Bible Study – Exodus 40:16-17

སྡེབ་ཐོན 40:16-17

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་ལས་ཀ་ཚང་མ་དེ་བཞིན་བྱས་སོ། ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་ལོ་གཉིས་འཁོར་བའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་དང་པོར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་དབུ་གུར་དམ་པ་དེ་སྒྲོན་ཞིང་།

སྡེབ་ཐོན 40:34-35

དེ་ནས་དབུ་གུར་དམ་པ་དེ་སྤྲིན་པས་བཀབ་པ་དང་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབུ་གུར་དམ་པ་དེ་ཡོངས་སུ་ཁེངས་སོ། དེའི་རྐྱེན་མོ་ཤེ་དབུ་གུར་དམ་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐུབ་བོ།

Exodus 40:16-17

This Moses did; according to all that the Lord commanded him, so he did. In the first month in the second year, on the first day of the month, the tabernacle was erected

Exodus 40:34-35

Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle.

  1. Moses was faithful in completing the tabernacle as God commanded
  2. God show forth His glory as His presence filled the tabernacle