Bible Study – Genesis #011

Bible Study – Genesis #011

བཀོད་པ 7:1 – གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་ལ་གསུངས་པ། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ནང་མི་མཉམ་དུ་གྲུའི་ནང་དུ་སོང་ཞིག འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་ནང་དྲང་བདེན་གྱི་ལས་བྱས་མཁན་ངས་ཁྱོད་གཅིག་པུར་རྙེད་བྱུང་།

Genesis 7:1 – Then the Lord said to Noah, “Go into the ark, you and all your household, for I have seen that you are righteous before me in this generation.

Study notes

  1. God prepares Noah for redemption
  2. God’s instruction was to separate Noah from the coming judgement determined upon human wickedness on Earth

གསུང་མགུར 143 – Psalm 143

གསུང་མགུར 143 – Psalm 143

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གསན་རོགས་གནང་།  ཁྱེད་ཀྱི་དྲང་བདེན་ངང་ང་ཡི་ཞུ་བར་གསན།  རང་གི་དམ་ཚིག་ལྡན་ཚུལ་ནང་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་དུ་གསོལ།

2  ཁྱེད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ང་ལ་ཚོད་ལྟ་མ་གནང་ཞིག། ཁྱེད་ཀྱི་གཟིགས་སྣང་ལ་ནི་སུའང་ཉེས་མེད་མེད།

3  ང་ཡི་དགྲ་བོས་ང་ལ་དེད་ནས་བཟུང་ནས་ཡོད། ང་ལ་ཆ་ཚང་ཕམ་ཡོད་དོ།  དེ་ཚོས་ང་ལ་བརྩོན་ཁང་ནག་ཁུང་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང།  ང་ནི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་སྔོན་ནས་འཆི་མཁན་ཚོ་ལྟར་འདྲ།

4  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ནི་མི་ཚེ་སྤངས་པར་གྲ་སྒྲིགས་ཡོད། ང་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་མུག་ཡོད།

5  ངས་འདས་པའི་ཉིན་མ་དེ་ཚོ་དྲན་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་པ་ཚང་མ་ངས་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད།  ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་པ་ཚང་མ་ངས་སེམས་ནང་དྲེན་གྱི་ཡོད།

6  ངས་སྨོན་ལམ་འདེབས་སྐབས་ཁྱེད་ཕྱོགས་ངའི་ལག་པ་འདེགས་པར་བྱེད།  སྐམ་པའི་ས་བཞིན་ངའི་སྲོག་ཁྱེད་ཕྱིར་སྐོམ་ནས་ཡོད།

7  ད་ལྟ་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནོང་ཞིག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ཡིས་རེ་བ་ཚང་མ་བྲལ་ནས་ཡོད།  རང་ལ་ང་ལས་སྦེད་མ་གནང་རོགས་གནང་།  དེ་མིན་ང་ནི་འཆི་བའི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་མཁན་ཁྲོད་དུ་སླེབས་པར་འགྱུར།

8  སྔ་དྲོ་རེ་བཞིན་ང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་དྲན་གསོ་མཛོད།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་ཁྱེད་ལ་བློ་བཅོལ་གྱི་ཡོད།  ང་ཡི་སྨོན་ལམ་ཁྱེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཡི་འགྲུལ་བའི་ལམ་དེ་ང་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ།

9  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་ཁྱེད་རྩར་ཡོང་གི་ཡོད།  ང་ཡི་དགྲ་བོ་རྣམས་ལས་ང་ལ་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ།

10  ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་དུ་འགྲུལ་བར་སླབ་རོགས་གནང།  ང་ཡི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟང་པོ་མཛོད། བདེ་བའི་ལམ་དུ་ང་ལ་འཁྲིད་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

11  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་དམ་བཅའ་བཞིན་དུ་ང་ལ་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ།  ཁྱེད་ཀྱི་དྲང་བདེན་ངང་ང་ལ་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལས་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ།

12  ཁྱེད་ཀྱི་བྱམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཡི་དགྲ་རྣམས་གསོད།  ང་ལ་གནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་ཅིག།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ཡིན༎

1 Hear my prayer, O Lord; give ear to my pleas for mercy! In your faithfulness answer me, in your righteousness!

2 Enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you.

3 For the enemy has pursued my soul; he has crushed my life to the ground; he has made me sit in darkness like those long dead.

4 Therefore my spirit faints within me; my heart within me is appalled.

5 I remember the days of old; I meditate on all that you have done; I ponder the work of your hands.

6 I stretch out my hands to you; my soul thirsts for you like a parched land. Selah

7 Answer me quickly, O Lord! My spirit fails! Hide not your face from me, lest I be like those who go down to the pit.

8 Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.

9 Deliver me from my enemies, O Lord! I have fled to you for refuge.

10 Teach me to do your will, for you are my God! Let your good Spirit lead me on level ground!

11 For your name’s sake, O Lord, preserve my life! In your righteousness bring my soul out of trouble!

12 And in your steadfast love you will cut off my enemies, and you will destroy all the adversaries of my soul, for I am your servant.

གསུང་མགུར 142- Psalm 142

གསུང་མགུར 142- Psalm 142

1  ང་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རོགས་པ་གནང་ཕྱིར་འབོད།  ང་ནི་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་བ་འབུལ་གྱི་ཡོད།

2  ང་ཡི་སྐྱོན་བརྗོད་ཚང་མ་ཁོང་དྲུང་འཁྱེར་ནས་ཡོད། ང་ཡི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ཁོང་ལ་ཞུ་གི་ཡོད།

3  ང་ནི་ཉམས་ཐག་པའི་དུས་སྐབས་སུ། ང་ཡིས་ཇི་བྱེད་དགོས་ལ་ཁོང་གི་མཁྱེན་གྱིས་ཡོད།  ང་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་ང་ཡི་དགྲ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ངའི་ཕྱིར་རྙི་ཞིག་སྦས་ཡོད་དོ།

4  ང་ཡིས་འགྲམ་ལ་བལྟ་དུས་ང་ལ་རོགས་པ་བྱ་མཁན་སུ་ཡང་མི་མཐོང།  ང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་མཁན་སུ་ཞིག་ཐོབ་མ་བྱུང་། ང་ལ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་དོ་སྣང་མི་བྱེད་དོ།

5  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་མགོན་སྐྱབས་ཆེད་དུ་ཁྱེད་ལ་འབོད་ཀྱིས་ཡོད།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སྐྱབས་མཁན་ཡིན། མི་ཚེ་འདིའི་ནང་ང་ནི་ཁྱེད་རང་གཅིག་པུར་འདོད།

6  རོགས་པའི་ཕྱིར་དུ་ང་ཡི་ཞུ་བར་གསན་དུ་གསོལ།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ངའི་སེམས་སྡུག་བསྔལ་ནང་ཚུད་ཡོད། ང་ཡི་དགྲ་བོ་རྣམས་ལས་ང་ལ་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ།  ང་ཡི་ཕྱིར་དུ་དེ་ཚོ་སྟོབས་ཆེན་འགྱུར་ཡོད་དོ།

7  ང་ཡི་དཀལ་ངལ་ཀུན་ལས་ང་ལ་སྒྲོལ་དུ་གསོལ།  དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་རྣམས་ཚོགས་སར་ང་ཡིས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་བཟང་པོ་གནང་ཡོད་དོ༎

1 With my voice I cry out to the Lord; with my voice I plead for mercy to the Lord.

2 I pour out my complaint before him; I tell my trouble before him.

3 When my spirit faints within me, you know my way! In the path where I walk they have hidden a trap for me.

4 Look to the right and see: there is none who takes notice of me; no refuge remains to me; no one cares for my soul.

5 I cry to you, O Lord; I say, “You are my refuge, my portion in the land of the living.”

6 Attend to my cry, for I am brought very low! Deliver me from my persecutors, for they are too strong for me!

7 Bring me out of prison, that I may give thanks to your name! The righteous will surround me, for you will deal bountifully with me.