ཡེ་ཤ་ཡཱ (6) – Isaiah (6)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (6) – Isaiah (6)

T banner - 280 x 8

1  རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཛི་ཡཱ་གྲོངས་པའི་ལོ་དེ་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་པོ་སྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྟེང་བཞུགས་ཡོད་པ་དང།  ཁོང་གི་ན་བཟས་མཆོད་ཁང་ཆ་ཚང་ཁེངས་ཡོད་པ་ངས་མཇལ་བྱུང།

In the year that King Uzziah died I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up; and the train of his robe filled the temple.

T banner - 280 x 8

2  ཁོང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་སེ་རཕེ་རྣམས་ལངས་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚོ་རེ་རེར་ཤོག་པ་དྲུག་དྲུག་འདུག  དེ་ཚོ་རེ་རེས་ཤོག་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་གདོང་བཀབ་པ་དང་གཉིས་ཀྱིས་གཟུགས་བཀབ་པ་དང་གཞན་གཉིས་པོ་དེས་འཕུར་བཞིན་འདུག

Above him stood the seraphim. Each had six wings: with two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew.

T banner - 280 x 8

3  དེ་ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་།  དམ་པ་དམ་པ་དམ་པ་།  ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན།  ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་བོ་ཅེས་སྨྲ་བཞིན་འདུག་གོ།

And one called to another and said: “Holy, holy, holy is the Lord of hosts; the whole earth is full of his glory!

T banner - 280 x 8

4  དེ་ཚོའི་སྐད་ཀྱི་སྒྲས་མཆོད་ཁང་གི་རྨང་གཞི་གཡོ་བ་དང་མཆོད་ཁང་དེ་ཉིད་དུ་བས་ཁེངས་པར་འགྱུར་རོ།

And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke.

T banner - 280 x 8

5  ངས་སྨྲས་པ་ཡིན།  ང་ལ་རེ་བ་གང་ཡང་མེད།  ང་འཇིགས་ནས་ཡོད།  གང་ལ་ཟེར་ན། ངའི་མཆུ་ལྟོ་ནས་ཐོན་པའི་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་སྡིག་ཅན་ཡིན་པ་དང་ང་མི་མང་སྡིག་ཅན་གྱི་ཚིག་རེ་རེ་ཤོད་མཁན་གྱི་ཁྲོད་དུ་བསྡད་ཡོད་དོ།  ཡིན་ན་ཡང་ངའི་མིག་གིས་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མཇལ་བྱུང་ངོ།

And I said: “Woe is me! For I am lost; for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips; for my eyes have seen the King, the Lord of hosts!”

T banner - 280 x 8

6  དེ་ནས་སེ་རཕེ་གཅིག་གིས་སྐམ་པས་མཆོད་ཁྲིད་ནས་མེ་འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་སོལ་ལ་འཁྱེར་ཡོང་ནས་ངའི་སར་འཕུར་ཡོང་ངོ།

Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar.

T banner - 280 x 8

7  ཁོང་གིས་མེ་འབར་བཞིན་པའི་སོལ་ལ་དེ་ངའི་མཆུ་ལྟོར་རེག་ནས་སྨྲས་པ།  འདིས་ཁྱོད་ཀྱི་མཆུ་ལྟོར་རེག་ཡོད་པ་དེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེས་པ་སེལ་ཡོད།  ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་པར་བཟོད་གསོལ་མཛད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བྱུང།

And he touched my mouth and said: “Behold, this has touched your lips; your guilt is taken away, and your sin atoned for.”

T banner - 280 x 8

8  དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ངས་སུ་མངགས་པར་བྱ།  ང་ཚོའི་བང་ཆེན་སུས་བྱེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ངས་ཐོས་བྱུང།  དེ་ནས་ངས་ང་འགྲོ་གི་ཡིན།  ང་གཏོང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡིན།

And I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send, and who will go for us?” Then I said, “Here I am! Send me.”

T banner - 280 x 8

9  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་གིས་ང་ལ་སོང་ནས་མི་ཚོར་འཕྲིན་འདི་ཤོད་ཅིག ཁྱོད་ཚོ་ཇི་ལྟར་ཉན་རུང་རྟོགས་མི་ཐུབ།  ཁྱོད་ཚོས་ཇི་ལྟར་བལྟ་ཡང་གང་བྱུང་ཡོང་བ་ཤེས་མི་ཐུབ་ཅེས་བཀའ་གནང་བྱུང།

And he said, “Go, and say to this people: “‘Keep on hearing, but do not understand; keep on seeing, but do not perceive.’

T banner - 280 x 8

10  དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ་མི་རྣམས་ཀྱི་རིགས་པ་གླེན་པ་དང་དེ་ཚོའི་རྣ་བ་འོན་པ་དང་མིག་ལོང་བ་བཟོས་ཤིག  དེ་མིན་དེ་ཚོས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་རྟོགས་པ་དང་དེ་ཚོ་ངའི་ཕྱོགས་སུ་སྒྱུར་ནས་གསོ་བར་འགྱུར་ཞེས་བཀའ་གནང་བྱུང།

Make the heart of this people dull, and their ears heavy, and blind their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed.”

T banner - 280 x 8

11  ངས་གཙོ་བོ་ལ་དེ་ལྟར་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་རིང་ཡོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན་པས།  ཁོང་གིས་བཀའ་ལེན་དུ། གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་གྱང་གོག་ཏུ་འགྱུར་ནས་སྟོངས་པར་མ་འགྱུར་བར་དང།  ཁང་པའི་ནང་སྡོད་མི་མེད་པའི་བར་དང་ཡུལ་སྟོང་དུ་མ་འགྱུར་བར་དུ་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོང།

Then I said, “How long, O Lord?” And he said: “Until cities lie waste without inhabitant, and houses without people, and the land is a desolate waste,

T banner - 280 x 8

12  ངས་མི་མང་རྣམས་ཐག་རིང་པོར་བཏང་ནས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་སྟོང་པར་བཟོ་བར་འགྱུར།

and the Lord removes people far away, and the forsaken places are many in the midst of the land.

T banner - 280 x 8

13  ཡུལ་དེར་མི་བཅུའི་ནང་ནས་གཅིག་གནས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར།  ཁོ་བེ་ཤིང་བཅད་པའི་མདུང་མ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ།  (མདུང་མ་དེས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་གི་མི་ཚེ་གསར་དུ་བཞད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན་ནོ།)

And though a tenth remain in it, it will be burned again, like a terebinth or an oak, whose stump remains when it is felled.” The holy seed is its stump.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8