༌།

15 And anyone whose name was not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.