མངོན་པ། 21 – Revelation 21

མངོན་པ།

ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག (21)

 

གྲོང་ཁྱེར་གསར་པ་ལྗུ་རུ་ས་ལེམ།

The New City of Jerusalem

 

1[ལྗཱོན་གྱིས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་པའི་ཞལ་གཟིགས་དེ་མཐོང་

པའི་རྗེས་ལ་ཁོང་གིས་བྲིས་གནང་པ།]   [ལྗཱོན་] ངས་ནམ་མཁའ་གསར་པ་ཞིག་དང་ས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་

མཐོང་བྱུང་།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   ནམ་མཁའ་དང་པོ་དེ་དང་ས་གཞི་དང་པོ་དེ་ཡལ་ནས་མི་འདུག   །རྒྱ་

མཚོ་དེ་ཡང་མི་འདུག

1 [After John had seen the vision of God judging every individual person he wrote]: I [John] saw a new sky and a new earth. For the first sky and the first earth had disappeared and no longer existed. And the sea no longer existed.

 

2 དེ་ནས་ངས་ལྗུ་རུ་ས་ལེམ་

གསར་པ་ཡིན་པའི་དམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་མཐོང་བྱུང་།   ངས་གྲོང་ཁྱེར་གསར་པ་འདི་དམ་པའི་ཞིང་ནས་མར་

ཡོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།   དཀོན་མཆོག་གིས་བཏང་གནང་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གསར་པ་འདི་གོས་སྙིང་རྗེ་པོ་

གོན་ནས་རང་གི་ཁྱོ་ག་ཆེད་དུ་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་པའི་བག་མ་ཞིག་འདྲ་པོ་འདུག

2 Then I saw the Holy City, which is the new Jerusalem. I saw this new city coming down out of Heaven. This new city, which was sent by God, was like a beautifully-dressed bride who was adorned for her husband.

 

3 ངས་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོས་བྱུང་།   དེ་བཞུགས་ཁྲི་ཡོད་ས་ཕྱོགས་ནས་ཐོས་བྱུང་།   གསུང་

གི་སྒྲ་དེས་གསུངས་སོང༌།   “ལྟོས་དང་།   དཀོན་མཆོག་ཁོང་འགྲོ་བ་མི་ཚོའི་ཆེད་དུ་སྐྱབས་གནས་ཆགས་ཀྱི་

རེད།   ཁོང་ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་བཞུགས་པ་ (དང་།   ཁོང་ཚོ་གཡུག་བཞག་གནང་གི་མ་རེད།)   ཁོང་ཚོ་

ཁོང་གི་མི་ཆགས་པ་ (དང་།   ཁོང་ཚོས་ཁོང་ལ་དགའ་པོའི་ཐོག་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ་དང་ཅི་གསུང་བཀའ་

སྒྲུབ་ཞུ་གི་རེད།) དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་ཉིད་ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་ཁོང་ཁོང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་

ཆགས་ཀྱི་རེད།

3 I heard a loud voice. It came from the direction of the throne. The voice said, “Behold! God will be a refuge for human beings. He will abide with them (and will not leave them). They will be his people (and they will gladly worship and obey him). Yes! God himself will be with them and he will be their God.

 

4[དཀོན་མཆོག་] ཁོང་གིས་ཁོང་ཚོའི་མིག་ཆུ་ཚང་མ་འཕྱིད་

གནང་གི་རེད།   འཆི་བ་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད།   ཕྱིན་ཆད་མི་སུ་ཞིག་སེམས་སྡུག་བྱེད་པ་དང་།   ཡང་ན་ངུ་

བ་དང་།   ཡང་ན་སྡུག་བསྔལ་མྱང་གི་མ་རེད།   ན་བ་དང་རྒ་བ་དང་འཆི་བ་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད།   གང་

ཡིན་ཟེར་ན།   འདི་ཚོ་གཏན་དུ་ཡལ་བ་རེད།”

4 He [God] will wipe every tear from their eyes. Death will no longer exist. No one will ever grieve again or weep or suffer pain. Sickness, old age, and death will no longer exist. For these things have disappeared for ever.”

 

དཀོན་མཆོག་གིས་ལྗཱོན་ལ་ག་རེ་འབྲི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་བཀའ་བཀོད་གནང་བ།

God Instructs John What to Write

 

5 བཞུགས་ཁྲི་ཐོག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཁོང་གིས་གསུངས་སོང༌།   “ལྟོས་དང༌།   ངས་ཚང་མ་གསར་པ་བཟོ་གི་

ཡོད།”   དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ་གསུངས་སོང༌།   “ངས་ཁྱེད་རང་ལ་ག་རེ་ལབ་པ་དེ་བྲིས་ཤིག   །གང་ཡིན་

ཟེར་ན།   ངས་གང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་(ཚང་མ་) བདེན་པ་ཡིན་ཙང་།   ཁྱེད་རང་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བློས་བཀལ་བྱེད་

ཆོག་གི་རེད།”

5 The One sitting on the throne said, “Behold! I am making everything new!” Then he said to me, “Write down what I have told you, for you can trust what I am saying, for it is (all) true.”

 

6 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ་གསུངས་སོང་།   “ཚང་མ་ད་ལྟ་བསྒྲུབས་ཚར་བ་རེད།   ང་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་དེ་

ཡིན།   [ངས་ཚང་མ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།   ངས་ཚང་མ་མཇུག་སྒྲིལ་གྱི་ཡོད།]   སྐོམ་པ་ཚང་མ་ལ་

ངས་སྲོག་སྦྱིན་གྱི་ཆུ་མིག་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའི་ཆུ་དེ་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན།   མི་ཚོས་དེ་ལ་རིན་པ་སྤྲད་མི་དགོས་པ་

དང་།   ཡང་ན་དེའི་ཚབ་ལ་གང་ཡང་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།

6 Then he said to me, “All things are now accomplished. I am the First and the Last [I begin all things and I bring all things to an end]. I will give to all who are thirsty the water that comes from the spring of Life-Giving water. People will not have to pay for it or give anything in return.

 

7(དབང་དུ་འདུ་ནས་) རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་མི་

ཚང་མ་ལ་ངས་ [ཁེ་ཕན་] འདི་ཚོ་ཚང་མ་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན།   ང་ཁོང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཆགས་པ་དང་།   ཁོང་ཚོ་

ངའི་མི་ཆགས་ཀྱི་རེད།

7 I will give all these things [benefits] to those who (conquer) and win the victory. I will be their God and they will be my people.

 

8 ཡིན་ན་ཡང་དཔའ་བློ་ཁོག་མེད་པ་ཚོ་དང་།   དད་པ་མེད་པ་དང་།   མི་ངན་ཚོ་དང་།   མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་ཚོ་དང་།   འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་སྡིག་ལས་

བྱེད་མཁན་ཚོ་དང་།   སྔགས་པ་ཚོ་དང་།   འདྲ་བརྙན་ལ་མཆོད་མཁན་ཚོ་དང་།   རྫུན་ཤོད་མཁན་ཚང་མ་

ལ་ཉེས་པ་འཕོག་གི་རེད།   ཁོ་ཚོ་མུ་ཟེ་འབར་བཞིན་པའི་མེའི་མཚོ་ནང་གཡུག་ནས་ཉེས་པ་གཏང་གི་རེད།   འདི་འཆི་བ་གཉིས་པ་དེ་རེད།”

8 But those who are cowardly, unbelieving, vile, murderers, sexual sinners, sorcerers, idolaters, and all liars will be punished. They will be punished by being cast into the fiery lake of burning sulphur. This is the second death.”

 

9 དེ་ནས་བཀའ་ཆད་མཐའ་མ་བདུན་པོ་དེ་ཚོས་བཀང་པའི་ཕོར་པ་བདུན་པོ་དེ་ཚོ་ནས་ཕོར་པ་གཅིག་སྣོམ་ཡོད་

པའི་ཕོ་ཉ་བདུན་པོ་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ཕེབས་ནས་ང་ལ་གསུངས་སོང་།   “ང་མཉམ་དུ་ཤོག   །ལུ་གུ་

དེ་ལ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡིན་པའི་བག་མ་དེ་ངས་ཁྱེད་རང་ལ་བསྟན་གྱི་ཡིན།”

9 Then one of the seven angels who [had] held one of the seven bowls that contained the seven last plagues came and said to me, “Come with me! I will show you the bride who will marry the Lamb.”

 

ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ལྗཱོན་ལ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་པ་ལྗུ་རུ་ས་ལེམ་སྟོན་གནང་བ།

An Angel Shows John the New City of Jerusalem

 

10 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་ང་རི་མཐོ་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་གི་རྩེ་མོར་

ཁྲིད་གནང་སོང་།   དེར་ཁོང་གིས་ང་ལ་[དཀོན་མཆོག་གི་] དམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྗུ་རུ་ས་ལེམ་བསྟན་གནང་

བྱུང་།    དེ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་[རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་] ནས་དམ་པའི་ཞིང་ནས་མར་འབབ་ཀྱི་འདུག

10 Then I [John] pervaded by God’s Spirit, was carried by an angel to the top of a very high mountain. There he showed me [God’s] Holy City of Jerusalem. It was coming down out of Heaven – from [the very presence of] God.

 

11 གྲོང་ཁྱེར་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་འོད་མདངས་

ཀྱིས་འཕྲོ་གི་འདུག   །དེའི་ཚེར་མདངས་དེ་ཕ་ལམ་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེན་ཞིག་དང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདྲ་པོ་ཡོད་

པ་དང་།   དེ་དྭངས་ཤེལ་འདྲ་པོ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག

11 The city shone with the brilliant light of God’s incomparable glory. Its radiance was like an exceedingly rare and precious jewel that was as clear as crystal.

 

12 གྲོང་ཁྱེར་དེའི་མཐའ་སྐོར་ལ་ལྕགས་རི་ཞེ་དྲག་མཐོ་པོ་ཞིག་འདུག   །ལྕགས་རི་དེ་

ཞེང་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་།   དེ་ལ་རྒྱལ་སྒོ་བཅུ་གཉིས་འདུག   །ཕོ་ཉ་བཅུ་གཉིས་དེ་ཚོ་ [ཡང་] དེར་འདུག   །རྒྱལ་སྒོ་དེ་ཚོ་རེ་རེར་སྲུང་བྱ་བ་ཕོ་ཉ་རེ་རེ་བཞག་འདུག   །ཨིཛ་རེལ་པའི་རུས་སྡེ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མིང་རྒྱལ་

སྒོ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བྲིས་འདུག   །རྒྱལ་སྒོ་དེ་ཚོ་རེ་རེའི་སྒང་ལ་རུས་སྡེ་དེ་ཚོ་རེ་རེའི་མིང་བྲིས་འདུག

12 There was a very high wall around the city. The wall was broad and it had twelve gates. Twelve angels were [also] there. At each gate an angel was on guard. The names of the twelve tribes of Israel were written on the gates. On each individual gate the name of one of the tribes was written.

 

13 གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྕགས་རི་ཟུར་བཞི་པོ་དེ་ཚོ་རེ་རེར་རྒྱལ་སྒོ་གསུམ་འདུག   །ཤར་ཕྱོགས་ལ་ཁ་གཏད་

ཡོད་པའི་ལྕགས་རི་ལ་རྒྱལ་སྒོ་གསུམ་དང༌།   ལྷོ་ལ་ཁ་གཏད་ཡོད་པའི་ལྕགས་རི་དེ་ལ་རྒྱལ་སྒོ་གསུམ་དང་།   ནུབ་ལ་ཁ་གཏད་ཡོད་པའི་ལྕགས་རི་དེ་ལ་རྒྱལ་སྒོ་གསུམ་དང༌། བྱང་ལ་ཁ་གཏད་ཡོད་པའི་ལྕགས་རི་དེ་ལ་

རྒྱལ་སྒོ་གསུམ་འདུག

13 On each of the four sides of the city wall there were three gates. There were three gates on the wall facing east; three gates on the wall facing south; three gates on the wall facing west; and three gates on the wall facing north.

 

14 གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ལྕགས་རི་ལ་རྨང་གཞི་

བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་།   དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལུ་གུ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་བཅུ་གཉིས་དེ་ཚོའི་མཚན་བཀོད་འདུག   །རྨང་གཞི་དེ་ཚོ་རེ་རེའི་སྒང་ལ་མཚན་རེ་རེ་བཀོད་འདུག

14 The wall of the city had twelve foundations and on them the names of the twelve apostles of the Lamb were written. Each foundation had one name written upon it.

 

15 ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་ཚད་འཇལ་

ཡག་གསེར་གྱི་དབྱུག་པ་ཞིག་བསྣམས་འདུག   །ཁོང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དང་།   དེའི་རྒྱལ་སྒོ་དེ་ཚོ་དང་།   དའི་ལྕགས་རི་དེ་ཚད་འཇལ་གྲབས་གནང་གི་འདུག

15 The angel who talked to me held a golden rod for measuring the size of things. He was about to measure the city, its gates, and its walls.

 

16 གྲོང་ཁྱེར་དེ་གྲུ་བཞི་འདྲ་པོ་འདུག   །གྲུ་ཟུར་བཞི་པོ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རིང་ཐུང་གཅིག་པ་རེད་འདུག   །ཕོ་

ཉ་ཁོང་གིས་དེ་ཚད་འཇལ་གནང་དུས་ (ཁོང་གིས་དེའི་བཟོ་དབྱིབས་ཤོ་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་གཟིགས་སོང་།) དེའི་

རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ (1,500) རེད་འདུག   །དེ་རིང་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཞེང་ཁ་ཡང་ཆེན་པོ་

དང་མཐོ་པོ་ཡང་འདུག

16 The city was laid out like a square. All four sides were the same length. When the angel measured it (he found it was cube-like in shape). Its length was 1,500 miles. It was as wide and as high as it was long.

 

17 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་ལྕགས་རི་དེའི་མཐོ་ཚད་ [དང་ཡང་ན་མཐུག་ལོས་] ཚད་འཇལ་གནང་པ་དང་།   དེ་མི་ཚོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཚད་གཞིར་

བཟུང་ཁྲུ་ཉི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་ (216) ཡོད་པ་གཟིགས་སོང་།

17 Then the angel measured the height [or thickness] of the wall and found it to be 216 feet (according to the human standard used by people).

 

18 ལྕགས་རི་དེ་འོད་ལྗང་ཁུ་དང་དམར་པོ་སྙིང་རྗེ་པོ་འཕྲོ་གི་ཡོད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་དྲ་པོ་ནས་བཟོས་

ཡིན་པ་དང་།   གྲོང་ཁྱེར་དེ་ (དང་དེ་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་) གསེར་གཙོ་མ་ནས་བཟོས་འདུག

།གསེར་དེ་ཤེལ་འདྲ་པོ་དྭངས་མ་འདུག

18 The wall was made of jasper, and the city (and everything in it) was made of pure gold. The gold was as clear as glass.

 

19 གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྕགས་རིའི་རྨང་གཞི་དེའི་རྡོ་དེ་ཚོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་སྤྲས་འདུག:   རྨང་གཞི་

དང་པོ་དེ་འོད་ལྗང་ཁུ་དང་དམར་པོ་སྙིང་རྗེ་པོ་འཕྲོ་གི་ཡོད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་རྡོས་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་ཡོད་པ་དང་།   གཉིས་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་སྔོན་པོས་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་པ་དང་།   གསུམ་པ་མཚོན་མདོག་ལྗང་ཁུ་ཡིན་པའི་རིན་པོ་

ཆེ་རྡོས་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་པ་དང་།   བཞི་པ་དེ་མརྒད་ཀྱིས་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་པ་དང་།

19 The foundation stones of the city wall were beautifully decorated with all kinds of gems: The first foundation was adorned with jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald;

 

20 ལྔ་པ་གཟིས་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་པ་དང་།   དྲུག་པ་པད་མ་ར་ག་དང་།   བདུན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་ལྗང་གསེར་དང་།

བརྒྱད་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་སྔོན་ལྗང་དང་།   དགུ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་མཚོན་མདོག་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་དང་། །བཅུ་

པ་གཡུ་དང་།   བཅུ་གཅིག་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་ཚ་ལུམ་དམར་པོ་ཡིན་པ་དང་།   བཅུ་གཉིས་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་མུ་

མེན་གྱིས་རྒྱན་སྤྲས་འདུག

20 the fifth onyx, the sixth ruby, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth turquoise, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst.

 

21 རྒྱལ་སྒོ་བཅུ་གཉིས་དེ་ཚོ་མུ་ཏིག་ནས་བཟོས་འདུག   །རྒྱལ་སྒོ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་མུ་ཏིག་སྒང་ཚང་གཅིག་གིས་བཟོས་འདུག   །གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱ་ལམ་ལྟེ་བ་དེ་གསེར་གཙོ་མ་ནས་བཟོས་འདུག   །དེ་དྭངས་མ་ཞེ་དྲག་ཡོད་ཙང་།   ཤེལ་ཕྱི་

གསལ་ནང་གསལ་བརྒྱུད་ནས་འོད་འཕྲོ་གི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་འདུག

21 The twelve gates were made of pearls – each gate was formed from a single pearl. And the main street of the city was pure gold. The gold – was so pure that light seemed to shine through it – just as it does through transparent glass.

 

22 ངས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ནང་མཆོད་ཁང་མཐོང་མ་སོང༌། གང་ཡིན་ཟེར་ན།   ཀུན་དབང་གཙོ་བོ་དཀོན་

མཆོག་དང་ལུ་གུ་ [ཡེ་ཤུ་] ཁོང་དེའི་མཆོད་ཁང་རེད་འདུག

22 I did not see a temple building inside the city, because the Lord God Almighty and the Lamb [Jesus] are its temple.

 

23 གྲོང་ཁྱེར་དེ་ལ་འོད་ཆེད་དུ་ཉི་མ་དང་ཡང་ན་ཟླ་བ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག   །གང་ཡིན་ཟེར་ན།

དཀོན་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་འོད་དེའི་ཐོག་ལ་འཕྲོ་གི་འདུག   །ལུ་གུ་ཁོང་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ལ་འོད་

འཚེར་བ་བྱེད་མཁན་སྒྲོན་མེ་ཞིག་འདྲ་པོ་རེད་འདུག

23 The city does not need the sun or the moon to shine on it, because the incomparable glorious light of God shines upon it. And the Lamb is like a lamp that illuminates the city.

 

24[དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བློས་བཀལ་བྱས་པའི་] རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་མི་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ནས་འཕྲོ་གི་ཡོད་

པའི་འོད་ནང་གནས་ཀྱི་རེད།   ང་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོང་དུས་ས་གཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཚོ་ཚང་མའི་དཔལ་དང་རྒྱུ་

ནོར་དེ་ (མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད།)[མཆན་འགྲེལ།:   གསུང་རབ་ཀྱི་ཚིག་རྐང་གཞན་དག་ནང་

བལྟས་པ་ཡིན་ན།   དབང་སྒྱུར་བ་འདི་ཚོས་ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལ་གུས་འདུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

ཁོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་གྱི་ཡིན་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རེད།]

24 The people from all the nations [who have put their trust in God] will live in the light that shines forth from the city. The splendour and wealth of all the kings of the earth (will be evident) as they come into the city. (Comment: from other Scriptural verses it is evident that these rulers will prostrate themselves in submission before Almighty God as an act of homage.)

 

25 གྲོང་ཁྱེར་དེའི་རྒྱལ་སྒོ་དེ་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕྱེ་ནས་བཞག་གི་རེད།   དེ་ཚོ་སྒོ་རྩ་བ་ནས་བརྒྱབ་ཀྱི་མ་རེད།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   དེར་མཚན་མོ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད།

25 The gates of the city will remain open all the time. They will never be closed, because there will be no night there.

 

26 རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ནས་མི་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ནང་ཡོང་ནས་(ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་ལ་) གུས་འདུད་དང་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་གི་རེད།

26 And people from all the nations will come into the city and offer their homage and reverence (to Almighty God).

 

27[དཀོན་མཆོག་གིས་] ངོས་ལེན་གནང་མི་འོས་པ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནས་དེ་གྲོང་ཁྱེར་

ནང་ཞུགས་ཆོག་གི་མ་རེད།   དེ་ག་ནང་བཞིན་རྫུན་ཤོད་མཁན་ཚོ་དང་།   ཡང་ན་ཞེན་ལོག་སྐྱེ་དགོས་པའི་

སྤྱོད་པ་སྤྱད་མཁན་ཚོ་ཡང་(གྲོང་ཁྱེར་ནང་) ཞུགས་ཆོག་གི་མ་རེད།   ལུ་གུ་ཁོང་གི་སྲོག་གི་གླེགས་བམ་ནང་

མིང་བཀོད་པ་ཚོ་གཅིག་པུ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཞུགས་ཆོག་གི་རེད།

27 Nothing that is unacceptable[to God] will be allowed to enter the city. Neither will the people who tell lies or those who behave in a detestable manner be permitted to enter. Only those people whose names are written in the Lamb’s Book of Life will be allowed to come into the city.