མད་ཐཱ། 26 – Gospel of Matthew 26

མད་ཐཱ། 26 – Gospel of Matthew 26

T banner - 280 x 8

26:1  ཡེ་ཤུས་བཀའ་དེ་གསུངས་ཚར་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་

When Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples,

T banner - 280 x 8

26:2  “ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་པེ་སག་དུས་ཆེན་འབབ་པར་འགྱུར་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས། མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ནི་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་བརྒྱངས་པའི་སྒོ་ནས་གསོད་པར་གཏད་རྒྱུ་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།

“You know that after two days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified.”

T banner - 280 x 8

26:3  དེ་ནས་བླ་ཆེན་དང་ཡུལ་མིའི་རྒན་པོ་རྣམས་ཀ་ཡ་ཕཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་བླ་ཆེན་གཙོ་བོའི་ཕོ་བྲང་ནང་འཛོམས་ནས།

Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas,

T banner - 280 x 8

26:4  ཁོ་ཚོས་ཡེ་ཤུ་ལྐོག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཁོང་གསོད་པའི་ཇུས་ངན་བྱས་ཏེ་

and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him.

T banner - 280 x 8

26:5  “ཡུལ་མི་རྣམས་ཟིང་ཆ་ལངས་ཉེན་ཡོད་པས་དུས་ཆེན་ལ་མི་གཟུང་”  ཞེས་སྨྲས།

But they said, “Not during the feast, lest there be an uproar among the people.”

T banner - 280 x 8

26:6  ཡེ་ཤུ་པེ་ཐན་ཡཱ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲོང་སྡེའི་ནང་མཛེ་ནད་ཅན་གྱི་སྐྱེས་པ་སི་མོན་གྱི་ཁང་པ་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ།

Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper,

T banner - 280 x 8

26:7  ཁོང་གསོལ་བ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་བུད་མེད་ཅིག་གིས་རིན་གོང་ཆེ་བའི་སྤོས་ཆུ་ཡིས་གང་བའི་རྡོ་ཀ་མ་རུའི་བུམ་པ་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་སྟེ།  སྤོས་ཆུ་དེ་ཁོང་གི་དབུའི་སྟེང་ལ་བླུགས།

a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at table.

T banner - 280 x 8

26:8  དེ་མཐོང་བས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཁྲོས་ནས་  “སྤོས་ཆུ་འདི་གང་གི་དོན་ལ་འདི་ལྟར་འཕྲོ་བརླག་བཏང་བ་ཡིན།

And when the disciples saw it, they were indignant, saying, “Why this waste?

T banner - 280 x 8

26:9  དེ་རིན་ཆེན་པོར་བཙོངས་ཏེ་དབུལ་པོ་རྣམས་ལ་བྱིན་ན་ལེགས་”  ཞེས་སྨྲས།

For this could have been sold for a large sum and given to the poor.”

T banner - 280 x 8

26:10  ཡེ་ཤུས་དེ་མཁྱེན་ནས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “ཅིའི་ཕྱིར་ཁོ་མོ་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང༌།  ཁོ་མོས་ང་ལ་ལས་བཟང་པོ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན།

But Jesus, aware of this, said to them, “Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me

T banner - 280 x 8

26:11  དབུལ་པོ་རྣམས་དུས་རྟག་ཏུ་ཁྱེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་ཀྱང༌།  ང་རང་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་ཁྱེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མི་གནས།

For you always have the poor with you, but you will not always have me.

T banner - 280 x 8

26:12  ངའི་ལུས་ལ་སྤོས་ཆུ་དེ་བླུག་པའི་སྒོ་ནས་ཁོ་མོས་ང་དུར་ཁང་དུ་འཇུག་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱས།

In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial.

T banner - 280 x 8

26:13  ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་ངའི་འཕྲིན་བཟང་འདི་གང་དུ་བསྒྲགས་ནའང་བུད་མེད་འདིས་གང་བྱས་པ་དེ་དྲན་པའི་ཕྱིར་གཏམ་དེ་ཡང་བརྗོད་པར་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས།

Truly, I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her.”

T banner - 280 x 8

26:14  དེ་ནས་ཉེ་གནས་བཅུ་གཉིས་པོའི་ནང་ནས་ཡུ་དཱ་དབྱི་སི་ཀར་རེ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྩར་སོང་ནས།

Then one of the twelve, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priests

T banner - 280 x 8

26:15  ཁོ་ཚོར་  “གལ་ཏེ་ངས་ཁོང་ཁྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་གཏད་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ག་རེ་སྟེར་རམ་”  ཞེས་བཤད་པས།  ཁོ་ཚོས་ཁོ་ལ་དངུལ་སྒོར་སུམ་ཅུ་སྟེར།

and said, “What will you give me if I deliver him over to you?” And they paid him thirty pieces of silver.

T banner - 280 x 8

26:16  དེ་ནས་བཟུང་ཁོས་ཡེ་ཤུ་ཁོ་ཚོའི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཙལ།

And from that moment he sought an opportunity to betray him.

T banner - 280 x 8

26:17  སྐྱུར་རྩི་མེད་པའི་བག་ལེབ་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་དང་པོར་ཉེ་གནས་རྣམས་ཡེ་ཤུའི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་  “ཁྱེད་ཀྱིས་པེ་སག་གི་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ཕྱིར་ང་ཚོས་གང་དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་”  ཅེས་སྨྲས་པས།

Now on the first day of Unleavened Bread the disciples came to Jesus, saying, “Where will you have us prepare for you to eat the Passover?”

T banner - 280 x 8

26:18  ཁོང་གིས་  “གྲོང་ཁྱེར་དུ་མི་ཞིག་གི་རྩར་སོང་ནས་ཁོ་ལ།  སློབ་དཔོན་གྱིས་ངའི་དུས་ལ་འབབ་འདུག  ངའི་ཉེ་གནས་དང་བཅས་པར་ཁྱེད་ཀྱི་ཁང་པར་པེ་སག་གི་དུས་ཆེན་སྲུང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཤིག་”  ཅེས་གསུངས།

He said, “Go into the city to a certain man and say to him, ‘The Teacher says, My time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples.’”

T banner - 280 x 8

26:19  ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤུའི་བཀའ་བཞིན་དུ་བྱས་ཏེ་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་བཤམས།

And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover.

T banner - 280 x 8

26:20  མཚན་མོའི་དུས་སུ་ཁོང་དང་ཉེ་གནས་བཅུ་གཉིས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསོལ་སྟོན་དུ་བཞུགས།

When it was evening, he reclined at table with the twelve.

T banner - 280 x 8

26:21  ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་དུས་སུ་ཁོང་གིས་  “ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ཁྱེད་རྣམས་ལས་མི་གཅིག་གིས་ང་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་ངེས་”  ཞེས་གསུངས།

And as they were eating, he said, “Truly, I say to you, one of you will betray me.”

T banner - 280 x 8

26:22  ཁོ་ཚོའི་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བར་གྱུར་ཏེ།  རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ཁོང་ལ་  “གཙོ་བོ།  ང་རང་ཡིན་མི་སྲིད་”  ཅེས་ཞུས་པ་དང༌།

And they were very sorrowful and began to say to him one after another, “Is it I, Lord?”

T banner - 280 x 8

26:23  ལན་དུ་ཁོང་གིས་  “ང་དང་མཉམ་དུ་ཕོར་པ་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཟས་ཟ་མཁན་དེ་ནི་ང་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་མཁན་ཡིན།

He answered, “He who has dipped his hand in the dish with me will betray me.

T banner - 280 x 8

26:24  དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ལས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཇི་ལྟར་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་བཞིན་འཆི་དགོས་ཀྱང༌།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་དགྲའི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་མཁན་དེར་ཆད་པ་ཕོག་ངེས་ཡིན་ནོ།  མི་དེ་འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་སྐྱེས་པ་ལས་མ་སྐྱེས་ན་ལེགས་”  ཞེས་གསུངས།

The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been better for that man if he had not been born.”

T banner - 280 x 8

26:25  ཁོང་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་མཁན་ཡུ་དཱ་ཡིས་  “རབ་བི། ང་རང་ཡིན་ནམ་”  ཞེས་བཤད་པས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་བཞིན་ནོ་”  ཞེས་གསུངས།

Judas, who would betray him, answered, “Is it I, Rabbi?” He said to him, “You have said so.”

T banner - 280 x 8

26:26  ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་དུས་སུ་ཡེ་ཤུས་བག་ལེབ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཤིང༌།  དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་རྗེས་དུམ་བུར་བགོས་ནས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་གནང་སྟེ་ “འདི་ནི་ངའི་ལུས་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཚོས་ལོངས་ནས་ཟོ་ཞིག་”  ཅེས་གསུངས།

Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it broke it and gave it to the disciples, and said, “Take, eat; this is my body.”

T banner - 280 x 8

26:27  དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཤིང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་ནས་ཁོ་ཚོར་གནང་སྟེ་  “འདི་ལས་ཁྱེད་ཐམས་ཅད་འཐུང་ཞིག

And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, saying, “Drink of it, all of you,

T banner - 280 x 8

26:28  འདི་ནི་ངའི་ཁྲག་ཡིན་ཏེ།  ཞལ་ཆད་ཀྱི་ཁྲག་འདི་མི་མང་པོའི་སྡིག་ཉེས་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་འཐོན་ནོ།

for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.

T banner - 280 x 8

26:29  ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཟེར་རྒྱུར།  ངའི་ཡབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ནང་རྒུན་ཆང་གསར་པ་ཁྱེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མ་འཐུང་བའི་ཉིན་མོའི་བར་དུ།  ངས་རྒུན་ཆང་འདི་རྩ་བ་ནས་མི་འཐུང་”

I tell you I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.”

T banner - 280 x 8

26:30  ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་མགུར་བླངས་ནས་སྐྱུར་རུ་ཤིང་གི་རི་བོར་ཕེབས་སོ།།

And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.

T banner - 280 x 8

26:31  དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལ་བཀོད་པ་ལྟར། ང་ཡིས་ལུག་རྫི་རྡུང་ནས་བསད།།  དེ་རྗེས་ལུག་ཁྱུ་འཐོར་བར་འགྱུར།།  ངའི་རྐྱེན་གྱིས་མཚན་འདིར་ཁྱོད་ཚོ་ཐམས་ཅད་ང་དང་བྲལ་ནས་འབྲོས་པར་འགྱུར།

Then Jesus said to them, “You will all fall away because of me this night. For it is written, ‘I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.’

T banner - 280 x 8

26:32  འོན་ཀྱང་ང་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པར་འཇུག་རྗེས་ཁྱེད་ཚོའི་སྔོན་ལ་ག་ལིལ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།

But after I am raised up, I will go before you to Galilee.”

T banner - 280 x 8

26:33  པེ་ཏྲོས་ཁོང་ལ་  “ཁྱེད་རང་ལ་གང་འབྱུང་རྒྱུའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་དང་བྲལ་ནའང་ང་ནི་མི་འབྲལ་ལོ་”  ཞེས་ཞུས་པ་ལ།

Peter answered him, “Though they all fall away because of you, I will never fall away.”

T banner - 280 x 8

26:34  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “ངས་ཁྱེད་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  དེ་རིང་གི་མཚན་མོ་འདི་རང་ལ་བྱ་ཕོས་སྐད་མ་གྲགས་པའི་སྔོན་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རང་སུ་ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ཐེངས་གསུམ་ཟེར་བར་ངེས་སོ་”  ཞེས་གསུངས།

Jesus said to him, “Truly, I tell you, this very night, before the rooster crows, you will deny me three times.”

T banner - 280 x 8

26:35  པེ་ཏྲོས་ཁོང་ལ་  “ང་ནི་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་ཤི་དགོས་ཀྱང་ཁྱེད་སུ་ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ཟེར་མི་སྲིད་”  ཅེས་ནན་གྱིས་ཞུས།  ཉེ་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྨྲས།

Peter said to him, “Even if I must die with you, I will not deny you!” And all the disciples said the same.

T banner - 280 x 8

26:36  དེ་ནས་ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་གེད་སེམ་མཱ་ནེ་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སུ་ཕེབས་པ་དང༌།  ཁོང་གིས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “ང་དེར་སོང་སྟེ་གསོལ་བ་འདེབས་དུས་ཁྱེད་ཚོ་གནས་འདིར་སྡོད་ཅིག་”  ཅེས་གསུངས།

Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, “Sit here, while I go over there and pray.”

T banner - 280 x 8

26:37  པེ་ཏྲོ་དང་ཟེ་བད་ཡཱ་ཟེར་མཁན་གྱི་བུ་གཉིས་འཁྲིད་པ་དང༌།  ཁོང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ཞིང་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཏེ།

And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled.

T banner - 280 x 8

26:38  ཁོ་ཚོར་  “ངའི་ཡིད་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ཞིང་འཆི་ལ་ཉེ་བས།  ང་དང་མཉམ་དུ་འདི་རུ་གཉིད་མ་ལོག་པར་བྱ་ར་བྱོས་ཤིག་”  ཅེས་གསུངས།

Then he said to them, “My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me.”

T banner - 280 x 8

26:39  དེ་ནས་ཁོང་ཅུང་ཟད་ཕར་ཕེབས་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་  “ངའི་ཡབ་ལགས།  སྲིད་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕོར་པ་འདི་ང་ལས་ཕར་ལེན་མཛོད།  འོན་ཀྱང་ངའི་བསམ་པ་བཞིན་དུ་མིན་པར་ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག་”  ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ།

And going a little farther he fell on his face and prayed, saying, “My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will.”

T banner - 280 x 8

26:40  ཁོང་ཚུར་ཕེབས་སྐབས་དེ་རྣམས་གཉིད་ལོག་གི་ཡོད་པར་གཟིགས་ནས་པེ་ཏྲོ་ལ་ “འོ་ན། ཁྱོད་ཚོས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་ལའང་ང་དང་མཉམ་དུ་བྱ་ར་བྱེད་མ་ཐུབ་བམ།

And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, “So, could you not watch with me one hour?

T banner - 280 x 8

26:41  ཁྱེད་སླུ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་བྱ་ར་བྱོས་ལ་སྨོན་ལམ་ཐོབས་ཤིག  ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་བསམ་ཡང་ལུས་པོའི་ནུས་ཤུགས་ཞན་པ་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།

Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”

T banner - 280 x 8

26:42  ཡང་ཐེངས་གཉིས་པར་ཕར་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་གིས་  “ངའི་ཡབ་ལགས།  སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕོར་པ་འདི་ངས་མ་འཐུང་བར་ང་ལས་ཕར་ལེན་མི་སྲིད་ན།  ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག་”  ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ།

Again, for the second time, he went away and prayed, “My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done.”

T banner - 280 x 8

26:43  ཁོང་ཚུར་ཕེབས་ནས་ཁོ་རྣམས་མིག་ལྗིད་པོ་ཆགས་པས་གཉིད་ཁུག་ཡོད་པར་གཟིགས།

And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy.

T banner - 280 x 8

26:44  ཁོ་ཚོ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཕར་ཕེབས་ཏེ།  སྔོན་གྱི་ཚིག་དེ་རང་གསུངས་ཏེ་ཁོང་གིས་ཐེངས་གསུམ་པར་གསོལ་སྨོན་བཏབ།

So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again.

T banner - 280 x 8

26:45  དེ་ནས་ཁོང་ཉེ་གནས་ཀྱི་རྩར་ཕེབས་ཏེ་ཁོ་ཚོར་  “ཁྱེད་ཚོ་ད་དུང་གཉིད་ལོག་ནས་ངལ་གསོའམ།  ལྟོས་ཤིག མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་སྡིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་སྤྲོད་པར་བྱེད་པའི་དུས་ལ་འབབ་འདུག

Then he came to the disciples and said to them, “Sleep and take your rest later on. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners.

T banner - 280 x 8

26:46  ལོངས་ལ་འགྲོ  ལྟོས་ཤིག  ང་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་མཁན་དེ་ཉེ་བར་སླེབས་”

Rise, let us be going; see, my betrayer is at hand.”

T banner - 280 x 8

26:47  ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་དུས་ཉེ་གནས་བཅུ་ག ཉིས་པོ་ལས་ཡུ་དཱ་དང་མཉམ་དུ། ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒན་པོས་བཏང་བའི་མི་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ལག་ཏུ་རལ་གྲི་དང་དབྱུག་པ་འཁྱེར་ཏེ་ས་ཆ་དེར་སླེབས།

While he was still speaking, Judas came, one of the twelve, and with him a great crowd with swords and clubs, from the chief priests and the elders of the people.

T banner - 280 x 8

26:48  ཁོང་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་མཁན་དེས་སྔོན་ནས་ཁོ་ཚོར་གསང་བརྡ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ “ངས་སུ་ལ་འོ་བྱས་པ་དེ་ཁོང་རང་ཡིན་པས་ཟུངས་ཤིག་”  ཅེས་བཤད།

Now the betrayer had given them a sign, saying, “The one I will kiss is the man; seize him.”

T banner - 280 x 8

26:49  འཕྲལ་དུ་ཡེ་ཤུའི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་ཡུ་དཱ་ཡིས་  “རབ་བི། ཁྱེད་ལ་ཞི་བདེ་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་”  ཅེས་ཟེར་ནས་འགྲམ་པར་འོ་ཡིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་ལ།

And he came up to Jesus at once and said, “Greetings, Rabbi!” And he kissed him.

T banner - 280 x 8

26:50  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “གྲོགས་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་བྱེད་པར་ཡོང་བ་དེ་བྱོས་”  ཞེས་གསུངས།  དེ་རྗེས་ཁོ་ཚོ་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་ལུས་ནས་ཟིན་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པས།

Jesus said to him, “Friend, do what you came to do.” Then they came up and laid hands on Jesus and seized him.

T banner - 280 x 8

26:51  ཡེ་ཤུ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་རལ་གྲི་བཟུང་ནས་བཏོན་ཏེ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་གཙོ་བོའི་གཡོག་པོའི་རྣ་བ་ཡ་གཅིག་བཅད།

And behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear.

T banner - 280 x 8

26:52  དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “རལ་གྲི་དེ་ཤུབས་སུ་ཆུག་ཅིག  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  རལ་གྲི་འདོན་ཚད་རལ་གྲི་ཡིས་གསོད་པར་འགྱུར།

Then Jesus said to him, “Put your sword back into its place. For all who take the sword will perish by the sword.

T banner - 280 x 8

26:53  ངའི་ཡབ་ཀྱིས་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་དམག་དཔུང་བཅུ་གཉིས་ལས་མང་བ་ང་ལ་འཕྲལ་དུ་མངགས་པའི་ཕྱིར་ངས་ཁོང་ལ་ཞུ་མི་ཐུབ་པ་དེ་སེམས་སམ།

Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve legions of angels?

T banner - 280 x 8

26:54  འོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱས་ན།  འདི་ལྟར་འབྱུང་དགོས་པའི་མདོ་དེ་ཅི་ལྟར་འགྲུབ་” ཅེས་གསུངས།

But how then should the Scriptures be fulfilled, that it must be so?”

T banner - 280 x 8

26:55  དེའི་ཚེ་ཡེ་ཤུས་མི་ཚོགས་ལ་  “རལ་གྲི་དང་དབྱུག་པ་ཁྱེར་ནས་ང་ཇག་པ་ལྟར་འཛིན་དུ་ཡོང་ངམ།  ང་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་བསྡད་དེ་ཆོས་བསྟན་ཡང་ཁྱེད་ཚོས་ང་མ་བཟུང༌།

At that hour Jesus said to the crowds, “Have you come out as against a robber, with swords and clubs to capture me? Day after day I sat in the temple teaching, and you did not seize me.

T banner - 280 x 8

26:56  འོན་ཀྱང་ལུང་སྟོན་པའི་མདོ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་བྱ་བ་འདི་ཐམས་ཅད་བྱུང་ངོ་” ཞེས་གསུངས་རྗེས་ཉེ་གནས་ཐམས་ཅད་ཁོང་བཞག་སྟེ་བྲོས།

But all this has taken place that the Scriptures of the prophets might be fulfilled.” Then all the disciples left him and fled.

T banner - 280 x 8

26:57  ཁོང་འཛིན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བླ་ཆེན་གཙོ་བོ་ཀ་ཡ་ཕཱ་ཡི་མདུན་དུ་ཁྲིད།  དེར་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་རྒན་པོ་རྣམས་འཛོམས།

Then those who had seized Jesus led him to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders had gathered.

T banner - 280 x 8

26:58  པེ་ཏྲོ་རྒྱང་རིང་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ།  བླ་ཆེན་གཙོ་བོའི་སྒོ་རའི་བར་སོང་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་པ་དང༌།  དེའི་རྗེས་སུ་གང་འབྱུང་བ་ལྟ་བའི་ཕྱིར་སྲུང་དམག་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་བསྡད།

And Peter was following him at a distance, as far as the courtyard of the high priest, and going inside he sat with the guards to see the end.

T banner - 280 x 8

26:59  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་རྣམས་དང་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁོང་སྲོག་གཅོད་གཏོང་བའི་ཕྱིར་སྙད་འདོགས་བཙལ་ནས།

Now the chief priests and the whole council were seeking false testimony against Jesus that they might put him to death,

T banner - 280 x 8

26:60  རྫུན་གྱི་དཔང་པོ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་ནའང་སྐྱོན་མ་རྙེད།  མཇུག་ཏུ་མི་གཉིས་ཡོང་ནས།

but they found none, though many false witnesses came forward. At last two came forward

T banner - 280 x 8

26:61  ཁོ་ཚོས་  “མི་འདི་ཡིས་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་བཤིག་ནས་ཉིན་གསུམ་ལ་རྩིག་ཐུབ་ཅེས་ཟེར་བ་ང་ཚོས་ཐོས་”  ཞེས་ཟེར།

and said, “This man said, ‘I am able to destroy the temple of God, and to rebuild it in three days.’”

T banner - 280 x 8

26:62  བླ་ཆེན་གཙོ་བོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཡེ་ཤུ་ལ་  “མི་འདི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་དཔང་པོ་བྱེད་པ་དེ་ཅི་ཡིན།  ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་ཅི་ཡང་མི་འདེབས་སམ་”  ཞེས་དྲིས་པ་ལ།

And the high priest stood up and said, “Have you no answer to make? What is it that these men testify against you?

T banner - 280 x 8

26:63  ཁོང་གིས་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་པས་བླ་ཆེན་གཙོ་བོས་ཁོང་ལ་  “ངས་ཁྱོད་ལ་གཏན་དུ་གནས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་མནའ་སྐྱེལ་ཏེ།  ཁྱོད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ང་ཚོ་ལ་ཤོད་ཅིག་”  ཅེས་སྨྲས།

But Jesus remained silent. And the high priest said to him, “I adjure you by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God.”

T banner - 280 x 8

26:64  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཡིན།  ཡང་ངས་ཁྱེད་ཚོར་ཟེར་རྒྱུར།  རྗེས་མ་ཁྱེད་ཚོས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོང་ཉིད་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྱག་གཡས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་དང་བཅས་འབྱོན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས།

Jesus said to him, “You have said so. But I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of Power and coming on the clouds of heaven.”

T banner - 280 x 8

26:65  དེ་ཐོས་ནས་བླ་ཆེན་གཙོ་བོས་རང་གི་ཕྱི་གོས་དབྲལ་ཏེ་  “ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་བཏབ།  ད་དུང་ང་ཚོར་དཔང་པོ་ཅི་ལ་དགོས།  ཉོན་ཞིག  ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་ཁྱེད་ཚོས་ད་ལྟ་ཐོས།

Then the high priest tore his robes and said, “He has uttered blasphemy. What further witnesses do we need? You have now heard his blasphemy.

T banner - 280 x 8

26:66  ཁྱེད་ཚོར་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་”  ཅེས་སྨྲས་པ་ན།  ཁོ་ཚོས་  “ཁོ་སྲོག་གཅོད་གཏོང་འོས་”  ཞེས་བཤད།

What is your judgment?” They answered, “He deserves death.”

T banner - 280 x 8

26:67  དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་མཆིལ་མ་གཏོར་ཞིང་བརྡུངས་ཏེ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་འགྲམ་ལྕག་བཞུས་ནས།

Then they spit in his face and struck him. And some slapped him,

T banner - 280 x 8

26:68  ཁོང་ལ་  “མཱ་ཤི་ཀ་ཁྱོད།  ང་ཚོ་ལ་མངོན་ཤེས་ཤོད་ཅིག  ཁྱོད་ལ་གཞུ་མཁན་སུ་ཡིན་”

saying, “Prophesy to us, you Christ! Who is it that struck you?”

T banner - 280 x 8

26:69  པེ་ཏྲོ་ཕྱི་རོལ་དུ་སྒོ་རར་བསྡད་དུས་གཡོག་མོ་ཞིག་དེའི་རྩར་ཡོང་ནས་  “ཁྱེད་ཀྱང་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་མི་ཡེ་ཤུ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་གཅིག་ཡིན་”  ཅེས་སྨྲས་པས།

Now Peter was sitting outside in the courtyard. And a servant girl came up to him and said, “You also were with Jesus the Galilean.”

T banner - 280 x 8

26:70  པེ་ཏྲོས་ཁོ་ཚོ་ཚང་མའི་མདུན་དུ་ཁས་མ་བླངས་པར་  “ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ལབ་པ་ངས་མི་ཤེས་”  ཞེས་ཟེར།

But he denied it before them all, saying, “I do not know what you mean.”

T banner - 280 x 8

26:71  དེ་ནས་རྒྱལ་སྒོའི་རྩར་ཕྱིར་སོང་ནས་གཡོག་མོ་གཞན་ཞིག་གིས་ཁོ་མཐོང་སྟེ་དེར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་  “མི་འདི་ན་ཙ་རེལ་པ་ཡེ་ཤུ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་”  ཅེས་སྨྲས།

And when he went out to the entrance, another servant girl saw him, and she said to the bystanders, “This man was with Jesus of Nazareth.”

T banner - 280 x 8

26:72  པེ་ཏྲོས་ཡང་བསྐྱར་མནའ་སྐྱེལ་ཏེ་  “ངས་མི་དེ་ངོ་མི་ཤེས་”  ཞེས་ཟེར།

And again he denied it with an oath: “I do not know the man.”

T banner - 280 x 8

26:73  ཡུན་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་དེར་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཡོང་ནས་པེ་ཏྲོ་ལ་  “ཁྱོད་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ངེས་པར་དུ་གཅིག་ཡིན།  ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་ལུགས་ནས་ཤེས་”  ཞེས་སྨྲས་པ་ལ།

After a little while the bystanders came up and said to Peter, “Certainly you too are one of them, for your accent betrays you.”

T banner - 280 x 8

26:74  པེ་ཏྲོས་སྡིགས་དམོད་བྱེད་བཞིན་མནའ་སྐྱེལ་ཏེ་  “ངས་མི་དེ་ངོ་མི་ཤེས་”  ཞེས་བཤད་མ་ཐག་ཏུ་བྱ་ཕོས་སྐད་གྲགས།

Then he began to invoke a curse on himself and to swear, “I do not know the man.” And immediately the rooster crowed.

T banner - 280 x 8

26:75  པེ་ཏྲོས་དེ་སྔ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རང་ལ་  “བྱ་ཕོས་སྐད་མ་གྲགས་པའི་སྔོན་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རང་སུ་ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ཐེངས་གསུམ་སྨྲ་བར་ངེས་”  ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དྲན་ཏེ་ཕྱིར་སོང་ནས་མང་པོ་ངུས་སོ།།

And Peter remembered the saying of Jesus, “Before the rooster crows, you will deny me three times.” And he went out and wept bitterly.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8