བཀོད་པ 19 – Genesis 19

བཀོད་པ 19 – Genesis 19

T banner - 280 x 8

19:1  ཕོ་ཉ་དེ་གཉིས་དགོང་དྲོ་སོ་དྷོམ་དུ་ཕེབས་པ་དང་།  གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱལ་སྒོའི་འགྲམ་དུ་ལོད་བསྡད་ཡོད་ཅིང་།  ཁོང་ཚོར་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ལངས་ནས་འཕྲད་པར་སོང་ནས་མདུན་དུ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཞུས་པ།

The two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth

T banner - 280 x 8

19:2  ཇོ་བོ་ཁྱེད་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་ང་ཡོད་པས།  ངའི་ཁང་པའི་ནང་ཕེབས་ནས། ཞབས་འཁྲུ་བ་གནང་ནས་མཚན་མོ་དེར་བཞུགས་ཏེ་སྔ་དྲོ་བཞེངས་ནས་ཕེབས་ཤིག་ཅེས་ཞུས་པས།  འོན་ཀྱངཁོང་ཚོས་ལན་དུ།  ང་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཁྱམས་རར་མཚན་སྐྱེལ་གྱི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།

and said, “My lords, please turn aside to your servant’s house and spend the night and wash your feet. Then you may rise up early and go on your way.” They said, “No; we will spend the night in the town square.”

T banner - 280 x 8

19:3  ཁོས་ཤིན་ཏུ་ནན་བསྐུལ་བྱེད་པའི་རྗེས་སུ་མཐའ་མར་དེ་དག་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཕེབས་ནས་ཁང་པའི་ནང་བཞུགས་སོ།  མགྲོན་པོ་ལ་བག་ལེབ་དང་ཁ་ཟས་སྤུས་དག་སོགས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཤེས་གཡོག་པོ་ཚོར་བཀའ་གནང་བས།  གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཚར་བ་དང་།  ཁོང་ཚོས་ཟས་སོ།

But he pressed them strongly; so they turned aside to him and entered his house. And he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate.

T banner - 280 x 8

19:4  མགྲོན་པོ་ཚོ་གཟིམ་པའི་སྔོན་ལ་སོ་དྷོམ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྐྱེས་པ་ཚོ་ཡོང་ནས་ལོད་ཀྱི་ཁང་པ་མཐའ་བསྐོར་བ་དང་།  མི་རྒན་གཞོན་ཚང་མ་དེར་ཡོད་དོ།

But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people to the last man, surrounded the house.

T banner - 280 x 8

19:5  ལོད་ལ་བོས་ཏེ།  དོ་དགོང་མཚན་མོར་ཁྱོད་རྩར་གནས་ཚང་ཡོང་བའི་མི་དེ་ཚོ་ཕྱི་རུ་འཁྲིད་ཤོག།  དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་འདོད་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་དང་།

And they called to Lot, “Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them.”

T banner - 280 x 8

19:6  ལོད་དེ་ཚོའི་རྩར་ཕྱི་རུ་སོང་ནས་སྒོ་རྒྱབ་ཅིང་།

Lot went out to the men at the entrance, shut the door after him,

T banner - 280 x 8

19:7  གྲོགས་པོ་རྣམས་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་ངན་ཞིག་མ་བྱེད་ཅིག

and said, “I beg you, my brothers, do not act so wickedly.

T banner - 280 x 8

19:8  ཐུགས་རྫེ་གཟིགས་རོགས་གནང་།  ང་ལ་ད་དུང་བུ་མོ་ན་ཆུང་མ་གཉིས་ཡོད།  བུ་མོ་གཉིས་དེ་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ཏུ་གཏད་དེ། ཁྱོད་ཚོས་གང་འདོད་པ་ཚང་མ་བྱོས་ཤིག།  འོན་ཀྱང་མི་འདི་ཚོ་ལ་གང་ཡང་མ་བྱེད་ཅིག དེ་ཚོ་ནི་ངའི་འགྲུལ་པ་ཡིན་ཙང་ངས་དེ་ཚོར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་སོ།

Behold, I have two daughters who have not known any man. Let me bring them out to you, and do to them as you please. Only do nothing to these men, for they have come under the shelter of my roof.”

T banner - 280 x 8

19:9  འོན་ཀྱང་མི་དེ་ཚོས་སྨྲས་པ།  ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཕར་སོང་ཞིག།  ང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོ་ལ་ལབ་མཁན་ཁྱོད་སུ་ཡིན་ནམ།  ང་ཚོའི་ལམ་ནས་སོང་ཞིག།  དེ་མིན་ཁོ་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་ཁྱོད་ལ་ང་ཚོས་སྡུག་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ཚོས་ལོད་ལ་འབུད་རྒྱག་བཏང་ནས་ཁང་པའི་སྒོ་བཅག་པར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

But they said, “Stand back!” And they said, “This fellow came to sojourn, and he has become the judge! Now we will deal worse with you than with them.” Then they pressed hard against the man Lot, and drew near to break the door down.

T banner - 280 x 8

19:10  འོན་ཀྱང་མི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ལོད་ལ་ཁང་པའི་ནང་འཐེན་ཞིང་སྒོ་རྒྱབ་བོ།

But the men reached out their hands and brought Lot into the house with them and shut the door.

T banner - 280 x 8

19:11  དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཕྱི་རུ་ཡོད་པའི་མི་ཚོགས་རྣམས་ལ་ལོང་བར་འགྱུར་བཅུག་པ་དང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁང་པའི་སྒོ་དེ་ཁོང་ཚོས་མ་རྙེད་དོ༎

And they struck with blindness the men who were at the entrance of the house, both small and great, so that they wore themselves out groping for the door.

T banner - 280 x 8

19:12  དེ་ནས་མི་གཉིས་ཀྱིས་ལོད་ལ།  འདིར་ཡོད་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དང་མག་པ་དང་གཞན་གཉེན་མཚན་ཐམས་ཅད་འཁྲིད་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་ཞིག

Then the men said to Lot, “Have you anyone else here? Sons-in-law, sons, daughters, or anyone you have in the city, bring them out of the place.

T banner - 280 x 8

19:13  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  མི་འདི་ཚོའི་ཉེས་པ་དྲག་པོ་དེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོས་ནས་སོ་དྷོམ་མེད་པར་བྱེད་ཕྱིར་ང་གཉིས་ལ་བཏང་ངོ་།  ད་ང་ཚོས་ས་གནས་དེ་མེད་པར་བཟོས་པར་བྱའོ།

For we are about to destroy this place, because the outcry against its people has become great before the Lord, and the Lord has sent us to destroy it.”

T banner - 280 x 8

19:14  ལོད་རང་གི་བུ་མོ་རྣམས་ཆང་ས་བརྒྱབ་པར་བག་མ་སློང་མཁན་མག་པའི་རྩར་སོང་ནས་ལོད་ཀྱི་སྨྲས་པ། མྱུར་དུ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཕྱིར་ཐོན་དགོས།  གང་ལ་ཟེར་ན།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གྲོང་ཁྱེར་འདི་མེད་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པས།  འོན་ཀྱང་དེ་ཚོས་ལོད་ཀྱིས་ཏན་ཤིག་ལབ་པ་རེད་བསམ་མོ།

So Lot went out and said to his sons-in-law, who were to marry his daughters, “Up! Get out of this place, for the Lord is about to destroy the city.” But he seemed to his sons-in-law to be jesting.

T banner - 280 x 8

19:15  ནམ་ལངས་སྐབས་སུ་ཕོ་ཉས་ལོད་ལ།  མགྱོགས་པོ་བྱས་ནས་ད་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུང་མ་དང་བུ་མོ་གཉིས་འཁྲིད་དེ་ས་ཆ་འདི་ནས་ཐོན་ཞིག  གྲོང་ཁྱེར་དེ་མེད་པར་སོང་བའི་ཚེ་ཁྱོད་ཚོའི་སྲོག་ཡང་མེད་པར་ཆགས་པར་འགྱུར།

As morning dawned, the angels urged Lot, saying, “Up! Take your wife and your two daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city.”

T banner - 280 x 8

19:16  ལོད་ཀྱི་འགོར་པོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱི།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་ཞིང་།  མི་དེ་གཉིས་ཀྱི་ལོད་དང་ཁོང་གི་ཆུང་མ་དང་།  ཁོང་གི་བུ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ལག་པ་བཟུང་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རུ་འཁྲིད་དོ།

But he lingered. So the men seized him and his wife and his two daughters by the hand, the Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city.

T banner - 280 x 8

19:17  དེ་ནས་ཕོ་ཉ་གཅིག་གིས་ཁོང་ཚོ་ལ།  ཁྱོད་ཚོའི་སྲོག་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་ཕྱི་བལྟས་མི་བལྟ་བར་ལུང་གཤོང་དུ་མ་བསྡད་པར་རིའི་སྒང་ལ་བྲོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས།

And as they brought them out, one said, “Escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away.”

T banner - 280 x 8

19:18  ལོད་ཀྱིས།  གཙོ་བོ་ལགས།  ང་ཚོ་ལ་དེ་ལྟར་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་རོགས་གནང་།

And Lot said to them, “Oh, no, my lords.

T banner - 280 x 8

19:19  ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྒོ་ནས་ངའི་སྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བས།  རི་དེ་ཤིན་ཏུ་ཐག་རིང་བ་དང་།  ང་དེར་མ་སླེབས་པའི་སྔོན་ལ་ང་ཤི་བར་འགྱུར།

Behold, your servant has found favor in your sight, and you have shown me great kindness in saving my life. But I cannot escape to the hills, lest the disaster overtake me and I die.

T banner - 280 x 8

19:20  གྲོང་ཁྱེར་ཆུང་ཆུང་དེ་མཐོང་གི་འདུག་གམ།  དེ་ཐག་ཉེ་བས་དེ་རུ་འགྲོ་བཅུག་རོགས་གནང།  ཡུལ་ཚོ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་ངའི་སྲོག་སྐྱོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་པས།

Behold, this city is near enough to flee to, and it is a little one. Let me escape there—is it not a little one?—and my life will be saved!”

T banner - 280 x 8

19:21  ཁོང་གིས་ལན་དུ།  ཏན་ཏན་སྒྲིག་གི་འདུག།  ངས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་མིན།

He said to him, “Behold, I grant you this favor also, that I will not overthrow the city of which you have spoken.

T banner - 280 x 8

19:22  ད་མྱུར་དུ་རྒྱུག་ཅིག  ཁྱོད་དེ་རུ་མ་སླེབས་པའི་བར་དུ་ངས་གང་བྱས་མི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་སོ།  ལོད་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ལ་ཆུང་ཆུང་ལབ་པས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཛོ་ཨར་ཞེས་བཏགས་སོ།

Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there.” Therefore the name of the city was called Zoar.

T banner - 280 x 8

19:23  ལོད་ཛོ་ཨར་དུ་བསླེབས་པའི་ཚེ་ཉི་མ་ཤར་རོ།

The sun had risen on the earth when Lot came to Zoar.

T banner - 280 x 8

19:24  གློ་བུར་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོ་གིས་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་རཱའི་གྲོང་ཁྱེར་ཚོའི་ཐོག་འབར་བཞིན་པའི་མུ་ཟི་དང་མེ་ཕབ་པ་གནང་ནས།

Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven.

T banner - 280 x 8

19:25  གྲོང་ཁྱེར་འདི་ཚོ་དང་དེའི་ལུང་གཤོང་ཚང་མ་དང་།  དེར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་དང་།  ས་རུ་གང་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་མཛད་དོ།

And he overthrew those cities, and all the valley, and all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground.

T banner - 280 x 8

19:26  འོན་ཀྱང་ལོད་ཀྱི་ཆུང་མས་ཕྱི་བལྟས་ལོག་པ་དང་།  མོ་རང་ཚའི་ཀ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ།

But Lot’s wife, behind him, looked back, and she became a pillar of salt.

T banner - 280 x 8

19:27  སང་ཞོག་སྔ་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ཁ་སྔོན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མདུན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་ས་རུ་མྱུར་དུ་ཕྱིན་ནོ།

And Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord.

T banner - 280 x 8

19:28  ཁོང་གིས་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་རཱའི་ལུང་གཤོང་ཡོངས་སུ་བལྟས་པ་དང་།  ཐབ་ཆེན་གྱི་དུ་བ་ལྟར་ས་ནས་དུ་བ་ཐོན་པ་མཐོང་ངོ་།

And he looked down toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the valley, and he looked and, behold, the smoke of the land went up like the smoke of a furnace.

T banner - 280 x 8

19:29  དཀོན་མཆོག་གིས་ལོད་གནས་པའི་ལུང་གཤོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་མེད་པར་མཛད་སྐབས་ཁོང་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ཐུགས་ལ་དྲན་གསོ་གནང་བ་དང་།  ལོད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་སུ་ཐར་འཇུག་གོ།

So it was that, when God destroyed the cities of the valley, God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the cities in which Lot had lived.

T banner - 280 x 8

19:30  ལོད་ཛོ་ཨར་དུ་གནས་པར་འཇིགས་པས།  རིའི་སྒང་ལ་སོང་ཏེ་བུ་མོ་གཉིས་དང་བཅས་བྲག་ཕུག་གཅིག་ནང་གནས་སོ།

Now Lot went up out of Zoar and lived in the hills with his two daughters, for he was afraid to live in Zoar. So he lived in a cave with his two daughters.

T banner - 280 x 8

19:31  བུ་མོ་རྒན་པས་ཆུང་བ་ལ།  ང་ཚོའི་ཕ་རྒས་ཡོད་ཅིང་།  འཛམ་གླིང་ནང་སྐྱེས་པ་སུའང་གསོན་པོར་མི་འདུག་པས།  ངེད་གཉིས་ལ་ཁྱོ་ག་མི་ཐོབ་པ་དང་ཕྲུ་གུའང་སྐྱེས་མི་སྲིད།

And the firstborn said to the younger, “Our father is old, and there is not a man on earth to come in to us after the manner of all the earth.

T banner - 280 x 8

19:32  ད་ང་ཚོའི་ཕ་ལ་རྒུན་ཆང་ཐུང་བཅུག་ནས་ར་བཟི་བཅུག་སྟེ།  ང་གཉིས་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་ནས་ཁོང་གི་བརྒྱུད་ནས་ང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཐུབ་བོ།

Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve offspring from our father.”

T banner - 280 x 8

19:33  མཚན་དེར་དེ་ཚོས་རང་གི་ཕ་ལ་རྒུན་ཆང་འཐུང་བཅུག་ནས།  བུ་མོ་རྒན་པས་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་ལོ།  འོན་ཀྱང་ཁོང་ཤིན་ཏུ་ར་བཟི་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གང་བྱེད་པ་དེ་མ་ཤེས་སོ།

So they made their father drink wine that night. And the firstborn went in and lay with her father. He did not know when she lay down or when she arose.

T banner - 280 x 8

19:34  སྔ་དྲོ་བུ་མོ་རྒན་པས།  མདང་མཚན་མོར་ང་ཕ་དང་མཉམ་དུ་གཉིད་ལོག་པ་ཡིན། དེ་རིང་མཚན་ལའང་ཁོང་ལ་ར་བཟི་བཅུག་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཁྱོད་རང་ཡང་གཉིད་ལོག་ཅིག  ང་ཚོའི་ཕའི་བརྒྱུད་ནས་ངེད་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཡོང་ཞེས་ལབ་བོ།

The next day, the firstborn said to the younger, “Behold, I lay last night with my father. Let us make him drink wine tonight also. Then you go in and lie with him, that we may preserve offspring from our father.”

T banner - 280 x 8

19:35  མཚན་དེར་ཁོང་ཚོས་ཕ་ལ་རྒུན་ཆང་ཕུལ་ནས་ར་བཟི་བཅུག་པ་དང་།  བུ་མོ་ཆུང་བས་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་ལོ།  ཁོང་ཤིན་ཏུ་ར་བཟི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གང་བྱེད་པ་མ་ཤེས་སོ།

So they made their father drink wine that night also. And the younger arose and lay with him, and he did not know when she lay down or when she arose.

T banner - 280 x 8

19:36  དེ་ལྟར་ལོད་ཀྱི་བུ་མོ་གཉིས་ལ་རང་གི་ཕ་ནས་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ།

Thus both the daughters of Lot became pregnant by their father.

T banner - 280 x 8

19:37  བུ་མོ་ཆེ་བ་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ་དེའི་མིང་ལ་མོ་ཨབ་ཞེས་བཏགས་སོ།  ད་ལྟའི་མོ་ཨབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ།

The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day.

T banner - 280 x 8

19:38  དེ་བཞིན་བུ་མོ་ཆུང་བ་ལའང་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ།  དེའི་མིང་བྷེ་ནམ་མི་ཞེས་བཏགས་སོ།  ཁོ་ནི་ད་ལྟའི་ཨམ་མོན་པའི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ༎

The younger also bore a son and called his name Ben-ammi. He is the father of the Ammonites to this day.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8