གསུང་མགུར 49 – Psalm 49

གསུང་མགུར 49 – Psalm 49

1  ཁྱོད་ཚོ་མི་ཚང་མས་འདིར་ཉོན་ཞིག།  འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡོད་མཁན་ཚང་མས་ཉོན་ཞིག།

2  མཆོག་དམན་གཉིས་དང་ཕྱུག་དབྱུལ་བཅས་པར་ཉོན།

3  ང་ཡི་ཁ་ནས་ཤེས་རབ་གཏམ་གླེང་བྱ།  ང་ཡི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནི་དོན་ཟབ་འགྱུར།

4  ང་ནི་གཏམ་དཔེ་ཕྱོགས་སུ་དོ་སྣང་གྱིས་བཞིན་ཡོད།  པི་ཝང་བཏང་ནས་དེའི་དོན་བཏོན་པར་གྱིས།

5-6  ཉེན་ཁའི་དུས་སུ་དགྲ་བོས་ང་ལ་མཐའ་ནས་བསྐོར་བའི་སྐབས།

མི་ངན་རང་གི་ནོར་ལ་བློས་བཅོལ་ནས།  རྒྱུ་ནོར་དེ་ཡིས་སྦོར་ཤོབ་བཤད་མཁན་ལས་ང་མི་འཇིགས།

7  མི་ཡི་རང་ཉིད་ནམ་ཡང་སྐྱབས་མི་ཐུབ།  ཁོ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་གི་སྲོག་རིན་ཕུལ་མི་ཐུབ།

8  གང་ལ་ཟེར་ན་མི་ཡི་སྲོག་ནི་རིན་ཐང་ཆེ།  བླུ་རིན་དེ་ཡི་ནམ་ཡང་འདང་མི་ཐུབ།

9  དེ་ཡི་དུར་ལས་ཁོ་ལ་སྐྱབས་མི་ཐུབ་པ་དང།  རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་ལ་གསོན་པོ་བཞག་མི་ཐུབ།

10  ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་འཆི་བ་ཚང་མས་མཐོང་།  གླེན་པ་དང་ནི་ལྐུག་པ་རྣམས་ཀྱང་འཇིག་པ་མཐོང་།

དེ་ཚོའི་ནོར་རྣམས་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཇོག།

11  དུས་ཅིག་ལ་དེ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ས་ཞིང་རྣམས་བདག་པར་བྱས་ན་ཡང།

དེ་ཚོའི་དུར་ནི་བརྟན་དུ་རང་ཁྱིམ་འགྱུར། དེ་ཚོ་བརྟན་དུ་དེ་རུ་གནས།

12  མི་ཡི་རླབས་ཆེན་གྱིས་ནི་ཁོ་ལ་འཆི་བར་སྐྱབས་མི་ཐུབ།  དེ་ཚོ་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུ་འཆི་བར་འགྱུར།

13  རང་ལ་བློ་བཅོལ་བྱེད་མི་རྣམས་ལ་ཅི་བྱུང་ཡོང།  རང་གི་ནོར་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཚོའི་བྱུས་ཉེས་ལ་ལྟོས།

14  འཆི་བའི་དུས་སུ་ལུག་བཞིན་དུ་འཆི།  འཆི་བས་དེ་ཚོར་རྫི་བོ་བྱེད་པར་འགྱུར།

དྲང་བདེན་ཚོས་ནི་དེ་ཚོའི་ཐོག་རྒྱལ་བར་འགྱུར།  དེ་ཚོའི་གཟུགས་ནི་གཤིན་ཡུལ་དུ།

རང་གི་ཁྱིམ་ནས་ཐག་རིང་རུལ་ནས་འགྲོ།

15  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཐར་པ་གནང་།  ང་ལ་ཁོང་གིས་འཆི་བའི་སྟོབས་ལས་སྐྱབས།

16  སུ་ཞིག་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ནས་དེའི་རྒྱུ་ནོར།  གོང་འཕེལ་བྱུང་དུས་ཁྱེད་རང་སེམས་མ་འཁྲུགས།

17  ཁོ་ནི་འཆི་སྐབས་ནོར་ནི་རང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཐུབ། ནོར་དེ་ཁོ་ཡིས་དུར་དུ་འཁྱེར་མི་འགྱུར།

18  མི་ཡི་རང་གི་མི་ཚེར་ཚིམས་གྱུར་ཡང་།  བསྟོད་བསྔགས་དང་ནི་ཆེས་བསྟོད་ཐོབ་ན་ཡང་།

19  འཆི་ཁར་ཁོ་ནི་རང་གི་མེས་པོ་མཉམ་་དུ་འགྲོ།  དེ་རུ་རྒྱུན་དུ་མུ་མཐུད་མུན་གནས་པར་འགྱུར།

20  མི་ཡི་སྙན་གྲགས་དེ་ཡིས་ཁོ་ལ་ནི། འཆི་བ་དེ་ནས་སྐྱོབ་མི་ཐུབ།

ཁོ་ནི་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུར་འཆི་དགོས་སོ༎

 

 

1 Hear this, all peoples! Give ear, all inhabitants of the world, 2 both low and high, rich and poor together!

3 My mouth shall speak wisdom; the meditation of my heart shall be understanding.

4 I will incline my ear to a proverb; I will solve my riddle to the music of the lyre.

5 Why should I fear in times of trouble, when the iniquity of those who cheat me surrounds me, 6 those who trust in their wealth and boast of the abundance of their riches?

7 Truly no man can ransom another, or give to God the price of his life, 8 for the ransom of their life is costly and can never suffice, 9 that he should live on forever and never see the pit.

10 For he sees that even the wise die; the fool and the stupid alike must perish and leave their wealth to others.

11 Their graves are their homes forever, their dwelling places to all generations, though they called lands by their own names.

12 Man in his pomp will not remain; he is like the beasts that perish.

13 This is the path of those who have foolish confidence; yet after them people approve of their boasts. Selah

14 Like sheep they are appointed for Sheol; death shall be their shepherd, and the upright shall rule over them in the morning. Their form shall be consumed in Sheol, with no place to dwell.

15 But God will ransom my soul from the power of Sheol, for he will receive me. Selah

16 Be not afraid when a man becomes rich, when the glory of his house increases.

17 For when he dies he will carry nothing away; his glory will not go down after him.

18 For though, while he lives, he counts himself blessed —and though you get praise when you do well for yourself—

19 his soul will go to the generation of his fathers, who will never again see light.

20 Man in his pomp yet without understanding is like the beasts that perish.

 

ཡོ་ཧ་ནན། 2:1-11 – Sunday Morning Class

ཡོ་ཧ་ནན། 2:1-11

 

1  དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་པ་ལ་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་ཀ་ནཱ་རུ་གཉེན་སྟོན་ཞིག་ཡོད༌ལ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཡུམ་ཡང་གནས་དེར་བཞུགས༌ཤིང༌།

2  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱང་གཉེན་སྟོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས༌ཡོད་དོ།།

3  དུས༌དེར། སྟོན་ཆང་ཐམས་ཅད་བཏུང་ཚར་བ་དང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཡུམ་གྱིས་ཁོང༌ལ།  ཁོ་རྣམས་ལ་རྒུན་ཆང་མེད་ཅེས་ཞུས་པ༌ན།

4  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཡུམ༌ལགས།  དོན་དེ་བདག་དང་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡོད་དམ། བདག་གི་དུས་ནི་ད་དུང་སླེབ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོ།།

5  ཁོང་གི་ཡུམ་གྱིས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་གཡོག་པོ་རྣམས༌ལ།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་ན་ཁྱོད་ཅག་གིས་དེ་ལྟར་བྱོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས།

6  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ལུགས་སྲོལ་བཞིན་གཙང་སྦྲ་བྱེད་པ༌ལ།  རྡོ་ཡིས་བཟོས་པའི་ཆུ་རྫ་དྲུག་ཀྱང་གནས་དེར་བཞག་ཡོད༌དེ།  དེ་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཧ་ལམ་ཆུ་ཟོ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ཤོང༌ཐུབ་བོ།།

7  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་གཡོག་པོ་དེ་རྣམས་ལ་ཆུ་རྫ་འདི་དག་ཆུས་གང་བར་བྱོས་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆུས་བལྟམས་པར་བྱས།

8  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ད་ལྟ་བཅུས་ཏེ་གཉེན་སྟོན་གྱི་གཉེར་པ་ལ་སྤྲོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་གཡོག་པོ་རྣམས་ཀྱིས༌བསྐྱལ་ཏོ།།

9  དེ་ནས་གཉེར་པས་ཆུ་ནས་བསྒྱུར་བའི་རྒུན་ཆང་གི་བྲོ་བ་མྱངས་ནའང་གང་ནས་བཅུས་ཤིང་གང་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བ་མི་ཤེས།  འོན་ཀྱང་ཆུ་བཅུ་མཁན་གཡོག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ནས་ཁྱེར་འོངས་པ་ཤེས༌པ་རེད།  དེ་ནས་གཉེར་པས་མག་གསར་ཚུར་བོས་ཏེ་ན༌རེ།

10  མི་ཚང་མས་རྒུན་ཆང་ཞིམ་པོ་སྔོན་ལ་ལྡུད་ཅིང་མགྲོན་པོ་རྣམས་བཟི་བར་གྱུར༌ཚེ།  རྒུན་ཆང་ཕལ་བ་གཞུག་ནས་ལྡུད་པར༌བྱེད།  འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པར་རྒུན་ཆང་ཞིམ་པོ་གཞུག་ཏུ་བསྐྱུར་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

11  དེ་ལྟར་གྲུབ་རྟགས་དང་པོ་དེ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་ཀ་ནཱ་རུ་བསྟན་ཏེ།  རང་གི་གཟི་བརྗིད་མངོན་པར་མཛད་པས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱང་ཁོང་ལ་དད་པར་གྱུར་ཏོ།།

 

 

Study Points

. This miracle done by Jesus was of necessity and not to show off His divine power

. As God provided manna in the wilderness for the children of Israel in the days of Moses to feed hungry souls

. Wine was a basic and necessary part of wedding and the bride and groom would be embarrassed if their invited guest had no wine

. This beginning of miracle done in an obscure corner of the country, Cana in Galilee, and not in Jerusalem, exhibited Jesus’s preference to be low-profile and not to seek popularity and honor from men

. Jesus’ initial reluctance in response to Mary further emphasis the working of miracle only of necessity and for the glory of God

 

 

John 2:1-11

1 On the third day there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there.

2 Jesus also was invited to the wedding with his disciples.

3 When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.”

4 And Jesus said to her, “Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come.”

5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”

6 Now there were six stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons.

7 Jesus said to the servants, “Fill the jars with water.” And they filled them up to the brim.

8 And he said to them, “Now draw some out and take it to the master of the feast.” So they took it.

9 When the master of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the master of the feast called the bridegroom

10 and said to him, “Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now.”

11 This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory. And his disciples believed in him.

 

མད་ཐཱ། 4:18-22 – Saturday Morning Class

མད་ཐཱ། 4:18-22

 

18  དེ་ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཉིད་མཚོ་ག་ལིལ་གྱི་མཚོ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་པ༌ན།  སི་མོན་ཞེས་ཀྱང་འབོད་པའི་པེ་ཏྲོ་དང་ཨན་དྲི་ཡཱ་སྟེ་ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་མཚོ་ནང་དུ་དྲ་རྒྱ་འཕེན་བཞིན་པ་གཟིགས༌ཤིང༌།

19  ཁོང་གིས་དེ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གི་རྗེས་སུ་ཤོག༌དང༌།  ངས་ཁྱོད་གཉིས་ལ་ཉ་ཐོབ་པ་ལྟར་མི་ཡང་འཐོབ་པར་བྱའོ་གསུངས་མ༌ཐག

20  ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་དྲ་རྒྱ་དོར་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ༌འབྲངས།

21  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མདུན་དུ་ཕེབས་པ༌ན།  ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་གྲུ་སྟེང་དུ་རང་གི་ཕ་ཟེ་བད་ཡཱ་དང་མཉམ་དུ་དྲ་རྒྱ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པ་གཟིགས་ཏེ་ཁོ་གཉིས་ཚུར་བོས་པ༌ན།

22  ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་མ་ཐག་རང་གི་ཕ་དང་མཚོ་གྲུ་བསྐྱུར་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས༌སོ།།

 

 

Study Points (Matthew 4:18-22)

. Jesus calling of His disciples

. Jesus knew He will also face persecution and death for preaching the truth of God’s word as John the Baptist had suffered

. The words of God must continue to be preached and from generation to generation people must hear God’s truth

. These disciples Jesus called were not just to observe His teaching but to go and make disciples of all nations

 

 

Matthew 4:18-22

18 While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon (who is called Peter) and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen.

19 And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”

20 Immediately they left their nets and followed him.

21 And going on from there he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them.

22 Immediately they left the boat and their father and followed him.