Breaking Bread – 2021.08.15

ཀོ་རིན་ཐུ་པ། ༡ 11:23-26

གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ལ་གཙོ་བོ་ནས་གང་ཐོབ་ཅིང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གཏད་པ་དེ་འདི་ལྟར་ཡིན། རྒྱབ་གཏོད་མྱོང་བའི་མཚན་མོར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་བག་ལེབ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་ཏེ་དུམ་བུར་བགོས་ནས་ “འདི་ནི་ངའི་ལུས་ཡིན་ཏེ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་ཡིན། ང་དྲན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་ “ཕོར་པ་འདི་ནི་ངའི་ཁྲག་གིས་བཀོད་པའི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཡིན། དེ་ག་དུས་འཐུང་ནའང་ང་དྲན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཚོས་ག་དུས་བག་ལེབ་དེ་ཟ་ཞིང་ཕོར་པ་དེ་ལས་འཐུང་སྐབས་ཁོང་སླར་མ་ཕེབས་པའི་བར་དུ་གཙོ་བོ་གྲོངས་པ་སྒྲོག་གོ །

1 Corinthians 11:23-26

For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, “This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.” In the same way also he took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.

Today’s scripture reading, prayer and reflection

. Finding rest in Jesus

. What does it means to find rest in Jesus?

. What is the yoke that Jesus wanted us to carry?

. Why is Jesus’ yoke and burden easy and light?

. His kingdom come His will be done

མད་ཐཱ། 11:28-30

28 ཁྱེད་ཡིད་ཐང་ཆད་པ་དང་ཁུར་ཆེན་གྱིས་གནོན་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་རྩར་ཤོག ངས་ཁྱེད་ལ་ངལ་གསོ་སྟེར་བར་བྱ།

29 ངའི་གཉའ་ཤིང་འཁུར་ཞིང༌། ང་ལས་ཤེས་པར་གྱིས། ང་ནི་སེམས་དུལ་ཞིང་སྙེམས་ཆུང་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་ལ་ངལ་གསོ་འཐོབ་པར་འགྱུར།

30 རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་གཉའ་ཤིང་འཇམ་ཞིང་ངའི་ཁུར་ཡང་ཡང་མོ་ཡིན་པས་སོ་” ཞེས་གསུངས་སོ།།

Matthew 11:28-30

Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.”

Breaking Bread – 2021.08.01

Breaking Bread – 2021.08.01

ཀོ་རིན་ཐུ་པ། ༡ 11:23-26

གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ལ་གཙོ་བོ་ནས་གང་ཐོབ་ཅིང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གཏད་པ་དེ་འདི་ལྟར་ཡིན། རྒྱབ་གཏོད་མྱོང་བའི་མཚན་མོར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་བག་ལེབ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་ཏེ་དུམ་བུར་བགོས་ནས་ “འདི་ནི་ངའི་ལུས་ཡིན་ཏེ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་ཡིན། ང་དྲན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་ “ཕོར་པ་འདི་ནི་ངའི་ཁྲག་གིས་བཀོད་པའི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཡིན། དེ་ག་དུས་འཐུང་ནའང་ང་དྲན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཚོས་ག་དུས་བག་ལེབ་དེ་ཟ་ཞིང་ཕོར་པ་དེ་ལས་འཐུང་སྐབས་ཁོང་སླར་མ་ཕེབས་པའི་བར་དུ་གཙོ་བོ་གྲོངས་པ་སྒྲོག་གོ །

1 Corinthians 11:23-26

For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, “This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.” In the same way also he took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.

Today’s scripture reading, prayer and reflection

. This scripture from Isaiah clearly define the ministry of John the Baptist

. John was sent by God to prepare the people to receive the Messiah

. The ministry of John was to magnify the word of God above human expectations

. All human works and words will eventually perish but the word of God stands forever

. This is a call for us to live by the word of God

. His kingdom come His will be done

ཡེ་ཤ་ཡཱ 40:6-8

སྒྲ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་འབོད་བཞིན་འདུག། གསུང་འཕྲིན་ཞིག་ཁྱབ་སྒྲགས་བྱོས།  ང་ཡིས་གསུང་འཕྲིན་ཇི་ཞིག་གསལ་སྒྲགས་བྱ་ཞེས་འདྲིས།

མི་རྣམས་རྩ་ལྟར་ཡིན་པ་ཁྱབ་སྒྲག་བྱོས། དེ་ཚོ་ནགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་མི་གནས་སོ།

དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེའི་སྟེང་རླུང་གཏོང་སྐབས། རྩ་ནི་སྐམ་ཞིང་མེ་ཏོག་རྙིད་པར་འགྱུར་།  མི་མང་རྩ་ལས་ལྷག་པ་གནས་མི་ཐུབ།

རྩ་ནི་ངེས་པར་སྐམ་ཞིང་མེ་ཏོག་རྙིད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ།

གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་གནས་པར་འགྱུར།

Isaiah 40:6-8

 

A voice says, “Cry!” And I said, “What shall I cry?”

All flesh is grass, and all its beauty is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades when the breath of the Lord blows on it; surely the people are grass.

The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.

 

 

Breaking Bread – 2021.07.25

Breaking Bread – 2021.07.25

ཀོ་རིན་ཐུ་པ། ༡ 11:23-26

གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ལ་གཙོ་བོ་ནས་གང་ཐོབ་ཅིང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གཏད་པ་དེ་འདི་ལྟར་ཡིན། རྒྱབ་གཏོད་མྱོང་བའི་མཚན་མོར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་བག་ལེབ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་ཏེ་དུམ་བུར་བགོས་ནས་ “འདི་ནི་ངའི་ལུས་ཡིན་ཏེ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་ཡིན། ང་དྲན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་ “ཕོར་པ་འདི་ནི་ངའི་ཁྲག་གིས་བཀོད་པའི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཡིན། དེ་ག་དུས་འཐུང་ནའང་ང་དྲན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཚོས་ག་དུས་བག་ལེབ་དེ་ཟ་ཞིང་ཕོར་པ་དེ་ལས་འཐུང་སྐབས་ཁོང་སླར་མ་ཕེབས་པའི་བར་དུ་གཙོ་བོ་གྲོངས་པ་སྒྲོག་གོ །

1 Corinthians 11:23-26

For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, “This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.” In the same way also he took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.

Today’s scripture reading, prayer and reflection

. Peter was among the eye witness who saw the resurrected Lord

. Jesus was with Peter and other disciples about 40 day after His resurrection teaching them about the kingdom of God before His ascension to heaven

. Peter’s words of encouragement ought to give us hope and comfort in any current situation of pain and suffering

. We live as according to God will for us to be in His kingdom

. Peter speaks of “born again” with reference to us who turned away from sin and the corruption of this world and to walk in obedience to the living God

པེ་ཏྲོ། ༡ 1

3 ང་ཚོའི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་འབུལ་བར་ཤོག ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པ་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་གིས་ངེད་རྣམས་ལ་ཚེ་སྲོག་གསར་པ་སྐྱེ་བ་དང༌། རྟག་ཏུ་གནས་པའི་རེ་བ་གནང་བ་མ་ཟད།

4 དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་མི་འཇིག་པ། དྲི་མ་མེད་པ། མི་ཡལ་བ་ཞིག་ཀྱང་གནང་ངོ༌། དེ་ནི་ཁྱེད་ཚོའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཉར་ཡོད།

5 ཐར་པ་དེ་མ་འཐོབ་པའི་བར་དུ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ནུས་མཐུར་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ཚོའི་དད་པ་བརྒྱུད་དེ་ཁྱེད་རྣམས་སྲུང་བཞིན་ཡོད། ཐར་པ་དེ་ནི་དུས་མཐའ་མར་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

6 དུས་ཐུང་ངུར་ཉམས་ཚོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་ནའང༌། བྱིན་རླབས་དེ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་བར་བྱེད།

7 ཁྱེད་ཚོའི་དད་པ་བདེན་པ་ཡིན་པར་སྟོན་ཞིང༌། ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་བྱོན་ནས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་པ་དང༌། གཟི་བརྗིད། བཀུར་སྟི་བཅས་འཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ཉམས་ཚོད་དེ་ཚོ་བྱུང༌། དཔེར་ན་འཇིག་ཏུ་འགྲོ་བའི་གསེར་ཡང་མེ་ཡིས་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་དེ། ཁྱེད་ཚོའི་དད་པ་གསེར་ལས་རིན་ཐང་ཆེའོ།

 

1 Peter 1:3-7

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God’s power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith—more precious than gold that perishes though it is tested by fire—may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ.