གསུང་མགུར 42 – Psalm 42

གསུང་མགུར 42 – Psalm 42

1  ཤ་མོ་སྐོམ་ནས་གྲོག་ཆུ་འཚོལ་བ་ལྟར།  ང་ཡང་སྐོམ་ནས་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་འཚོལ་ལོ།

2  ང་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་སྐོམ་ནས་ཡོད།

ང་ནི་ཁྱེད་དྲུང་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པར་ནམ་སླེབས་ཐུབ།

3  ང་ཡི་མིག་ཆུ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀ་ལ།  ང་ཡི་ཁ་ཟས་གཅིག་པུར་འགྱུར་ནས་ཡོད།

དེ་ཚོས་ཁྱོད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གང་དུ་ཡོད།  དགྲ་བོས་ང་ལ་རྒྱུན་དུ་དེ་ལྟར་བརྗོད།

4  ང་ནི་མི་ཚོགས་མཉམ་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས།  དགའ་སྤྲོར་བསྟོད་པའི་དབྱངས་ཀྱི་འགོ་བྱེད་ནས།

དེ་ཚོའི་སྣེ་འཁྲིད་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་འགྲོ།  དེ་རྣམས་དྲན་དུས་ང་ཡི་སེམས་ནི་ཆགས་བཞིན་འདུག།

5  ཀྱེ་ངའི་སེམས་ཉིད་ཁྱོད་ནི་ཅི་ལ་ཕམ།  ང་ཡི་ཁོག་ནང་ཅིའི་ཕྱིར་འཁྲུགས་པ་ཡིན།

ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནང་རེ་བཅོལ་ཞུས།  ང་ནི་སླར་ཡང་ཁོང་ལ་བསྟོད་རྒྱུ་ཡིན།

ཁོང་ནི་ང་ཡི་སྐྱབས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ཡིན།

6  ང་ཡི་སེམས་ཉིད་ཅི་ལ་ཆགས་པ་ཡིན།  དེའི་ཕྱིར་ང་ནི་ཡོར་དན་གྱི་ཡུལ་ནས།

ཧར་མོན་མི་སར་རི་ནས་ཁྱེད་དྲན་ནོ།

7  ཁྱེད་ཀྱིས་ཆུ་འཕྱར་དེ་ཡི་སྐད་ཐོས་ནས།  གཏིང་ཟབ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བོས་ཀྱི་འདུག།

རྦ་རླབ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀས་ང་འགེབས་ཡོད།

8  ཉིན་མོར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཁོང་གི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་སྟོན་གནང་ཤོག།

དེའི་རྐྱེན་ང་ཡི་མཚན་མོ་མགུར་མ་བླངས།  ང་ཡིས་སྲོག་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས།

9  ང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལགས།  ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱི་ང་ལ་བརྗེད་པ་གནང་།

དགྲ་བོས་ང་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བས་རྐྱེན།  ང་ཡིས་ཅིའི་ཕྱིར་མྱོང་དགོས་སམ།

10  དེ་ཚོས་འཕྱ་གཏམ་གྱིས་ང་ཡི་རུ་པ་རྣམས་གཅོག།

ཁྱོད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་ཟེར་བརྙས་བཅོས་བྱེད།

11  ཀྱེ་ངའི་སེམས་ཉིད་ཁྱོད་ནི་ཅི་ལ་ཕམ།  ང་ཡི་ཁོག་ནང་ཅིའི་ཕྱིར་འཁྲུགས་པ་ཡིན།

ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནང་རེ་བཅོལ་ཞུས།  ང་ནི་སླར་ཡང་ཁོང་ལ་བསྟོད་རྒྱུ་ཡིན།

ཁོང་ནི་ང་ཡི་སྐྱབས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎

 

1 As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God.

2 My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?

3 My tears have been my food day and night, while they say to me all the day long, “Where is your God?”

4 These things I remember, as I pour out my soul: how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival.

5 Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation 6and my God. My soul is cast down within me; therefore I remember you from the land of Jordan and of Hermon, from Mount Mizar.

7 Deep calls to deep at the roar of your waterfalls; all your breakers and your waves have gone over me.

8 By day the Lord commands his steadfast love, and at night his song is with me, a prayer to the God of my life.

9 I say to God, my rock: “Why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy?”

10 As with a deadly wound in my bones, my adversaries taunt me, while they say to me all the day long, “Where is your God?”

11 Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.

 

གསུང་མགུར 41 – Psalm 41

གསུང་མགུར 41 – Psalm 41

1  དབུལ་པོར་དོ་སྣངབྱེད་མི་བདེ།  རྐྱེན་ངན་ནང་ཚུད་སྐབས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།

དེ་ཚོར་ཁོང་གིས་སྐྱབས་གྲོགས་གནང་བར་མཛད།

2  ཁོང་གིས་དེ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་འགྱུར།  དེ་ཚོའི་སྲོག་ནི་སྐྱབས་ཤིང་ཡུལ་དུ་དགའ་སྐྱིད་གནང་། 

དགྲ་བོའི་སྟོབས་ཤུགས་འོག་ཏུ་ཁོང་གི་དེ་ཚོར་སྤངས་མི་ཡོང་།

3  ན་དུས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོར་རོགས་གནང་ཞིང་།  དེ་ལ་ཁོང་གིས་སྐྱར་དུ་གསོ་བར་མཛད།

4  ང་ཡིས་སྨྲས་པ་ཡིན།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱིས་མདུན་སྡིག་པ་བསགས་ཡོད་པས།

ངའི་སྟེང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ནས་ནད་ལས་དྲག་པར་མཛད་གསོལ།

5  ཁོ་ནི་འཆི་ནས་མིང་མེད་ནམ་ནུབ་ཟེར།  ང་ཡི་དགྲ་བོས་ང་ལ་ཚིག་ངན་འདི་ལྟར་བརྗོད།

6  ང་ལ་འཕྲད་ཕྱིར་ཡོང་མི་སེམས་བཟང་ཐོག་མི་ཡོང་།  ངའི་སྐོར་དེ་ཚོས་གཏམ་ངན་བསྡུས་ནས།

ཕྱི་རུ་སོང་ནས་གང་སར་གཏམ་དེ་བཤད།

7  ང་ལ་སྡང་བ་བྱ་མཁན་རྣམས་འཛོམས་ནས།  ངའི་ཕྱིར་དེ་ཚོས་ཁ་འདྲིལ་ཤུབ་ཤུབ་བྱས།

དེ་ཚོས་ངའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་ངན་ཤོས་བཏང་བཞིན་འདུག།

8  དེ་ཚོས་ཁོ་ལ་འཆི་བའི་ནད་གཞི་འཕོག་ཡོད་ཟེར།  ཁོ་ནི་སླར་ཡང་ཉལ་ཁྲིད་སྤངས་མི་འགྱུར།

9  ང་ཡི་བློ་གཏད་གྲོགས་པོ་ཉེས་པོ་དང་།  མཉམ་དུ་ཁ་ཟས་ཟ་ཞིང་སྡོད་མཁན་གྱིས།

ང་ལས་རྒྱབ་སྒྱུར་ང་ལ་དགྲ་བྱེད་དོ།

10  འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་སྙིང་རྗེ་གནང་རོགས་གནང།

ང་ཡི་འཕྲོད་བསྟེན་སླར་གསོ་གནང་བར་མཛད།  དེ་ནས་ང་ནི་ང་ཡི་དགྲ་བོར་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན།

11  དེ་ཚོས་ངའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་ཡོང་།  ཁྱེད་ནི་ང་ལ་དགྱེས་པ་ངས་ཤེས་སོ།

12  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱབས་རོག་གནང་བ་དང་།  གང་ལ་ཟེར་ན་བདེན་པ་ཇི་ཡིན་ང་ཡི་གྱིས།

དུས་རྒྱུན་ཆེད་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ང་ལ་ནི། ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ང་ལ་འཇོག་པར་མཛོད།

13  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི།

ད་ལྟ་དང་ནི་རྒྱུན་ནས་རྒྱུན་དུ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

 

 

1 Blessed is the one who considers the poor! In the day of trouble the Lord delivers him; 2 the Lord protects him and keeps him alive; he is called blessed in the land; you do not give him up to the will of his enemies.

3 The Lord sustains him on his sickbed; in his illness you restore him to full health.

4 As for me, I said, “O Lord, be gracious to me; heal me, for I have sinned against you!”

5 My enemies say of me in malice, “When will he die, and his name perish?”

6 And when one comes to see me, he utters empty words, while his heart gathers iniquity; when he goes out, he tells it abroad.

7 All who hate me whisper together about me; they imagine the worst for me.

8 They say, “A deadly thing is poured out on him; he will not rise again from where he lies.”

9 Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me.

10 But you, O Lord, be gracious to me, and raise me up, that I may repay them!

11 By this I know that you delight in me: my enemy will not shout in triumph over me.

12 But you have upheld me because of my integrity, and set me in your presence forever.

13 Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting! Amen and Amen.

 

གསུང་མགུར 40 – Psalm 40

གསུང་མགུར 40 – Psalm 40

1  ང་ཡིས་བཟོད་སྲན་ཅན་ངང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་གྲོགས་སྒུག་ནས་ཡོད།

དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ཡི་འོ་འདོད་གསན་ནས་ལན་འདེབས་གནང་།

2  ཁོང་གིས་ང་ལ་འཇིགས་རུང་ས་དོང་དང་།  གཞའ་ཡི་འདམ་ལས་འཐེན་ནས་བཏོན་པར་མཛད།

ཁོང་གི་ང་ཡི་རྐང་པ་བྲག་གི་སྟེང་།  བཞག་ནས་ང་ལ་བརྟན་པོར་མཛད་གནང་ངོ་།

3  ཁོང་གིས་ང་ལ་མགུར་མ་གསར་པ་ཞིག་བསླབ་བྱུང་།  དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་ཕྱིར་ཡིན།

མང་པོས་འདི་མཐོང་ནས་ཉེན་བརྡར་འགྱུར་བ་དང།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བློ་གདེང་བྱེད་པར་འགྱུར།

4  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཏད་བཅོལ་མཁན་དང།

སྐུ་འདྲ་རྣམས་མི་མཆོད་མཁན་འམ།  རྫུན་གྱི་ལྷ་རྣམས་མཆོད་མཁན་མཉམ་འབྲལ་བ་མི་བྱེད་མཁན་རྣམས་བདེའོོ།

5  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག།  ཁྱེད་ཀྱི་ང་ཚོའི་ཕྱིར་ལས་མང་པོ་གནང་ཡོད།

ཁྱེད་ལྟར་གཞན་སུ་ཡང་མེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་ཕྱིར་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་མང་པོ་བཟོས་གནང་ཡོད།

དེ་ཚོའི་གྲངས་ནི་རྩིས་མི་ཐུབ་པའི་རྐྱེན།  དེ་ཚང་མ་ནམ་ཡང་བརྫོད་མི་ཐུབ།

6  ཁྱེད་ནི་དམར་མཆོད་དང་ནི་འབུལ་བར་ཐུགས་མི་འདོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་མཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཆ་ཚང་སྲེག་པའི་སྦྱིན་སྲེག།

ཡང་ན་སྡིག་བཤགས་ཀྱི་དམར་མཆོད་རྣམས་ཁྱེད་མི་དགོས།

དེའི་ཚབ་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཐོས་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་རྣ་བ་གནང་ཡོད་པ་དང་།

7  དེ་བས་ང་ཡིས་ཞུས་པ་ཡིན།  ང་ནི་འདིར་ཡོད།

ངའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རྣམས་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དེབ་ནང་དུ་ཡོད་དོ།

8  ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན།  སྒྲུབ་པར་ང་ནི་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་དང་།

ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ང་ཡི་སེམས་ནང་ཡོད།

9  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་ཚང་མའི་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་འཛོམས་པའི་ནང་།  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་སྐྱབས་སྐོར་ཁྱབ་སྒྲགས་བྱེད།

ང་ཡི་ཁ་ནི་འཚུམ་མེད་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན།

10  ཁྱེད་ཀྱི་ཐར་པའི་གསར་སྒྱུར་ང་ཡི་སེམས་ནང་སྦས་མེད་དོ།

ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཅན་དང་ནི་སྐྱབས་གྲོགས་སྐོར་ཁྱབ་སྒྲགས་བྱས་ནས་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཅན་དང་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེའི་སྐོར།

ཁྱེད་ཀྱི་མི་འབངས་ཡོངས་རྫོགས་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་སྦས་མེད་དོ།

11  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས།  ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ང་ལས་མཚམས་མ་བཅད།

ཁྱེད་ཀྱི་བྱམས་དང་བདེན་པས་ང་ལ་རྒྱུན་དུ་སྲུང་།

12  དཀའ་ངལ་མང་པོས་ང་ལ་བསྐོར་ཡོད་ཅིང་།

ང་ཡི་སྡིག་པས་ང་ལ་བཟུང་ནས་ཡོད།  ང་ནི་ཡར་ལ་མིག་འདེགས་མ་ཐུབ་པར།

ང་ཡི་སྐྲ་ལས་དེ་དག་མང་བ་ཡོད།  ད་ནི་ང་ཡི་སེམས་ཤུགས་བརླག་ཚར་སོང་།

13  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་སྐྱབས་རོགས་གནང་།  ད་ལྟ་རང་ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་གནང་བར་མཛོད།

14  ང་ལ་གསོད་ཕྱིར་བྱུས་ངན་བརྩོམ་མཁན་རྣམས།  འཕམ་ནས་མགོ་ནི་འཐོམ་པར་ཤོག།

དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ཚུད་སྐབས་དགའ་མཁན་རྣམས།  ཕྱི་ནུར་རྒྱབ་སྟེ་དེ་ཚོར་ངོ་ཚར་ཤོག།

15  ང་ལ་ཨ་ཧ་ཨ་ཧ་ཟེར་མཁན་རྣམས།  ངོ་ཚའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་ཉིད་སྐྲག་པར་ཤོག།

16  ཁྱེད་རྩར་ཡོང་མཁན་ཀུན་ནི་དགའ་བར་ཤོག།  ཁྱེད་ཀྱི་ཐར་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་མཁན་རྣམས།

ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་འདི་ལྟར་སྨྲ་བར་ཤོག།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཇི་ལྟར་མངའ་ཐང་ཆེ།

17  ང་ནི་དབུལ་པོ་དང་རྒུད་ནས་ཡོད།  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་བརྗེད་གནང་མེད།

ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སྐྱབས་མགོན་དང་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ང་ལ་སྐྱབས་ཕྱིར་མྱུར་དུ་ཕེབས་པར་མཛོད༎

 

 

1 I waited patiently for the Lord; he inclined to me and heard my cry.

2 He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure.

3 He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear, and put their trust in the Lord.

4 Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie!

5 You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts toward us; none can compare with you! I will proclaim and tell of them, yet they are more than can be told.

6 In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offering and sin offering you have not required.

7 Then I said, “Behold, I have come; in the scroll of the book it is written of me:

8 I delight to do your will, O my God; your law is within my heart.”

9 I have told the glad news of deliverance in the great congregation; behold, I have not restrained my lips, as you know, O Lord.

10 I have not hidden your deliverance within my heart; I have spoken of your faithfulness and your salvation; I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation.

11 As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me; your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me!

12 For evils have encompassed me beyond number; my iniquities have overtaken me, and I cannot see; they are more than the hairs of my head; my heart fails me.

13 Be pleased, O Lord, to deliver me! O Lord, make haste to help me!

14 Let those be put to shame and disappointed altogether who seek to snatch away my life; let those be turned back and brought to dishonor who delight in my hurt!

15 Let those be appalled because of their shame who say to me, “Aha, Aha!”

16 But may all who seek you rejoice and be glad in you; may those who love your salvation say continually, “Great is the Lord!”

17 As for me, I am poor and needy, but the Lord takes thought for me. You are my help and my deliverer; do not delay, O my God!