Bible Study – Jesus the Messiah #052

Bible Study – Jesus the Messiah #052

མད་ཐཱ། 22:41-45

41 ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་འདུས་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲི་གནང་སྟེ་

42 “ཁྱེད་ཚོས་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀའི་སྐོར་ཅི་ལྟར་སེམས། ཁོང་ནི་སུའི་སྲས་ཡིན་” ཞེས་གསུངས་པས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་ “རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་ཡིན་” ཞེས་ཟེར།

43 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ “འོ་ན་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ་དཱ་བིད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཡིན། ཁོང་གིས།

44 དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་གཙོ་བོ་ལ།།

ཁྱེད་ཀྱི་དགྲ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་འོག་ཏུ།།

ང་ཡིས་མ་བཅུག་བར་དུ་ཁྱེད་རང་ཉིད།།

ང་ཡི་གཡས་སུ་དེ་བར་བཞུགས་དུ་གསོལ།།

45 རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱིས་མཱ་ཤི་ཀ་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་ཟེར་ན། མཱ་ཤི་ཀ་ཁོང་གི་སྲས་ཅི་ལྟར་ཡིན་” ཞེས་གསུངས།

 

Matthew 22:41-45

41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question, 42 saying, “What do you think about the Christ? Whose son is he?” They said to him, “The son of David.” 43 He said to them, “How is it then that David, in the Spirit, calls him Lord, saying,

44 “‘The Lord said to my Lord,
“Sit at my right hand,
until I put your enemies under your feet”’?

45 If then David calls him Lord, how is he his son?”

Study notes –

  1. Jesus preached from the prophesy of David about the Messianic Era
  2. The Pharisees were also waiting for the Messiah but rejected Jesus

 

གསུང་མགུར 110

1གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཡི་གཙོ་བོ་ལ་གསུངས།

ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་རྐང་འོག་མ་བཅུག་བར། འདི་རུ་ང་ཡི་ལག་གཡས་ལངས་ནས་སྡོད་ཅིག།

2གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཛི་ཡོན་གྱི་གནས་ནས།

ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྟོབས་ཤུག་འཕེལ་དུ་བཅུག་པ་དང་།

ཁོང་གིས་དགྲ་བོོའི་ཐོག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲིད་སྐྱོང་གསུངས།

3རང་གི་དགྲ་བོ་རྣམས་དང་འཐབ་པའི་ཉིན་མོ་དེར།

ཁྱེད་ཀྱི་མི་མང་རང་ཉིད་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཡོང་།

ཁྱོད་ཀྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ནི་སྔ་དྲོའི་ཟིལ་པ་ལྟར། དམ་པའི་རི་བོའི་གནས་སུ་དེ་ཚོ་ཡོང་བར་འགྱུར།

4གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཞལ་ཆེ་དྲག་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང་དེ་ནི་ཕྱིར་མི་བཞེས།

མེལ་ཀི་ཛེ་དེག་གི་གོ་གནས་སུ་ཁྱོད་ནི་རྒྱུན་དུ་བླ་མར་འགྱུར།

5ཁྱོད་ཀྱི་གཡས་སུ་གཙོ་བོ་བཞུགས་ཡོད་དོ། ཁོང་ནི་ཁྲོ་དུས་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་འཕམ་བཅུག་གོ།

6མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པ་དང་།

དམག་སའི་ཐང་ནི་མི་རོས་ཡོངས་སུ་གང་བར་འགྱུར།

ས་གཞི་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་འཕམ་བཅུག་ཡོང་།

7ལམ་འགྲམ་གྱི་རྒྱུག་ཆུའི་ཆུ་རྒྱལ་པོས་འཐུང་བ་དང་།

སྟོབས་ཤུགས་སྐྱེས་ནས་ཁོང་ནི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་འགྱུར༎

 

Psalm 110

The Lord says to my Lord:
“Sit at my right hand,
until I make your enemies your footstool.”

2 The Lord sends forth from Zion
your mighty scepter.
Rule in the midst of your enemies!
3 Your people will offer themselves freely
on the day of your power,
in holy garments;
from the womb of the morning,
the dew of your youth will be yours.
4 The Lord has sworn
and will not change his mind,
“You are a priest forever
after the order of Melchizedek.”

5 The Lord is at your right hand;
he will shatter kings on the day of his wrath.
6 He will execute judgment among the nations,
filling them with corpses;
he will shatter chiefs
over the wide earth.
7 He will drink from the brook by the way;
therefore he will lift up his head.

Bible Study – Jesus the Messiah #051

Bible Study – Jesus the Messiah #051

མད་ཐཱ། 22:34-40

34 ཡེ་ཤུས་སཱ་ཅུ་སེ་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པར་མཛད་པ་ཐོས་ནས་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་འདུས་ཏེ།

35 ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་

36 “སློབ་དཔོན་ལགས། ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་” ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས།

37 ཁོང་གིས་མི་དེར་ “རང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ཡིད་གཅིག་གིས་བརྩེ་བར་ཟུངས་ཤིག

38 འདི་ནི་བཀའ་རྒྱ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་དང་པོ་དེ་ཡིན། 39 གཉིས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན། དེ་ནི་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་རང་དང་འདྲ་བར་བརྩེ་བར་ཟུངས།

40 བཀའ་དེ་གཉིས་ལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཆ་ཚང་དང༌། ལུང་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་རྟེན་ནོ་” ཞེས་གསུངས།

 

Matthew 22:34-40

34 But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. 35 And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. 36 “Teacher, which is the great commandment in the Law?” 37 And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. 38 This is the great and first commandment. 39 And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments depend all the Law and the Prophets.”

Study notes –

  1. Jesus emphasis the teaching of Moses
  2. Loving God as the foundation of our faith

 

བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 6:5-7

5  ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སེམས་ཉིད་ཡོངས་དང་ཁྱོད་ཀྱི་སྲོག་ཆང་མ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྩེ་བ་ཞུ་དགོས། 6  ངས་དེ་རིང་ཁྱོད་ཚོར་བཤད་པའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་དག་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པར། 7  དེའི་སྐོར་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་སྟོན་བྱོས་ཤིག ཡང་ཁྱོད་ཚོ་ནང་དུ་གནས་སྐབས་དང་དེ་བཞིན་ཕྱི་རུ་འགྲོ་སྐབས་དང་། ངལ་གསོ་བརྒྱབ་སྐབས་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་སོགས་དུས་ཚོས་གང་རུང་ལ་དེའི་སྐོར་ཡང་ཡང་གཏམ་གླེང་བྱོས་ཤིག

 

Deuteronomy 6:5-7

5 You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. 6 And these words that I command you today shall be on your heart. 7 You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.

Bible Study – Jesus the Messiah #050

Bible Study – Jesus the Messiah #050

མད་ཐཱ། 21:12-13

12 ཡེ་ཤུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཕེབས་ནས། དེར་ཡོད་པའི་ཉོ་ཚོང་མཁན་རྣམས་ཕྱི་ལ་བཏོན་པར་མཛད། དངུལ་རྗེ་མཁན་གྱི་ཅོག་ཙེ་དང་ཕུག་རོན་ཚོང་མཁན་གྱི་འདུག་སྟེགས་ཀྱང་སར་བསྒྱེལ།

13 ཁོང་གིས་མི་དེ་ཚོར་ “དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ལས། ངའི་ཁང་པ་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་སའི་ཁང་པ་ཟེར་བར་འགྱུར་ཞེས་འཁོད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཚོས་ཇག་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་འདུག་” ཅེས་གསུངས།

 

Matthew 21:12-13

12 And Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple, and he overturned the tables of the money-changers and the seats of those who sold pigeons. 13 He said to them, “It is written, ‘My house shall be called a house of prayer,’ but you make it a den of robbers.”

Study notes –

  1. Jesus cleanse the Temple with a clear definite call for repentance unto God
  2. God’s demand for godly living did not change

 

ཡེར་མི་ཡཱ 7:5-11

5ཁྱོད་ཚོའི་སྡོད་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་ཁྱོད་ཚོས་བྱེད་བཞིན་པའི་བྱ་བ་རྣམས་མཚམས་འཇོགས་བྱོས་ཤིག ཁྱོད་ཚོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁྲིམས་དྲང་པོ་བྱོས་ཤིག། 6ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་དྭ་ཕྲུག་དང་ཡུག་མོ་རྣམས་མཐོང་ཆུང་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོགས་བྱོས་ཤིགལ་འདིར་མི་སྐྱོན་མེད་གསོད་རྒྱུར་མཚམས་འཇོགས་བྱེད་དགོས། ལྷ་གཞན་ལ་མཆོད་རྒྱུར་མཚམས་འཇོགས་བྱེད་དགོས། དེས་ཁྱོད་ཚོ་མེད་པར་བཟོས་ཡོང་། 7ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ངས་ཁྱོད་ཚོའི་ཕ་མེས་ཚོར་གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་བདག་པར་སྤྲད་པའི་ཡུལ་འདིར་ཁྱོད་ཚོ་སྡོད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།

8ལྟོས་དང་ཁྱོད་ཚོས་བསླུ་འཁྲིད་ཀྱི་གཏམ་ལ་བློ་བཅོལ་བ་དང་། 9ཁྱོད་ཀྱིས་རྐུས་པ་དང་མི་གསོད་པ་དང་ལོག་གཡེམ་དང་རྫུན་གྱི་མནའ་སྐྱེལ་བ་དང་། བྷལ་ལ་དམར་མཆོད་ཕུལ་བ་དང་སྔོན་ལ་མ་ཤེས་པའི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་བཅས་བྱས་ཡོད། 10ཁྱོད་ཀྱིས་ངས་མི་དགའ་བ་འདི་ཚོ་བྱེད་ཅིང་དེ་ནས་ཡོང་ནས་ངའི་མཆོད་ཁང་དུ་ངའི་དྲུང་དུ་ལངས་ནས་ང་ཚོ་བརྟེན་པོ་ཡོད་ཅེས་སོ། 11ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་བློར་ངའི་མཆོད་ཁང་འདི་ཇག་པ་ཡིབ་པའི་ས་གནས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ། ཁྱོད་ཚོས་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་ངས་མཐོང་ཡོད།

 

Jeremiah 7:5-11

5 “For if you truly amend your ways and your deeds, if you truly execute justice one with another, 6 if you do not oppress the sojourner, the fatherless, or the widow, or shed innocent blood in this place, and if you do not go after other gods to your own harm, 7 then I will let you dwell in this place, in the land that I gave of old to your fathers forever.

8 “Behold, you trust in deceptive words to no avail. 9 Will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, make offerings to Baal, and go after other gods that you have not known, 10 and then come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, ‘We are delivered!’—only to go on doing all these abominations? 11 Has this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? Behold, I myself have seen it, declares the Lord.