༄༄། །ཡེ་ཤུ་པའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན། – Questions and answers about the Christian Faith (02)

༄༄།  །ཡེ་ཤུ་པའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

Questions and answers about the Christian Faith

Originally published by “researchonwords”

ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི།     མི།    སྲོག་ལྡན་དང་།

སྲོག་མེད་བེམ་པོའི་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ལེན།

ལེའུ་གཉིས་པ།

 

22   དྲི་བ།    ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།    ས་གཞི་ཐོག་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ག་འདྲ་བྱུང་

རེད།

 

ལན།    ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།     ས་གཞི་ཐོག་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་

གིས་བཀོད་གནང་པ་རེད།

 

23   དྲི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་ག་འདྲ་བཀོད་གནང་རེད།

ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་ཆས་དང་ཡང་ན་ལག་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་བཀའ་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་

དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་པ་ནས་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་བྱུང་པ་རེད།

 

24   དྲི་བ།    (སྔ་མོའི་རྫས་) ཡོ་ཆས་དང་ལག་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་མི་ཞིག་གིས་དངོས་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་

རེད་པས།

 

ལན།    ལགས།    ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།     དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་སུས་ཀྱང་འདི་

འདྲ་བྱེད་ཐུབ་པའི་དབང་དང་ནུས་པ་ཡོད་མ་རེད།

 

25   དྲི་བ།     ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།     ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་དེ་བཀོད་པ་

 

པོ་མེད་པར་བྱུང་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་རེད་པས།

 

ལན།    ངས་དཔེ་ཞིག་བཞག་ནས་དེའི་ལན་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡིན།     མི་ཞིག་གིས་མ་བརྒྱབ་པའི་ཁང་པ་སུ་ཞིག་

 

གིས་མཐོང་མྱོང་ཡོད་མ་རེད།     དེ་ག་ནང་བཞིན་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཁང་པ་སུ་ཞིག་གིས་

མཐོང་མྱོང་ཡོད་མ་རེད།    གལ་སྲིད་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་འདི་འདྲ་པོ་ཞིག་རྒྱབ་མཁན་མེད་པར་

གནས་མ་སྲིད་པ་ཡིན་ན།     དེ་ལས་ཞེ་དྲགས་ཀྱིས་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་བཀོད་

པ་པོ་མེད་པར་ག་འདྲ་གནས་སྲིད་ཀྱི་རེད།

 

26   དྲི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།      མི་དང་།    ས་གཞི་ཐོག་ག་རེ་

 

ཡོད་པ་ཚང་མ་བཀོད་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད།

ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཚང་མ་ཁོང་རང་གི་ཐུགས་འདོད་གཞིར་བཟུང་བཀོད་གནང་པ་རེད།     ཁོང་

 

གིས་ག་རེ་བཀོད་གནང་པ་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་།     མི་མཐུན་པ་ཁྱོན་ནས་ཡོད་མ་རེད།

 

27  དྲི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།     འཇིག་རྟེན་ནང་གང་ཡོད་པ་

 

ཚང་མ་ཉི་མ་ག་ཚོད་ནང་བཀོད་གནང་རེད།

 

ལན།     (དབྱིན་སྐད་དུ་སྦཱཡི་སྦལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པའི་) དམ་པའི་གསུང་རབ་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།

 

དེ་ཚོ་ཉི་མ་དྲུག་ནང་བཀོད་གནང་པ་རེད།

 

28   དྲི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་དང་པོའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད།

 

ལན།     ཉི་མ་དང་པོའི་ཉིན་མོ་ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     འོད་བཀོད་གནང་པ་རེད།

 

29   དྲི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་གཉིས་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད།

ལན།    ཉི་མ་གཉིས་པའི་ཉིན་མོ་ཁོང་གིས་བར་སྣང་བཀོད་གནང་ནས་དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ཟེར་ནས་

བཏགས་གནང་པ་རེད།

 

30  དྲི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་གསུམ་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད།

ལན།     ཉི་མ་གསུམ་པའི་ཉིན་མོ་ཁོང་གིས་རྒྱ་མཚོ་དང་ས་གཉིས་དབྱེ་བ་ཕྱེས་གནང་པ་རེད།     སྐམ་ས་

 

མངོན་དུ་གྱུར་བ་དང་།     ཆུ་རུབ་རུབ་བཟོས་གནང་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད།      དཀོན་

མཆོག་གིས་སྐམ་ས་ལ་རྩི་ཤིང་དང་ཤིང་སྡོང་འདྲ་མི་འདྲ་བཀོད་གནང་པ་རེད།

 

31  དྲི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བཞི་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད།

ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བཞི་པའི་ཉིན་མོ་ཉི་མ་དང་།     ཟླ་བ་དང་།     སྐར་མ་བཀོད་གནང་པ་

རེད།

32   དྲི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་ལྔ་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད།

ལན།     ཁོང་གིས་ཉི་མ་ལྔ་པའི་ཉིན་མོ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཉ་རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་དང་།     ནམ་མཁའ་ལ་

 

འཕུར་གྱི་ཡོད་པའི་བྱ་རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་བཀོད་གནང་པ་རེད།

 

33  དྲི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་དྲུག་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད།

ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་དྲུག་པའི་ཉིན་མོ་ལྟོ་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་དང་།     དུད་འགྲོ་རྐང་པ་བཞི་ཡོད་

 

པ་དང་།     སྲོག་ཆགས་གཞན་དག་འདྲ་མིན་འདྲ་ཚང་མ་བཀོད་གནང་པ་དང་།     མཐར་ཁོང་

གིས་མི་བཀོད་གནང་པ་རེད།

 

34  དྲི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བདུན་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད།

ལན།      དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བདུན་པའི་ཉིན་མོ་གང་ཡང་བཀོད་གནང་ཡོད་མ་རེད།     ཁོང་གིས་སྐུ་

 

ངལ་གསོས་གནང་ནས་ཉི་མ་བདུན་པ་དེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པ་རེད།

 

35  དྲི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་གནང་པའི་མི་དང་པོ་དེ་ལ་ཁོང་གིས་མིང་ག་རེ་བཏགས་གནང་རེད།

 

ལན།     ཁོང་གིས་སྐྱེས་པ་དང་པོ་དེའི་མིང་ལ་ཨེཌམ་དང་བུད་མེད་དེའི་མིང་ལ་ཨིཻལྦ་བཏགས་ཟེར་ནས་

གནང་པ་རེད།

 

36   དྲི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་ག་འདྲ་བཀོད་གནང་རེད།

ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དང་པོ་དེའི་ལུས་སཡི་ཐལ་བ་ནས་བཀོད་གནང་པ་རེད།     དེ་ནས་ཁོང་

 

གིས་དེ་ལ་སྲོག་གི་དབུགས་གནང་ནས་དེ་(སེམས་དང་ལྡན་པའི་) མི་ཞིག་བྱུང་པ་རེད།     བྱས་

ཙང་མི་དེ་སྲོགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཆགས་པ་རེད།

 

37  དྲི་བ།    མིའི་སེམས་ཉིད་དེ་ཁོ་རང་གི་ལུས་དང་གཅིག་པ་རེད་པས།

ལན།    ལགས།    མ་རེད།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མ་མི་བཟོ་གནང་དུས།    དེའི་ལུས་སའི་ཐལ་བ་ནས་

 

བཟོས་གནང་པ་དང་།     ཁོ་ཤི་དུས་ཁོ་ཡང་བསྐྱར་ཐལ་བར་འགྱུར་ནས་རང་འཇགས་ས་ལ་འཐིམ་

གྱི་རེད།     ཡིན་ན་ཡང་མིའི་སེམས་ཉིད་དེ་དངོས་པོའི་རྫས་གང་ཞིག་ནས་བཟོས་ཡོད་མ་རེད།

འདི་འདྲ་སོང་ཙང་མི་ཞིག་ཤི་དུས་དེ་འཇིག་གི་ཡོད་མ་རེད།